Szczegóły spółki

Nazwa SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6762366843
REGON 120629191
KRS 0000395257
Adres ul. prof. Michała Życzkowskiego 29, 31-864 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.88 2.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) 7.56 -1.95
Płynność bieżąca (CR) 0.82 0.69
Płynność szybka (QR) 0.56 0.46
Złota/srebrna reguła bilansowa 7.56 -1.95
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -11.15% -83.89%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -209.75% 123.75%
Rentowność aktywów (ROA) -24.51% -130.68%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-01 126/2020 439 366223
Poz. 366223. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208686/20/425]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366223. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208686/20/425]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-01 126/2020 439 366224
Poz. 366224. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208686/20/826]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366224. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208686/20/826]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-01 126/2020 439 366225
Poz. 366225. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208686/20/227]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366225. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208686/20/227]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-01 126/2020 439 366226
Poz. 366226. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208687/20/939]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366226. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/208687/20/939]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-02-25 38/2020 292 86013
Poz. 86013. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5608/20/171]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 86013. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5608/20/171]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-02-03 22/2020 262 49651
Poz. 49651. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2507/20/456]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO-
WANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA-
TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE-
SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 8 2. 59
11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELE-
WIZYJNYCH 9 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POST-
PRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRA-
NIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
wykreślić: 10 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 11 2. 62 02 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRE-
SIE INFORMATYKI 12 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 13 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECH-
NOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO-
WYCH 14 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 15 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH


16 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 17 2. 58 29 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 18 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO-
WYCH 19 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 20 2. 95 11 Z NAPRAWA I KON-
SERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERY-
FERYJNYCH 21 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 22
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI-
KÓW INFORMACJI 23 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
24 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELE-
KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE-
NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 25 2. 61
30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI-
KACJI SATELITARNEJ 26 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
27 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ-
WOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 28 2. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 29 2. 26 11
Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
30 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
OBWODÓW DRUKOWANYCH 31 2. 26 20 Z PRO-
DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ-
NYCH 32 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 33 2. 26 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 34 2. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN
I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOM-
PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 35 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 36
2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 37 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK-
TRYCZNYCH 38 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 39
2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA-
NIA 40 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 41 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 2. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL-
MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 43 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO-
DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 44 2. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 45 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 46 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 47
2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 48 2. 72
20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI-
STYCZNYCH 49 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
50 2. 90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 51 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 49651. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2507/20/456]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO-
WANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA-
TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE-
SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 8 2. 59
11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELE-
WIZYJNYCH 9 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POST-
PRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRA-
NIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
wykreślić: 10 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 11 2. 62 02 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRE-
SIE INFORMATYKI 12 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 13 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECH-
NOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO-
WYCH 14 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 15 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH


16 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 17 2. 58 29 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 18 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO-
WYCH 19 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 20 2. 95 11 Z NAPRAWA I KON-
SERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERY-
FERYJNYCH 21 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 22
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI-
KÓW INFORMACJI 23 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
24 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELE-
KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE-
NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 25 2. 61
30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI-
KACJI SATELITARNEJ 26 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
27 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ-
WOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 28 2. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 29 2. 26 11
Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
30 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
OBWODÓW DRUKOWANYCH 31 2. 26 20 Z PRO-
DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ-
NYCH 32 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 33 2. 26 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 34 2. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN
I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOM-
PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 35 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 36
2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 37 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK-
TRYCZNYCH 38 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 39
2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA-
NIA 40 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 41 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 2. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL-
MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 43 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO-
DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 44 2. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 45 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 46 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 47
2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 48 2. 72
20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI-
STYCZNYCH 49 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
50 2. 90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 51 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-07-30 146/2019 1160 910259
Poz. 910259. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17258/19/547]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FILIPIAK 2. JANUSZ JEREMIASZ 3. 82122904631
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 910259. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17258/19/547]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FILIPIAK 2. JANUSZ JEREMIASZ 3. 82122904631
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-17 137/2019 1133 730132
Poz. 730132. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/514]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730132. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/514]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1133 730133
Poz. 730133. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/915]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730133. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/915]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1133 730134
Poz. 730134. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/316]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730134. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/316]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1133 730135
Poz. 730135. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/717]
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730135. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/149391/19/717]
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-21 184/2018 585 459238
Poz. 459238. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301948/18/707]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459238. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301948/18/707]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 585 459239
Poz. 459239. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301949/18/108]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459239. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301949/18/108]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 585 459240
Poz. 459240. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301950/18/820]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459240. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301950/18/820]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 585 459241
Poz. 459241. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301951/18/221]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459241. SOINTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000395257. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2011.
[RDF/301951/18/221]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki