Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyK&K Herbal Poland S.A.
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatwielicki
GminaWieliczka
MiejscowośćWieliczka
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatwielicki
GminaWieliczka
UlicaLimanowskiego
Nr domu1A
MiejscowośćWieliczka
Kod pocztowy32-020
PocztaWieliczka
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000399586

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Podlega ono obowiązkowi badania.
Umowy leasingu obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przyjętych przez Jednostkę do używania klasyfikowane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Podział podstawowych opłat leasingowych na część kapitałową i odsetkową dokonywany jest metodą równomierną.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Materiały, towary i wyroby gotowe - stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, towarów i wyrobów gotowych wycenia się:

a) materiały: - przychód – w cenach zakupu, - rozchód - metodą „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło”,

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane są bezpośrednio w koszty . Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i materiałów biurowych, części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

b) towary: - przychód- w cenach zakupu, - rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”

4. Należności krótkoterminowe i roszczenia – należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości.
Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź przychody finansowe.

5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe – zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty,

6. Kapitały ( fundusze ) własne, z wyjątkiem udziałów ( akcji ) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,

Aktywa i pasywa – wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu NBP.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Ewidencja kosztów dotyczących podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest przy użyciu wyłącznie kont zespołu 4 - koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz konta 735 - wartość sprzedanych towarów.
W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowe są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową działalnością operacyjną Jednostki. Jednostka pokazuje koszty w przekroju rodzajowym. Strukturę kosztów według rodzaju uzupełnia pozycja kalkulacyjna kosztów - wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody tylko pośrednio związane z działalnością operacyjną (podstawową) jednostki.
Do przychodów finansowych zalicza się korzyści uzyskane z operacji finansowych, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Do kosztów finansowych zalicza się, w szczególności odsetki, straty ze zbycia inwestycji, aktualizację wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Rachunek zysków i start sporządzony został w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią.
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w złotych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe322 961,16239 578,52
IWartości niematerialne i prawne48 000,0060 000,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne48 000,0060 000,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe187 152,0692 183,52
1Środki trwałe187 152,0692 183,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej53 185,0859 910,95
c) urządzenia techniczne i maszyny8 061,399 862,10
d) środki transportu109 941,82
e) inne środki trwałe15 963,7722 410,47
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe85 930,1082 620,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek85 930,1082 620,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 879,004 775,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 879,004 775,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 288 190,431 346 016,29
IZapasy261 995,20275 221,17
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary238 315,20271 221,17
5Zaliczki na dostawy i usługi23 680,004 000,00
IINależności krótkoterminowe326 678,10642 747,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek326 678,10642 747,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:322 509,10536 350,82
– do 12 miesięcy322 509,10536 350,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 134,007 590,00
c) inne2 035,0098 806,18
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe680 301,74300 187,92
1Krótkoterminowe aktywa finansowe680 301,74300 187,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne680 301,74300 187,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach680 301,74290 303,91
– inne środki pieniężne9 884,01
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 215,39127 860,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 611 151,591 585 594,81
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 422 028,591 435 607,13
IKapitał (fundusz) podstawowy740 571,80740 571,80
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:695 035,33699 618,62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-13 578,54-4 583,29
VIZysk (strata) netto
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 123,00149 987,68
IRezerwy na zobowiązania3 030,0090,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 030,0090,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe87 239,33
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek87 239,33
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe87 239,33
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe98 243,17149 287,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek98 243,17149 287,18
a) kredyty i pożyczki8 491,519 884,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 211,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:19 714,6993 040,07
– do 12 miesięcy19 714,6993 040,07
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych43 966,2427 416,97
h) z tytułu wynagrodzeń18 442,8917 873,35
i) inne416,801 072,78
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe610,50610,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe610,50610,50
– długoterminowe
– krótkoterminowe610,50610,50
Pasywa razem1 611 151,591 585 594,81
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 521 855,821 529 480,59
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 689,0635 585,36
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 518 166,761 493 895,23
BKoszty działalności operacyjnej1 438 634,731 492 405,09
IAmortyzacja43 037,8013 460,31
IIZużycie materiałów i energii29 013,6621 711,74
IIIUsługi obce198 596,66217 223,10
IVPodatki i opłaty, w tym:2 822,00645,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia294 128,00275 911,50
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:55 894,7695 808,28
– emerytalne17 396,0625 469,25
VIIPozostałe koszty rodzajowe46 632,9530 618,35
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów768 508,90837 026,81
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)83 221,0937 075,50
DPozostałe przychody operacyjne18 885,4915 501,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne18 885,4915 501,40
EPozostałe koszty operacyjne12 819,7613 987,13
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 335,89
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne12 819,7611 651,24
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)89 286,8238 589,77
GPrzychody finansowe2 589,231 432,90
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 589,231 432,90
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe99 618,5938 114,96
IOdsetki, w tym:6 580,013 313,49
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne93 038,5834 801,47
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-7 742,541 907,71
JPodatek dochodowy5 836,006 491,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-13 578,54-4 583,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 435 607,131 104 613,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 435 607,131 104 613,42
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu740 571,80425 571,80
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego315 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)315 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)315 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu740 571,80740 571,80
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu699 618,62707 334,67
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-4 583,29-7 716,05
a) zwiększenie (z tytułu)20 577,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej20 577,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)4 583,2928 293,05
– pokrycia straty4 583,2928 293,05
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu695 035,33699 618,62
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 583,2928 293,05
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-4 583,29-28 293,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-4 583,29-28 293,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-4 583,29-28 293,05
...pokrycie straty z kapitału zapasowego-4 583,29-28 293,05
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-13 578,54-4 583,29
Azysk netto
Bstrata netto13 578,544 583,29
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 422 028,591 435 607,13
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 422 028,591 435 607,13
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej416 701,35-163 594,04
IZysk (strata) netto-13 578,54-4 583,29
IIKorekty razem430 279,89-159 010,75
1Amortyzacja43 037,8013 460,31
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 639,06536,80
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej2 335,89
5Zmiana stanu rezerw2 940,00-18,00
6Zmiana stanu zapasów13 225,97-69 660,39
7Zmiana stanu należności312 758,8080 697,64
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-56 862,55-84 579,39
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych111 540,81-101 783,61
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)416 701,35-163 594,04
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej655,08-117 925,20
IWpływy2 589,231 452,90
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych20,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 589,231 432,90
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach2 589,231 432,90
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki2 589,231 432,90
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 934,15119 378,10
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 543,9069 862,10
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne49 516,00
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne390,25
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)655,08-117 925,20
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-37 242,61341 956,43
IWpływy343 926,13
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału335 577,00
2Kredyty i pożyczki8 349,13
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki37 242,611 969,70
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 392,50
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych29 621,82
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki6 228,291 969,70
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-37 242,61341 956,43
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)380 113,8260 437,19
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:380 113,8260 437,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu300 187,92239 750,73
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:680 301,74300 187,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-7 742,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:889,17
Zapłacone należności981,81art 12 ust 4 pkt 6a
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej-92,64art 15a
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:33 354,21
Odpisy amortyzacyjne14 520,62art 16 ust 1 pkt 48
Reprezentacja11 010,69art 16 ust 1 pkt 28
Ubezpieczenie samochodu osobowego835,38art 16 ust 1 pkt 49
Odsetki budżetowe342,00art 16 ust 1 pkt 21
Rata odsetkowa w leasingu opoeracyjnym4 344,56art 16 ust 1
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej367,52art 15a
Pozostałe wydatki1 933,44art 16 ust 1
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:9 897,34
Naliczone odsetki6,05art 16 ust 1 pkt 11
Składki ZUS9 891,29art 16 ust 1 pkt 57a
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:8 868,51
Zapłacone składki ZUS8 868,51art 16 ust 1 pkt 4h
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:11 638,74
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacjadodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki