Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PZU LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPZU LAB SA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST. WARSZAWA
UlicaOGRODOWA
Nr domu58
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-876
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7220Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - działalność wspomagająca edukację
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
5814Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
6312Z - działalność portali internetowych
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6629Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
7739Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
1813Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
7311Z - działalność agencji reklamowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000395977

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO SPRAWOZDANIA.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO SPRAWOZDANIA.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO SPRAWOZDANIA.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO SPRAWOZDANIA.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 204,6415 442,88
IIRzeczowe aktywa trwałe1 965,56
1Środki trwałe1 965,56
e) inne środki trwałe1 965,56
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe22 239,0815 442,88
BAktywa obrotowe1 078 810,351 543 408,81
IZapasy4 000,00
5Zaliczki na dostawy i usługi4 000,00
IINależności krótkoterminowe236 566,9371 032,72
1Należności od jednostek powiązanych103 244,8937 084,72
b) inne103 244,8937 084,72
3Należności od pozostałych jednostek133 322,0433 948,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:124 046,3433 948,00
– do 12 miesięcy124 046,3433 948,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 275,70
IIIInwestycje krótkoterminowe828 873,971 468 263,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe828 873,971 468 263,89
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne828 873,971 468 263,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach828 873,971 468 263,89
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 369,45112,20
Aktywa razem1 103 014,991 558 851,69
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny966 528,991 451 662,06
IKapitał (fundusz) podstawowy260 000,00260 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 440 000,001 440 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-248 337,94-26 508,29
VIZysk (strata) netto-485 133,07-221 829,65
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania136 486,00107 189,63
IRezerwy na zobowiązania41 866,8631 848,67
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne41 866,8631 848,67
– długoterminowa10 366,0010 416,00
– krótkoterminowa31 500,8621 432,67
IIIZobowiązania krótkoterminowe24 050,6925 911,29
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 788,706 854,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 788,706 854,50
– do 12 miesięcy4 788,706 854,50
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 261,9919 056,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 386,007 847,36
– do 12 miesięcy3 386,007 847,36
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 732,4911 209,43
i) inne143,50
IVRozliczenia międzyokresowe70 568,4549 429,67
2Inne rozliczenia międzyokresowe70 568,4549 429,67
– krótkoterminowe70 568,4549 429,67
Pasywa razem1 103 014,991 558 851,69
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:477 293,4236 300,00
– od jednostek powiązanych60 447,05
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów477 293,4236 300,00
BKoszty działalności operacyjnej1 080 254,54315 417,94
IAmortyzacja103,44
IIZużycie materiałów i energii2 303,83851,93
IIIUsługi obce323 416,7131 895,75
IVPodatki i opłaty, w tym:15 445,608 870,47
VWynagrodzenia571 958,65234 772,60
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:96 104,3732 146,77
– emerytalne47 202,0711 689,43
VIIPozostałe koszty rodzajowe70 921,946 880,42
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-602 961,12-279 117,94
DPozostałe przychody operacyjne173,3570,71
IVInne przychody operacyjne173,3570,71
EPozostałe koszty operacyjne4 615,281,09
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 612,50
IIIInne koszty operacyjne2,781,09
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-607 403,05-279 048,32
GPrzychody finansowe12 513,935 402,53
IIOdsetki, w tym:12 513,935 402,53
HKoszty finansowe285,04
IOdsetki, w tym:285,04
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-595 174,16-273 645,79
JPodatek dochodowy-110 041,09-51 816,14
LZysk (strata) netto (I–J–K)-485 133,07-221 829,65
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 451 662,0673 491,71
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 451 662,0673 491,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu260 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego160 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)160 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)160 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu260 000,00260 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 440 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 440 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 440 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 440 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 440 000,001 440 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-26 508,29-22 165,05
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-26 508,29-22 165,05
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-26 508,29-22 165,05
a) zwiększenie (z tytułu)-221 829,65-4 343,24
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-221 829,65-4 343,24
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-248 337,94-26 508,29
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-248 337,94-26 508,29
6Wynik netto-485 133,07-221 829,65
Bstrata netto-485 133,07-221 829,65
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)966 528,991 451 662,06
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)966 528,991 451 662,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-649 834,85-212 237,28
IZysk (strata) netto-485 133,07-221 829,65
IIKorekty razem-164 701,789 592,37
1Amortyzacja103,44
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-12 513,93-5 402,53
5Zmiana stanu rezerw10 018,1931 848,67
6Zmiana stanu zapasów4 000,00-4 000,00
7Zmiana stanu należności-165 534,21-69 483,61
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 860,6025 788,29
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 085,3330 841,55
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-649 834,85-212 237,28
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej10 444,935 402,53
IWpływy12 513,935 402,53
3Z aktywów finansowych, w tym:12 513,935 402,53
b) w pozostałych jednostkach12 513,935 402,53
– odsetki12 513,935 402,53
IIWydatki-2 069,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-2 069,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)10 444,935 402,53
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 600 000,00
IWpływy1 600 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 600 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-639 389,921 393 165,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-639 389,921 393 165,25
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 468 263,8975 098,64
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:828 873,971 468 263,89
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-595 174,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 16 010,5416 010,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:85 199,1485 199,14
REZERWY ZAWIĄZANE W ROKU BIEŻĄCYM85 199,1485 199,14art 16 ust 1 pkt 27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-49 429,67-49 429,67
ROZWIĄZANE REZERWY Z ROKU UBIEGŁEGO-49 429,67-49 429,67art 15 ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-543 394,15
K. Podatek dochodowy-103 244,89
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA PZU LAB SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki