Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "AUSTENIT GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "AUSTENIT GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE
Nr domu 31/33
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-379
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000393664

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Rodzaje uproszczeń: -klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego, -brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku, -wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów ustawy rachunkowości określonych w art. 28 i 35, -nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, -nie sporządzania przepływów środków pieniężnych, -nie sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem przedstawienia w informacji dodatkowej informacji o nabyciu udziałów własnych,

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową prowadzi się w tabeli amortyzacyjnej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się stopniowo, metodą liniową wg stawek wprowadzonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie wykazuje się te pozycje w wartości netto (wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie). Środki trwałe o wartości niższej niż 10.000,00 zł traktuje się jak materiały i zaliczane są w koszty w momencie przekazania do użytkowania. Ta sama zasada dotyczy wartości niematerialnych i prawnych.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
KRAJOWE – na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej
ZAGRANICZNE – zgromadzone na walutowym rachunku bankowym oraz w kasach walutowych wycenia się w ciągu roku obrotowego wg kursu kupna walut stosowanego przez bank obsługujący jednostkę w przypadku wpływów, w przypadku rozchodu walut stosowana jest metoda FIFO, tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
W/w środki pieniężne na koniec roku obrotowego wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
NALEŻNOŚCI, ROSZCZENIA, ZOBOWIĄZANIA
Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszone ewentualnie o odpisy aktualizujące te należności.
MATERIAŁY
Materiały dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy zalicza się w koszty w momencie zakupu.
TOWARY
Stan i rozchody towarów wycenia się według cen zakupu, stosując zasadę “pierwsze weszło –
pierwsze wyszło”.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
Koszty ponoszone, ale dotyczące przyszłych okresów, kumulowane są na koncie 641 – rozliczenia międzyokresowe kosztów, a pobrane wpłaty na kontach 844 – rozliczenia międzyokresowe przychodów. Umożliwia to przyporządkowanie kosztów i przychodów do właściwych okresów sprawozdawczych.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Podstawa Prawna:

- art. 3 ust. 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 – w brzmieniu nadanym przez ustawę z 9 listopada 2018 r.

- art. 9 pkt 2a, art. 43 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862) – oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 459,26
I Wartości niematerialne i prawne 459,26
B Aktywa obrotowe 871 667,87 760 686,19
I Zapasy 59 355,05 73 169,63
II Należności krótkoterminowe, w tym: 791 369,09 628 851,61
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 731 041,69 624 721,33
– do 12 miesięcy 731 041,69 624 721,33
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 14 776,24 52 497,46
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 14 776,24 52 497,46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 776,24 52 497,46
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 167,49 6 167,49
Aktywa razem 871 667,87 761 145,45
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -474 080,61 -247 394,43
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -75 000,00 -75 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -273 266,42 -26 315,77
VI Zysk (strata) netto -225 814,19 -246 078,66
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 345 748,48 1 008 539,88
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 345 748,48 1 008 539,88
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 31 588,13
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 301 846,17 125 641,28
– Do 12 miesięcy 1 301 846,17 125 641,28
Pasywa razem 871 667,87 761 145,45
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 511 886,65 493 798,75
I Przychody netto ze sprzedaży 511 886,65 494 767,75
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -969,00
B Koszty działalności operacyjnej 691 126,55 749 371,35
I Amortyzacja 125,22 166,96
II Zużycie materiałów i energii 1 539,58 1 792,68
III Usługi obce 130 322,07 201 059,03
IV Wynagrodzenia 96 878,40 94 351,74
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 17 923,32 19 263,61
VI Pozostałe koszty, w tym: 444 337,96 432 737,33
– wartość sprzedanych towarów i materiałów 442 112,72 430 677,20
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -179 239,90 -255 572,60
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 036,69 18 139,50
F Przychody finansowe, w tym: 32 292,54 27 705,00
II Odsetki, w tym: 106,25 305,66
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 32 186,29
G Koszty finansowe, w tym: 77 830,14 71,56
I Odsetki, w tym: 1 432,44 54,44
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -225 814,19 -246 078,66
J Zysk (strata) netto (H - I) -225 814,19 -246 078,66
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -225 814,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 92 054,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -133 760,10
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja Dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki