Szczegóły spółki

Nazwa "AUSTENIT GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252511151
REGON 143167947
KRS 0000393664
Adres ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-23 141/2019 1071 810467
Poz. 810467. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/156771/19/447]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810467. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/156771/19/447]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-23 141/2019 1071 810468
Poz. 810468. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/156771/19/848]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810468. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/156771/19/848]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-02 65/2019 661 160894
Poz. 160894. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.08.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17740/19/523]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. FREJTER 2. ZDZISŁAW ANDRZEJ 3. 60112001656
5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUSZKA 2. ANNA 3. 71040513968 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FREJTER 2. ZDZI-
SŁAW ANDRZEJ 3. 60112001656 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 22
21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ-
TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 22 23
Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 11 Z PRODUK-
CJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
3 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALO-
WYCH WYROBÓW GOTOWYCH 4 2. 46 52 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO
NIEGO 5 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO-
STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 46 72 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 7 2. 46 73


Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
8 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
9 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
wykreślić: 10 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKU-
SZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 11 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYRO-
BÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 12 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 13 2. 24 10
Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW,
ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH 14
2. 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW,
KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW,
ZE STALI 15 2. 24 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄ-
GNIONYCH NA ZIMNO 16 2. 24 32 Z PRODUKCJA
WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
17 2. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWA-
NYCH NA ZIMNO 18 2. 24 34 Z PRODUKCJA DRUTU
19 2. 24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
20 2. 24 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNI-
CZEGO 21 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW
Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 22 2. 24 43
Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY 23 2. 24 44
Z PRODUKCJA MIEDZI 24 2. 24 45 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH 25 2. 24 51
Z ODLEWNICTWO ŻELIWA 26 2. 24 52 Z ODLEW-
NICTWO STALIWA 27 2. 24 53 Z ODLEWNICTWO
METALI LEKKICH 28 2. 24 54 A ODLEWNICTWO
MIEDZI I STOPÓW MIEDZI 29 2. 24 54 B ODLEWNIC-
TWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 30 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 31 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 32 2. 25 21
Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRAL-
NEGO OGRZEWANIA 33 2. 25 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEM-
NIKÓW METALOWYCH 34 2. 25 30 Z PRODUKCJA
WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 35
2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE
I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZ-
KÓW 36 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADA-
NIE POWŁOK NA METALE 37 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 38
2. 25 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNI-
CZYCH I SZTUĆCÓW 39 2. 25 72 Z PRODUKCJA
ZAMKÓW I ZAWIASÓW 40 2. 25 73 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI 41 2. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNI-
KÓW METALOWYCH 42 2. 25 92 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z METALI 43 2. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 44
2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 45 2. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYRO-
BÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY-
FIKOWANA 46 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTA-
ŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 2. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 48 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 49 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 50 2. 33 19 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 51 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA-
ŻENIA 52 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPA-
DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 53 2. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 54 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE-
GOWANYCH 55 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW
ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA
PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 56
2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHE-
MIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 57 2. 46 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH 58 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ


PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 59
2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 60 2. 46 16 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA-
NYCH 61 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 62 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 63 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ-
NEGO RODZAJU 64 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU,
NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 65 2. 46 22 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 66 2. 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 67
2. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 68 2. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 69
2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO-
BÓW Z MIĘSA 70 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE-
JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 71 2. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLO-
WYCH 72 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO-
JÓW BEZALKOHOLOWYCH 73 2. 46 35 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 74 2. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 75
2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 76 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 77 2. 46 39 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 78
2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEK-
STYLNYCH 79 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 80 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 81 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
82 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 83 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 84 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIO-
WEGO 85 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGAR-
KÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 86 2. 46 49 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 87 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 88 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ-
NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 89 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT-
KOWEGO WYPOSAŻENIA 90 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OBRABIAREK 91 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH
W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIE-
RII LĄDOWEJ I WODNEJ 92 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL-
NEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIE-
WIARSKICH 93 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI BIUROWYCH 94 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU-
ROWYCH 95 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 96 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 97 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 98 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 99 2. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO-
WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO-
SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 100
2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE-
MICZNYCH 101 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 102 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 103
2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI-
ZOWANA 104 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA


PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 105 2. 47 19 Z POZO-
STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 106
2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 107 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 108
2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORU-
PIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 109 2. 47 24 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 110 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO-
WYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 111 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 112 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 113 2. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 114 2. 47 41
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ-
DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 115 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 116
2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 117 2. 47 51 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
118 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 119
2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW,
CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 120 2. 47 54
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 121
2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 122
2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
123 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 124 2. 47 63
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKO-
WYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 125 2. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTO-
WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 126 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 127 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 128 2. 47 72 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZA-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 129 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 130 2. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ-
NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 131
2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 132 2. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO-
WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
133 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW,
ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 134 2. 47 78 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH


SKLEPACH 135 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 136 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
137 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 138 2. 49 20 Z TRANS-
PORT KOLEJOWY TOWARÓW 139 2. 49 41 Z TRANS-
PORT DROGOWY TOWARÓW 140 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE-
PROWADZKAMI 141 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNI-
CZY TOWARÓW 142 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 143 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 144 2. 52 21 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 145 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
146 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO-
MAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 147 2. 52
23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
JĄCA TRANSPORT LOTNICZY 148 2. 52 24 A PRZE-
ŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 149
2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 150 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA-
DUNKOWYCH 151 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZO-
STAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 152 2. 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 153 2. 63 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 154 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA-
SNY RACHUNEK 155 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 156 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 157 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY-
WANE NA ZLECENIE 158 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘ-
DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA-
CJA 159 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 160 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 161 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 162 2. 82 99 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA-
DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 163 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 160894. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.08.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17740/19/523]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. FREJTER 2. ZDZISŁAW ANDRZEJ 3. 60112001656
5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUSZKA 2. ANNA 3. 71040513968 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FREJTER 2. ZDZI-
SŁAW ANDRZEJ 3. 60112001656 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 22
21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ-
TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 22 23
Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 11 Z PRODUK-
CJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
3 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALO-
WYCH WYROBÓW GOTOWYCH 4 2. 46 52 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO
NIEGO 5 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO-
STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 46 72 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 7 2. 46 73


Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
8 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
9 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
wykreślić: 10 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKU-
SZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 11 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYRO-
BÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 12 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 13 2. 24 10
Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW,
ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH 14
2. 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW,
KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW,
ZE STALI 15 2. 24 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄ-
GNIONYCH NA ZIMNO 16 2. 24 32 Z PRODUKCJA
WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
17 2. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWA-
NYCH NA ZIMNO 18 2. 24 34 Z PRODUKCJA DRUTU
19 2. 24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
20 2. 24 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNI-
CZEGO 21 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW
Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 22 2. 24 43
Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY 23 2. 24 44
Z PRODUKCJA MIEDZI 24 2. 24 45 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH 25 2. 24 51
Z ODLEWNICTWO ŻELIWA 26 2. 24 52 Z ODLEW-
NICTWO STALIWA 27 2. 24 53 Z ODLEWNICTWO
METALI LEKKICH 28 2. 24 54 A ODLEWNICTWO
MIEDZI I STOPÓW MIEDZI 29 2. 24 54 B ODLEWNIC-
TWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 30 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 31 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 32 2. 25 21
Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRAL-
NEGO OGRZEWANIA 33 2. 25 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEM-
NIKÓW METALOWYCH 34 2. 25 30 Z PRODUKCJA
WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 35
2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE
I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZ-
KÓW 36 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADA-
NIE POWŁOK NA METALE 37 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 38
2. 25 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNI-
CZYCH I SZTUĆCÓW 39 2. 25 72 Z PRODUKCJA
ZAMKÓW I ZAWIASÓW 40 2. 25 73 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI 41 2. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNI-
KÓW METALOWYCH 42 2. 25 92 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z METALI 43 2. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 44
2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 45 2. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYRO-
BÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY-
FIKOWANA 46 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTA-
ŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 2. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 48 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 49 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 50 2. 33 19 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 51 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA-
ŻENIA 52 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPA-
DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 53 2. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 54 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE-
GOWANYCH 55 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW
ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA
PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 56
2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHE-
MIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 57 2. 46 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH 58 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ


PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 59
2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 60 2. 46 16 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA-
NYCH 61 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 62 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 63 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ-
NEGO RODZAJU 64 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU,
NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 65 2. 46 22 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 66 2. 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 67
2. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 68 2. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 69
2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO-
BÓW Z MIĘSA 70 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE-
JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 71 2. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLO-
WYCH 72 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO-
JÓW BEZALKOHOLOWYCH 73 2. 46 35 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 74 2. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 75
2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 76 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 77 2. 46 39 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 78
2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEK-
STYLNYCH 79 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 80 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 81 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
82 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 83 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 84 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIO-
WEGO 85 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGAR-
KÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 86 2. 46 49 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 87 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 88 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ-
NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 89 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT-
KOWEGO WYPOSAŻENIA 90 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OBRABIAREK 91 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH
W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIE-
RII LĄDOWEJ I WODNEJ 92 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL-
NEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIE-
WIARSKICH 93 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI BIUROWYCH 94 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU-
ROWYCH 95 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 96 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 97 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 98 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 99 2. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO-
WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO-
SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 100
2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE-
MICZNYCH 101 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 102 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 103
2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI-
ZOWANA 104 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA


PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 105 2. 47 19 Z POZO-
STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 106
2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 107 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 108
2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORU-
PIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 109 2. 47 24 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 110 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO-
WYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 111 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 112 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 113 2. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 114 2. 47 41
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ-
DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 115 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 116
2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 117 2. 47 51 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
118 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 119
2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW,
CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 120 2. 47 54
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 121
2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 122
2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
123 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 124 2. 47 63
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKO-
WYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 125 2. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTO-
WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 126 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 127 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 128 2. 47 72 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZA-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 129 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 130 2. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ-
NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 131
2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 132 2. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO-
WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
133 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW,
ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 134 2. 47 78 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH


SKLEPACH 135 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 136 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
137 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 138 2. 49 20 Z TRANS-
PORT KOLEJOWY TOWARÓW 139 2. 49 41 Z TRANS-
PORT DROGOWY TOWARÓW 140 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE-
PROWADZKAMI 141 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNI-
CZY TOWARÓW 142 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 143 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 144 2. 52 21 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 145 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
146 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO-
MAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 147 2. 52
23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
JĄCA TRANSPORT LOTNICZY 148 2. 52 24 A PRZE-
ŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 149
2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 150 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA-
DUNKOWYCH 151 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZO-
STAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 152 2. 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 153 2. 63 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 154 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA-
SNY RACHUNEK 155 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 156 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 157 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY-
WANE NA ZLECENIE 158 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘ-
DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA-
CJA 159 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 160 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 161 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 162 2. 82 99 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA-
DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 163 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-09-25 186/2018 558 479026
Poz. 479026. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314797/18/929]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479026. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314797/18/929]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 558 479027
Poz. 479027. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314798/18/330]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479027. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314798/18/330]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 558 479028
Poz. 479028. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314799/18/731]W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479028. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314799/18/731]W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 617 468543
Poz. 468543. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314796/18/528]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468543. „AUSTENIT GROUP” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393664. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.08.2011.
[RDF/314796/18/528]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki