Szczegóły spółki

Nazwa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8960000256
REGON 930155369
KRS 0000391028
Adres ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław
Telefon 713 409 500
Faks 713 409 500
E-mail elzbieta.prusak@mpwik.wroc.pl
WWW www.mpwik.wroc.pl
PKD
 • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 3821Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.56 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.28 1.24
Płynność bieżąca (CR) 1.08 1.37
Płynność szybka (QR) 1.0 1.23
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.28 1.24
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.69% 10.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.02% 4.74%
Rentowność aktywów (ROA) 1.32% 2.11%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 467 382147
Poz. 382147. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19916/20/284]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.06.2020 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16, REP. A NR 2976/2020,
W STATUCIE SPÓŁKI W §17 SKREŚLONO PKT 19.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WĄSIK 2. ANDRZEJ
MARIAN 3. 56041002293
Poz. 382147. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19916/20/284]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.06.2020 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16, REP. A NR 2976/2020,
W STATUCIE SPÓŁKI W §17 SKREŚLONO PKT 19.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WĄSIK 2. ANDRZEJ
MARIAN 3. 56041002293
2019-10-15 200/2019 403 1074216
Poz. 1074216. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32876/19/652]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEWANDOWSKI 2. ROBERT 3. 70041702670
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STA-
NEK 2. WOJCIECH STANISŁAW 3. 58101802636
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1074216. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32876/19/652]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEWANDOWSKI 2. ROBERT 3. 70041702670
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STA-
NEK 2. WOJCIECH STANISŁAW 3. 58101802636
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-05 150/2019 23 40336
Poz. 40336. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄ-
GÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lipca 2011 r.
[BMSiG-40302/2019]

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu w zw. z art. 312 1 § 5 i zw. z art. 431
§ 7 k.s.h. ogłasza, że na podstawie uchwały nr 18/2019 NWZA
z dnia 10.06.2019 r. do Spółki wniesiony został wkład niepie-
niężny w postaci prawa własności nieruchomości:
1) działka nr 1/188 AM 15 obręb Strachowice o powierzchni
  408 m², KW nr WR1K/00232046/9, o wartości 41 350,00 zł
  netto;
2) działka nr 13/9 AM 5 obręb Leśnica o powierzchni 400 m²,
KW nr WR1K/00255551/9, o wartości 19 050,00 zł netto;
3) działka nr 30/11 AM 26 obręb Pl. Grunwaldzki o powierzchni
  36 m², KW nr WR1K/00234669/6, o wartości 1 890,00 zł
  netto;
4) działka nr 24/6 AM 34 obręb Żerniki o powierzchni 421 m²,
  KW nr WR1K/00202449/5, o wartości 53 430,00 zł netto;
5) działka nr 5/11 AM 4 obręb Popowice o powierzchni
  351 m², KW nr WR1K/00228231/2, o wartości 14 240,00 zł
  netto;
6) działki nr 6/43 i 6/57 AM 24 obręb Swojczyce o łącznej
  powierzchni 385 m², KW nr WR1K/00245241/0, o wartości
  18 240,00 zł netto;
7) działki nr 20/12 i 20/15 AM 26 obręb Swojczyce o łącznej
  powierzchni 293 m², KW WR1K/00245821/0, o wartości
  12 890,00 zł netto;
8) działka nr 32/8 AM 18 obręb Stabłowice o powierzchni
  252 m², KW nr WR1K/00260404/2, o wartości 14 450,00 zł
  netto;
9) działka nr 12/4 AM 15 obręb Marszowice o powierzchni
  67 m², KW nr WR1K/00311066/3, o wartości 3 410,00 zł
  netto.

Wycena wkładu niepieniężnego została dokonana przy
zastosowaniu metody porównawczej. Źródłem wyceny
wartości nieruchomości są operaty szacunkowe z dnia
6.12.2018 r. i 11.02.2019 r. sporządzone przez rzeczoznawcę
majątkowego Jerzego Wiczkowskiego (uprawnienia
nr 1860). Weryfikacja wartości godziwej wkładu została
dokonana w opinii biegłego rewidenta - Ewy Kowalczuk
z dnia 17.05.2019 r. (AVANTA Audit sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
w Bielanach Wrocławskich).

Spółka niniejszym oświadcza, że przyjęta wartość wkładu
niepieniężnego odpowiada co najmniej jego wartości godzi-
wej oraz liczbie i wartości akcji obejmowanych w zamian za
ten wkład, a także oświadcza, że nie wystąpiły żadne nad-
zwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę
wkładu.
Poz. 40336. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄ-
GÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lipca 2011 r.
[BMSiG-40302/2019]

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu w zw. z art. 312 1 § 5 i zw. z art. 431
§ 7 k.s.h. ogłasza, że na podstawie uchwały nr 18/2019 NWZA
z dnia 10.06.2019 r. do Spółki wniesiony został wkład niepie-
niężny w postaci prawa własności nieruchomości:
1) działka nr 1/188 AM 15 obręb Strachowice o powierzchni
  408 m², KW nr WR1K/00232046/9, o wartości 41 350,00 zł
  netto;
2) działka nr 13/9 AM 5 obręb Leśnica o powierzchni 400 m²,
KW nr WR1K/00255551/9, o wartości 19 050,00 zł netto;
3) działka nr 30/11 AM 26 obręb Pl. Grunwaldzki o powierzchni
  36 m², KW nr WR1K/00234669/6, o wartości 1 890,00 zł
  netto;
4) działka nr 24/6 AM 34 obręb Żerniki o powierzchni 421 m²,
  KW nr WR1K/00202449/5, o wartości 53 430,00 zł netto;
5) działka nr 5/11 AM 4 obręb Popowice o powierzchni
  351 m², KW nr WR1K/00228231/2, o wartości 14 240,00 zł
  netto;
6) działki nr 6/43 i 6/57 AM 24 obręb Swojczyce o łącznej
  powierzchni 385 m², KW nr WR1K/00245241/0, o wartości
  18 240,00 zł netto;
7) działki nr 20/12 i 20/15 AM 26 obręb Swojczyce o łącznej
  powierzchni 293 m², KW WR1K/00245821/0, o wartości
  12 890,00 zł netto;
8) działka nr 32/8 AM 18 obręb Stabłowice o powierzchni
  252 m², KW nr WR1K/00260404/2, o wartości 14 450,00 zł
  netto;
9) działka nr 12/4 AM 15 obręb Marszowice o powierzchni
  67 m², KW nr WR1K/00311066/3, o wartości 3 410,00 zł
  netto.

Wycena wkładu niepieniężnego została dokonana przy
zastosowaniu metody porównawczej. Źródłem wyceny
wartości nieruchomości są operaty szacunkowe z dnia
6.12.2018 r. i 11.02.2019 r. sporządzone przez rzeczoznawcę
majątkowego Jerzego Wiczkowskiego (uprawnienia
nr 1860). Weryfikacja wartości godziwej wkładu została
dokonana w opinii biegłego rewidenta - Ewy Kowalczuk
z dnia 17.05.2019 r. (AVANTA Audit sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
w Bielanach Wrocławskich).

Spółka niniejszym oświadcza, że przyjęta wartość wkładu
niepieniężnego odpowiada co najmniej jego wartości godzi-
wej oraz liczbie i wartości akcji obejmowanych w zamian za
ten wkład, a także oświadcza, że nie wystąpiły żadne nad-
zwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę
wkładu.
2019-08-01 148/2019 624 939166
Poz. 939166. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25169/19/33]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.06.2019 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA
LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA-
WIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16, REP. A NR
2836/2019, ZMIENIONO §10 UST. 1, W §10 DODANO


UST. 5.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 480159150,00 ZŁ
wpisać: 1. 480338100,00 ZŁ wykreślić: 3. 9603183
wpisać: 3. 9606762 wykreślić: 5. 480159150,00
ZŁ wpisać: 5. 480338100,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 178950,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 3579 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 939166. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25169/19/33]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.06.2019 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA
LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA-
WIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16, REP. A NR
2836/2019, ZMIENIONO §10 UST. 1, W §10 DODANO


UST. 5.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 480159150,00 ZŁ
wpisać: 1. 480338100,00 ZŁ wykreślić: 3. 9603183
wpisać: 3. 9606762 wykreślić: 5. 480159150,00
ZŁ wpisać: 5. 480338100,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 178950,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 3579 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-11 133/2019 1127 649666
Poz. 649666. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23785/19/535]
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica NA GROBLI
nr domu 14/16 kod pocztowy 50-421 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WRO-
CŁAW ulica UL. NA GROBLI nr domu 19 kod pocz-
towy 50-421 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 649666. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23785/19/535]
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica NA GROBLI
nr domu 14/16 kod pocztowy 50-421 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WRO-
CŁAW ulica UL. NA GROBLI nr domu 19 kod pocz-
towy 50-421 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
2019-05-28 102/2019 508 325400
Poz. 325400. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19205/19/881]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.04.2019 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZ-
NIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA-
WIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16, REP. A NR
1821/2019, ZMIENIONO: §20 UST. 3, §26 UST. 3.
Poz. 325400. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19205/19/881]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.04.2019 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZ-
NIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA-
WIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16, REP. A NR
1821/2019, ZMIENIONO: §20 UST. 3, §26 UST. 3.
2019-05-14 92/2019 405 287527
Poz. 287527. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/273]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287527. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/273]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 405 287528
Poz. 287528. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/674]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287528. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/674]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 405 287529
Poz. 287529. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/75]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287529. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/75]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 405 287530
Poz. 287530. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/476]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287530. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/110976/19/476]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-17 243/2018 216 1171117
Poz. 1171117. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/45223/18/455]

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GARCARZ 2. MARCIN 3. 72060900839 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1171117. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/45223/18/455]

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GARCARZ 2. MARCIN 3. 72060900839 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-12-03 233/2018 419 1145878
Poz. 1145878. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34208/18/740]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OBRĘBALSKI
2. MAREK ADAM 3. 57122503593
Poz. 1145878. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34208/18/740]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OBRĘBALSKI
2. MAREK ADAM 3. 57122503593
2018-11-20 224/2018 1710 1092288
Poz. 1092288. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30841/18/539]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. BARSKI 2. JACEK
KRZYSZTOF 3. 65083106717
Poz. 1092288. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30841/18/539]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. BARSKI 2. JACEK
KRZYSZTOF 3. 65083106717
2018-06-20 118/2018 345 197515
Poz. 197515. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46463/18/12]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197515. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46463/18/12]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-20 118/2018 345 197516
Poz. 197516. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46464/18/413]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197516. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46464/18/413]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-20 118/2018 345 197517
Poz. 197517. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46465/18/814]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197517. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46465/18/814]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-20 118/2018 345 197518
Poz. 197518. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46466/18/215]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197518. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391028. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2011.
[RDF/46466/18/215]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki