Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "WARTA POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWARTA POZNAŃ S.A.
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaPOZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaPOZNAŃ
UlicaDROGA DĘBIŃSKA
Nr domu12
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy61-555
PocztaPOZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9312Z - działalność klubów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000394512

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi księgi handlowe stosując zasady określone Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów a także amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe502 486,91460 983,27
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe105 189,48443 240,31
1Należności od jednostek powiązanych282 793,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:258 545,12
– do 12 miesięcy258 545,12
b) inne24 248,55
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
3Należności od pozostałych jednostek105 189,48160 446,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:105 189,48159 291,64
– do 12 miesięcy105 189,48159 291,64
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 155,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe397 297,4317 742,96
1Krótkoterminowe aktywa finansowe397 297,4317 742,96
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne397 297,4317 742,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach397 297,4317 742,96
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne3 750,00
Aktywa razem502 486,91464 733,27
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-146 134,04-475 463,90
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-575 463,90-674 739,95
VIZysk (strata) netto329 329,8699 276,05
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania648 620,95940 197,17
IRezerwy na zobowiązania69 828,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy69 828,43
– długoterminowe
– krótkoterminowe69 828,43
IIZobowiązania długoterminowe348 500,00
1Wobec jednostek powiązanych348 500,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe648 620,95521 868,74
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych321 771,43202 950,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:202 950,00
– do 12 miesięcy202 950,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne321 771,43
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek326 849,52318 918,74
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:209 810,98278 610,67
– do 12 miesięcy209 810,98278 610,67
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych117 038,5440 308,07
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem502 486,91464 733,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:558 824,941 029 398,80
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów558 824,941 029 398,80
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej834 974,02820 171,53
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii75 664,1720 839,49
IIIUsługi obce479 595,07488 194,46
IVPodatki i opłaty, w tym:2 516,322 027,51
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia182 810,5232 041,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:6 358,67143 210,97
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe88 029,27133 858,10
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-276 149,08209 227,27
DPozostałe przychody operacyjne967 276,311,91
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje93 276,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne874 000,311,91
EPozostałe koszty operacyjne302 807,7698 346,04
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych27 542,02
IIIInne koszty operacyjne302 807,7670 804,02
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)388 319,47110 883,14
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe426,6111 607,09
IOdsetki, w tym:11 368,11
– dla jednostek powiązanych8 500,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne426,61238,98
IZysk (strata) brutto (F+G–H)387 892,8699 276,05
JPodatek dochodowy58 563,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)329 329,8699 276,05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-475 463,90-574 739,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-475 463,90-574 739,95
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-674 739,95-384 365,50
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu99 276,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach99 276,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)99 276,05
pokrycie straty z lat ubiegłych99 276,05
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu674 739,95384 365,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach674 739,95384 365,50
a) zwiększenie (z tytułu)290 374,45
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia290 374,45
b) zmniejszenie (z tytułu)99 276,05
pokrycie z zysku lat ubiegłych99 276,05
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu575 463,90674 739,95
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-575 463,90-674 739,95
6Wynik netto329 329,8699 276,05
Azysk netto329 329,8699 276,05
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-146 134,04-475 463,90
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-146 134,04-475 463,90
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto329 329,8699 276,05
IIKorekty razem50 224,61-257 578,63
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8 500,00
5Zmiana stanu rezerw-69 828,4369 828,43
6Zmiana stanu zapasów460,90
7Zmiana stanu należności341 800,83-336 705,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-221 747,79-7 381,15
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7 718,23
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)379 554,47-158 302,58
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy170 000,00
2Kredyty i pożyczki170 000,00
IIWydatki
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)170 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)379 554,4711 697,42
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:379 554,4711 697,42
FŚrodki pieniężne na początek okresu17 742,966 045,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:397 297,4317 742,96
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok387 892,8699 276,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:97 370,45
Rozwiązana rezerwa27 542,02art 15
Rozwiązana rezerwa4 000,00art 15
Rozwiązana rezerwa65 828,43art 15
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:24 222,67151 730,73
ubezpieczenia społeczne24 222,67art 16
pozostałe 151 730,73
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:24 161,3535 157,23
ubezpieczenia społeczne24 161,35art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:215 849,55
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym290 583,73
K. Podatek dochodowy55 211,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-