Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "VERSIM" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyVersim SA
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
UlicaJasielska
Nr domu10
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-476
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000396258

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy.
2. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzą krótsze okresy sprawozdawcze – okresy miesięczne – do sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgadniania z dziennikiem i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, prowadzonych do kont syntetycznych objętych wykazem kont księgi głównej stanowiącym załącznik nr 1.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – tj. Biuru Rachunkowemu MK Marta Kluzek.
4. Miejscem prowadzenia ksiąg jest biuro podmiotu odpowiedzialnego za ich prowadzenie, wskazanego w pkt. 3, z zachowaniem postanowień art. 11a ustawy o zapewnieniu przez kierownika jednostki dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru.
5. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego. Zamykane są na dzień kończący rok obrotowy.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z zapewnieniem kontroli ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald oraz pozostałych zasad uwzględnionych w art. 13 ustawy. Dla celów księgowych wykorzystuje się licencjonowany program SYMFONIA Finanse i Księgowość.
7. Księgowanie do systemu F-K faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych następuje po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego automatycznie jako eksport danych z systemu SYMFONIA PREMIUM Handel – oprogramowania wykorzystywanego dla celów ewidencji magazynowej. Ewidencja ilościowa wartościowa zapasów oraz fakturowanie prowadzone są w miejscach prowadzenia działalności przez Spółkę przez wyznaczone do tego osoby.
8. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe zawarty jest w dokumentacji użytkowej programów informatycznych.
9. Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zapis w dzienniku posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony i umożliwia jednoznaczne powiązanie z dowodem księgowym.
10. Za podstawę zapisów w księgach rachunkowych przyjmuje się, że są to dowody wymienione w art. 20 ustawy oraz zawierające co najmniej dane określone w art. 21 tej ustawy.
11. Zgodnie z art. 21, ust. 1a nie jest wymagane zamieszczanie na dowodzie danych, o których mowa w art. 21 ust. 1, pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg danej Spółki.
12. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez zarząd spółki.
13. Jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w postaci porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych – metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

• Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości, z tym, że:
- do środków trwałych podlegających amortyzacji zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 3.000,00 zł
- środki trwałe o wartości do 5.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania
- środki trwałe o wartości powyżej 5.000,00 zł amortyzuje się drogą systematycznego planowanego rozłożenia wartości na ustalony okres amortyzacji; do naliczenia amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych
- składniki majątku użytkowane przez spółkę na podstawie umów leasingu wykazane zostały zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości)
- materiały i towary objęte ewidencją wartościową; na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenie zakupu netto; materiały i towary są inwentaryzowane w terminach określonych w ustawie
- produkty oraz produkcja w toku nie występują
- na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa, jednakże ze względu na brak występowania przesłanek uzasadniających aktualizację, odpisów takich Spółka nie utworzyła

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
wynik ze sprzedaży,
wynik z pozostałej działalności operacyjnej,
wynik z operacji finansowych,
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych.
Wynik ze sprzedaży stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku oborowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami
z uzyskanych dotacji, darowizn, odszkodowań, sprzedaży majątku trwałego i innych zwiększeń lub zmniejszeń oraz innymi pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością pozostałych koszów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek , prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 UoR.
W jednostce sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Uchwałę w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty podejmuje zarząd jednostki.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:
• bilansu,
• rachunku strat i zysków w układzie rodzajowym,
• rachunku przepływów pieniężnych przygotowanego metodą pośrednią,
• zestawienia zmian w kapitałach własnych,
• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym przepisami ustawy o rachunkowości, ze szczegółowością określoną załącznikiem nr 1 ustawy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe462 732,14535 577,09
IWartości niematerialne i prawne2 996,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 996,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe291 975,14352 940,09
1Środki trwałe291 975,14352 940,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny36 146,5696 180,93
d) środki transportu254 748,88254 959,66
e) inne środki trwałe1 079,701 799,50
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe114 000,00114 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe114 000,00114 000,00
a) w jednostkach powiązanych114 000,00114 000,00
– udziały lub akcje114 000,00114 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe56 757,0065 641,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego56 757,0065 641,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 346 929,164 557 161,52
IZapasy2 388 854,231 089 047,30
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary2 386 454,23986 466,72
5Zaliczki na dostawy i usługi2 400,00102 580,58
IINależności krótkoterminowe5 870 735,483 406 165,28
1Należności od jednostek powiązanych319 273,43214 472,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:319 273,43214 472,27
– do 12 miesięcy319 273,43214 472,27
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 551 462,053 191 693,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 515 257,023 152 407,41
– do 12 miesięcy5 515 257,023 152 407,41
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne36 205,0339 285,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe79 412,89832,83
1Krótkoterminowe aktywa finansowe79 412,89832,83
a) w jednostkach powiązanych78 563,45
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki78 563,45
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne849,44832,83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach849,44832,83
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 926,5661 116,11
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem8 809 661,305 092 738,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 041 840,601 933 462,00
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 833 462,002 269 391,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto108 378,60-435 929,74
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 767 820,703 159 276,61
IRezerwy na zobowiązania48 402,0052 027,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego48 402,0052 027,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe66 439,9981 076,60
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek66 439,9981 076,60
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe66 439,9981 076,60
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 635 868,503 009 036,88
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych73 996,92239 498,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:73 996,92239 498,68
– do 12 miesięcy73 996,92239 498,68
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 561 871,582 769 538,20
a) kredyty i pożyczki592 291,7335 315,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe125 814,14135 641,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 083 349,092 187 748,14
– do 12 miesięcy5 083 349,092 187 748,14
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych706 031,52410 646,34
h) z tytułu wynagrodzeń54 385,10
i) inne186,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe17 110,2117 136,13
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe17 110,2117 136,13
– długoterminowe
– krótkoterminowe17 110,2117 136,13
Pasywa razem8 809 661,305 092 738,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 946 633,9314 390 993,14
– od jednostek powiązanych889 323,451 580 399,37
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 949 172,72866 711,39
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 997 461,2113 524 281,75
BKoszty działalności operacyjnej19 945 048,0314 763 694,59
IAmortyzacja254 290,01262 473,17
IIZużycie materiałów i energii180 427,70279 073,20
IIIUsługi obce818 540,961 199 980,95
IVPodatki i opłaty, w tym:3 751,0012 695,58
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 719 872,901 480 664,94
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:269 736,11241 598,91
– emerytalne113 239,8892 461,03
VIIPozostałe koszty rodzajowe177 165,73118 793,34
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów16 521 263,6211 168 414,50
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 585,90-372 701,45
DPozostałe przychody operacyjne205 640,3066 744,26
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych34 022,60
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne171 617,7066 744,26
EPozostałe koszty operacyjne121 231,93140 974,02
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych53 485,95
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 686,3227 063,19
IIIInne koszty operacyjne118 545,6160 424,88
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)85 994,27-446 931,21
GPrzychody finansowe82 845,8645 749,30
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:14 569,154 646,97
– od jednostek powiązanych1 645,90
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne68 276,7141 102,33
HKoszty finansowe55 202,5330 206,83
IOdsetki, w tym:34 379,6329 349,29
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne20 822,90857,54
IZysk (strata) brutto (F+G–H)113 637,60-431 388,74
JPodatek dochodowy5 259,004 541,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)108 378,60-435 929,74
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 933 462,002 723 239,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 933 462,002 723 239,98
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 269 391,742 069 391,74
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-435 929,74200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)200 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)44 307,86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)155 692,14
b) zmniejszenie (z tytułu)435 929,74
– pokrycia straty435 929,74
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 833 462,002 269 391,74
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu553 848,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach553 848,24
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)553 848,24
- wypłaty dywidend353 848,24
- przekazania na kapitał zapasowy200 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu435 929,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach435 929,74
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)435 929,74
-pokrycia straty kapitałem zapasowym435 929,74
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto108 378,60-435 929,74
Azysk netto108 378,60
Bstrata netto435 929,74
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 041 840,601 933 462,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto108 378,60-435 929,74
IIKorekty razem-386 243,98726 266,07
1Amortyzacja254 290,01262 473,17
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)29 106,9524 702,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-34 022,6053 485,95
5Zmiana stanu rezerw-3 625,00-82 766,00
6Zmiana stanu zapasów-1 299 806,93248 481,72
7Zmiana stanu należności-2 464 570,201 161 063,41
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 079 683,47-889 095,87
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych62 047,63-52 078,63
10Inne korekty-9 347,31
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-277 865,38290 336,33
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy87 231,8332 994,14
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych34 022,6028 347,17
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:53 209,234 646,97
a) w jednostkach powiązanych52 145,90
b) w pozostałych jednostkach1 063,334 646,97
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 063,334 646,97
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki177 952,64154 348,37
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych51 452,6460 348,37
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:126 500,0094 000,00
a) w jednostkach powiązanych126 500,0094 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-90 720,81-121 354,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy556 975,8735 315,86
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki556 975,8735 315,86
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki188 373,07512 257,87
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku353 848,24
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego153 993,44129 060,34
8Odsetki34 379,6329 349,29
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)368 602,80-476 942,01
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)16,61-307 959,91
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:16,61-307 959,91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu832,83308 792,74
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:849,44832,83
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok113 637,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-37 151,61-37 151,61
pozostałe -37 151,61-37 151,61
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-89 460,32-89 460,32
Odpisy aktualizujace wartość rzeczowych aktywów obrotowych-86 896,87-86 896,87art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 2 563,452 563,45
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:18 864,7418 864,74
pozostałe 18 864,7418 864,74
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:181 223,98181 223,98
Amortyzacja środków trwalych ujętych rachunkowo jako leasing finansowy139 087,20139 087,20art 17a
pozostałe 42 136,7842 136,78
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:105 588,94105 588,94
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych39 513,5839 513,58art 16 ust 1 pkt 27
- wynagrodzenia na przeomie roku zaliczane w dacie zaplaty31 888,2531 888,25art 16 ust 1 pkt 57 lit b
pozostałe 34 187,1134 187,11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-18 203,94-18 203,94
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-97 974,89-97 974,89
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-176 524,50-176 524,50
Koszty podatkowe nieujęte w księgach - czynsz z tytulu leasingu-176 524,50-176 524,50art 17a
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa dla Versim SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki