Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySointeractive Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatM.KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatM.KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
UlicaProf. Michała Życzkowskiego
Nr domu29
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-861
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000395257

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości Spółki zapewnia przede wszystkim, aby określone Ustawą zasady rachunkowości, przedstawiały rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
Ujmując w księgach i wykazując w sprawozdaniu finansowym operacje gospodarcze, jednostka stara się przedstawić je zgodnie z ich treścią ekonomiczną
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, kierownik jednostki ustalając zasady (politykę) rachunkowości, może stosować krajowe standardy rachunkowości lub w przypadku braku standardu krajowego, może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Patenty, licencje, znaki firmowe 40 miesięcy
Oprogramowanie komputerowe 40 miesięcy
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu do używania wartości niematerialnych i prawnych. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem okresowego przeglądu w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest odpowiednio obniżana. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (zgodnie z odrębnymi przepisami), pomniejszonej o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny 40 miesięcy
Środki transportu 80 miesięcy
Inne środki trwałe 60 miesięcy
Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 1 000 złotych (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) odnoszone są jednorazowo w koszty.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem okresowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest o
dpowiednio obniżana. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Aktywa FinansoweAktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według (ceny nabycia, stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty). Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych, za wyjątkiem instrumentów wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności -według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Pożyczki udzielone i należności własne -według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu-według wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny w rachunek zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -według wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny na kapitały własne.
Utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych ustala się w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych.

Aktywa obrotowe

Zapasy, produkty oraz towary

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powi

ększona o należną dotację przedmiotową.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest odpowiednio obniżana. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Zaliczki na poczet dostaw

Zaliczki na poczet dostaw wykazuje się jako zapasy, w wartości nominalnej. Dotyczą one wypłaconych kontrahentom zaliczek na poczet dostaw towarów, materiałów, które do dnia bilansowego nie zostały rozliczone.

Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym dla potrzeb wyceny przyjęto następujące kursy wymiany:
31.12.2017 31.12.2018
EUR/PLN 4,1709 4,3000
USD/PLN 3,4813 3,7597
CAD/PLN 2,7765 2,7620
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych
o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia kosztów trwające dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego traktowane są jako długoterminowe.
Kapitały własne• kapitał akcyjny wykazany w wartości nominalnej,
• kapitał zapasowy utworzony z podziału zysku z zachowa
niem zasad i limitów określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,
• zysk(stratę) z lat ubiegłych,
• zysk(stratę) z okresu sprawozdawczego.
W pozycji „Kapitał opłacony niezarejestrowany” Spółka ujmuje kapitał który na dzień bilansowy został objęty i w pełni opłacony, natomiast nie został na ten dzień wpisany w rejestrze sądowym

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą narosłych świadczeń i ujmowane zgodnie z zasadą istotności.
Zobowiązania handlowe i pozostałe

Na dzień powstania ujmuje się je w księgach według wartości godziwej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli spółka została nimi obciążona przez wierzyciela lub zgodnie z umową i zasada memoriału sama je naliczyła.

Zobowiązania w walucie obcej przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług traktowane są jako krótkoterminowe, natomiast pozostałe zobowiązania w zależności od okresu wymagalności (do lub ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego) jako krótko-lub długoterminowe.

Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wiarygodnie określonych kwot wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które dotyczą danego okresu, a nie zostały jeszcze zafakturowane lub ostatecznie uzgodnione z dostawcą.

Rozliczenie międzyokresowe przychodów obejmują przychody dotyczące przyszłych okresów, wynikające z otrzymanych zaliczek i przedpłat oraz zastosowania zasady memoriałowej i kompletności w stosunku do ujmowania przychodów.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania warunkowe ujmowane są w ewidencji pozabilansowej.
Podatek odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodow
y powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów .

Utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody ustala się i wykazuje w księgach rachunkowych w cenach sprzedaży netto, pomniejszonych o opusty i rabaty.
Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane
z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

Ujmowanie kosztów

W koszty danego okresu sprawozdawczego zalicza się memoriałowo ogół kosztów powiązanych z przychodami. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem, usługa oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów ujmuje się w cenach zakupu w momencie ich sprzedaży z magazynu. Rozchód z magazynu wycenia się stosując metodę FIFO pierwsze przyszło – pierwsze wyszło.

Koszty sprzedaży stanowią ogół wydatków dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością handlową, marketingową i promocją spółki.

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty funkcjonowania jednostki jako całości i zalicza się do nich w szczególności wydatki na utrzymanie komórek organizacyjnych i stanowisk pracy o charakterze ogólno – administracyjnym, tj. sprawujących w spółce funkcje związane z zarządzaniem, organizowaniem, kierowaniem, ewidencyjno-sprawozdawcze i kontrolne.

Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Obejmują przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i obejmują głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, daro

wizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.
Przychody i koszty finansowe

Obejmują głównie przychody i koszty z tytułu odsetek, wynik osiągnięty z tytułu różnic kursowych, ze zbycia aktywów finansowych, skutki aktualizacji inwestycji.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku poz. 351 z póżn. zm.)-dalej „UoR”.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadkach opisanych w poszczególnych punktach wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe323 101,741 280 985,13
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe173 480,93397 361,45
1Środki trwałe173 480,93397 361,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny137 504,01303 236,78
d) środki transportu
e) inne środki trwałe35 976,9294 124,67
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe827 588,92
1Od jednostek powiązanych827 588,92
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe130 473,39473,39
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe130 473,39473,39
a) w jednostkach powiązanych130 473,39473,39
– udziały lub akcje473,39473,39
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki130 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 147,4255 561,37
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 846,8755 561,37
2Inne rozliczenia międzyokresowe300,55
BAktywa obrotowe1 790 710,463 255 454,69
IZapasy598 000,921 036 911,24
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku532 676,151 036 911,24
3Produkty gotowe
4Towary65 324,77
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe678 435,721 638 050,57
1Należności od jednostek powiązanych94 420,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:94 420,67
– do 12 miesięcy94 420,67
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek678 435,721 543 629,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:225 330,731 351 946,28
– do 12 miesięcy225 330,731 351 946,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych239 160,57189 481,46
c) inne213 944,422 202,16
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe501 121,62577 583,10
1Krótkoterminowe aktywa finansowe501 121,62577 583,10
a) w jednostkach powiązanych435 725,91
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki435 725,91
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne65 395,71577 583,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach65 395,71577 583,10
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 152,202 909,78
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 113 812,204 536 439,82
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-2 232 116,85530 147,17
IKapitał (fundusz) podstawowy791 000,00791 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 260 000,001 260 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 520 852,83-408 858,46
VIZysk (strata) netto-2 762 264,02-1 111 994,37
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 345 929,054 006 292,65
IRezerwy na zobowiązania7 162,3014 791,24
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 162,3014 791,24
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 520 000,0040 449,84
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 520 000,0040 449,84
a) kredyty i pożyczki1 520 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe40 449,84
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 596 949,013 951 051,57
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych828 379,72800 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne828 379,72800 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 768 569,293 151 051,57
a) kredyty i pożyczki783 439,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe25 400,5775 243,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 247 888,71978 672,44
– do 12 miesięcy1 247 888,71978 672,44
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi467 849,40
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych320 202,96456 240,35
h) z tytułu wynagrodzeń125 480,85389 606,30
i) inne49 596,20
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe221 817,74
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe221 817,74
– długoterminowe
– krótkoterminowe221 817,74
Pasywa razem2 113 812,204 536 439,82
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:3 292 670,289 971 370,13
– od jednostek powiązanych3 402,06
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 292 670,289 970 701,47
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów668,66
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 150 994,826 733 986,79
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów4 150 994,826 733 337,61
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów649,18
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)-858 324,543 237 383,34
DKoszty sprzedaży232 134,58
EKoszty ogólnego zarządu1 866 935,853 241 431,05
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-2 725 260,39-236 182,29
GPozostałe przychody operacyjne91 387,145 796,28
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 979,76
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych20 550,57
IVInne przychody operacyjne45 856,815 796,28
HPozostałe koszty operacyjne1 209,69786 754,79
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych679 639,82
IIIInne koszty operacyjne1 209,69107 114,97
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-2 635 082,94-1 017 140,80
JPrzychody finansowe23 770,8435 004,39
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:23 761,8635 004,39
– od jednostek powiązanych23 761,86
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne8,98
KKoszty finansowe121 866,36127 076,06
IOdsetki, w tym:78 056,7034 193,62
– dla jednostek powiązanych28 072,87
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne43 809,6692 882,44
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-2 733 178,46-1 109 212,47
MPodatek dochodowy29 085,562 781,90
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-2 762 264,02-1 111 994,37
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)530 147,171 642 141,54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach530 147,171 642 141,54
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu791 000,00791 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu791 000,00791 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 260 000,001 260 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 260 000,001 260 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu590 413,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach590 413,22
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu590 413,22
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 111 266,05408 858,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 111 266,05408 858,46
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 111 266,05408 858,46
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 520 852,83-408 858,46
6Wynik netto-2 762 264,02-1 111 994,37
Azysk netto
Bstrata netto2 762 264,021 111 994,37
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-2 232 116,85530 147,17
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-2 232 116,85530 147,17
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 541 474,04-582 811,70
IZysk (strata) netto-2 762 264,02-1 111 994,37
IIKorekty razem1 220 789,98529 182,67
1Amortyzacja156 417,38341 172,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych780,08
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)53 651,23
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-24 979,76
5Zmiana stanu rezerw-7 628,94-398,98
6Zmiana stanu zapasów438 910,32-674 373,81
7Zmiana stanu należności959 614,851 340 633,71
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-603 964,45-518 173,25
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych247 989,2740 322,19
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 541 474,04-582 811,70
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej378 067,77-10 232,72
IWpływy378 067,77
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych92 442,90
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:285 624,87
a) w jednostkach powiązanych285 624,87
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki10 232,72
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 232,72
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)378 067,77-10 232,72
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej651 998,961 066 254,15
IWpływy1 520 000,001 142 447,66
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 520 000,00800 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe342 447,66
IIWydatki868 001,0476 193,51
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek733 125,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego83 059,4768 917,06
8Odsetki51 816,577 276,45
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)651 998,961 066 254,15
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-511 407,31473 209,73
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-511 407,31473 209,73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-780,08
FŚrodki pieniężne na początek okresu577 583,10104 373,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:65 395,71577 583,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 733 178,46-1 109 212,47
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8,98-6 179,18
Różnice kursoweart 15a-6 179,18
pozostałe 8,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:33 774,1329 794,20
Odsetki od pożyczek niezapłacone13 670,20art 12 ust 4 pkt 229 794,20
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych20 550,57art 12 ust 4
Różnice kursowe-446,64art 15a
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:25 533,2115 281,16
Otrzymane odsetki od pożyczek25 533,21art 12 ust 115 281,16
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:129 859,19844 929,89
Amortyzacja NKUP49 235,30art 15 ust 149 466,71
PFRON10 923,00art 16 ust 1 pkt 5441 861,00
Koszty reprezentacji3 180,22art 16 ust 1 pkt 2827 387,08
Odpisy aktualizujace wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a679 639,82
Koszty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych52 873,03art 15 ust 1
Różnice kursowe12 039,82art 15a-79,96
Pozostałe koszty operacyjneart 15 ust 146 630,04
pozostałe 1 607,8225,20
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:318 960,79361 183,99
Niewypłacone wynagrodzenia45 860,00art 16 ust 1 pkt 57117 116,74
Niezapłacony ZUS40 398,95art 15 ust 4h111 118,35
Odsetki naliczone68 123,26art 16 ust 1 pkt 1127 977,10
Rezerwy 116 845,94art 16 ust 1 pkt 27104 971,80
Naliczony i niezapłacony podatek u źródła47 087,00art 15 ust 1
Różnice kursowe645,64art 15a
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:271 756,26255 894,57
Wynagrodzenia wypłacone z poprzedniego roku117 116,74art 16 ust 1 pkt 57a145 133,74
Zapłacony ZUS z poprzedniego roku111 118,35art 15 ust 4h110 760,83
Zapłacone odsetki od pożyczki43 521,17art 15
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:83 059,4798 580,80
Raty leasingowe83 059,47art 17b55 510,80
Nicolas Games Postanowienie Km 2139/12/MK nieściągalneart 16 ust 243 070,00
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 647 424,11-265 907,82
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2018_ROK_informacja_dodatkow.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki