Szczegóły spółki

Nazwa BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7642634046
REGON 301363600
KRS 0000396902
Adres Kamionka 21, 64-800
Telefon 673 505 345
Faks 673 505 345
E-mail sekretariat@browarczarnkow.pl
WWW www.browarczarnkow.pl
PKD
 • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.72 0.84
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.59 5.3
Płynność bieżąca (CR) 0.78 0.62
Płynność szybka (QR) 0.27 0.2
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.59 5.3
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -36.98% -29.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -51.74% -86.67%
Rentowność aktywów (ROA) -14.43% -13.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-16 179/2019 63 47607
Poz. 47607. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Kamionce. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22 września 2011 r., sygn. akt XI GR 56/19,
XI GRp 32/19.
[BMSiG-47332/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 56/19 z wniosku
dłużnika Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
(KRS 0000396902) o otwarcie przyspieszonego postępowa-
nia układowego:
  1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Browaru
   Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, KRS 0000396902;
  2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądo-
   wego Wojciecha Stanke;
  3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rajczyk
   (licencja nr 906);
  4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich sta-
   nowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
   skiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spra-
   wie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r.,
   nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 32/19.Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, któ-
rego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia
postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydzie-
stu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przy-
spieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysłu-
guje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania
wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Poz. 47607. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Kamionce. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22 września 2011 r., sygn. akt XI GR 56/19,
XI GRp 32/19.
[BMSiG-47332/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 56/19 z wniosku
dłużnika Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
(KRS 0000396902) o otwarcie przyspieszonego postępowa-
nia układowego:
  1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Browaru
   Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, KRS 0000396902;
  2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądo-
   wego Wojciecha Stanke;
  3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rajczyk
   (licencja nr 906);
  4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich sta-
   nowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
   skiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spra-
   wie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r.,
   nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 32/19.Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, któ-
rego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia
postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydzie-
stu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przy-
spieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysłu-
guje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania
wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2019-07-05 129/2019 1070 569728
Poz. 569728. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/95]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569728. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/95]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1070 569729
Poz. 569729. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/496]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569729. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/496]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1070 569730
Poz. 569730. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/897]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569730. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/897]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1070 569731
Poz. 569731. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/298]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569731. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/134081/19/298]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-06 86/2019 351 259874
Poz. 259874. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7087/19/900]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OGRODNIK 2. RAFAŁ
SYLWESTER 3. 71010100435 wpisać: 2 1. LEJA
2. ŁUKASZ 3. 83042905775
Poz. 259874. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7087/19/900]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OGRODNIK 2. RAFAŁ
SYLWESTER 3. 71010100435 wpisać: 2 1. LEJA
2. ŁUKASZ 3. 83042905775
2018-09-17 180/2018 644 418758
Poz. 418758. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13431/18/13]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KAMIŃSKI 2. TOMASZ DARIUSZ 3. 73032702730
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 418758. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13431/18/13]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KAMIŃSKI 2. TOMASZ DARIUSZ 3. 73032702730
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-05 172/2018 422 354335
Poz. 354335. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195089/18/690]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354335. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195089/18/690]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 422 354336
Poz. 354336. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195090/18/402]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354336. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195090/18/402]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 422 354337
Poz. 354337. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195091/18/803]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354337. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195091/18/803]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 422 354338
Poz. 354338. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195092/18/204]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354338. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000396902. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.09.2011.
[RDF/195092/18/204]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki