Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFortunato SA
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaTęczowa
Nr domu29
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-601
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000391134

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7.2 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Oprogramowanie komputerowe 2 lata,
Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat.
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
 produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,
 techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
 koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych jest zgodny z przewidywanym ekonomicznym okresem ich użytkowania.
Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy.
Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przewidywanym ekonomicznym okresem ich użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
7.3 Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 lat,
Urządzenia techniczne i maszyny 3 lata,
Środki transportu 5 lat,
Inne środki trwałe 7 lat,
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 10 000,00 złotych, odnoszone są jednoraz

owo w koszty.

7.4 Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
7.5 Leasing
Spółka nie jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od okresu pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się tak, jak dla środków trwałych opisanych w punkcie 7.3.
7.6 Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego (tj. odsetki i różnice kursowe) dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Ze względu na krótkotrwały okres przygotowania towarów i produktów, w ich cenie nabycia nie uwzględnia się kosztów finansowania zewnętrznego.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
7.7 Udziały
Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Nie stosuje się do nich Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 277).
Prezentując pozycje aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów oraz przepływów Spółka wyodrębnia wartości w odniesieniu do jednostek powiązanych i jednostek pozostałych, w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale. Pojęcia te zostały zdefiniowane następująco:
 jednostki powiązane - rozumie się przez to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej;
 zaangażowanie w kapitale - rozumie się przez to jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania; trwałe powiązanie występuje przede wszystkim w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia.
7.8 Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według ceny nabycia, stanowiącej wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane
w wartości początkowej instrumentów finansowych.
Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego aktywa finansowe wycenia się następująco:
 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – w wysokości wartości godziwej,
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – w wysokości wartości godziwej,
 pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy Spółka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę nie różni się znacząco od kwoty wymaganej zapłaty,
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – w skorygowanej cenie nabycia,
 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży, dla których ustalenie wiarygodnej wartości godziwej nie jest możliwe
o aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
o aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia.
Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów finansowych aktualizuje się w razie utraty ich wartości zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 7.13.
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są zaliczane do przychodów lub kosztów finansowych. Wycena pozostałych kategorii aktywów finansowych jest ujmowana w przychodach i kosztach finansowych.
Nabycie oraz sprzedaż aktywów w obrocie regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Nabyte pakiety wierzytelności
Nabyte pakiety (portfele) wierzytelności stanowią pakiety nieregularnych przeterminowanych wierzytelności nabytych po cenach istotnie niższych od ich wartości nominalnej w momencie zawarcia cesji wierzytelności. Pakiety wierzytelności są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Początkowe ujęcie następuje w cenie nabycia, w dacie zakupu, powiększonej o istotne koszty transakcyjne.
Na podstawie pierwotnej prognozy przepływów pieniężnych wyznaczana jest efektywna stopa procentowa, która pozostaje niezmienna przez cały okres utrzymywania portfela.
Ponadto, w przychodach bieżącego okresu ujmowane są zmiany wartości portfela wynikające ze zmian szacunków co do terminów i kwot dotyczących oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych
7.9 Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
 materiały i towary – według ceny nabycia,
 produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Do wyceny rozchodu zapasów stosowana jest metoda “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
W

artość wycenionych w powyższy sposób materiałów, towarów oraz produktów gotowych pomniejszana jest o utworzone odpisy aktualizujące na zapasy wolnorotujące. Odpisy te dokonywane są na podstawie okresu zalegania zapasów.

7.10 Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
7.11 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
7.12 Czynne rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
7.13 Utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Z chwilą ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
W przypadku aktywów finansowych pomniejszenie uprzednio dokonanego odpisu i zwiększenie wartości aktywów wycenianych przez Spółkę w wysokości skorygowanych cen nabycia może nastąpić o kwotę, której doliczenie spowoduje przyrost wartości aktywów finansowych nie wyższy od wysokości skorygowanych cen nabycia, jakie byłyby ustalone na ten dzień, gdyby utrata wartości nie nastąpiła.
7.14 Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
7.15 Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

7.16 Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności:
 ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z przyjętych przez Spółkę niefakturowanych dostaw i usług prezentuje się w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu niewykorzystanych urlopów prezentuje się w sprawozdaniu finansowym jako rezerwy na świadczenia pracownicze.
7.17 Zobowiązania finansowe
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie powstaniem aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartej między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 277) Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe jako:
 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 pozostałe zobowiązania finansowe.
W momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, zobowiązania finansowe są ujmowane według wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych z uwzględnieniem poniesionych kosztów transakcji.
Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu kwalifikuje się głównie pochodne instrumenty finansowe o ujemnej wartości.
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę, nie różni się znacząco od kwoty wymagającej zapłaty
Spółka zalicza do pozostałych zobowiązań finansowych m.in. zaciągnięte pożyczki i kredyty, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Dla celów wyceny do tej kategorii instrumentów finansowych kwalifikuje się również zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Spółka nie nalicza odsetek ustawowych od zobowiązań przeterminowanych.
7.18 Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zacho
waniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych, przy czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
 ujemną wartość firmy,
 przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Ujemna wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a wyższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.
Ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.
Ujemną wartość firmy odpisuje się w pozostałe przychody operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez Spółkę przejmującą na dzień połączenia, niestanowiących jednak zobowiązania ujawnionego w wyniku połączenia. Odpis ten następuje w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty wpływają na wynik finansowy. Jeżeli straty i koszty te nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotyczącą ich ujemną wartość firmy odpisuje się w sposób określony w paragrafie wyżej.
7.19 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie wykorzystuje rachunkowości zabezpieczeń.
7.20 Wbudowane instrumenty pochodne
Wyodrębnione wbudowane instrumenty pochodne wykazywane są jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Wyceniane są według wartości godziwej a zmiany ich wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat.
7.21 Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, za wyjątkiem różnic przejściowych dotyczących wartości firmy, której amortyzacja nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania lub wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto ani na podstawę opodatkowania.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przen
iesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wspomniane różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.
7.22 Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu faktycznie zastosowanego wynikającego z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań albo kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji - w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
7.23 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełny etat. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów na podstawie obniżonego odpisu podstawowego, naliczonego w sposób określony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Przychodami Funduszu są ponadto przychody z tytułu użytkowania majątku socjalnego.
Celem Funduszu jest finansowanie działalności majątku socjalnego Spółki oraz pozostałych kosztów socjalnych. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane obciążenia Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki Funduszu.
Środki pieniężne Funduszu oraz inne jego aktywa są zablokowane i Spółka nie może z nich korzystać w celu osiągnięcia przychodów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

7.24 Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
7.24.1 Sprzedaż towarów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
7.24.2 Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi.
7.24.3 Przychody z tytułu umów o budowę
Spółka nie rozpoznaje przychodów z tytułu umów o budowę.
7.24.4 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
7.24.5 Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 850 351,2722 346 441,21
IWartości niematerialne i prawne222 853,20264 250,11
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne222 853,20264 250,11
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 069 901,891 639 959,05
1Środki trwałe1 069 901,891 639 959,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej158 940,19180 250,19
c) urządzenia techniczne i maszyny417 063,11771 387,76
d) środki transportu493 898,59688 321,10
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe83 025,0083 025,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek83 025,0083 025,00
IVInwestycje długoterminowe23 060 295,3819 759 406,68
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe23 060 295,3819 759 406,68
a) w jednostkach powiązanych5 986 780,011 489 280,01
– udziały lub akcje5 986 780,011 489 280,01
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach17 073 515,3718 270 126,67
– udziały lub akcje450 000,00
– inne papiery wartościowe8 411 410,818 069 589,68
– udzielone pożyczki168 016,45
– inne długoterminowe aktywa finansowe8 494 088,119 750 536,99
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe414 275,80599 800,37
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego414 275,80599 800,37
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 623 431,138 287 215,38
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 832 214,581 831 751,61
1Należności od jednostek powiązanych124 859,4933 025,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:118 832,163 215,93
– do 12 miesięcy118 832,163 215,93
– powyżej 12 miesięcy
b) inne6 027,3329 809,78
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 707 355,091 798 725,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 615 848,661 099 270,97
– do 12 miesięcy1 615 848,661 099 270,97
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych29 120,98
c) inne62 385,45699 454,93
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 767 992,436 414 082,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 767 992,436 414 082,51
a) w jednostkach powiązanych284 119,06455 762,40
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki284 119,06455 762,40
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 415 643,841 517 054,79
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 415 643,841 517 054,79
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 068 229,534 441 265,32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 068 229,534 441 265,32
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 224,1241 381,26
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem30 473 782,4030 633 656,59
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny13 565 461,9112 169 324,47
IKapitał (fundusz) podstawowy3 380 000,003 380 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 789 324,475 660 882,27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-909 447,66
VIZysk (strata) netto2 305 585,103 128 442,20
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 908 320,4918 464 332,12
IRezerwy na zobowiązania356 753,16518 777,54
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego172 713,07298 005,64
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne143 998,09172 620,40
– długoterminowa15 832,4215 858,24
– krótkoterminowa128 165,67156 762,16
3Pozostałe rezerwy40 042,0048 151,50
– długoterminowe
– krótkoterminowe40 042,0048 151,50
IIZobowiązania długoterminowe12 070 844,665 646 647,91
1Wobec jednostek powiązanych106 316,99970 323,59
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek11 964 527,674 676 324,32
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych11 749 999,994 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe214 527,68676 324,32
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 480 722,6712 298 906,67
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych568 722,58422 934,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:451 576,22148 428,00
– do 12 miesięcy451 576,22148 428,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne117 146,36274 506,76
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 907 088,4011 867 601,24
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 968 773,979 654 321,35
c) inne zobowiązania finansowe557 510,60547 532,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:152 692,76359 259,77
– do 12 miesięcy152 692,76359 259,77
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych517 552,34961 095,59
h) z tytułu wynagrodzeń253 284,10289 479,44
i) inne457 274,6355 912,24
4Fundusze specjalne4 911,698 370,67
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem30 473 782,4030 633 656,59
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 441 337,6414 070 474,51
– od jednostek powiązanych40 514,1357 734,61
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów12 890 037,7010 691 982,50
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 551 299,943 378 492,01
BKoszty działalności operacyjnej11 534 171,1410 608 384,85
IAmortyzacja877 793,63871 988,74
IIZużycie materiałów i energii343 272,37486 194,93
IIIUsługi obce4 172 946,813 441 444,11
IVPodatki i opłaty, w tym:308 439,60156 583,66
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 317 267,524 137 747,28
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:843 830,92857 013,39
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe670 620,29657 412,74
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 907 166,503 462 089,66
DPozostałe przychody operacyjne227 555,0059 464,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych26 123,1030 318,27
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne201 431,9029 146,08
EPozostałe koszty operacyjne29 109,1977 484,75
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne29 109,1977 484,75
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 105 612,313 444 069,26
GPrzychody finansowe85 725,291 273 728,46
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:85 427,7025 519,74
– od jednostek powiązanych26 388,838 308,38
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne297,591 248 208,72
HKoszty finansowe2 486 578,501 110 347,71
IOdsetki, w tym:1 076 307,981 036 917,81
– dla jednostek powiązanych25 993,4052 133,35
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych502 500,00
IVInne907 770,5273 429,90
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 704 759,103 607 450,01
JPodatek dochodowy399 174,00479 007,81
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 305 585,103 128 442,20
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)12 169 324,479 040 882,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-909 447,66
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach11 259 876,819 040 882,27
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 380 000,003 380 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 380 000,003 380 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 660 882,272 369 709,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 128 442,203 291 172,71
a) zwiększenie (z tytułu)3 128 442,203 291 172,71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 128 442,203 291 172,71
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
zmiana przyjetych zasad (polityk) rachunkowości
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 789 324,475 660 882,27
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości909 447,66
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach909 447,66
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)97 039,10
- pokrycie z podziału zysku97 039,10
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu909 447,66-97 039,10
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-909 447,6697 039,10
6Wynik netto2 305 585,103 128 442,20
Azysk netto2 305 585,103 128 442,20
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)13 565 461,9112 266 363,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)13 565 461,9112 266 363,57
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 679 041,273 970 024,00
IZysk (strata) netto2 305 585,103 128 442,20
IIKorekty razem3 373 456,17841 581,80
1Amortyzacja877 793,63871 988,74
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-19 993,2622 495,98
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)801 952,02875 736,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 468 122,57-1 259 864,39
5Zmiana stanu rezerw-162 024,38-347 421,90
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-462,97-622 268,63
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-142 614,3773 370,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych203 681,71288 483,43
10Inne korekty347 001,22939 061,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 679 041,273 970 024,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6 270 757,00953 087,72
IWpływy2 274 162,564 183 887,04
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26 123,1030 318,27
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 248 039,464 153 568,77
a) w jednostkach powiązanych487 425,43
b) w pozostałych jednostkach1 760 614,034 153 568,77
– zbycie aktywów finansowych1 670 613,204 100 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych36 123,99
– odsetki53 876,84
– inne wpływy z aktywów finansowych53 568,77
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 544 919,563 230 799,32
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych270 497,56474 696,71
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:6 874 422,002 756 102,61
a) w jednostkach powiązanych5 269 400,00570 860,01
b) w pozostałych jednostkach1 605 022,002 185 242,60
– nabycie aktywów finansowych1 405 022,00685 242,60
– udzielone pożyczki długoterminowe200 000,001 500 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne1 400 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-6 270 757,00953 087,72
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 781 320,06-1 622 738,03
IWpływy4 510 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki510 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych4 000 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki6 291 320,061 622 738,03
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek921 381,37310 329,56
5Wykup dłużnych papierów wartościowych4 000 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego451 818,89441 243,03
8Odsetki823 119,80871 165,44
9Inne wydatki finansowe95 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 781 320,06-1 622 738,03
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 373 035,793 300 373,69
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 373 035,793 300 373,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 441 265,321 140 891,63
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 068 229,534 441 265,32
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 704 759,103 607 450,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:0,59
pozostałe 0,59
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 143 082,532 854 159,80
Wycena portfeli własnych902 372,01art 16 ust 1 pkt 26a373 277,98
Odsetki naliczone od pożyczek20 895,75art 16 ust 1 pkt 1125 431,20
Różnice kursowe z wyceny bilansowej19 805,46art 15a
Rezerwy pracownicze37 122,31art 15 ust 4e3 806,56
Pozostałe rezerwyart nd218,50
Wycena certyfikatów inwestycyjnychart nd1 204 622,82
Roczna korekta VAT162 887,00art 16 ust 1 pkt 46c24 002,01
Wpłaty od dłużnikówart nd1 132 986,58
Sprzedaż wierzytelnościart nd89 814,15
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 686 911,625 405 496,31
Odsetki od pożyczki25 320,32art 16 ust 1 pkt 11
Wpłaty od dłużników - subpartycypacja236 039,30art 15 ust 1g pkt 4176 771,95
Korekta roczna VAT24 002,00art 16 ust 1 pkt 46c
Sprzedaż wierzytelności1 401 550,00art 16 ust 1 pkt 39
Wpłaty dłużnikówart nd1 128 724,36
Przelew z tytułu subpartycypacji i cesja portfelaart nd4 100 000,00
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:321 921,53207 507,43
Sprzedaż wierzytelności98 450,54art 16 ust 1 pkt 39
Kategoria zysków/strat kapitałowych (certyfikaty inwestycyjne)48 455,16art 7b
PFRON55 122,00art 16 ust 1 pkt 3648 286,00
Ubezpieczenia11 411,23art 16 ust 1 pkt 4911 382,82
Usługi20 040,00art 15 ust 120 389,07
Składki członkowskie24 480,00art 16 ust 1 pkt 3718 300,00
Paliwa, akcesoria, myjnie468,63art 16 ust 1 pkt 51
Odsetki budżetowe3 686,13art 16 ust 1 pkt 21
Amortyzacja NKUPart nd78 609,90
pozostałe 59 807,8430 539,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 311 524,302 203 068,41
Umowy zlecenia, ZUS113 561,53art 16 ust 1 pkt 57136 378,80
Amortyzacja ŚT w leasingu508 736,12art 17b424 469,67
Amortyzacja portfeli własnych1 220 431,83art 16 ust 1 pkt 26a1 398 331,19
Odsetki od pożyczki909,08art 16 ust 1 pkt 113 653,15
Odsetki od obligacji218 773,96art 16 ust 1 pkt 11154 321,35
Wycena certyfikatów inwestycyjnych744 132,51art 16 ust 1 pkt 8b
Rezerwy pracowniczeart nd38 451,76
Pozostałe rezerwy390,50art 15 ust 4e25 000,00
Różnice kursowe z wyceny bilansowej2 088,77art 15a22 462,49
Odpis na udziałach502 500,00art 16 ust 1 pkt 26a
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 351 646,814 778 379,62
Przekazanie wpłat subpartycypacja272 965,30art 15 ust 1g pkt 4128 014,51
Odsetki od pożyczki3 653,15art 16 ust 1 pkt 1141 190,24
Umowy zlecenia, ZUS136 378,80art 16 ust 1 pkt 57138 972,14
Odsetki od obligacji154 321,35art 16 ust 1 pkt 1186 850,00
Faktury leasingowe451 926,53art 17b441 243,03
Rozliczenie ceny nabycia portfeli1 932 401,68art 15ba ust 43 942 109,70
Sprzedaż wierzytelności1 400 000,00art 16 ust 1 pkt 39
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:746 483,98-5 253 516,02
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 783 902,653 044 498,77
K. Podatek dochodowy338 941,00578 454,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki