Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "OBLIGO" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyObligo Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDŹ
GminaŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDŹ
GminaŁÓDŹ
UlicaTARGOWA
Nr domu35
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy90-043
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000398104

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w języku polskim zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351 z późn.zm.) w systemie elektronicznego przetwarzania danych.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone przez spółkę Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z dnia 19.05.2016r.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały opisane w załączniku nr 1 .

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznanie przychodów i kosztów
1.Koszty i straty
Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru.
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów stanowi cenę nabycia zwindykowanych pakietów wierzytelności. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych.
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie porównawczym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje w okresie, którego dotyczą.
2.Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przychody stanowią wartość sprzedanych produktów i usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują tytuły zaprezentowane odpowiednio w notach
nr 13 i 14.
Przychody i koszty finansowe obejmują tytuły zaprezentowane w notach nr 15 i 16.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone w wersji pełnej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351 z późn.zm.) w zakresie objętym Załącznikiem nr 1.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę dominujacą wyższego szczebla, rachunek zysków i strat sporządzany jest również w układzie kalkulacyjnym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

'Podstawowy przedmiot działalności

'Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z wpisem do KRS jest pozostała działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

'Czas trwania działalności jednostki

Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej została zawiązana aktem notarialnym w dniu
18 sierpnia 2011 r. przed asesorem notarialnym Angeliką Przybyszek w Łodzi (Repertorium A Nr 5938/2011). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 11 października 2011 pod numerem KRS 0000398104 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obligo S.A. powstała w wyniku przekształcenia Obligo sp. z o.o., która została zawiązana 10 lutego 2002 roku. Czas trwania dzialaności Spółki jest nieoznaczony

'Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym i porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu odpowiadają danym finansowym na dzień 31 grudnia 2018r. oraz porównywalnym danym finansowym na dzień 31 grudnia 2017r.
Dane prezentowane w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym obejmują odpowiednio okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018r. i okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017r. stanowiący porównywalne dane finansowe.

Jako porównywalne dane finansowe Spółka zaprezentowała zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

'Założenie kontynuacji działalności jednostki

'Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 734 599,901 959 395,01
IWartości niematerialne i prawne154 512,58304 423,96
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne154 512,58304 423,96
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe217 202,92330 110,06
1Środki trwałe217 202,92310 302,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej32 995,1518 058,30
c) urządzenia techniczne i maszyny20 387,0229 942,39
d) środki transportu160 660,08258 057,57
e) inne środki trwałe3 160,674 244,39
2Środki trwałe w budowie17 707,41
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 100,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 244 888,181 214 179,22
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 244 888,181 214 179,22
a) w jednostkach powiązanych755 000,00755 000,00
– udziały lub akcje755 000,00755 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach489 888,18459 179,22
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe489 888,18459 179,22
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe117 996,22110 681,77
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego117 996,22110 681,77
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 872 412,433 833 001,92
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 941 821,792 836 133,96
1Należności od jednostek powiązanych113 085,9599 598,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:113 085,9599 598,27
– do 12 miesięcy113 085,9599 598,27
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 828 735,842 736 535,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:289 247,84170 833,02
– do 12 miesięcy289 247,84170 833,02
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych34 098,6025 594,90
c) inne2 505 389,402 540 107,77
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe910 505,12980 182,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe910 505,12980 182,65
a) w jednostkach powiązanych302 630,14201 709,58
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe302 630,14201 709,58
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach100,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe100,00
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne607 874,98778 373,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach66 874,98108 373,07
– inne środki pieniężne541 000,00670 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe20 085,5216 685,31
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 607 012,335 792 396,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 149 094,752 457 982,73
IKapitał (fundusz) podstawowy800 800,00800 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 657 182,731 928 462,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-308 887,98-271 280,08
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 457 917,583 334 414,20
IRezerwy na zobowiązania73 457,90117 775,41
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego73 457,90117 775,41
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 542 425,37186 921,04
1Wobec jednostek powiązanych710 068,49
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek832 356,88186 921,04
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych704 731,83
c) inne zobowiązania finansowe127 625,05186 921,04
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 768 727,062 915 982,57
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych82 907,5766 711,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:33 863,4016 267,32
– do 12 miesięcy33 863,4016 267,32
– powyżej 12 miesięcy
b) inne49 044,1750 444,17
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 685 819,492 849 271,08
a) kredyty i pożyczki196 293,1628 935,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych455 408,911 825 385,54
c) inne zobowiązania finansowe59 297,2369 009,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:275 710,00147 309,50
– do 12 miesięcy275 710,00147 309,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych73 955,1257 865,38
h) z tytułu wynagrodzeń39 099,0634 806,65
i) inne586 056,01685 958,93
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe73 307,25113 735,18
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe73 307,25113 735,18
– długoterminowe37 940,00
– krótkoterminowe73 307,2575 795,18
Pasywa razem5 607 012,335 792 396,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 265 164,642 880 094,20
– od jednostek powiązanych196 624,52265 638,33
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 265 164,642 880 094,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 593 398,572 999 945,90
IAmortyzacja265 574,21206 298,38
IIZużycie materiałów i energii119 233,73149 536,36
IIIUsługi obce1 720 118,861 415 190,87
IVPodatki i opłaty, w tym:138 586,65223 397,20
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia617 802,63596 178,07
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:139 437,29128 625,23
– emerytalne58 618,7056 126,07
VIIPozostałe koszty rodzajowe93 615,5761 520,21
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 499 029,63219 199,58
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-328 233,93-119 851,70
DPozostałe przychody operacyjne117 847,4281 209,03
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 365,86
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 154,791 664,50
IVInne przychody operacyjne81 326,7779 544,53
EPozostałe koszty operacyjne34 274,25130 905,63
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 626,12
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 821,3531 218,83
IIIInne koszty operacyjne29 452,9092 060,68
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-244 660,76-169 548,30
GPrzychody finansowe52 043,4331 319,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:21 334,4719 275,62
– od jednostek powiązanych20 821,9318 848,86
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych30 708,9612 042,92
VInne0,48
HKoszty finansowe161 944,61171 181,77
IOdsetki, w tym:155 564,42168 147,13
– dla jednostek powiązanych34 501,37
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 380,193 034,64
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-354 561,94-309 411,05
JPodatek dochodowy-45 673,96-38 130,97
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-308 887,98-271 280,08
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 457 982,732 729 262,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 457 982,732 729 262,81
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu800 800,00800 800,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
inne
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu800 800,00800 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 928 462,811 894 772,37
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-271 280,0833 690,44
a) zwiększenie (z tytułu)33 690,44
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)33 690,44
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)271 280,08
– pokrycia straty271 280,08
inne
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 657 182,731 928 462,81
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
niezarejestrowany kapitał podstawowy
z podziału zysku
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
inne
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu521 189,80
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu521 189,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach521 189,80
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)521 189,80
wypłata dywidenty
podział zysku z lat ubiegłych521 189,80
przeniesienie na zapasowy
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
pokrycie strat
inne
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-308 887,98-271 280,08
Azysk netto
Bstrata netto308 887,98271 280,08
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 149 094,752 457 982,73
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 149 094,752 457 982,73
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-308 887,98-271 280,08
IIKorekty razem-241 587,831 815 912,07
1Amortyzacja265 574,21206 298,38
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)134 682,16149 221,12
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-66 074,827 626,12
5Zmiana stanu rezerw-44 317,5146 510,95
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-105 687,83958 678,94
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-374 721,45493 202,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-51 142,59-133 583,37
10Inne korekty100,0087 957,08
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-550 475,811 544 631,99
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy55 267,23139 078,05
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych35 365,8626 520,33
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:19 901,37112 557,72
a) w jednostkach powiązanych19 901,37112 329,16
b) w pozostałych jednostkach228,56
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych228,56
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki202 350,13598 768,44
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych102 350,13149 532,14
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:100 000,00447 136,30
a) w jednostkach powiązanych100 000,00
b) w pozostałych jednostkach447 136,30
– nabycie aktywów finansowych447 136,30
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne2 100,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-147 082,90-459 690,39
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 371 425,3928 935,14
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału540 791,70
2Kredyty i pożyczki230 633,6928 935,14
3Emisja dłużnych papierów wartościowych1 600 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 844 364,77385 379,13
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 400,001 750,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek63 588,84
5Wykup dłużnych papierów wartościowych1 550 000,00120 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego69 008,7094 428,92
8Odsetki160 367,23169 200,21
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)527 060,62-356 443,99
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-170 498,09728 497,61
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-170 498,09728 497,61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu778 373,0749 875,46
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:607 874,98778 373,07
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-354 561,94-309 411,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:301 728,7033 339,10354 354,48
odsetki od obligacji2 630,142 630,14art 121 709,58
wycena certyfikatów CI30 708,9630 708,96art 1212 042,92
wycena pakietów wierzytelności168 805,84art 12252 096,09
rozliczenia międzyokresowe przychodów59 955,53art 1245 026,16
odpisy amortyzacyjne aktywów sfinansowanych38 473,44art 1241 815,23
pozostałe 1 154,791 664,50
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:59 710,621 709,5860 631,85
przychody rozliczane w czasie58 001,04art 1257 672,00
zrealizowane odsetki naliczane w okresach poprzedniech1 709,581 709,58art 122 959,85
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:649 798,67432 244,32329 184,55
różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego 133 991,14art 16212 981,31
rozrachunki umorzone, przedawnione, nieściagalne27 494,63art 163 474,13
wycena godziwa pakietów wierzytelności432 244,32432 244,32art 16
inne56 011,58art 16112 700,11
pozostałe 57,0029,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:46 632,6772 450,33
naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS23 475,92art 1618 032,96
utworzone rezerwy18 022,23art 1623 198,54
odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy4 821,35art 1631 218,83
pozostałe 313,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:41 231,5058 226,74
zapłacone odsetki23 198,54art 1524 329,10
wypłacone wynagrodzenia oraz wraz ze składką ZUS z poprzedniego okresu18 032,96art 1531 476,79
pozostałe 2 420,85
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:201 669,00
rok 2017 = 403338
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-69 008,77-143 612,11
opłacone raty leasingowe-69 008,77art 15-94 428,92
różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego art 15-49 183,19
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-10 388,95
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

'Załącznik nr 1 - dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki