Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyChrobry Głogów S.A.
Siedziba
Województwodolnośląskie
Powiatgłogowski
GminaGłogów
MiejscowośćGłogów
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
Powiatgłogowski
GminaGłogów
UlicaRudnowska
Nr domu17 B
MiejscowośćGłogów
Kod pocztowy67-200
PocztaGłogów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9311Z - działalność obiektów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000397069

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposów ciągły
Zasady rachunkowości spółki określają między innymi następujące zagadnienia:
a) rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym
b) stosuje się uproszczoną ewidencję kosztów, ewidencjonując koszty jedynie na kontach zespołu 4 – „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty w spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej; środki trwałe oraz wnip o wartości do 10 000,00 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są metoda liniową; przedmioty długotrwałego użytku o wartości jednostkowej ponad 1 000,00 zł do 10 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania, jako zużycie materiałów. Dodatkowo prowadzi się ewidencję wartościową pozabilansowo w systemie fimnansowo księgowym. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów ilościowo i wartościowo prowadzi się pozaksięgowo w sposób umozliwiający ich identyfikację oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.
Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu w pełnej ich wartości wynikających z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
Należności krótkoterminowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustala się wynik finansowy i sporzadza sprawozdanie finansowe tak, aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na początek następnego roku obrotowego

Stosuje się uproszczoną ewidencję kosztów, ewidencjonując koszty jedynie na kontach zespołu 4 – „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty w spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym,

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i składa się z:
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunku przepływów pieniężnych. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
- informacji dodatkowej, obejmującej wprwadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe52 884 456,1653 551 820,18
IWartości niematerialne i prawne4 144,9422 459,19
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne4 144,9422 459,19
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe52 880 311,2253 529 360,99
1Środki trwałe52 836 202,9252 584 454,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 849 000,003 849 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej47 793 729,2447 403 763,66
c) urządzenia techniczne i maszyny790 342,86889 893,30
d) środki transportu11 277,1814 560,70
e) inne środki trwałe391 853,64427 236,86
2Środki trwałe w budowie44 108,30944 906,47
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 840 437,853 817 587,25
IZapasy66 407,2752 439,01
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary62 907,2747 234,65
5Zaliczki na dostawy i usługi3 500,005 204,36
IINależności krótkoterminowe699 232,60431 777,63
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek699 232,60431 777,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:333 450,81289 429,62
– do 12 miesięcy333 450,81289 429,62
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych229 019,00124 808,00
c) inne136 762,7917 540,01
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 007 107,263 151 423,72
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 007 107,263 151 423,72
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 007 107,263 151 423,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 996 411,013 149 898,96
– inne środki pieniężne10 696,251 524,76
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe67 690,72181 946,89
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem56 724 894,0157 369 407,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny41 678 549,8340 333 978,55
IKapitał (fundusz) podstawowy43 564 000,0041 613 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:387,80387,80
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 217 590,753 031 383,12
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-5 103 428,72-4 311 292,37
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 046 344,1817 035 428,88
IRezerwy na zobowiązania608 721,83569 102,91
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy608 721,83569 102,91
– długoterminowe
– krótkoterminowe608 721,83569 102,91
IIZobowiązania długoterminowe7 627 934,0010 170 567,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek7 627 934,0010 170 567,00
a) kredyty i pożyczki7 627 934,0010 170 567,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 211 206,613 197 940,46
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 195 447,173 180 201,83
a) kredyty i pożyczki2 542 633,002 542 633,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe21 933,0741 181,61
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:409 208,85325 147,77
– do 12 miesięcy409 208,85325 147,77
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych196 232,69205 418,77
h) z tytułu wynagrodzeń6 586,705 238,54
i) inne18 852,8660 582,14
4Fundusze specjalne15 759,4417 738,63
IVRozliczenia międzyokresowe3 598 481,743 097 818,51
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 598 481,743 097 818,51
– długoterminowe3 093 222,692 831 868,43
– krótkoterminowe505 259,05265 950,08
Pasywa razem56 724 894,0157 369 407,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 461 203,665 802 269,05
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 345 216,355 735 827,64
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów115 987,3166 441,41
BKoszty działalności operacyjnej16 007 011,5914 605 909,02
IAmortyzacja2 286 825,982 327 063,51
IIZużycie materiałów i energii2 327 590,022 076 911,78
IIIUsługi obce2 767 416,311 969 405,03
IVPodatki i opłaty, w tym:87 080,5786 364,22
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia7 159 433,086 875 951,61
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:968 083,60892 403,54
– emerytalne397 599,22363 325,40
VIIPozostałe koszty rodzajowe319 810,12324 458,15
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów90 771,9153 351,18
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 545 807,93-8 803 639,97
DPozostałe przychody operacyjne4 965 503,654 892 187,03
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 658,54
IIDotacje4 532 166,274 316 435,94
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne429 678,84575 751,09
EPozostałe koszty operacyjne227 632,1958 662,18
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne227 632,1958 662,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 807 936,47-3 970 115,12
GPrzychody finansowe31 014,8344 453,35
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:31 014,8344 453,35
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe326 507,08385 630,60
IOdsetki, w tym:326 507,08385 630,60
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-5 103 428,72-4 311 292,37
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-5 103 428,72-4 311 292,37
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)40 333 978,5535 560 270,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach40 333 978,5535 560 270,92
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu41 613 500,0040 378 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 950 500,001 235 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)6 450 000,006 235 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)6 450 000,006 235 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)4 499 500,005 000 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)4 499 500,005 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu43 564 000,0041 613 500,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu387,80387,80
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu387,80387,80
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu181 383,1296,44
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 036 207,633 031 286,68
a) zwiększenie (z tytułu)7 347 500,007 850 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)4 311 292,374 818 713,32
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu3 217 590,753 031 383,12
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-5 103 428,72-4 311 292,37
Azysk netto
Bstrata netto5 103 428,724 311 292,37
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)41 678 549,8340 333 978,55
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)44 678 549,83
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-5 103 428,72-4 311 292,37
IIKorekty razem3 018 669,762 571 515,99
1Amortyzacja2 286 825,982 327 063,51
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)295 492,25341 177,25
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej43 191,34
5Zmiana stanu rezerw39 618,9237 231,03
6Zmiana stanu zapasów-13 968,26-25 628,19
7Zmiana stanu należności-267 454,97-146 306,45
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów32 514,6951 650,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych614 919,40-20 960,45
10Inne korekty-12 469,597 288,63
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 084 758,96-1 739 776,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy34 673,3744 453,35
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 658,54
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:31 014,8344 453,35
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach31 014,8344 453,35
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki31 014,8344 453,35
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 676 230,171 786 105,94
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 676 230,171 786 105,94
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 641 556,80-1 741 652,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 582 046,003 239 234,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału3 582 046,003 239 234,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki46,7060,70
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki46,7060,70
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 581 999,303 239 173,30
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-144 316,46-242 255,67
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 151 423,723 393 679,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 007 107,263 151 423,72
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 387,4410 003,63
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-5 103 428,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 498 826,96
dotacje4 244 221,77art 17 ust 1 pkt 47
refundacja na zakup środków trwałych254 605,19art 17 ust 1 pkt 21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 730 028,62
amortyzacja środków trwałych refundowanych254 605,18art 16 ust 1 pkt 48
koszty związane z dotacją4 244 221,77art 16 ust 1 pkt 58
niewypłacone wynagrodzenie9 383,17art 16 ust 1 pkt 57
nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek13 554,00art 16 ust 1 pkt 57 lit a
reprezentacja5 652,29art 16 ust 1 pkt 28
odsetki od kredytów bankowych21 933,07art 16 ust 1 pkt 11
rezerwy oraz odpisy aktualizujące44 618,92art 16 ust 1 pkt 27
koszty związane z pozyskaniem kapitału zakładowego44 683,00art 15 ust 1
inne koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów91 377,22art 15 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:25 288,63
składki zus w części dotyczącej płatnika składek zapłacone w roku 2018 a dotyczące roku 201716 334,77art 16 ust 1 pkt 57 lit a
wypłacone w roku 2018 wynagrodzenie dot. roku 20178 953,86art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-4 897 515,69
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatowe informacje i wyjaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki