Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOMBI TRANS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKombi Trans Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
UlicaDulęby
Nr domu7
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-833
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5229C - działalność pozostałych agencji transportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000393747

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Odstąpiono od ustalania podatku odroczonego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Składniki aktywów trwałych o jednostkowej cenie nabycia przekraczającej kwotę 10.000 zł są zaliczane przez jednostkę do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przy amortyzacji tych składników stosuje się liniową metodę amortyzacji według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne (z uwzględnieniem przepisów podatkowych). Naliczanie odpisów umorzeniowych rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.
Materiały niezbędne do prowadzenia działalności wyceniane są w cenie nabycia oraz ewidencjonowane ilościowo-wartościowo i podlegają odpisaniu w koszty w momencie ich sprzedaży lub sprzedaży wyrobu gotowego w produkcji którego zostały zużyte, z jednoczesnym ich inwentaryzowaniem na koniec każdego roku, wyceną tej inwentaryzacji w cenach nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Wartość rozchodu ustalana jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Towary handlowe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Wyceny towarów dokonuje się według cen nabycia, natomiast wartość rozchodu ustalana jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Należności (w tym pożyczki) wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny polegającej na indywidualnej ocenie danego salda i utworzenia stosownych odpisów aktualizacyjnych odpowiednio do stopnia prawdopodobieństwa zapłaty.
Zobowiązania (w tym pożyczki) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, wynikającej z umowy.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Z uwagi na stratę w wysokości 338.478,46 zł Spółka będzie musiała położyć nacisk na pozyskanie nowych klientów oraz intensyfikację działań mających na celu wypracowanie zysku. Jednakże z uwagi na incydentalny charakter wykazanej straty oraz fakt, iż strata w znacznej części (212.095,83, tj. prawie 63%) powstała wskutek jednorazowej transakcji zbycia inwestycji, zakłada się możliwość kontynuacji działalności.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosownie do oświadczenia z dnia 23 stycznia 2019 r. złożonemu podmiotowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 oraz na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych zobowiązał się do przedstawienia pod obrady rocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniosków dotyczących możliwości dofinansowania Spółki oraz podjęcia decyzji co do dalszego jej istnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe568,92622,25
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe568,92622,25
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe568,92622,25
BAktywa obrotowe106 456,20698 110,14
IZapasy1 776,655,91
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi1 776,655,91
IINależności krótkoterminowe21 081,98445 705,02
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek21 081,98445 705,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 546,97286 386,92
– do 12 miesięcy10 546,97286 386,92
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych420,00149 095,53
c) inne10 115,0110 222,57
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe82 628,62252 240,92
1Krótkoterminowe aktywa finansowe82 628,62252 240,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne82 628,62252 240,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach82 628,62252 240,92
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe968,95158,29
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem107 025,12698 732,39
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny90 299,42428 777,88
IKapitał (fundusz) podstawowy256 800,00256 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:171 977,8852 934,78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-338 478,46119 043,10
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 725,70269 954,51
IRezerwy na zobowiązania10 150,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy10 150,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe10 150,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe16 725,70259 804,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek16 725,70259 804,51
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 828,92250 358,06
– do 12 miesięcy13 828,92250 358,06
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 794,759 439,15
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne102,037,30
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem107 025,12698 732,39
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:257 868,585 913 971,90
– od jednostek powiązanych42 174,71
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów257 868,581 580 511,88
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 333 460,02
BKoszty działalności operacyjnej380 214,955 793 734,54
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii284,681 397,13
IIIUsługi obce277 285,521 463 416,57
IVPodatki i opłaty, w tym:321,00394,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia80 800,00136 435,56
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:11 275,4418 060,00
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe10 248,316 717,28
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów4 167 314,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-122 346,37120 237,36
DPozostałe przychody operacyjne4 661,1822 745,02
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16,26
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 661,1822 728,76
EPozostałe koszty operacyjne9 145,563 577,40
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne9 145,563 577,40
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-126 830,75139 404,98
GPrzychody finansowe5 984,4617 817,80
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 015,804 988,95
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych8 007,77
VInne4 968,664 821,08
HKoszty finansowe217 632,1711 798,68
IOdsetki, w tym:65,875 706,37
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:212 095,83
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 470,476 092,31
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-338 478,46145 424,10
JPodatek dochodowy26 381,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-338 478,46119 043,10
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)428 777,88309 734,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach428 777,88309 734,78
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu256 800,00256 800,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu256 800,00256 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu52 934,7899,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego119 043,1052 835,45
a) zwiększenie (z tytułu)119 043,1052 835,45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)119 043,1052 835,45
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu171 977,8852 934,78
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu119 043,1052 835,45
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu119 043,1052 835,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach119 043,1052 835,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)119 043,1052 835,45
1. – przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy119 043,1052 835,45
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-338 478,46119 043,10
Azysk netto119 043,10
Bstrata netto338 478,46
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)90 299,42428 777,88
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)90 299,42428 777,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-338 478,46119 043,10
IIKorekty razem381 557,88-168 827,92
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych591,722,32
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej212 095,83
5Zmiana stanu rezerw-10 150,00-13 280,50
6Zmiana stanu zapasów-1 770,7432,72
7Zmiana stanu należności424 627,21456 632,03
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-243 078,81-612 462,78
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-757,33248,29
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)43 079,42-49 784,82
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki212 100,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:212 100,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach212 100,00
– nabycie aktywów finansowych212 100,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-212 100,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy690 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki690 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki690 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek690 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-169 020,58-49 784,82
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-169 612,30-49 787,14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych591,722,32
FŚrodki pieniężne na początek okresu252 240,92302 028,06
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:82 628,62252 240,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-338 478,46145 424,10
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:6 820,046 820,0425 049,72
rozwiązane rezerwyart 12 ust 1 pkt 5a lit <Lit>6 254,17
rozwiązane odpisy aktualizacyjneart 12 ust 1 pkt 4e lit <Lit>17 357,77
wycena bilansowa2 208,042 208,04art 15a ust 1-2 pkt <Pkt> lit <Lit>1 437,78
zwrócone odsetki budżetowe12,0012,00art 12 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
korekta podatku naliczonego4 600,004 600,00art 12 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:8 007,77
zapacone noty odsetkoweart 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>8 007,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:222 128,39222 128,39
zaplacone odsetki budżetowe65,6065,60art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
strata ze zbycia inwestycji212 095,83212 095,83art 15 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
zaplacone odszkodowania i kary umowne8 268,868 268,86art 16 ust 1 pkt 22 lit <Lit>
inne koszty1 698,101 698,10art 16 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>9 663,07
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 727,172 727,1711 720,24
utworzone rezerwyart 12 ust 1 pkt 4e lit <Lit>10 150,00
wycena bilansowa2 727,172 727,17art 15a ust 1-2 pkt <Pkt> lit <Lit>1 570,24
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:10 150,0510 150,055 650,00
wyplacone um. cywilnoprawne naliczone w roku ub.10 150,0010 150,00art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>5 650,00
pozostale0,050,05art 15 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-130 592,99144 115,46
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa Kombi Trans S.A. 31.12.2018

-

Sprawozdanie zarządu Kombi Trans S.A. 31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki