Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMiejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Siedziba
WojewództwoWrocław
PowiatM.Wrocław
GminaM.Wrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatM.Wrocław
GminaM.Wrocław
UlicaNa Grobli
Nr domu14/16
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy50-421
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3821Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000391028

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez MPWiK S.A. zasady rachunkowośc stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

MPWiK S.A. sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

MPWiK S.A. sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

W sprawozdaniu finansowym MPWiK S.A. wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy MPWiK S.A. za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki.
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Prawo wieczystego użytkowania gruntów uzyskane nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej wycenia się na dzień rozpoznania w księgach w wartości godziwej w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów.
Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji według stawki 1%.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli natomiast można wykazać, że poniesione koszty spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, to koszty te zwiększają wartość początkową środka trwałego.
Od środków trwałych o wartości równej i wyższej od 10.000,00 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
Prawo wieczystego użytkowania gruntów: 1%
Grupa 1 Budynki i lokale: 1,5% - 4,5%
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (za wyjątkiem sieci wod-kan): 2% - 10%
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne: 7%
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 10% - 30%
Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 7% - 20%
Grupa 6 Urządzenia techniczne: 4,5% - 20%
Grupa 7 Środki transportu: 4,5 %- 20%
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 6% - 20%
Sieci kanalizacyjne ze względu na okres ich ekonomicznej użyteczności amortyzuje się przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Rodzaj materiału: beton/żelbeton- oczekiwany okres eksploatacji 30 lat - 3,3%.
Rodzaj materiału: rury żywiczne GRP (np.Hobas, Owens-Corning)- oczekiwany okres eksploatacji 55 lat - 1,8%.
Rodzaj materiału: Kamionka - oczekiwany okres eksploatacji 70 lat1- stawka amortyzacyjna: ,4%.
Rodzaj materiału: kanał murowany - oczekiwany okres eksploatacji 80 lat- 2%.
Rodzaj materiału: PCV , PE-HD- oczekiwany okres eksploatacji 35lat - 2,8%
Rodzaj materiału: stal (w rurociągach tłocznych)- oczekiwany okres eksploatacji 25la - 4,0%
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
MPWiK S.A. wytwarza energię ze źródeł odnawialnych i otrzymuje od Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych. Prawa wynikające z tych świadectw są przedmiotem obrotu na rynku (Giełda Energii S.A.).
W momencie wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych Spółka rozpoznaje aktywo w postaci praw wynikających ze świadectw pochodzenia.
Aktywo to wyceniane jest na moment wytworzenia w wartości rynkowej oraz klasyfikowane jako zapasy (towary) w korespondencji z przychodami ze sprzedaży.
W momencie sprzedaży nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością początkową odnoszona jest w przychody ze sprzedaży.
Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny aktyw ze świadectw pochodzenia zgodnie z cena rynkową.
Odpisy aktualizujące wartość świadectw pochodzenia energii zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do pozostałych przychodów operacyjnych.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracownicy MPWiK S.A są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Spółka dokonuje doszacowania przychodów w cyklu miesięcznym wykorzystując model obliczeniowy. Doszacowanie przychodów ma na celu urealnienie zafakturowanej ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków do rzeczywistego zużycia.
Model obliczeniowy bazuje na średnim zużyciu wody z okresu 2 lat doszacowując ilość zużytej wody dla danego odbiorcy (uściślając punktu billingowego) od dnia odczytu licznika do ostatniego dnia miesiąca..
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 910 638 191,501 922 824 779,69
IWartości niematerialne i prawne13 066 669,7314 630 445,49
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne13 066 669,7314 630 445,49
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 822 531 071,171 832 075 737,26
1Środki trwałe1 756 441 192,401 728 356 577,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)68 130 908,5168 453 609,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 576 768 984,321 530 240 407,79
c) urządzenia techniczne i maszyny85 452 821,49100 686 527,40
d) środki transportu11 467 577,8413 662 295,50
e) inne środki trwałe14 620 900,2415 313 737,54
2Środki trwałe w budowie66 089 878,77103 598 300,66
3Zaliczki na środki trwałe w budowie120 858,74
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe18 323 000,0018 323 000,00
1Nieruchomości18 025 000,0018 025 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe298 000,00298 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale298 000,00298 000,00
– udziały lub akcje298 000,00298 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe56 717 450,6057 795 596,94
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego55 825 010,6055 638 067,32
2Inne rozliczenia międzyokresowe892 440,002 157 529,62
BAktywa obrotowe180 210 333,36103 200 105,29
IZapasy17 640 744,957 755 273,10
1Materiały7 832 412,534 912 828,44
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary9 808 332,422 842 444,66
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe73 597 133,4362 336 629,88
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek73 597 133,4362 336 629,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:52 473 832,8651 239 966,80
– do 12 miesięcy52 473 832,8651 239 966,80
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych19 791 670,949 757 013,14
c) inne1 331 629,631 339 649,94
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe84 958 790,1229 712 437,59
1Krótkoterminowe aktywa finansowe84 958 790,1229 712 437,59
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne84 958 790,1229 712 437,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach301 349,1322 042 282,94
– inne środki pieniężne84 657 440,997 670 154,65
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 013 664,863 395 764,72
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 090 848 524,862 026 024 884,98
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny931 667 145,41887 535 845,16
IKapitał (fundusz) podstawowy480 159 150,00480 159 150,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:291 697 471,14263 267 148,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:115 679 224,02117 271 224,99
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto44 131 300,2526 838 321,58
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 159 181 379,451 138 489 039,82
IRezerwy na zobowiązania148 978 584,08137 468 203,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego57 482 704,0753 046 657,36
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne17 278 055,6816 161 662,87
– długoterminowa14 422 460,2713 946 002,33
– krótkoterminowa2 855 595,412 215 660,54
3Pozostałe rezerwy74 217 824,3368 259 883,49
– długoterminowe60 994 920,6361 127 771,63
– krótkoterminowe13 222 903,707 132 111,86
IIZobowiązania długoterminowe398 582 915,08436 986 679,98
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek398 582 915,08436 986 679,98
a) kredyty i pożyczki394 170 967,78427 807 419,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne4 411 947,309 179 260,60
IIIZobowiązania krótkoterminowe131 884 445,0895 739 314,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek130 467 608,8494 213 884,15
a) kredyty i pożyczki34 101 278,3430 953 246,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 862 481,0024 060 909,04
– do 12 miesięcy28 862 481,0024 060 909,04
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych13 222 407,2513 732 438,27
h) z tytułu wynagrodzeń1 817 374,051 406 076,31
i) inne52 464 068,2024 061 213,59
4Fundusze specjalne1 416 836,241 525 429,86
IVRozliczenia międzyokresowe479 735 435,21468 294 842,11
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe479 735 435,21468 294 842,11
– długoterminowe462 866 233,73451 810 086,16
– krótkoterminowe16 869 201,4816 484 755,95
Pasywa razem2 090 848 524,862 026 024 884,98
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:427 729 403,10401 147 168,62
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów427 676 665,49404 050 986,82
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)52 737,61-2 952 889,17
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki49 070,97
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej372 153 478,10368 559 568,88
IAmortyzacja95 810 670,7898 443 311,72
IIZużycie materiałów i energii39 377 798,8737 446 343,66
IIIUsługi obce62 892 651,3167 950 801,88
IVPodatki i opłaty, w tym:99 213 295,5496 673 249,68
– podatek akcyzowy1 163 963,821 083 665,63
VWynagrodzenia55 485 570,1250 726 196,57
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:15 603 201,6313 429 517,52
– emerytalne4 908 319,744 444 878,52
VIIPozostałe koszty rodzajowe3 770 289,853 890 147,85
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)55 575 925,0032 587 599,74
DPozostałe przychody operacyjne52 565 394,6525 425 775,96
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje11 106 015,5110 835 112,48
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych26 024 204,15635 512,61
IVInne przychody operacyjne15 435 174,9913 955 150,87
EPozostałe koszty operacyjne38 608 287,7912 463 012,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 249 817,494 421 999,14
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 773 434,623 864 043,03
IIIInne koszty operacyjne22 585 035,684 176 970,43
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)69 533 031,8645 550 363,10
GPrzychody finansowe1 324 637,901 113 162,47
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 324 637,90673 387,74
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne439 774,73
HKoszty finansowe14 514 258,0812 700 952,36
IOdsetki, w tym:13 199 619,8912 603 716,86
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych263 278,2973 264,41
IVInne1 051 359,9023 971,09
IZysk (strata) brutto (F+G–H)56 343 411,6833 962 573,21
JPodatek dochodowy12 212 111,437 124 251,63
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)44 131 300,2526 838 321,58
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)887 535 845,16859 490 273,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach887 535 845,16859 490 273,58
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu480 159 150,00478 951 900,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 207 250,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 207 250,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)1 207 250,00
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu480 159 150,00480 159 150,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu263 267 148,59263 950 593,48
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego28 430 322,55-683 444,89
a) zwiększenie (z tytułu)28 430 322,5511 988 932,93
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 274 425,80959 114,63
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)24 563 895,7811 026 754,17
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych1 592 000,973 064,13
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)12 672 377,82
– pokrycia straty12 672 377,82
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu291 697 471,14263 267 148,59
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości117 271 224,99117 274 289,12
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-1 592 000,97-3 064,13
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 592 000,973 064,13
– zbycia środków trwałych1 592 000,973 064,13
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu115 679 224,02117 271 224,99
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu26 838 321,58-686 509,02
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu26 838 321,5811 985 868,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach26 838 321,5811 985 868,80
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …26 838 321,5811 985 868,80
b) zmniejszenie (z tytułu)26 838 321,5811 985 868,80
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego26 838 321,58
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe11 985 868,80
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu12 672 377,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach12 672 377,82
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …12 672 377,82
b) zmniejszenie (z tytułu)12 672 377,82
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku11 985 868,80
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego686 509,02
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto44 131 300,2526 838 321,58
Azysk netto44 131 300,2526 838 321,58
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)931 667 145,41887 535 845,16
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto44 131 300,2526 838 321,58
IIKorekty razem97 281 880,3590 543 114,89
1Amortyzacja95 810 670,7898 443 311,72
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-10 983,9614 705,16
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)11 487 482,0712 215 437,72
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 957 124,511 433 999,14
5Zmiana stanu rezerw11 510 380,366 470 524,33
6Zmiana stanu zapasów-9 885 471,85-864 743,26
7Zmiana stanu należności-11 250 567,376 183 138,47
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów9 590 648,35-10 970 702,45
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-16 072 825,19-22 465 962,64
10Inne korekty4 145 422,6583 406,70
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)141 413 180,60117 381 436,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy2 384 536,878 800 072,83
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 384 536,87777 448,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne8 022 624,83
IIWydatki60 943 041,3068 144 057,40
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych60 943 041,3068 144 057,40
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-58 558 504,43-59 343 984,57
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy14 453 088,3320,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału20,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe14 453 088,33
IIWydatki42 072 395,9339 953 750,09
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek30 410 645,1525 733 225,80
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 578 573,54
8Odsetki11 661 750,7812 641 950,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-27 619 307,60-39 953 730,09
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)55 235 368,5718 083 721,81
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:55 246 352,5318 083 721,81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych10 983,96-14 705,16
FŚrodki pieniężne na początek okresu29 723 421,5511 639 699,74
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:84 958 790,1229 723 421,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania8 024 898,868 215 332,96
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok56 343 411,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:46 455 234,6146 455 234,61
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);317 056,87317 056,87art 12 ust 4 pkt 2
róznice kursowe niezrealizowane4 089,154 089,15art 15a ust 2
równowartość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności26 026 545,8826 026 545,88art 12 ust 1 pkt 4e
rozwiązanie rezerw 2 066 306,742 066 306,74art 12 ust 1 pkt 5 lit a
otrzymane świadectwa pochodzenia energii1 637 427,611 637 427,61art 12 ust 1
równowartość rozwiązanych przychodów przyszłych okresów związanych z nabytymi nieodpłatnie środkami trwałymi16 403 808,3616 403 808,36art 12 ust 1 pkt 5 lit a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:36 469 776,1336 469 776,13
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami663 721,51663 721,51art 16 ust 1 pkt 14
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań2 025,002 025,00art 16 ust 1 pkt 17
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 1 301 948,001 301 948,00art 16 ust 1 pkt 21
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne20 649,0620 649,06art 16 ust 1 pkt 25
odpisów aktualizujących wartość należności9 688 791,219 688 791,21art 16 ust 1 pkt 26a
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych57 305,9457 305,94art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRON749 964,00749 964,00art 16 ust 1 pkt 36
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny87 734,1187 734,11art 16 ust 1 pkt 44
odpisy amortyzacyjne środków trwałych11 475 571,6511 475 571,65art 16 ust 1 pkt 48
odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę19 484,3819 484,38art 15 ust 4
otrzymane zwroty kosztów postępowań 6 912,006 912,00art 15 ust 4
ubezpeczenie OC dla członków organów Spółki11 250,0011 250,00art 16 ust 1 pkt 59
odpisy amortyzacyjne środków trwałych2 038 663,112 038 663,11art 16 ust 1 pkt 63
odpisy amortyzacyjne środków trwałych697 813,74697 813,74art 16c ust 1
koszty anulowanych kar6 636 366,436 636 366,43art 16 ust 1 pkt 44
odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie3 011 575,993 011 575,99art 16 ust 1 pkt 26 lit a
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:16 721 165,1316 721 165,13
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)728 105,13728 105,13art 16 ust 1 pkt 11
różnice kursowe niezrealizowane22 836,1222 836,12art 15a ust 3
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 122 445 651,272 445 651,27art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h4 342 900,844 342 900,84art 16 ust 1 pkt 57a
wartość utworzonych rezerw na koszty8 024 298,528 024 298,52art 15 ust 4e
rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy) do poniesienia w przyszłych okresach1 116 392,811 116 392,81art 15 ust 4e
koszty nie dotyczące okresu sprawozdawczego40 791,8640 791,86art 15 ust 4 pkt d
Podatek Vat nie podlegajacy odliczeniu188,58188,58art 15 ust 4 pkt d
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:35 340 757,7935 340 757,79
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek526 323,74526 323,74art 16 ust 1 pkt 11
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej29 498 033,5029 498 033,50art 15 ust 6
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego1 900 126,191 900 126,19art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego3 416 274,363 416 274,36art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:14 172 205,6814 172 205,68
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie14 040 616,5514 040 616,55art 12 ust 1 pkt 2
otrzymane pieniądze, wartości pieniężne 131 589,13131 589,13art 12 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym41 910 566,00
K. Podatek dochodowy7 963 008,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Infomormacje uzupełniające do sprawozdania finansowego MPWiK S.A. we Wroc ławiu za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki