Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław-Stare Miasto
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław-Stare Miasto
Ulica Podwale
Nr domu 7/5
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 50-043
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7311Z - działalność agencji reklamowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000393837

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości jednostka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości, przy czym stosowanie krajowych standardów rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniem wykonawczym.
W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
2. Jednostka prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
3. Jednostka sporządza w sprawozdaniu finansowym rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
4. Jednostka identyfikuje w ramach pozycji rzeczowych składników aktywów obrotowych pozycję zapasów, którą stanowią produkty w toku dotyczące
niezakończonych usług projektowych. Określoną wyżej pozycję zapasów jednostka wycenia na dzień bilansowy według rzeczywistego kosztu wytworzenia, jednak do wartości nie wyższej, niż cena sprzedaży netto.
5.Jednostka kompensuje aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o ile ma tytuł uprawniający do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego
6.Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest wyższy niż 1.000 zł, przy czym środki trwałe, których wartość jest wyższa od 1.000 zł i niższa od 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe, których wartość jest wyższa od 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o łączne umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
Jednostka stosuje następujące stawki amortyzacji:
- budynki: 10-40 lat,
- urządzenia techniczne i maszyny: 3-25 lat,
- środki transportu: 2,5-5 lat,
- pozostałe środki trwałe: od 4 lat.
2. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Ich cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia. Cena nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych obejmuje odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środka i odpowiadające im różnice kursowe. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową
3. Produkty w toku wycenia się wg kosztu ich wytworzenia.
4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ogłoszonym przez NBP. Różnice kursowe od należności w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych.
5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ogłoszonym przez NBP.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, gdy koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów. Pozycja ta ujmuje również koszty niezakończonych prac rozwojowych, wykazywane w bilansie jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
7. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
8. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
9. Kapitał zapasowy tworzy się z zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz z nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część ww. kosztów zaliczana jest do kosztów finansowych.
10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie następuje przez wydanie innych aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenianych wg wartości godziwej. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariancie porównawczym, w ramach którego poniesione koszty działalności operacyjnej prezentowane są według ich rodzaju, a wynik (zysk/strata ze sprzedaży) jest rozpoznawany jako rezultat korekty przychodów netto ze sprzedaży o wartość zmiany stanu produktów.Na wynik finansowy netto jednostki składają się następujące segmenty rachunku zysków i strat:
- zysk (strata) ze sprzedaży, stanowiący różnicę między przychodami netto ze sprzedaży oraz kosztami działalności operacyjnej;
- zysk (strata) z działalności operacyjnej, stanowiący zysk (stratę) ze sprzedaży pomniejszony o różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi;
- zysk (strata) brutto, stanowiący zysk (strata) z działalności operacyjnej, pomniejszony o różnicę między przychodami finansowymi oraz kosztami finansowymi;
- zysk (strata) netto, wynikający z zysku (straty) brutto pomniejszonego o podatek dochodowy od osób prawnych oraz o pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 395) według zasady kosztu historycznego.
Jednostka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje zasady:
- zasadę wyższości treści nad formą, rozpoznając zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną,
- zasadę ciągłości, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne,
- zasadę kontynuacji, stosując przyjęte zasady rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,
- zasadę memoriału, ujmując wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
- zasadę współmierności przychodów i kosztów, zaliczając do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione,
- zasadę ostrożności, uwzględniając w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość
a) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również zmniejszenia dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
b) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
c) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
d) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń,
- zasadę indywidualnej oceny, ustalając, z wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych oddzielnie, bez stosowania kompensat,
- zasadę istotności, dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki przy zapewnieniu wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Informacje przedstawione sprawozdaniu finansowym, w tym dotyczące "Dodatkowych informacji i objaśnień" są prezentowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości w kolejności oraz według numeracji poszczególnych punktów zamieszczonych w wyżej wymienionym załączniku.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 422 537,56 894 290,49
I Wartości niematerialne i prawne 24 581,29
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 24 581,29
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 116 067,10 731 247,50
1 Środki trwałe 116 067,10 731 247,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 202 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 526 623,23
c) urządzenia techniczne i maszyny 8 866,35 2 624,27
d) środki transportu 107 200,75
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 245 976,83 163 042,99
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 245 976,83 163 042,99
a) w jednostkach powiązanych 245 976,83 163 042,99
– udziały lub akcje 230 976,83 155 542,99
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 15 000,00 7 500,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 912,34
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 912,34
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 443 195,24 1 070 853,89
I Zapasy 252 943,73
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku 252 943,73
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 1 663 918,37 114 851,65
1 Należności od jednostek powiązanych 4 081,01 8 610,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 081,01 8 610,00
– do 12 miesięcy 4 081,01 8 610,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 1 659 837,36 106 241,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 595 286,64 32 502,27
– do 12 miesięcy 1 595 286,64 32 502,27
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23 127,41 70 471,30
c) inne 41 423,31 3 268,08
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 518 926,11 954 098,61
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 518 926,11 954 098,61
a) w jednostkach powiązanych 126 375,00 82 500,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 126 375,00 82 500,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 392 551,11 871 598,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 392 551,11 871 598,61
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 407,03 1 903,63
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 2 865 732,80 1 965 144,38
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 352 319,30 1 574 570,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy 550 475,00 461 550,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 726 395,01 1 715 948,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1 273 285,31
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -608 928,34
VI Zysk (strata) netto 684 377,63 -602 928,34
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 513 413,50 390 574,32
I Rezerwy na zobowiązania 10 221,82
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 221,82
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 90 729,87 245 706,79
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 90 729,87 245 706,79
a) kredyty i pożyczki 245 706,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 90 729,87
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 412 461,81 144 867,53
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 73 341,24 25 510,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47 831,24
– do 12 miesięcy 47 831,24
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 25 510,00 25 510,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 339 120,57 119 357,53
a) kredyty i pożyczki 39,60 55 922,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 13 841,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 134 546,21 22 247,99
– do 12 miesięcy 134 546,21 22 247,99
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 187 648,39 39 641,90
h) z tytułu wynagrodzeń 87,00
i) inne 3 044,56 1 458,46
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 2 865 732,80 1 965 144,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 558 705,45 1 225 206,15
– od jednostek powiązanych 20 900,00 104 978,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 302 522,62 1 225 206,15
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 256 182,83
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 3 000 202,85 1 747 900,07
I Amortyzacja 36 693,34 28 606,40
II Zużycie materiałów i energii 49 935,37 90 228,20
III Usługi obce 1 282 325,20 658 599,65
IV Podatki i opłaty, w tym: 3 681,74 6 077,77
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 197 348,05 809 776,12
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 183 295,78 108 870,69
– emerytalne 72 891,74 50 188,15
VII Pozostałe koszty rodzajowe 246 923,37 45 741,24
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 558 502,60 -522 693,92
D Pozostałe przychody operacyjne 233 274,88 111,37
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 176 347,61
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 56 927,27 111,37
E Pozostałe koszty operacyjne 75 173,20 46 544,68
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46 402,23
III Inne koszty operacyjne 75 173,20 142,45
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 716 604,28 -569 127,23
G Przychody finansowe 20 624,80 0,70
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 10 756,90 0,70
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 9 867,90
H Koszty finansowe 16 510,97 33 801,81
I Odsetki, w tym: 16 510,97 18 646,18
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 9 010,75
– w jednostkach powiązanych 9 010,75
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 6 144,88
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 720 718,11 -602 928,34
J Podatek dochodowy 36 340,48
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 684 377,63 -602 928,34
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 574 570,06 742 663,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów -6 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 568 570,06 742 663,09
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 461 550,00 300 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 88 925,00 161 550,00
a) zwiększenie (z tytułu) 88 925,00 161 550,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 88 925,00 161 550,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 550 475,00 461 550,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 715 948,40 124 833,63
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10 446,61 1 591 114,77
a) zwiększenie (z tytułu) 10 446,61 1 658 694,46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 10 446,61 1 340 865,00
– podziału zysku (ustawowo) 317 829,46
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 67 579,69
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 726 395,01 1 715 948,40
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -602 928,34 317 829,46
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 317 829,46
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 317 829,46
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 602 928,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów 6 000,00
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 608 928,34
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 608 928,34
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -608 928,34
6 Wynik netto 684 377,63 -602 928,34
A zysk netto 684 377,63
B strata netto 602 928,34
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 352 319,30 1 574 570,06
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 352 319,30 1 574 570,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -975 991,23 -499 001,80
I Zysk (strata) netto 684 377,63 -602 928,34
II Korekty razem -1 660 368,86 103 926,54
1 Amortyzacja 36 693,34 28 606,40
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 854,73 18 646,18
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -176 347,61 9 010,75
5 Zmiana stanu rezerw 10 221,82
6 Zmiana stanu zapasów -252 943,73
7 Zmiana stanu należności -1 549 066,72 90 909,89
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 309 635,05 -44 590,69
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -41 415,74 1 344,01
10 Inne korekty -6 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -975 991,23 -499 001,80
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 726 765,81 -83 413,45
I Wpływy 945 000,00 14 000,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 900 000,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 14 000,00
a) w jednostkach powiązanych 14 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych 14 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 45 000,00
II Wydatki 218 234,19 97 413,45
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 800,35 7 413,45
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 165 433,84 7 500,00
a) w jednostkach powiązanych 165 433,84 7 500,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 82 500,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 726 765,81 -83 413,45
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -229 822,08 1 367 359,45
I Wpływy 99 371,61 1 434 835,31
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 99 371,61 1 434 835,31
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 329 193,69 67 475,86
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 301 589,37 48 829,68
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 374,59
8 Odsetki 15 229,73 18 646,18
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -229 822,08 1 367 359,45
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -479 047,50 784 944,20
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -479 047,50 784 944,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 871 598,61 86 654,41
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 392 551,11 871 598,61
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 720 718,11 -602 928,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 13 689,67 13 689,67
pozostałe 13 689,67 13 689,67
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 32 388,75 32 388,75 63 232,50
pozostałe 32 388,75 32 388,75 63 232,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 12 374,59 12 374,59
pozostałe 12 374,59 12 374,59
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 307 505,27 307 505,27
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -6 000,00 -6 000,00
pozostałe -6 000,00 -6 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 413 537,33 -539 695,84
K. Podatek dochodowy 62 031,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki