Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KREDYTUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2020-05-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Kredytum.pl SA
Siedziba
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Kołobrzeski
Gmina Kołobrzeg
Miejscowość Kołobrzeg
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

program optima

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

program optima

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

program optima

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 651 163,87 651 163,87
I Wartości niematerialne i prawne 580 423,15 580 423,15
3 Inne wartości niematerialne i prawne 580 423,15 580 423,15
II Rzeczowe aktywa trwałe 70 740,72 70 740,72
1 Środki trwałe 70 740,72 70 740,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 63 798,21 63 798,21
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 6 942,51 6 942,51
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
B Aktywa obrotowe 2 779 662,69 2 779 662,69
I Zapasy
4 Towary
II Należności krótkoterminowe 2 777 834,32 2 777 834,32
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
3 Należności od pozostałych jednostek 2 777 834,32 2 777 834,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 352 456,00 2 352 456,00
– do 12 miesięcy 2 352 456,00 2 352 456,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej 425 378,32 425 378,32
III Inwestycje krótkoterminowe 1 828,37 1 828,37
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 828,37 1 828,37
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 828,37 1 828,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 828,37 1 828,37
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem 3 430 826,56 3 430 826,56
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 100 000,00 100 000,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 824 987,60 824 987,60
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
c) inne zobowiązania finansowe
III Zobowiązania krótkoterminowe 824 987,60 824 987,60
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 824 987,60 824 987,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 824 987,60 824 987,60
– do 12 miesięcy 824 987,60 824 987,60
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 924 987,60 924 987,60
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 914 732,75 914 732,75
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 668 909,39 668 909,39
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 245 823,36 245 823,36
B Koszty działalności operacyjnej 927 614,52 927 614,52
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 889 234,78 889 234,78
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 298,58 1 298,58
- inne podatki 1 298,58 1 298,58
V Wynagrodzenia 28 534,80 28 534,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8 546,36 8 546,36
– emerytalne 8 546,36 8 546,36
- pozostałe składki
VII Pozostałe koszty rodzajowe
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -12 881,77 -12 881,77
D Pozostałe przychody operacyjne
II Dotacje
IV Inne przychody operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -12 881,77 -12 881,77
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
- dla innych jednostek
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12 881,77 -12 881,77
J Podatek dochodowy 1,00 1,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -12 882,77 -12 882,77

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki