Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCONSORG SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚlaskie
PowiatM Chorzów
GminaChorzów
MiejscowośćChorzów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatChorzów
GminaChorzów
UlicaBojowników o wolność i demokracje
Nr domu38
MiejscowośćChorzów
Kod pocztowy41-506
PocztaChorzów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000394091

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z UoR zawarte we Wprowadzeniu do sprawozdania i Informacji Dodatkowej

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Art.28 ust.1 pkt.1 UoR

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zusków i strat w wersji kalkulacyjnej

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W wersji elektronicznej i papierowej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 141 463,43907 015,42
IWartości niematerialne i prawne686 230,11867 269,90
1Koszty zakończonych prac rozwojowych678 109,50860 219,78
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne8 120,617 050,12
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 118,8118 275,65
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny8 118,8118 275,65
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe14 219,8714 219,87
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek14 219,8714 219,87
IVInwestycje długoterminowe7 250,007 250,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje750,00750,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki6 500,006 500,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe425 644,64
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe425 644,64
BAktywa obrotowe1 286 346,171 448 665,97
IZapasy378 100,00325 400,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary378 100,00325 400,00
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe676 275,60774 850,50
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy631 995,60730 570,50
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej44 280,0044 280,00
IIIInwestycje krótkoterminowe113 461,4644 076,81
1Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne113 461,4644 076,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe118 509,11304 338,66
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne57 000,00
Aktywa razem2 427 809,602 412 681,39
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny750 794,31778 077,74
IKapitał (fundusz) podstawowy249 700,00306 700,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:158 495,18142 503,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:554 897,00554 897,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-242 014,44-242 014,44
VIZysk (strata) netto29 716,5715 991,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 677 015,291 634 603,65
IRezerwy na zobowiązania12 000,0012 000,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa12 000,0012 000,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe973 712,37865 982,82
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki901 829,00725 139,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne71 883,37140 843,82
IIIZobowiązania krótkoterminowe691 302,92745 914,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki100 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe46 992,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy210 757,60109 783,59
– powyżej 12 miesięcy72 609,87
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych286 248,24375 730,66
h) z tytułu wynagrodzeń101 768,5395 255,65
i) inne19 918,6818 152,79
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe10 706,14
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe10 706,14
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 850 123,812 722 546,78
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 543 621,812 646 006,98
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów306 502,0076 539,80
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 848 247,431 675 501,45
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów1 590 467,431 603 200,65
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów257 780,0072 300,80
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 001 876,381 047 045,33
DKoszty sprzedaży188 952,80183 201,44
EKoszty ogólnego zarządu611 186,75712 434,10
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)201 736,83151 409,79
GPozostałe przychody operacyjne150 795,1050 891,61
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje147 063,3643 692,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 731,747 199,61
HPozostałe koszty operacyjne164 905,7459 482,18
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne164 905,7459 482,18
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)187 626,19142 819,22
JPrzychody finansowe7 058,487 575,96
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:7 058,487 441,02
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne134,94
KKoszty finansowe164 968,111 277 664,55
IOdsetki, w tym:16 137,2368 275,70
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne148 830,8859 388,85
LZysk (strata) brutto (I+J–K)29 716,5722 730,63
MPodatek dochodowy6 739,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)29 716,5715 991,63
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)778 077,74762 086,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach778 077,74762 086,11
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu306 700,00306 700,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)-57 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)-57 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu249 700,00306 700,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu142 503,5568 079,42
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)15 991,6374 424,13
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu158 495,18142 503,55
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu554 897,00554 897,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu554 897,00554 897,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-242 014,44-242 014,44
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto29 716,5715 991,63
Azysk netto29 716,5715 991,63
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)750 794,31778 077,74
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)750 794,31778 077,74
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto29 716,5715 991,63
IIKorekty razem34 750,67605 756,27
1Amortyzacja198 039,99120 056,06
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)47 886,19
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw2 000,00
6Zmiana stanu zapasów-52 700,00-78 000,00
7Zmiana stanu należności-98 489,9083 399,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów173 583,88175 003,57
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-185 509,11299 302,83
10Inne korekty-174,19-43 692,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)64 467,24621 747,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 643,3663 871,24
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 843,36583 379,24
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 800,0053 492,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 800,0053 492,00
– nabycie aktywów finansowych46 992,00
– udzielone pożyczki długoterminowe1 800,006 500,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 643,36-636 871,24
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy176 690,00339 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki176 690,00339 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki163 129,23282 299,32
1Nabycie udziałów (akcji) własnych57 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek146 992,00167 960,42
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki16 137,2347 686,19
9Inne wydatki finansowe9 652,71
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)13 560,7756 700,68
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)69 384,6556 700,68
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:69 384,6541 577,34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu44 076,812 499,47
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:113 461,4644 076,81
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok29 716,57
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 007 977,40
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:521 024,37
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:143 405,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:122 254,33
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:90 509,12
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-169 094,53
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2018 consorg

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki