Szczegóły spółki

Nazwa MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5862235689
REGON 220797494
KRS 0000387861
Adres ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.8 0.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.08 3.13
Płynność bieżąca (CR) 2.56 4.06
Płynność szybka (QR) 2.56 4.06
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.08 3.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 20.8% 10.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 23.19% 9.08%
Rentowność aktywów (ROA) 4.57% 2.2%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-27 61/2020 12 16688
Poz. 16688. MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000387861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r.
[BMSiG-16327/2020]

Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) zawia-
damia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(„Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 r.,
o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty
Ewertowskiej w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 33 (Dom
Rzemiosła, V piętro), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2019.
  7. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok
    obrotowy 2019.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nad-
    zorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
    dzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem mają zasto-
sowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
Poz. 16688. MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000387861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r.
[BMSiG-16327/2020]

Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) zawia-
damia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(„Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 r.,
o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty
Ewertowskiej w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 33 (Dom
Rzemiosła, V piętro), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2019.
  7. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok
    obrotowy 2019.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nad-
    zorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
    dzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem mają zasto-
sowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2019-03-13 51/2019 16 13305
Poz. 13305. MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000387861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r.
[BMSiG-12895/2019]

Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej
w dniu 1.06.2011 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS, pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000387861,ogłasza, że w dniu 28.12.2018 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło w trybie art. 360 § 1 k.s.h.
uchwałę nr 4/12/2018 w sprawie obniżenia kapitału
zakładowego o kwotę 3.000.000,00 PLN do kwoty
17.000.000,00 PLN.
Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń
wobec spółki w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od
dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.
Poz. 13305. MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000387861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r.
[BMSiG-12895/2019]

Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej
w dniu 1.06.2011 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS, pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000387861,ogłasza, że w dniu 28.12.2018 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło w trybie art. 360 § 1 k.s.h.
uchwałę nr 4/12/2018 w sprawie obniżenia kapitału
zakładowego o kwotę 3.000.000,00 PLN do kwoty
17.000.000,00 PLN.
Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń
wobec spółki w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od
dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.
2018-06-13 113/2018 361 176412
Poz. 176412. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26909/18/983]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 176412. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26909/18/983]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-13 113/2018 361 176413
Poz. 176413. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26910/18/695]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 176413. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26910/18/695]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-13 113/2018 362 176414
Poz. 176414. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26911/18/96]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 176414. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26911/18/96]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-13 113/2018 362 176415
Poz. 176415. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26912/18/497]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 176415. „MIKROKASA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000387861.SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2011.
[RDF/26912/18/497]

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki