Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat BIELSKO-BIAŁA
Gmina M.BIELSKO-BIAŁA
Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat BIELSKO-BIAŁA
Gmina M.BIELSKO-BIAŁA
Ulica STRAŻACKA
Nr domu 60
Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
Kod pocztowy 43-300
Poczta BIELSKO-BIAŁA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
3030Z - produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000397608

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z
dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału , współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej 10.000 zł,- zalicza się bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie oddania składnika majątkowego do użytkowania .
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych jednostka stosuje stawki i metody amortyzacji w zakresie jakim dopuszczają przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe umarzane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
b) Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umów leasingu operacyjnego , które na podstawie art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości mają charakter leasingu finansowego są wprowadzane do ewidencji środków trwałych.
c) środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
d) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych -wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości o ile utrata taka wystąpiła lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4, ustawy o rachunkowości
e) udziały w jednostkach podporządkowanych – wycenia się według zasad określonych w pkt. d, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy o rachunkowości
f) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
g) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
h) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Towary składowane w magazynach objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód towaru i stan końcowy wyceniany jest według metody FIFO.
i) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) , przy czym należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych , mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia , a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy , to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
j) środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej
k) środki pieniężne w walucie obcej – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
po kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Wpływy na rachunek księgowane są po kursie sprzedaży banku z dnia wpływu, rozchody – metoda FIFO.
l)
zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
m) należności i zobowiązania w walucie obcej – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie ustalonym dla dane waluty przez NBP na ten dzień
n) rezerwy – wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
na dzień bilansowy tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
o) kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa , statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady ustalania wyniku finansowego
Wynik Finansowy Spółka ustala metodą kalkulacyjną w oparciu o zasadę współmierności kosztów i przychodów. Przychody i koszty są rozpoznawane memoriałowo tj. w okresach , których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
a) Przychody netto ze sprzedaży – ustalone są na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcom, z wyłączeniem podatku VAT
b) Koszty sprzedanych towarów i materiałów – obejmują koszty wytworzenia wyrobów i wartość sprzedanych danym okresie sprawozdawczym towarów i materiałów
c) Koszty ogólnego zarządu – obejmujące koszty funkcjonowania jednostki jako całości
d) Pozostałe przychody i koszty operacyjne – są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.
e) Przychody i koszty finansowe – odzwierciedlają otrzymane i poniesione odsetki i prowizje związane z wykorzystywanymi kredytami i pożyczkami , odsetki od kontrahentów oraz zrealizowane różnice kursowe .
Jednostka ustala różnice kursowe metodą podatkową zgodnie z art.9b ust.1 pkt.1 ustawy o PDOP
f) Zyski i straty nadzwyczajne – przedstawiają skutki finansowe zdarzeń pozostających niepowtarzalnie poza główną działalnością Spółki.
g) Wynik finansowy brutto – jest ustalony według obowiązujących zasad rachunkowości i składa się z wyniku :
- zysk / strata brutto ze sprzedaży
- zysk/strata ze sprzedaży
- zysk/strata na pozostałej działalności operacyjnej
- zysk/strata na działalności gospodarczej
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych
h) wynik finansowy netto – uwzględnia należne zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w części bieżącej i odroczonej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z
dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono za okres obrotowy od 01.01.2018r. do
31.12.2018r. i obejmuje :
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.
• Rachunek zysków i strat obejmujący dane za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
• Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ( metoda pośrednia )
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
• Dodatkowe informacje i objaśnienia

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 9 641 262,13 10 951 529,64
I Wartości niematerialne i prawne 4 724 607,26 5 889 459,98
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 589 607,26 5 754 459,98
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 135 000,00 135 000,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 821 195,47 966 610,26
1 Środki trwałe 216 082,41 377 187,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 743,66 19 495,98
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 620,08 31 244,63
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 194 718,67 326 447,14
2 Środki trwałe w budowie 605 113,06 589 422,51
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 3 540 269,00 3 540 269,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 540 269,00 3 540 269,00
a) w jednostkach powiązanych 3 540 269,00 3 540 269,00
– udziały lub akcje 3 540 269,00 3 540 269,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 555 190,40 555 190,40
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 555 190,40 555 190,40
B Aktywa obrotowe 9 158 115,27 8 509 868,76
I Zapasy 6 078 048,67 5 762 921,07
1 Materiały 368 832,76 280 136,96
2 Półprodukty i produkty w toku 4 097 105,22 3 707 961,56
3 Produkty gotowe 1 536 757,12 1 593 633,49
5 Zaliczki na dostawy i usługi 75 353,57 181 189,06
II Należności krótkoterminowe 800 069,32 608 301,32
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
3 Należności od pozostałych jednostek 800 069,32 608 301,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 213 247,90 84 961,40
– do 12 miesięcy 213 247,90 84 961,40
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 545 063,59 504 511,05
c) inne 41 757,83 18 828,87
III Inwestycje krótkoterminowe 143 599,61 168 376,81
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 143 599,61 168 376,81
a) w jednostkach powiązanych 87 750,89 87 750,89
– udzielone pożyczki 87 750,89 87 750,89
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55 848,72 80 625,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 55 848,72 80 625,92
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 136 397,67 1 970 269,56
Aktywa razem 18 799 377,40 19 461 398,40
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -14 142 556,01 -11 783 273,16
I Kapitał (fundusz) podstawowy 16 581 000,00 16 581 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 932 246,52 1 932 246,52
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -30 296 516,68 -29 050 124,11
VI Zysk (strata) netto -2 359 285,85 -1 246 395,57
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 941 933,41 31 244 671,56
I Rezerwy na zobowiązania 33 803,65 33 803,65
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 424,02 2 424,02
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 31 379,63 31 379,63
– długoterminowa 31 379,63 31 379,63
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 6 704 740,30 6 818 783,69
3 Wobec pozostałych jednostek 6 704 740,30 6 818 783,69
a) kredyty i pożyczki 6 704 740,30 6 818 783,69
III Zobowiązania krótkoterminowe 22 548 849,93 20 737 544,69
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 22 548 813,31 20 737 508,07
a) kredyty i pożyczki 12 760 412,90 11 301 813,17
c) inne zobowiązania finansowe 1 545 321,81 1 545 321,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 893 580,14 3 796 627,77
– do 12 miesięcy 3 893 580,14 3 796 627,77
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 298 867,62 297 247,67
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 576 496,53 2 349 636,63
h) z tytułu wynagrodzeń 113 518,11 122 508,34
i) inne 1 360 616,20 1 324 352,68
4 Fundusze specjalne 36,62 36,62
IV Rozliczenia międzyokresowe 3 654 539,53 3 654 539,53
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 654 539,53 3 654 539,53
– długoterminowe 3 290 580,87 3 290 580,87
– krótkoterminowe 363 958,66 363 958,66
Pasywa razem 18 799 377,40 19 461 398,40
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 189 202,74 1 263 530,78
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 171 008,91 1 261 649,50
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 193,83 1 881,28
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 694 333,15 1 731 508,07
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 692 470,19 1 692 776,49
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 862,96 38 731,58
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -505 130,41 -467 977,29
E Koszty ogólnego zarządu 1 854 155,44 1 007 100,88
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -2 359 285,85 -1 475 078,17
G Pozostałe przychody operacyjne 192 963,87
II Dotacje 129 828,67
IV Inne przychody operacyjne 63 135,20
H Pozostałe koszty operacyjne 78 010,31
III Inne koszty operacyjne 78 010,31
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -2 359 285,85 -1 360 124,61
J Przychody finansowe 132 713,45
V Inne 132 713,45
K Koszty finansowe 18 984,41
I Odsetki, w tym: 1 745,19
IV Inne 17 239,22
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -2 359 285,85 -1 246 395,57
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -2 359 285,85 -1 246 395,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16 581 000,00 16 581 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16 581 000,00 16 581 000,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16 581 000,00 16 581 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16 581 000,00 16 581 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 932 246,52 1 932 246,52
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 932 246,52 1 932 246,52
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -29 050 121,11 -24 494 251,49
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -29 050 121,11 -24 494 251,49
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -29 050 121,11 -24 494 251,49
b) zmniejszenie (z tytułu) -1 246 395,57 -4 555 872,62
strata -1 246 395,57 -4 555 872,62
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -30 296 516,68 -29 050 124,11
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -30 296 516,68 -29 050 124,11
6 Wynik netto -2 359 285,85 -1 246 395,57
B strata netto 2 359 285,85 1 246 395,57
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -14 142 556,01 -11 783 273,16
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -14 142 556,01 -11 783 273,16
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 668,90 2 492 363,08
I Zysk (strata) netto -2 359 285,85 -1 246 395,57
II Korekty razem 2 372 954,75 3 738 758,65
1 Amortyzacja 1 325 958,06 1 369 766,55
6 Zmiana stanu zapasów 315 127,60 995 685,56
7 Zmiana stanu należności 191 768,00 71 231,20
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 352 705,51 1 114 679,76
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 187 395,58 187 395,58
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13 668,90 2 492 363,08
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 259 411,59
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 259 411,59
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -259 411,59
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 4 410 128,88 4 892 775,95
2 Kredyty i pożyczki 4 410 128,88 4 892 775,95
II Wydatki 4 448 574,98 7 440 188,65
4 Spłaty kredytów i pożyczek 608 880,14
9 Inne wydatki finansowe 4 448 574,98 6 831 308,51
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -38 446,10 -2 547 412,70
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -24 777,20 -314 461,21
F Środki pieniężne na początek okresu 80 625,92 395 087,13
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 55 848,72 80 625,92
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -2 359 285,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 519 831,96
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 90 124,34
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -1 246 395,57
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 929 578,23
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki