Szczegóły spółki

Nazwa CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542351551
REGON 276910840
KRS 0000394091
Adres ul. ks. Jana Gałeczki 61, 41-506 Chorzów
Telefon 326 099 930
Faks 326 099 930
E-mail biuro@consorg.pl
WWW www.consorg.pl
PKD
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.69
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.1 2.23
Płynność bieżąca (CR) 1.94 1.86
Płynność szybka (QR) 1.51 1.31
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.1 2.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.59% 1.04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.06% 3.96%
Rentowność aktywów (ROA) 0.66% 1.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-08 110/2020 21 25893
Poz. 25893. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2011 r.
[BMSiG-25786/2020]

Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 r.,
godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Chorzowie, Gałeczki 61.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego
  Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie za 2019 r. sprawozdania
  finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału
  zysku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzor-
  czej z działalności w 2019 r.
 7. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
   Spółki za 2019 r.,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za 2019 r.,
  - podziału zysku za 2019 r.,
  - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za
   2019 r.,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
   rium za 2019 r.,
  - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  - zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Poz. 25893. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2011 r.
[BMSiG-25786/2020]

Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 r.,
godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Chorzowie, Gałeczki 61.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego
  Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie za 2019 r. sprawozdania
  finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału
  zysku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzor-
  czej z działalności w 2019 r.
 7. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
   Spółki za 2019 r.,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za 2019 r.,
  - podziału zysku za 2019 r.,
  - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za
   2019 r.,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
   rium za 2019 r.,
  - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  - zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
2019-10-18 203/2019 397 1081319
Poz. 1081319. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25401/19/202]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość
CHORZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW
miejscowość CHORZÓW wykreślić: 2. miejscowość
CHORZÓW ulica AL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ
I DEMOKRACJĘ nr domu 38 kod pocztowy 41-506
poczta CHORZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość CHORZÓW ulica UL. KS. JANA GAŁECZKI
nr domu 61 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW
kraj POLSKA
Poz. 1081319. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25401/19/202]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość
CHORZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW
miejscowość CHORZÓW wykreślić: 2. miejscowość
CHORZÓW ulica AL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ
I DEMOKRACJĘ nr domu 38 kod pocztowy 41-506
poczta CHORZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość CHORZÓW ulica UL. KS. JANA GAŁECZKI
nr domu 61 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW
kraj POLSKA
2019-08-16 158/2019 446 974139
Poz. 974139. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18513/19/632]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKÓRZAK 2. PIOTR
3. 78041604732 wpisać: 2 1. CZUBAŁA 2. SEBA-
STIAN 3. 69121901098
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRUDZIŃSKA
2. ANETA EWA 3. 64011301585 4. PROKURA ŁĄCZNA
UPOWAŻNIAJĄCE DO DZIAŁANIA Z INNYM PRO-
KURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄ-
DZAJĄCEGO wpisać: 2 1. SKÓRZAK 2. PIOTR
KRZYSZTOF 3. 78041604732 4. PROKURA ŁĄCZNA
UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PRO-
KURENTEM LUB CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄ-
DZAJĄCEGO
Poz. 974139. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18513/19/632]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKÓRZAK 2. PIOTR
3. 78041604732 wpisać: 2 1. CZUBAŁA 2. SEBA-
STIAN 3. 69121901098
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRUDZIŃSKA
2. ANETA EWA 3. 64011301585 4. PROKURA ŁĄCZNA
UPOWAŻNIAJĄCE DO DZIAŁANIA Z INNYM PRO-
KURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄ-
DZAJĄCEGO wpisać: 2 1. SKÓRZAK 2. PIOTR
KRZYSZTOF 3. 78041604732 4. PROKURA ŁĄCZNA
UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PRO-
KURENTEM LUB CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄ-
DZAJĄCEGO
2019-05-17 95/2019 17 25368
Poz. 25368. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2011 r.
[BMSiG-25130/2019]

Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2019 r.,
godz. 1100, w siedzibie Spółki w Chorzowie, Al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38.Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Wal-
    nego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie za 2018 r. sprawozdania
    finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
   6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności w 2018 r.
   7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
   8. Podjęcie uchwał w sprawach.
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
      wego Spółki za 2018 r.
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki za 2018 r.
     - podziału zysku za 2018 r.
     - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      za 2018 r.
     - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
      lutorium za 2018 r.
     - zmian w składzie Rady Nadzorczej
   9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad
Poz. 25368. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2011 r.
[BMSiG-25130/2019]

Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2019 r.,
godz. 1100, w siedzibie Spółki w Chorzowie, Al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38.Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Wal-
    nego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie za 2018 r. sprawozdania
    finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
   6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności w 2018 r.
   7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
   8. Podjęcie uchwał w sprawach.
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
      wego Spółki za 2018 r.
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki za 2018 r.
     - podziału zysku za 2018 r.
     - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      za 2018 r.
     - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
      lutorium za 2018 r.
     - zmian w składzie Rady Nadzorczej
   9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad
2018-06-01 105/2018 21 23198
Poz. 23198. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2011 r.
[BMSiG-22588/2018]

Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 r.,
godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Chorzowie, al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Wal-
    nego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie za 2017 r. sprawozdania
    finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności w 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za 2017 r.,
    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za 2017 r.,
    - podziału zysku za 2017 r.,
    - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za
     2017 r.,
    - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolu-
     torium za 2017 r.,
    - zmiany treści statutu Spółki.
    § 11 ust. 2, którego dotychczasowe brzmienie:
      „Do reprezentowania spółki w tym zaciągania zobo-
      wiązań konieczne jest łączne działania dwóch człon-
      ków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z pro-
      kurentem”
    proponuje się zastąpić brzmieniem:
      „Do reprezentowania spółki w tym zaciągania zobo-
      wiązań konieczne jest działanie, jeżeli zarząd jest
      jednoosobowy to członka Zarządu lub dwóch pro-
      kurentów łącznie, jeżeli zarząd jest wieloosobowy
      to łączne działania dwóch członków Zarządu lub jed-
      nego członka Zarządu wraz z prokurentem lub dwóch
      prokurentów łącznie”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 23198. CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie.
KRS 0000394091. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2011 r.
[BMSiG-22588/2018]

Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 r.,
godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Chorzowie, al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Wal-
    nego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie za 2017 r. sprawozdania
    finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności w 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za 2017 r.,
    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za 2017 r.,
    - podziału zysku za 2017 r.,
    - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za
     2017 r.,
    - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolu-
     torium za 2017 r.,
    - zmiany treści statutu Spółki.
    § 11 ust. 2, którego dotychczasowe brzmienie:
      „Do reprezentowania spółki w tym zaciągania zobo-
      wiązań konieczne jest łączne działania dwóch człon-
      ków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z pro-
      kurentem”
    proponuje się zastąpić brzmieniem:
      „Do reprezentowania spółki w tym zaciągania zobo-
      wiązań konieczne jest działanie, jeżeli zarząd jest
      jednoosobowy to członka Zarządu lub dwóch pro-
      kurentów łącznie, jeżeli zarząd jest wieloosobowy
      to łączne działania dwóch członków Zarządu lub jed-
      nego członka Zarządu wraz z prokurentem lub dwóch
      prokurentów łącznie”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki