Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWielkopolska
PowiatChodzieski
GminaChodzież
MiejscowośćKamionka
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolska
PowiatChodzieski
GminaChodzież
UlicaBRAK
Nr domu21
MiejscowośćKamionka
Kod pocztowy64-800
PocztaChodzież
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000396902

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunek zysków i strat
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia
do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą
do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków
i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą - pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą - pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku
z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, czę
ści kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną
z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.
Półprodukty i produkty w toku – koszty wytworzenia.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rezerwy
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się
je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wycenia się przy zastosowaniu wiarygodnych szacunków oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych
z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieni
u stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Instrumenty finansowe
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje
i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności,
a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym,
a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat,
gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych
w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351
z późniejszymi zmianami).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 743 062,1226 362 274,45
IWartości niematerialne i prawne41 435,4426 597,93
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne41 435,4426 597,93
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe23 267 867,6824 291 436,52
1Środki trwałe23 062 952,3524 077 071,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 261 365,012 261 365,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 864 511,7014 270 249,52
c) urządzenia techniczne i maszyny6 328 333,286 910 648,36
d) środki transportu602 217,95627 413,97
e) inne środki trwałe6 524,417 394,33
2Środki trwałe w budowie204 915,33214 365,33
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 433 759,002 044 240,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 433 759,002 044 240,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 335 642,824 524 679,35
IZapasy2 917 573,942 993 189,77
1Materiały647 887,58588 576,15
2Półprodukty i produkty w toku671 322,84788 587,22
3Produkty gotowe300 301,59236 067,95
4Towary1 298 061,931 379 958,45
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 345 635,661 450 800,54
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 345 635,661 450 800,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 271 326,561 391 118,55
– do 12 miesięcy1 271 326,561 391 118,55
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych70 237,8655 839,86
c) inne4 071,243 842,13
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe22 322,2928 901,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 322,2928 901,29
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne22 322,2928 901,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach22 322,2926 101,29
– inne środki pieniężne2 800,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe50 110,9351 787,75
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem29 078 704,9430 886 953,80
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 613 557,908 611 974,38
IKapitał (fundusz) podstawowy1 545 000,001 545 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:36 634 891,6236 634 891,62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-29 567 917,24-25 111 844,64
VIZysk (strata) netto-3 998 416,48-4 456 072,60
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 465 147,0422 274 979,42
IRezerwy na zobowiązania409 373,19348 864,95
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego135 711,0076 425,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne221 662,19220 439,95
– długoterminowa
– krótkoterminowa221 662,19220 439,95
3Pozostałe rezerwy52 000,0052 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe52 000,0052 000,00
IIZobowiązania długoterminowe17 087 465,9116 149 728,06
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek17 087 465,9116 149 728,06
a) kredyty i pożyczki16 863 273,4115 979 869,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe224 192,50169 859,06
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 968 307,945 776 386,41
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 968 307,945 776 386,41
a) kredyty i pożyczki3 865 299,783 242 115,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe76 476,56156 471,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 766 628,411 318 034,17
– do 12 miesięcy1 766 628,411 318 034,17
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi17 249,7526 075,66
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 052 005,04816 908,07
h) z tytułu wynagrodzeń172 554,44200 856,40
i) inne18 093,9615 925,11
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem29 078 704,9430 886 953,80
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:13 334 155,0412 049 895,24
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 749 599,139 774 137,43
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 584 555,912 275 757,81
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:9 318 785,978 478 427,77
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów6 892 532,296 371 930,06
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 426 253,682 106 497,71
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 015 369,073 571 467,47
DKoszty sprzedaży4 030 823,813 879 529,42
EKoszty ogólnego zarządu2 009 016,242 001 444,62
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-2 024 470,98-2 309 506,57
GPozostałe przychody operacyjne194 770,59141 788,53
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych47 087,4038 972,94
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne147 683,19102 815,59
HPozostałe koszty operacyjne464 573,151 179 701,88
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne464 573,151 179 701,88
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-2 294 273,54-3 347 419,92
JPrzychody finansowe2 714,357 951,67
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:114,981 637,61
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 599,376 314,06
KKoszty finansowe1 037 090,291 087 153,35
IOdsetki, w tym:980 179,671 006 636,13
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne56 910,6280 517,22
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-3 328 649,48-4 426 621,60
MPodatek dochodowy669 767,0029 451,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-3 998 416,48-4 456 072,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 611 974,3810 068 046,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 611 974,3810 068 046,98
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 545 000,001 245 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego300 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)300 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)300 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 545 000,001 545 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu36 634 891,6233 934 891,62
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 700 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 700 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 700 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu36 634 891,6236 634 891,62
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-29 567 917,24-25 111 844,64
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu29 567 917,2425 111 844,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach29 567 917,2425 111 844,64
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu29 567 917,2425 111 844,64
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-29 567 917,24-25 111 844,64
6Wynik netto-3 998 416,48-4 456 072,60
Azysk netto
Bstrata netto3 998 416,484 456 072,60
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 613 557,908 611 974,38
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-310 852,65-1 338 036,65
IZysk (strata) netto-3 998 416,48-4 456 072,60
IIKorekty razem3 687 563,833 118 035,95
1Amortyzacja1 272 341,001 529 686,58
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)980 179,67966 429,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-41 436,22-38 972,94
5Zmiana stanu rezerw60 508,2448 621,11
6Zmiana stanu zapasów75 615,83-107 388,14
7Zmiana stanu należności105 164,8820 213,35
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów623 032,61177 669,83
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych612 157,8257 776,35
10Inne korekty464 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-310 852,65-1 338 036,65
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-91 451,37-573 123,47
IWpływy56 212,1639 291,07
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych56 212,1639 291,07
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki147 663,53612 414,54
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych147 663,53612 414,54
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-91 451,37-573 123,47
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej395 725,021 838 055,77
IWpływy1 490 000,002 927 743,04
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 490 000,002 927 743,04
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 094 274,981 089 687,27
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek523 567,48787 451,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego136 765,83136 523,35
8Odsetki433 941,67165 712,92
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)395 725,021 838 055,77
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-6 579,00-73 104,35
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-6 579,00-73 104,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu28 901,29102 005,64
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:22 322,2928 901,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 328 649,48-4 426 621,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:34 211,866 585,62
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:64 318,43122 116,58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:679 271,961 199 253,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:179 671,57103 182,16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 798 942,52-3 215 019,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

NOTY I OBJAŚNIENIA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki