Szczegóły spółki

Nazwa "OBLIGO" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7272565205
REGON 473059202
KRS 0000398104
Adres ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Telefon 426 304 141
Faks 426 304 141
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.58 0.62
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.36 1.61
Płynność bieżąca (CR) 1.31 2.19
Płynność szybka (QR) 1.31 2.19
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.36 1.61
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -9.42% -7.24%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -11.04% -14.37%
Rentowność aktywów (ROA) -4.68% -5.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-30 125/2020 20 31011
Poz. 31011. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-31068/2020]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Tar-
gowej 35, 90-043 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia Akcjonariuszy,
że w dniu 22 lipca 2020 r., o godz. 1100, przy ul. Targowej 35
w Łodzi, w lokalu Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki Obligo S.A.

Porządek obrad obejmuje:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
  dzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
    towy 2019,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
    obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawoz-
  dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesio-
  nej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium
  Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium
  Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady
  Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowa-
  dzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten
  sposób, że dotychczasowe brzmienie § 29 oznacza się jako
  ust. 1, a po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmie-
  niu:
  „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec
  akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez
  pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
  riuszy Spółki.”
14. Zamknięcie obrad.
Poz. 31011. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-31068/2020]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Tar-
gowej 35, 90-043 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia Akcjonariuszy,
że w dniu 22 lipca 2020 r., o godz. 1100, przy ul. Targowej 35
w Łodzi, w lokalu Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki Obligo S.A.

Porządek obrad obejmuje:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
  dzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
    towy 2019,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
    obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawoz-
  dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesio-
  nej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium
  Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium
  Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady
  Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowa-
  dzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten
  sposób, że dotychczasowe brzmienie § 29 oznacza się jako
  ust. 1, a po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmie-
  niu:
  „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec
  akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez
  pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
  riuszy Spółki.”
14. Zamknięcie obrad.
2019-12-17 243/2019 13 65342
Poz. 65342. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-65176/2019]

Na podstawie art. 434 § 1 i 2 KSH Zarząd OBLIGO S.A. sie-
dzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
nr 0000398104, niniejszym oferuje nie mniej niż 2.000.000 oraz
nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariu-
szy na zasadach subskrypcji zamkniętej.
 1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie
  subskrypcji zamkniętej została podjęta przez Nadzwy-
  czajne Walne Zgromadzenie spółki OBLIGO S.A. w dniu
  27.11.2019 r.
 2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony
  z kwoty 800.800,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż
  1.000.800,00 zł oraz nie większej niż 1.200.800,00 zł, to jest
  o kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł oraz nie większą niż
  400.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 2.000.000 oraz nie
  więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o numerach od 8.008.001 do 12.008.000, o wartości nomi-
  nalnej 0,10 zł każda i objęcia ich przez dotychczasowych
  Akcjonariuszy w drodze subskrypcji zamkniętej.
 3. Prawu poboru podlega nie mniej niż 2.000.000 oraz nie
  więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o numerach od 8.008.001 do 12.008.000, o wartości nomi-
  nalnej 0,10 zł każda.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 0,10 zł i jest
  równa jej wartości nominalnej.
 5. Prawo poboru przysługuje podmiotom będącym akcjona-
  riuszami Spółki na dzień 27.11.2019 r., proporcjonalnie do
  liczby posiadanych przez nie akcji Spółki.
 6. Zapisy na akcje serii C będą przyjmowane w terminie
  3 tygodni od dnia ogłoszenia. Zapis na akcje powinien być
  złożony w siedzibie Spółki.
 7. Akcje zwykłe na okaziciela serii C powinny zostać opłacone
  w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji wskazanych
  w danym zapisie i ceny emisyjnej. Wkłady na pokrycie
  obejmowanych akcji serii C, na które akcjonariusz składa
  zapis, powinny być wniesione nie później niż do dnia
  zakończenia okresu subskrypcji, na rachunek bankowy
  Spółki o numerze 86 1050 1461 1000 0022 6499 9497.
 8. Niewniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych akcji
  serii C lub niezłożenie zapisu w terminie przyjmowania
  zapisów skutkować będzie nieprzydzieleniem akcji, przy  czym dokonanie wpłaty jedynie w części w okresie sub-
  skrypcji będzie podstawą przydziału akcji w liczbie odpo-
  wiadającej wniesionej wpłacie.
 9. Akcjonariusz zapisujący się na akcje przestaje być zwią-
  zany zapisem, jeżeli w terminie 180 dni od dnia poboru
  nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania.
10. Termin ogłoszenia przydziału akcji nastąpi w ciągu 7 dni
  po zakończeniu zapisów na akcje.
Poz. 65342. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-65176/2019]

Na podstawie art. 434 § 1 i 2 KSH Zarząd OBLIGO S.A. sie-
dzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
nr 0000398104, niniejszym oferuje nie mniej niż 2.000.000 oraz
nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariu-
szy na zasadach subskrypcji zamkniętej.
 1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie
  subskrypcji zamkniętej została podjęta przez Nadzwy-
  czajne Walne Zgromadzenie spółki OBLIGO S.A. w dniu
  27.11.2019 r.
 2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony
  z kwoty 800.800,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż
  1.000.800,00 zł oraz nie większej niż 1.200.800,00 zł, to jest
  o kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł oraz nie większą niż
  400.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 2.000.000 oraz nie
  więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o numerach od 8.008.001 do 12.008.000, o wartości nomi-
  nalnej 0,10 zł każda i objęcia ich przez dotychczasowych
  Akcjonariuszy w drodze subskrypcji zamkniętej.
 3. Prawu poboru podlega nie mniej niż 2.000.000 oraz nie
  więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o numerach od 8.008.001 do 12.008.000, o wartości nomi-
  nalnej 0,10 zł każda.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 0,10 zł i jest
  równa jej wartości nominalnej.
 5. Prawo poboru przysługuje podmiotom będącym akcjona-
  riuszami Spółki na dzień 27.11.2019 r., proporcjonalnie do
  liczby posiadanych przez nie akcji Spółki.
 6. Zapisy na akcje serii C będą przyjmowane w terminie
  3 tygodni od dnia ogłoszenia. Zapis na akcje powinien być
  złożony w siedzibie Spółki.
 7. Akcje zwykłe na okaziciela serii C powinny zostać opłacone
  w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji wskazanych
  w danym zapisie i ceny emisyjnej. Wkłady na pokrycie
  obejmowanych akcji serii C, na które akcjonariusz składa
  zapis, powinny być wniesione nie później niż do dnia
  zakończenia okresu subskrypcji, na rachunek bankowy
  Spółki o numerze 86 1050 1461 1000 0022 6499 9497.
 8. Niewniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych akcji
  serii C lub niezłożenie zapisu w terminie przyjmowania
  zapisów skutkować będzie nieprzydzieleniem akcji, przy  czym dokonanie wpłaty jedynie w części w okresie sub-
  skrypcji będzie podstawą przydziału akcji w liczbie odpo-
  wiadającej wniesionej wpłacie.
 9. Akcjonariusz zapisujący się na akcje przestaje być zwią-
  zany zapisem, jeżeli w terminie 180 dni od dnia poboru
  nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania.
10. Termin ogłoszenia przydziału akcji nastąpi w ciągu 7 dni
  po zakończeniu zapisów na akcje.
2019-11-20 224/2019 16 59574
Poz. 59574. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-59470/2019]

Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 27 listopada 2019 roku, na godzinę 1200, w siedzibie
Obligo S.A. w Łodzi przy ul. Targowej 35.

Zarząd Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35,
nr KRS 0000398104 (Spółka), informuje, że pismem z dnia
12 listopada 2019 r. akcjonariusz Obligo S.A. reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłosił
żądanie rozszerzenia porządku obrad najbliższego Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Obligo S.A. zwołanego
na dzień 27 listopada 2019 r. o punkty dotyczące podjęcia
uchwał:
  a) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapi-
   tału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelo-
   wego oraz zmiany Statutu Spółki;
  b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
   oraz zmiany Statutu Spółki.

Ponadto akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczą-
cych proponowanych nowych punktów porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem powyższego żądania, Zarząd
Obligo S.A. informuje, że porządek obrad Nadzwyczaj-nego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listo-
pada 2019 r. zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym
żądaniem.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2019 r. jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej Spółki.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   1.000.800 zł (jeden milion osiemset złotych) i nie wyż-
   szej niż 4.800.800 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   osiemset złotych), to jest o kwotę nie niższą niż
   200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż
   4.000.000 zł (cztery miliony złotych) poprzez emisję nie
   mniej niż 2.000.000 (dwóch milionów) i nie więcej niż
   40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji na okaziciela
   serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
   każda akcja w ramach subskrypcji zamkniętej i ustale-
   nia dnia 27 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru
   akcji na okaziciela serii C.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim
   brzmieniu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset
    jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych
    (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się
    na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy
    dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie
    osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela,
    o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
   na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    1.000.800 złotych (jeden milion osiemset złotych) oraz
    nie więcej niż 4.800.800 zł (cztery miliony osiemset
    tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż
    10.008.000 (dziesięć milionów osiem tysięcy) akcji
    i nie więcej niż 48.008.000 (czterdzieści osiem milio-
    nów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
   Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
   w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu
   Spółki poprzez dodanie po § 8 Statutu nowego § 8a,
   w następującym brzmieniu:
    „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego
      albo większej liczby podwyższeń kapitału zakła-
      dowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż
      600.600,00 zł (sześćset tysięcy sześćset złotych)
      poprzez emisję nowych akcji Spółki kolejnych
      serii. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu
      poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat,       począwszy od wpisania upoważnienia do reje-
       stru. W ramach upoważnienia, o którym mowa
       w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
       emitowania warrantów subskrypcyjnych z termi-
       nem wykonania prawa zapisu upływającym nie
       później niż okres, na który zostało udzielone upo-
       ważnienie.
      2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa
       w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje w zamian
       za wkłady pieniężne.
      3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w opar-
       ciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1
       powyżej, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma
       prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub
       w części.
      4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emi-
       syjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
      5. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich
       decyzji związanych z podwyższeniem kapitału
       zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w
       szczególności Zarząd jest umocowany do:
        a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemito-
         wane w transzy lub serii,
        b) ustalenia listy osób, do których skierowane
         zostaną poszczególne emisje akcji,
        c) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru,
         o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
        d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyż-
         szeniem kapitału zakładowego spółki w ramach
         kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednoli-
         tego obejmującego te zmiany,
        e) określenia wszelkich innych warunków związa-
         nych z subskrypcją akcji.”
  10. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki poprzez
    zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmieniu o tre-
    ści:
     „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
     100.801,00 zł (sto tysięcy osiemset jeden złotych) oraz
     nie więcej niż 800.800,00 zł (osiemset tysięcy osiem-
     set złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010
     (jeden milion osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie
     więcej niż 8.008.000 (osiem milionów osiem tysięcy)
     akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł
     (dziesięć groszy) każda”
    na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
     „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi […] zł ([…]zło-
       tych) i dzieli się na:
       - 1.008.000 (jeden milion osiem tysięcy) akcji
        na okaziciela serii A o wartości nominalnej
        100.800,00 zł (sto tysięcy osiemset złotych) każda;
       - 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela
        serii B o wartości nominalnej 700.000,00 (siedem-
        set tysięcy złotych) każda;
       - […] ([…]) akcji imiennych serii D o wartości nomi-
        nalnej [..] zł ([…] złotych) uprzywilejowanych
        w taki sposób, że na jedną akcję serii D przypada
        […] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 § 1 i art. 4121 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-dzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzie-
lone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Poz. 59574. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-59470/2019]

Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 27 listopada 2019 roku, na godzinę 1200, w siedzibie
Obligo S.A. w Łodzi przy ul. Targowej 35.

Zarząd Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35,
nr KRS 0000398104 (Spółka), informuje, że pismem z dnia
12 listopada 2019 r. akcjonariusz Obligo S.A. reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłosił
żądanie rozszerzenia porządku obrad najbliższego Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Obligo S.A. zwołanego
na dzień 27 listopada 2019 r. o punkty dotyczące podjęcia
uchwał:
  a) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapi-
   tału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelo-
   wego oraz zmiany Statutu Spółki;
  b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
   oraz zmiany Statutu Spółki.

Ponadto akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczą-
cych proponowanych nowych punktów porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem powyższego żądania, Zarząd
Obligo S.A. informuje, że porządek obrad Nadzwyczaj-nego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listo-
pada 2019 r. zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym
żądaniem.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2019 r. jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej Spółki.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   1.000.800 zł (jeden milion osiemset złotych) i nie wyż-
   szej niż 4.800.800 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   osiemset złotych), to jest o kwotę nie niższą niż
   200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż
   4.000.000 zł (cztery miliony złotych) poprzez emisję nie
   mniej niż 2.000.000 (dwóch milionów) i nie więcej niż
   40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji na okaziciela
   serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
   każda akcja w ramach subskrypcji zamkniętej i ustale-
   nia dnia 27 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru
   akcji na okaziciela serii C.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim
   brzmieniu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset
    jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych
    (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się
    na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy
    dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie
    osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela,
    o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
   na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    1.000.800 złotych (jeden milion osiemset złotych) oraz
    nie więcej niż 4.800.800 zł (cztery miliony osiemset
    tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż
    10.008.000 (dziesięć milionów osiem tysięcy) akcji
    i nie więcej niż 48.008.000 (czterdzieści osiem milio-
    nów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
   Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
   w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu
   Spółki poprzez dodanie po § 8 Statutu nowego § 8a,
   w następującym brzmieniu:
    „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego
      albo większej liczby podwyższeń kapitału zakła-
      dowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż
      600.600,00 zł (sześćset tysięcy sześćset złotych)
      poprzez emisję nowych akcji Spółki kolejnych
      serii. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu
      poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat,       począwszy od wpisania upoważnienia do reje-
       stru. W ramach upoważnienia, o którym mowa
       w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
       emitowania warrantów subskrypcyjnych z termi-
       nem wykonania prawa zapisu upływającym nie
       później niż okres, na który zostało udzielone upo-
       ważnienie.
      2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa
       w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje w zamian
       za wkłady pieniężne.
      3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w opar-
       ciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1
       powyżej, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma
       prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub
       w części.
      4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emi-
       syjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
      5. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich
       decyzji związanych z podwyższeniem kapitału
       zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w
       szczególności Zarząd jest umocowany do:
        a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemito-
         wane w transzy lub serii,
        b) ustalenia listy osób, do których skierowane
         zostaną poszczególne emisje akcji,
        c) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru,
         o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
        d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyż-
         szeniem kapitału zakładowego spółki w ramach
         kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednoli-
         tego obejmującego te zmiany,
        e) określenia wszelkich innych warunków związa-
         nych z subskrypcją akcji.”
  10. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki poprzez
    zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmieniu o tre-
    ści:
     „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
     100.801,00 zł (sto tysięcy osiemset jeden złotych) oraz
     nie więcej niż 800.800,00 zł (osiemset tysięcy osiem-
     set złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010
     (jeden milion osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie
     więcej niż 8.008.000 (osiem milionów osiem tysięcy)
     akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł
     (dziesięć groszy) każda”
    na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
     „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi […] zł ([…]zło-
       tych) i dzieli się na:
       - 1.008.000 (jeden milion osiem tysięcy) akcji
        na okaziciela serii A o wartości nominalnej
        100.800,00 zł (sto tysięcy osiemset złotych) każda;
       - 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela
        serii B o wartości nominalnej 700.000,00 (siedem-
        set tysięcy złotych) każda;
       - […] ([…]) akcji imiennych serii D o wartości nomi-
        nalnej [..] zł ([…] złotych) uprzywilejowanych
        w taki sposób, że na jedną akcję serii D przypada
        […] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 § 1 i art. 4121 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-dzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzie-
lone na piśmie, pod rygorem nieważności.
2019-11-05 214/2019 20 56806
Poz. 56806. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-56778/2019]

Zarząd Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35,
nr KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych zwołuje na dzień 27 listopada 2019 roku,
godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 35 w Łodzi,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej Spółki.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   1.000.800 zł (jeden milion osiemset złotych) i nie wyższej
   niż 4.800.800 zł (cztery miliony osiemset tysięcy osiem-
   set złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 200.000 zł
   (dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż 4.000.000 zł
   (cztery miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż
   2.000.000 (dwóch milionów) i nie więcej niż 40.000.000
   (czterdziestu milionów) akcji na okaziciela serii C o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
   w ramach subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia
   27 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji na
   okaziciela serii C.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
   niu o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.801,00 zło-
tych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden 00/100) oraz nie wię-
cej niż 800.800,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy osiemset
00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion
osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000
(słownie osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.000.800 zło-
tych (jeden milion osiemset złotych) oraz nie więcej niż
4.800.800 zł (cztery miliony osiemset tysięcy osiemset zło-
tych) i dzieli się na nie mniej niż 10.008.000 (dziesięć milionów
osiem tysięcy) akcji i nie więcej niż 48.008.000 (czterdzieści
osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 § 1 i art. 4121 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzie-
lone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Poz. 56806. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-56778/2019]

Zarząd Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35,
nr KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych zwołuje na dzień 27 listopada 2019 roku,
godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 35 w Łodzi,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej Spółki.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   1.000.800 zł (jeden milion osiemset złotych) i nie wyższej
   niż 4.800.800 zł (cztery miliony osiemset tysięcy osiem-
   set złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 200.000 zł
   (dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż 4.000.000 zł
   (cztery miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż
   2.000.000 (dwóch milionów) i nie więcej niż 40.000.000
   (czterdziestu milionów) akcji na okaziciela serii C o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
   w ramach subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia
   27 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji na
   okaziciela serii C.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
   niu o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.801,00 zło-
tych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden 00/100) oraz nie wię-
cej niż 800.800,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy osiemset
00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion
osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000
(słownie osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.000.800 zło-
tych (jeden milion osiemset złotych) oraz nie więcej niż
4.800.800 zł (cztery miliony osiemset tysięcy osiemset zło-
tych) i dzieli się na nie mniej niż 10.008.000 (dziesięć milionów
osiem tysięcy) akcji i nie więcej niż 48.008.000 (czterdzieści
osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 § 1 i art. 4121 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzie-
lone na piśmie, pod rygorem nieważności.
2019-06-03 106/2019 17 28765
Poz. 28765. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-28651/2019]

Zarząd Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35,
nr KRS 0000398104, na podstawie art. 399 Kodeksu spółek
handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku,
godz. 1500, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 35 w Łodzi,
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   1.300.800 zł (jeden milion trzysta tysięcy osiemset zło-
   tych) i nie wyższej niż 2.300.800 zł (dwa miliony trzy-
   sta tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie niż-
   szą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą
   niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
   poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów)
   i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji
   na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dzie-
   sięć groszy) każda akcja w ramach subskrypcji zamknię-    tej i ustalenia dnia 26 czerwca 2019 r., jako dnia prawa
    poboru akcji na okaziciela serii C
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
    poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
    niu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden
    00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych (słownie:
    osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się na nie
    mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dzie-
    sięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie osiem
    milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
  - na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    1.300.800 złotych (jeden milion trzysta tysięcy osiemset
    złotych) oraz nie więcej niż 2.300.800 zł (dwa miliony
    trzysta tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej
    niż 13.008.000 (trzynaście milionów osiem tysięcy) akcji
    i nie więcej niż 23.008.000 (dwadzieścia trzy miliony
    osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
Poz. 28765. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-28651/2019]

Zarząd Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35,
nr KRS 0000398104, na podstawie art. 399 Kodeksu spółek
handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku,
godz. 1500, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 35 w Łodzi,
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   1.300.800 zł (jeden milion trzysta tysięcy osiemset zło-
   tych) i nie wyższej niż 2.300.800 zł (dwa miliony trzy-
   sta tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie niż-
   szą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą
   niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
   poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów)
   i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji
   na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dzie-
   sięć groszy) każda akcja w ramach subskrypcji zamknię-    tej i ustalenia dnia 26 czerwca 2019 r., jako dnia prawa
    poboru akcji na okaziciela serii C
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
    poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
    niu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden
    00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych (słownie:
    osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się na nie
    mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dzie-
    sięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie osiem
    milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
  - na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    1.300.800 złotych (jeden milion trzysta tysięcy osiemset
    złotych) oraz nie więcej niż 2.300.800 zł (dwa miliony
    trzysta tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej
    niż 13.008.000 (trzynaście milionów osiem tysięcy) akcji
    i nie więcej niż 23.008.000 (dwadzieścia trzy miliony
    osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
2019-06-03 106/2019 18 28767
Poz. 28767. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-28658/2019]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Tar-
gowej 35, 90-043 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki,
zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 26 czerwca 2019 r.,
o godz. 1200, przy ul. Targowej 35 w Łodzi, w lokalu Spółki,
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Obligo S.A.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z:
     a. działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2018,
     b. działalności grupy kapitałowej OBLIGO S.A. oraz
      skonsolidowanego sprawozdania finansowego
      grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem
      dominującym za rok obrotowy 2018.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
     a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
      oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
      obrotowy 2018,
     b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy
      kapitałowej OBLIGO S.A. oraz skonsolidowanego
      sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
      w której Spółka jest podmiotem dominującym, za
      rok obrotowy 2018,
     c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
      obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
    wozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
    2018.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
    wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
    wozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
    OBLIGO S.A. za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonso-
   lidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita-
   łowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym,
   za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty ponie-
   sionej w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w skła-
   dzie Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków
   Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 15. Zamknięcie obrad.
Poz. 28767. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-28658/2019]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Tar-
gowej 35, 90-043 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki,
zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 26 czerwca 2019 r.,
o godz. 1200, przy ul. Targowej 35 w Łodzi, w lokalu Spółki,
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Obligo S.A.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z:
     a. działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2018,
     b. działalności grupy kapitałowej OBLIGO S.A. oraz
      skonsolidowanego sprawozdania finansowego
      grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem
      dominującym za rok obrotowy 2018.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
     a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
      oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
      obrotowy 2018,
     b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy
      kapitałowej OBLIGO S.A. oraz skonsolidowanego
      sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
      w której Spółka jest podmiotem dominującym, za
      rok obrotowy 2018,
     c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
      obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
    wozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
    2018.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
    wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
    wozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
    OBLIGO S.A. za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonso-
   lidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita-
   łowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym,
   za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty ponie-
   sionej w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w skła-
   dzie Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków
   Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 15. Zamknięcie obrad.
2018-12-05 235/2018 14 54162
Poz. 54162. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-53803/2018]

Na podstawie art. 434 § 1 i 2 KSH Zarząd OBLIGO S.A. sie-
dzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr
0000398104 niniejszym oferuje nie mniej niż 1 oraz nie więcej
niż 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowa-
niem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na zasa-
dach subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie sub-
skrypcji zamkniętej została podjęta przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki OBLIGO S.A. w dniu 23.11.2018 r.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty
800.800,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż 800.800,10 zł
oraz nie większej niż 1.500.800,00 zł, to jest o kwotę nie mniej-
szą niż 0,10 zł oraz nie większą niż 700.000,00 zł poprzez emi-
sję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 7.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii C, o numerach od 8.008.001 do 15.008.000,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda i objęcia ich przez dotych-
czasowych Akcjonariuszy w drodze subskrypcji zamkniętej.

3. Prawu poboru podlega nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż
7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
8.008.001 do 15.008.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 0,10 zł i jest równa
jej wartości nominalnej.

5. Prawo poboru przysługuje podmiotom będącym akcjona-
riuszami Spółki na dzień 23.11.2018 r., proporcjonalnie do
liczby posiadanych przez nie akcji Spółki.

6. Zapisy na akcje serii C będą przyjmowane w terminie
3 tygodni od dnia ogłoszenia. Zapis na akcje powinien być
złożony w siedzibie Spółki.

7. Akcje zwykłe na okaziciela serii C powinny zostać opła-
cone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji wskazanych
w danym zapisie i ceny emisyjnej. Wkłady na pokrycie obej-
mowanych akcji serii C, na które akcjonariusz składa zapis,
powinny być wniesione nie później niż do dnia zakończenia
okresu subskrypcji, na rachunek bankowy Spółki o numerze
86 1050 1461 1000 0022 6499 9497.

8. Niewniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych akcji
serii C lub niezłożenie zapisu w terminie przyjmowania zapi-
sów skutkować będzie nieprzydzieleniem akcji, przy czym
dokonanie wpłaty jedynie w części w okresie subskrypcji
będzie podstawą przydziału akcji w liczbie odpowiadającej
wniesionej wpłacie.9. Akcjonariusz zapisujący się na akcje przestaje być związany
zapisem, jeżeli w terminie 90 dni od dnia poboru nowa emisja
nie będzie zgłoszona do zarejestrowania.

10. Termin ogłoszenia przydziału akcji nastąpi w ciągu 3 dni
po zakończeniu zapisów na akcje.
Poz. 54162. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-53803/2018]

Na podstawie art. 434 § 1 i 2 KSH Zarząd OBLIGO S.A. sie-
dzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr
0000398104 niniejszym oferuje nie mniej niż 1 oraz nie więcej
niż 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowa-
niem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na zasa-
dach subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie sub-
skrypcji zamkniętej została podjęta przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki OBLIGO S.A. w dniu 23.11.2018 r.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty
800.800,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż 800.800,10 zł
oraz nie większej niż 1.500.800,00 zł, to jest o kwotę nie mniej-
szą niż 0,10 zł oraz nie większą niż 700.000,00 zł poprzez emi-
sję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 7.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii C, o numerach od 8.008.001 do 15.008.000,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda i objęcia ich przez dotych-
czasowych Akcjonariuszy w drodze subskrypcji zamkniętej.

3. Prawu poboru podlega nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż
7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
8.008.001 do 15.008.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 0,10 zł i jest równa
jej wartości nominalnej.

5. Prawo poboru przysługuje podmiotom będącym akcjona-
riuszami Spółki na dzień 23.11.2018 r., proporcjonalnie do
liczby posiadanych przez nie akcji Spółki.

6. Zapisy na akcje serii C będą przyjmowane w terminie
3 tygodni od dnia ogłoszenia. Zapis na akcje powinien być
złożony w siedzibie Spółki.

7. Akcje zwykłe na okaziciela serii C powinny zostać opła-
cone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji wskazanych
w danym zapisie i ceny emisyjnej. Wkłady na pokrycie obej-
mowanych akcji serii C, na które akcjonariusz składa zapis,
powinny być wniesione nie później niż do dnia zakończenia
okresu subskrypcji, na rachunek bankowy Spółki o numerze
86 1050 1461 1000 0022 6499 9497.

8. Niewniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych akcji
serii C lub niezłożenie zapisu w terminie przyjmowania zapi-
sów skutkować będzie nieprzydzieleniem akcji, przy czym
dokonanie wpłaty jedynie w części w okresie subskrypcji
będzie podstawą przydziału akcji w liczbie odpowiadającej
wniesionej wpłacie.9. Akcjonariusz zapisujący się na akcje przestaje być związany
zapisem, jeżeli w terminie 90 dni od dnia poboru nowa emisja
nie będzie zgłoszona do zarejestrowania.

10. Termin ogłoszenia przydziału akcji nastąpi w ciągu 3 dni
po zakończeniu zapisów na akcje.
2018-10-02 191/2018 18 42692
Poz. 42692. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-42748/2018]

 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    AKCJONARIUSZY SPÓŁKI OBLIGO S.A.

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na podsta-
wie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
26 października 2018 roku, godz. 1500, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółkiprzy ul. Targowej 35 w Łodzi, z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. przyjęcie porządku obrad.
  4. sporządzenie listy obecności.
  5. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
  6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dzie-
   sięć groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden
   milion pięćset tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę
   nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż
   700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję
   nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu
   milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nomi-
   nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w ramach
   subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia 26.10.2018 r. jako
   dnia prawa poboru akcji na okaziciela serii C
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
   niu o treści:
     „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
     100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset
     jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych
     (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100), i dzieli się
     na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy
     dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.001 (słownie
     osiem milionów osiem tysięcy jeden) akcji na okazi-
     ciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
     każda”;
   na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
     „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej
     niż 800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiem-
     set złotych dziesięć groszy) oraz nie więcej niż
     1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset
     złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.008.000 (osiem
     milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o warto-
     ści nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
Poz. 42692. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-42748/2018]

 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    AKCJONARIUSZY SPÓŁKI OBLIGO S.A.

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na podsta-
wie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
26 października 2018 roku, godz. 1500, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółkiprzy ul. Targowej 35 w Łodzi, z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. przyjęcie porządku obrad.
  4. sporządzenie listy obecności.
  5. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
  6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dzie-
   sięć groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden
   milion pięćset tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę
   nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż
   700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję
   nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu
   milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nomi-
   nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w ramach
   subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia 26.10.2018 r. jako
   dnia prawa poboru akcji na okaziciela serii C
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
   niu o treści:
     „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
     100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset
     jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych
     (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100), i dzieli się
     na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy
     dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.001 (słownie
     osiem milionów osiem tysięcy jeden) akcji na okazi-
     ciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
     każda”;
   na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
     „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej
     niż 800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiem-
     set złotych dziesięć groszy) oraz nie więcej niż
     1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset
     złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.008.000 (osiem
     milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o warto-
     ści nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
2018-09-10 175/2018 13 39184
Poz. 39184. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-38998/2018]

Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 13 września 2018 r.

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104 (Spółka),
informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Grzegorz Rek, jako
akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Obligo S.A., zgłosił w trybie art. 401 § 1
Kodeksu spółek handlowych żądanie rozszerzenia porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwo-
łanego na dzień 13 września 2018 r. oraz przedstawił pro-
jekt uchwały dotyczącej proponowanych nowych punktów
porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd Obligo S.A. infor-
muje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem,
o punkty:
  - Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapi-
   tału zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dziesięć
   groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden milion pięć-
   set tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie niższą
   niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 700.000,00 zł
   (siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż
   1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu milio-
   nów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w ramach subskrypcji
   zamkniętej i ustalenia dnia 13.09.2018 r. jako dnia prawa
   poboru akcji na okaziciela serii C.
  - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
   niu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden   00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych (słownie:
   osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się na nie
   mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dzie-
   sięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie osiem
   milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
   nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
 - na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
   „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
   800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiemset złotych
   dziesięć groszy) oraz nie więcej niż 1.500.800,00 zł (jeden
   milion pięćset tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na
   nie mniej niż 8.008.001 (osiem milionów osiem tysięcy
   jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda”

W związku z powyższym aktualny porządek obrad Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
na dzień 13 września 2018 r. jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na kolejną nową kadencję.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez skreślenie w § 18 ustępu 3 w brzmieniu:
    „Prawo powoływania jednego członka Rady Nadzor-
    czej przysługuje Krzysztofowi Madejowi.”
  8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dzie-
   sięć groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden
   milion pięćset tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę
   nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż
   700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) poprzez emi-
   sję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000
   (siedmiu milionów) akcji na okaziciela serii C o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
   w ramach subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia
   13.09.2018 r. jako dnia prawa poboru akcji na okazi-
   ciela serii C
  9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim
   brzmieniu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset
    jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych
    (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100), i dzieli się
    na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy
    dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.001 (słownie
    osiem milionów osiem tysięcy jeden) akcji na okazi-
    ciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda”
   na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej
    niż 800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiem-
    set złotych dziesięć groszy) oraz nie więcej niż
    1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset    złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.008.000 (osiem
    milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 39184. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-38998/2018]

Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 13 września 2018 r.

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104 (Spółka),
informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Grzegorz Rek, jako
akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Obligo S.A., zgłosił w trybie art. 401 § 1
Kodeksu spółek handlowych żądanie rozszerzenia porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwo-
łanego na dzień 13 września 2018 r. oraz przedstawił pro-
jekt uchwały dotyczącej proponowanych nowych punktów
porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd Obligo S.A. infor-
muje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem,
o punkty:
  - Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapi-
   tału zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dziesięć
   groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden milion pięć-
   set tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie niższą
   niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 700.000,00 zł
   (siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż
   1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu milio-
   nów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w ramach subskrypcji
   zamkniętej i ustalenia dnia 13.09.2018 r. jako dnia prawa
   poboru akcji na okaziciela serii C.
  - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmie-
   niu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden   00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych (słownie:
   osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się na nie
   mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dzie-
   sięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie osiem
   milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
   nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
 - na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
   „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
   800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiemset złotych
   dziesięć groszy) oraz nie więcej niż 1.500.800,00 zł (jeden
   milion pięćset tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na
   nie mniej niż 8.008.001 (osiem milionów osiem tysięcy
   jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda”

W związku z powyższym aktualny porządek obrad Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
na dzień 13 września 2018 r. jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na kolejną nową kadencję.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez skreślenie w § 18 ustępu 3 w brzmieniu:
    „Prawo powoływania jednego członka Rady Nadzor-
    czej przysługuje Krzysztofowi Madejowi.”
  8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiem-
   set tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż
   800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dzie-
   sięć groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden
   milion pięćset tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę
   nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż
   700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) poprzez emi-
   sję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000
   (siedmiu milionów) akcji na okaziciela serii C o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
   w ramach subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia
   13.09.2018 r. jako dnia prawa poboru akcji na okazi-
   ciela serii C
  9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
   poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim
   brzmieniu o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
    100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset
    jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych
    (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100), i dzieli się
    na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy
    dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.001 (słownie
    osiem milionów osiem tysięcy jeden) akcji na okazi-
    ciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda”
   na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej
    niż 800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiem-
    set złotych dziesięć groszy) oraz nie więcej niż
    1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset    złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.008.000 (osiem
    milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-08-22 162/2018 11 36406
Poz. 36406. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-36344/2018]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na podsta-
wie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
13 września 2018 roku, godz. 1300, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Targowej 35 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. sporządzenie listy obecności,
 5. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
 6. powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na kolejną nową kadencję.
 7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez skreślenie w § 18 ustępu 3 w brzmieniu: „Prawo
   powoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysłu-
   guje Krzysztofowi Madejowi”,
 8. wolne wnioski,
 9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
Poz. 36406. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-36344/2018]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na podsta-
wie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
13 września 2018 roku, godz. 1300, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Targowej 35 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. sporządzenie listy obecności,
 5. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
 6. powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na kolejną nową kadencję.
 7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez skreślenie w § 18 ustępu 3 w brzmieniu: „Prawo
   powoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysłu-
   guje Krzysztofowi Madejowi”,
 8. wolne wnioski,
 9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
2018-06-21 119/2018 14 26860
Poz. 26860. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-26502/2018]

 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
      „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na pod-
stawie art. 399 KSH zwołuje na dzień 17 lipca 2018 roku,
godz. 1300, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 35 w Łodzi,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z:
     a. działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2017,
     b. działalności grupy kapitałowej OBLIGO S.A. oraz
      skonsolidowanego sprawozdania finansowego
      grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem
      dominującym za rok obrotowy 2017.  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    a. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
      oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
      obrotowy 2017,
    b. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy
      kapitałowej OBLIGO S.A. oraz skonsolidowanego
      sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
      w której Spółka jest podmiotem dominującym, za
      rok obrotowy 2017,
    c. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
      rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
   2017.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
   OBLIGO S.A. za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonso-
   lidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita-
   łowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym,
   za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty zreali-
   zowanej w roku obrotowym 2017.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszyst-
kim akcjonariuszom, których dokumenty akcji zostaną złożone
w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Poz. 26860. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-26502/2018]

 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
      „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na pod-
stawie art. 399 KSH zwołuje na dzień 17 lipca 2018 roku,
godz. 1300, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 35 w Łodzi,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z:
     a. działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2017,
     b. działalności grupy kapitałowej OBLIGO S.A. oraz
      skonsolidowanego sprawozdania finansowego
      grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem
      dominującym za rok obrotowy 2017.  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    a. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
      oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
      obrotowy 2017,
    b. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy
      kapitałowej OBLIGO S.A. oraz skonsolidowanego
      sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
      w której Spółka jest podmiotem dominującym, za
      rok obrotowy 2017,
    c. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
      rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
   2017.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
   OBLIGO S.A. za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonso-
   lidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita-
   łowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym,
   za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty zreali-
   zowanej w roku obrotowym 2017.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszyst-
kim akcjonariuszom, których dokumenty akcji zostaną złożone
w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
2018-04-23 79/2018 16 16986
Poz. 16986. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-16420/2018]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na podsta-
wie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
15 maja 2018 roku, godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Targowej 35 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. sporządzenie listy obecności,
 6. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
 7. powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten spo-
   sób, że:

1) w § 9 dodaje się:
 a) w ust. 1 po nawiasie: „albo bez zgody akcjonariusza
   (umorzenie przymusowe). Wykreśla się zdanie drugie”.
 b) ust. 3:
   „Poza umorzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
   akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź
   poprzez obniżenie kapitału zakładowego.”
 c) ust. 4.
   „Warunkiem dokonania umorzenia dobrowolnego
   jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
   szy uchwały w tym przedmiocie, przy czym za uchwałą
   musi głosować akcjonariusz, którego akcje mają zostać
   umorzone. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka
   wypłaca akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umo-
   rzeniu, określoną w uchwale kwotę odpowiadającą war-
   tości rynkowej akcji.”
 d) ust. 5.
   „Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do
   akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne
   z interesem Spółki lub pozostałych akcjonariuszy. Warun-
   kiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadze-
   nie, większością 2/3 oddanych głosów, uchwały w tym
   przedmiocie.

   W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały, akcjo-
   nariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona
   zostaje kwota odpowiadająca wartości księgowej akcji.
   Wartość księgowa akcji ustalona zostanie na ostatni
   dzień roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym
   następuje umorzenie,”
 e) ust. 6.
   „Umorzenie przymusowe może nastąpić w szczególno-
   ści, gdy:
   a) wszczęto egzekucję z akcji akcjonariusza, o ile postępo-
    wanie egzekucyjne nie zostanie umorzone w terminie
    3 miesięcy,
   b) akcjonariusz został ubezwłasnowolniony, albo jeśli
    istnieje inny ważny powód dotyczący osoby akcjona-
    riusza.”

2) Dodaje się § 11a:
„Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać
prawa głosu z akcji imiennych, na której ustanowiono zastaw
lub użytkowanie.”

3) Zmienia się § 13 ust. 1:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub Warszawie.

4) Dodaje się w § 15:
 a) ust. 2a:
   „Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia
   w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełno-
   mocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem
   nieważności udzielone na piśmie i dołączone do proto-
   kołu Walnego Zgromadzenia, chyba że przepisy prawa
   handlowego stanowią inaczej.” b) ust. 2b:
   „Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają
   także członkowie organów Spółki oraz osoby wyznaczone
   przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.”

5) W § 16 ust. 1 dodaje się:
 „l) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  ł) połączenia z inną spółką,
 m) rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nad-
   zorczej odmawiającej zgody na dokonanie określonej
   czynności,
 n) nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być
   następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub
   osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce
   z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.”

6) W § 18:
 a) skreśla się ust. 3.
 b) ust. 4 zmienia się w sposób następujący: „do ukon-
   stytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej nie
   jest wymagane odbycie posiedzenia a wystarczy, by
   odbyła się ona za pomocą środków porozumiewania się
   na odległość.”
 c) dodaje się ust. 7:
   Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczą-
   cego:
   - z własnej inicjatywy,
   - na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,
   - na wniosek Zarządu.
 d) Dodaje się ust. 8:
   Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali
   nad uchwałami:
    a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,
    b) w trybie pisemnym,
    c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-
     miewania się na odległość.
 e) dodaje się ust. 9:
   W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie
   Zarządu z głosem doradczym. Ponadto w posiedzeniach
   Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej człon-
   ków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.

7) Dodaje się nowy § 21a:
„Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować pouf-
ność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez
nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy
w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa Spółki, dane osobowe, informacje poufne oraz inne
informacje prawnie chronione (obowiązkiem tym objęte są
również informacje dotyczące spółek z Grupy Obligo). Człon-
kowie Rady Nadzorczej podpisują oświadczenie o zobowiąza-
niu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego
przez Spółkę.”

 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności, i dołączone do księgi protokołów.Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu
spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgro-
madzeniu przysługuje wszystkim akcjonariuszom, których
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu, podpisana przez Zarząd, zostanie wyłożona w siedzi-
bie Spółki, w Łodzi przy ul. Targowej 35, na trzy dni powsze-
dnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Poz. 16986. „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000398104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2011 r.
[BMSiG-16420/2018]

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres:
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, nr KRS 0000398104, na podsta-
wie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
15 maja 2018 roku, godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Targowej 35 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. sporządzenie listy obecności,
 6. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
 7. powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten spo-
   sób, że:

1) w § 9 dodaje się:
 a) w ust. 1 po nawiasie: „albo bez zgody akcjonariusza
   (umorzenie przymusowe). Wykreśla się zdanie drugie”.
 b) ust. 3:
   „Poza umorzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
   akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź
   poprzez obniżenie kapitału zakładowego.”
 c) ust. 4.
   „Warunkiem dokonania umorzenia dobrowolnego
   jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
   szy uchwały w tym przedmiocie, przy czym za uchwałą
   musi głosować akcjonariusz, którego akcje mają zostać
   umorzone. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka
   wypłaca akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umo-
   rzeniu, określoną w uchwale kwotę odpowiadającą war-
   tości rynkowej akcji.”
 d) ust. 5.
   „Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do
   akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne
   z interesem Spółki lub pozostałych akcjonariuszy. Warun-
   kiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadze-
   nie, większością 2/3 oddanych głosów, uchwały w tym
   przedmiocie.

   W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały, akcjo-
   nariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona
   zostaje kwota odpowiadająca wartości księgowej akcji.
   Wartość księgowa akcji ustalona zostanie na ostatni
   dzień roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym
   następuje umorzenie,”
 e) ust. 6.
   „Umorzenie przymusowe może nastąpić w szczególno-
   ści, gdy:
   a) wszczęto egzekucję z akcji akcjonariusza, o ile postępo-
    wanie egzekucyjne nie zostanie umorzone w terminie
    3 miesięcy,
   b) akcjonariusz został ubezwłasnowolniony, albo jeśli
    istnieje inny ważny powód dotyczący osoby akcjona-
    riusza.”

2) Dodaje się § 11a:
„Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać
prawa głosu z akcji imiennych, na której ustanowiono zastaw
lub użytkowanie.”

3) Zmienia się § 13 ust. 1:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub Warszawie.

4) Dodaje się w § 15:
 a) ust. 2a:
   „Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia
   w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełno-
   mocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem
   nieważności udzielone na piśmie i dołączone do proto-
   kołu Walnego Zgromadzenia, chyba że przepisy prawa
   handlowego stanowią inaczej.” b) ust. 2b:
   „Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają
   także członkowie organów Spółki oraz osoby wyznaczone
   przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.”

5) W § 16 ust. 1 dodaje się:
 „l) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  ł) połączenia z inną spółką,
 m) rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nad-
   zorczej odmawiającej zgody na dokonanie określonej
   czynności,
 n) nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być
   następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub
   osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce
   z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.”

6) W § 18:
 a) skreśla się ust. 3.
 b) ust. 4 zmienia się w sposób następujący: „do ukon-
   stytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej nie
   jest wymagane odbycie posiedzenia a wystarczy, by
   odbyła się ona za pomocą środków porozumiewania się
   na odległość.”
 c) dodaje się ust. 7:
   Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczą-
   cego:
   - z własnej inicjatywy,
   - na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,
   - na wniosek Zarządu.
 d) Dodaje się ust. 8:
   Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali
   nad uchwałami:
    a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,
    b) w trybie pisemnym,
    c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-
     miewania się na odległość.
 e) dodaje się ust. 9:
   W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie
   Zarządu z głosem doradczym. Ponadto w posiedzeniach
   Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej człon-
   ków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.

7) Dodaje się nowy § 21a:
„Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować pouf-
ność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez
nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy
w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa Spółki, dane osobowe, informacje poufne oraz inne
informacje prawnie chronione (obowiązkiem tym objęte są
również informacje dotyczące spółek z Grupy Obligo). Człon-
kowie Rady Nadzorczej podpisują oświadczenie o zobowiąza-
niu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego
przez Spółkę.”

 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności, i dołączone do księgi protokołów.Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu
spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgro-
madzeniu przysługuje wszystkim akcjonariuszom, których
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu, podpisana przez Zarząd, zostanie wyłożona w siedzi-
bie Spółki, w Łodzi przy ul. Targowej 35, na trzy dni powsze-
dnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki