Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMikrokasa Spółka akcyjna
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
MiejscowośćGdynia
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
UlicaStefana Batorego
Nr domu28-32
MiejscowośćGdynia
Kod pocztowy81-366
PocztaGdynia
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000387861

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Jako Wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe przyjmuje się składniki majątkowe o wartości przekraczającej 3.500,00 złotych, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok.
b.Składniki majątkowe, których okres ekonomicznej użyteczności jest krótszy niż rok
lub wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 złotych traktowane są, jako materiały i odpisywane w koszty w momencie zakupu jako zużycie materiałów.
c. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości od 3.500,00 zł są amortyzowane drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
d. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego naliczono na ujemne różnice przejściowe w podstawie opodatkowania.
e.Inwestycje długoterminowe w nieruchomości wycenia się wg ceny nabycia (kosztów wytworzenia).
f.Inwestycje długoterminowe- udzielone pożyczki - wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
g.Inwestycje krótkoterminowe
- udzielone pożyczki - wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- udziały lub akcje dostępne do sprzedaży - wyceniono wg wartości godziwej.
h.Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
i. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Spółka rozlicza w czasie rachunkowo koszty dotyczące emisji obligacji przed ich wprowadzeniem do obrotu tj. proporcjonalnie do okresu wykupu, poczynając od miesiąca następującego od dnia ich wyemitowania.
j. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
k.Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
l. Środki pieniężne na walutowych rachunkach bankowych wyceniane są:
 • wpływ walut obcych na rachunek walutowy przelicza się wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty obcej
 • rozchód walut obcych z walutowego rachunku bankowego wycenia się wg metody FIFO.
 • stan walut obcych zgromadzonych na dzień bilansowy na rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP.
 • Kurs waluty przyjęty na dzień bilansowy do wyceny należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych wyniósł według
  Tabeli Kursów nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31 1 USD = 3,7597 zł, 1EUR=4,3000 zł.
  m.Kapitał akcyjny wyceniony w wartości nominalnej.
  n.Materiały biurowe odpisuje się w koszty w momencie zakupu.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Ewidencja i kalkulacja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i 5.
  Wynik finansowy ustalany jest według wariantu porównawczego.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
  Spółka jako jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art.56 ust.1 oraz art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe24 373 470,0817 566 993,50
  IWartości niematerialne i prawne2 463 077,011 749 695,00
  1Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2Wartość firmy
  3Inne wartości niematerialne i prawne578 132,916 299,65
  4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne1 884 944,101 743 395,35
  IIRzeczowe aktywa trwałe1 173 668,16409 477,78
  1Środki trwałe1 173 668,16359 477,78
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny111 946,2396 377,23
  d) środki transportu1 045 277,07240 401,67
  e) inne środki trwałe16 444,8622 698,88
  2Środki trwałe w budowie
  3Zaliczki na środki trwałe w budowie50 000,00
  IIINależności długoterminowe70 951,0770 951,07
  1Od jednostek powiązanych
  2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Od pozostałych jednostek70 951,0770 951,07
  IVInwestycje długoterminowe17 798 033,7213 735 781,07
  1Nieruchomości187 990,00187 990,00
  2Wartości niematerialne i prawne
  3Długoterminowe aktywa finansowe17 610 043,7213 547 791,07
  a) w jednostkach powiązanych2 251 332,88219 300,00
  – udziały lub akcje219 300,00219 300,00
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki2 032 032,88
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach15 358 710,8413 328 491,07
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki15 358 710,8413 328 491,07
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4Inne inwestycje długoterminowe
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 867 740,121 601 088,58
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 231,009 356,00
  2Inne rozliczenia międzyokresowe2 858 509,121 591 732,58
  BAktywa obrotowe97 834 606,1562 044 354,37
  IZapasy61 500,005 904,00
  1Materiały
  2Półprodukty i produkty w toku
  – w tym obiekty w zabudowie
  3Produkty gotowe
  4Towary
  5Zaliczki na dostawy i usługi61 500,005 904,00
  IINależności krótkoterminowe664 920,86534 077,59
  1Należności od jednostek powiązanych1 800,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 800,00
  – do 12 miesięcy1 800,00
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Należności od pozostałych jednostek664 920,86532 277,59
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 726,8413 673,49
  – do 12 miesięcy4 726,8413 673,49
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych158 034,00
  c) inne660 194,02360 570,10
  d) dochodzone na drodze sądowej
  IIIInwestycje krótkoterminowe93 335 434,2459 329 852,34
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe93 335 434,2459 329 852,34
  a) w jednostkach powiązanych28 490 000,00
  – udziały lub akcje28 490 000,00
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach63 944 321,7853 326 805,12
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki63 938 771,4053 320 433,18
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe5 550,386 371,94
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne901 112,466 003 047,22
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach201 112,46156 912,40
  – inne środki pieniężne700 000,005 846 134,82
  – inne aktywa pieniężne
  2Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 772 751,052 174 520,44
  – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
  CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  DUdziały (akcje) własne3 000 000,00
  Aktywa razem125 208 076,2379 611 347,87
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny30 282 753,8715 684 611,06
  IKapitał (fundusz) podstawowy20 000 000,005 000 000,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 533 611,067 046 716,88
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  VZysk (strata) z lat ubiegłych
  VIZysk (strata) netto2 749 142,813 637 894,18
  VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania94 925 322,3663 926 736,81
  IRezerwy na zobowiązania744 831,001 058 978,00
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego744 831,001 058 978,00
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa
  3Pozostałe rezerwy
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe
  IIZobowiązania długoterminowe70 092 350,0038 641 408,73
  1Wobec jednostek powiązanych
  2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Wobec pozostałych jednostek70 092 350,0038 641 408,73
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych69 596 191,7038 519 524,90
  c) inne zobowiązania finansowe496 158,30121 883,83
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  IIIZobowiązania krótkoterminowe24 081 790,8824 219 391,72
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 000,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 000,00
  – do 12 miesięcy1 000,00
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek24 081 790,8824 218 391,72
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych21 114 000,0023 328 000,00
  c) inne zobowiązania finansowe234 922,2325 733,90
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:658 555,05629 667,63
  – do 12 miesięcy658 555,05629 667,63
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe506 403,61
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych385 506,2595 320,66
  h) z tytułu wynagrodzeń637,01
  i) inne1 181 766,73139 669,53
  4Fundusze specjalne
  IVRozliczenia międzyokresowe6 350,486 958,36
  1Ujemna wartość firmy
  2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
  2Inne rozliczenia międzyokresowe6 350,486 958,36
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe6 350,486 958,36
  Pasywa razem125 208 076,2379 611 347,87
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 999 080,1217 485 892,13
  – od jednostek powiązanych
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów25 989 875,9717 484 369,22
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)9 204,151 522,91
  – w tym obiekty w zabudowie
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  BKoszty działalności operacyjnej16 337 806,3710 025 283,76
  IAmortyzacja333 999,21190 552,24
  IIZużycie materiałów i energii275 575,00326 905,13
  IIIUsługi obce12 635 595,657 199 590,53
  IVPodatki i opłaty, w tym:364 413,78213 667,86
  – podatek akcyzowy
  VWynagrodzenia2 355 083,891 835 245,19
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:278 319,17181 299,88
  – emerytalne133 311,6887 725,63
  VIIPozostałe koszty rodzajowe94 819,6778 022,93
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 661 273,757 460 608,37
  DPozostałe przychody operacyjne7 809 332,303 576 059,71
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych90 000,002 948,48
  IIDotacje
  IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IVInne przychody operacyjne7 719 332,303 573 111,23
  EPozostałe koszty operacyjne9 411 773,451 886 259,00
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IIIInne koszty operacyjne9 411 773,451 886 259,00
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 058 832,609 150 409,08
  GPrzychody finansowe5 411 602,51499 648,07
  IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  AOd jednostek powiązanych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  BOd jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  IIOdsetki, w tym:29 276,3436 463,93
  – od jednostek powiązanych
  IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IVAktualizacja wartości aktywów finansowych4 970 000,00460 000,00
  VInne412 326,173 184,14
  HKoszty finansowe10 428 771,305 246 763,97
  IOdsetki, w tym:6 478 016,443 406 062,79
  – dla jednostek powiązanych
  IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
  IVInne3 950 754,861 840 701,18
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 041 663,814 403 293,18
  JPodatek dochodowy292 521,00765 399,00
  KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  LZysk (strata) netto (I–J–K)2 749 142,813 637 894,18
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 684 611,0612 046 716,88
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 684 611,0612 046 716,88
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 000 000,005 000 000,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego15 000 000,00
  a) zwiększenie (z tytułu)15 000 000,00
  – wydania udziałów (emisji akcji)15 000 000,00
  – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – umorzenia udziałów (akcji)
  – zmniejszenie wartości nominalnej akcji
  – …
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu20 000 000,005 000 000,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 046 716,883 702 846,74
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego486 894,183 343 870,14
  a) zwiększenie (z tytułu)17 157 894,183 343 870,14
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej13 520 000,00
  – podziału zysku (ustawowo)
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 637 894,183 343 870,14
  – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)16 671 000,00
  – pokrycia straty
  – umorzenia własnych udziałów16 671 000,00
  – podwyższenia kapitału zakładowego
  – …
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 533 611,067 046 716,88
  3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – aktualizacji wyceny środków trwałych
  – aktualizacji wartości godziwej
  – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
  – aktualizacji innych aktywów
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych
  – aktualizacji wartości godziwej
  – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
  – aktualizacji innych aktywów
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
  – …
  2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia straty bilansowej
  – umorzenia udziałów własnych
  – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
  – wypłaty dywidendy
  – zwrotu dopłat wspólnikom
  – …
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 637 894,183 343 870,14
  1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 637 894,183 343 870,14
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 637 894,183 343 870,14
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – podziału zysku z lat ubiegłych
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)3 637 894,183 343 870,14
  – wypłaty dywidendy
  – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego3 637 894,183 343 870,14
  – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
  – przeznaczenia na umorzenie udziałów
  – …
  3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
  – …
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  6Wynik netto2 749 142,813 637 894,18
  Azysk netto2 749 142,813 637 894,18
  Bstrata netto
  Codpisy z zysku
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)30 282 753,8715 684 611,06
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 282 753,8715 684 611,06
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-13 072 879,13-19 685 074,35
  IZysk (strata) netto2 749 142,813 637 894,18
  IIKorekty razem-15 822 021,94-23 322 968,53
  1Amortyzacja333 999,21190 552,24
  2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych102 000,80-46 921,67
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6 478 016,443 406 062,79
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-5 060 000,001 266,11
  5Zmiana stanu rezerw-314 147,00503 769,00
  6Zmiana stanu zapasów-55 596,00-5 904,00
  7Zmiana stanu należności-130 843,27-565 951,82
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów369 807,22-158 487,38
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 865 490,03-1 568 151,22
  10Inne korekty-14 679 769,31-25 079 202,58
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-13 072 879,13-19 685 074,35
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-204 169,60-357 130,03
  IWpływy2 660 000,00997 955,00
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych90 000,005 683,71
  2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Z aktywów finansowych, w tym:2 570 000,00992 271,29
  a) w jednostkach powiązanych
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach2 570 000,00992 271,29
  – zbycie aktywów finansowych2 570 000,00992 271,29
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4Inne wpływy inwestycyjne
  IIWydatki2 864 169,601 355 085,03
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych794 169,60855 085,03
  2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Na aktywa finansowe, w tym:2 070 000,00450 000,00
  a) w jednostkach powiązanych
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  b) w pozostałych jednostkach2 070 000,00450 000,00
  – nabycie aktywów finansowych2 070 000,00450 000,00
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4Inne wydatki inwestycyjne50 000,00
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-204 169,60-357 130,03
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej8 175 113,9725 523 344,74
  IWpływy58 930 666,0038 574 789,80
  1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5 000 000,00
  2Kredyty i pożyczki
  3Emisja dłużnych papierów wartościowych53 930 666,0038 574 789,80
  4Inne wpływy finansowe
  IIWydatki50 755 552,0313 051 445,06
  1Nabycie udziałów (akcji) własnych18 680 000,00
  2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4Spłaty kredytów i pożyczek
  5Wykup dłużnych papierów wartościowych25 170 000,009 598 000,00
  6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego433 939,2047 382,27
  8Odsetki6 471 612,833 406 062,79
  9Inne wydatki finansowe
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)8 175 113,9725 523 344,74
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-5 101 934,765 481 140,36
  EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5 110 297,735 489 483,59
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-8 362,978 343,23
  FŚrodki pieniężne na początek okresu6 011 387,49530 247,13
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:901 089,766 011 387,49
  – o ograniczonej możliwości dysponowania
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 041 663,81
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 970 000,004 970 000,00
  wycena akcji wg wartości godziwej4 970 000,004 970 000,00art 7b ust 1 pkt 3
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 540 468,472 540 468,47
  naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);2 023 327,582 023 327,58art 12 ust 4 pkt 2
  przychody bilansowe nie uznane podatkowo517 140,89517 140,89art 12 ust 3a
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:575 434,49575 434,49
  zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym575 220,81575 220,81art 12 ust 4 pkt 2
  pozostałe 213,68213,68
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 948 378,652 948 378,65
  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 16,0016,00art 16 ust 1 pkt 21
  wierzytelności odpisanych jako nieściągalne2 724 725,822 724 725,82art 16 ust 1 pkt 25
  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych59 197,2959 197,29art 16 ust 1 pkt 28
  wpłat na PFRON24 478,0024 478,00art 16 ust 1 pkt 36
  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa24 000,0024 000,00art 16 ust 1 pkt 37
  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro20 756,4120 756,41art 16 ust 1 pkt 49
  koszty związane z podwyższeniem kapitału akcyjnego79 162,2279 162,22art 12 ust 4 pkt 4
  pozostałe 16 042,9116 042,91
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 729 877,484 729 877,48
  naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)6 403,616 403,61art 16 ust 1 pkt 11
  różnice kursowe niezrealizowane93 637,8393 637,83art 15a ust 3
  amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi202 530,50202 530,50art 15 ust 6
  koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu2 274 826,992 274 826,99art 15e ust 1
  koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12700,00700,00art 16 ust 1 pkt 57
  - koszty dot.emisji obligacji rozliczane bilansowo w czasie poniesione w poprzednim roku2 151 778,552 151 778,55art 15 ust 4d
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:592 551,60592 551,60
  opłaty z tyt,leasingu operacyjnego, traktowanego bilansowo jako leasing finansowy445 303,60445 303,60art 17 ust b pkt 1
  dyskonto od obligacji147 248,00147 248,00art 16 ust 1 pkt 23
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 192 334,00
  K. Podatek dochodowy606 543,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku

  Dodatkowe informacje i objaśnienia

  -

  Opis załącznika

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki