Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FIREKOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFirekom S.A. w likwidacji
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaFASOLOWA
Nr domu32
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-482
PocztaWARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000387815

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Jednostka przedstawia informacje dodatkowe i uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy.Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 4. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b, ust.5. Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy o rachunkowości Jednostka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art.37 ust.10. Jednostka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

iSprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 5).

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
Wartość początkową środków trwałych i WniP ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także
o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i WNiP obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe i WNiP, są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
Koszty prac rozwojowych oraz wartość firmy odpisywane są w okresie ekonomicznej użyteczności. W przypadku braku możliwości ustalenia okresu ekonomicznej użyteczności odpisu dokonuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 i odpisuje jednorazowo nabyty składnik w ciężar wyniku finansowego jeśli wartość jego nabycia nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Powyższe nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki.

Środki trwałe w budowie - środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe, w tym udzielone pożyczki Jednostka wycenia w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane w Jednostce do inwestycji długoterminowych wycenia się według zasad, stosowanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt. 6.2.1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Udziały w innych jednostkach oraz inne długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości rynkowej, a skutki powodujące wzrost ich wartości z przeszacowania zwiększają, zgodnie z art. 35 ust. 4, kapitał z aktualizacji wyceny.
Aktywa obrotowe
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia/zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z tym że:
- materiały i towary Jednostka wycenia według cen nabycia/zakupu,
- produkty w toku produkcji Jednostka wycenia w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia z uzasadnioną częścią kosztów pośrednio związanych z produktem/w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia/w wysokości wyłącznie zużytych kosz
tów materiałów bezpośrednich.
Ewentualne odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów.
Rozchody składników majątku obrotowego uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie a różniących się ceną nabycia/zakupu Jednostka wycenia przyjmując dla ustalenia rozchodu metodę FIFO

- Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do należności krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności.

Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się według:
- faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu,
- średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień chyba w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny
i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Inwestycje krótkoterminowe
- Środki pieniężne jednostka wykazuje w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach
obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Udziały w innych jednostkach oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
z wyjątkiem udziałów własnych Jednostka wycenia według ceny nabycia.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne, których termin rozliczenia upływa w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego Jednostka prezentuje w odpowiedniej pozycji aktywów trwałych.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe określone w umowie/statucie Jednostki.
Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane są w aktywach bilansu.
Kapitały
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji należne wpłaty na kapitał podstawowy.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitał

u rezerwowego
z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Kapitał z aktualizacji wyceny to kapitał powstały:
- w skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego,
- w skutek przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujący wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych.
Pozostałe kapitały rezerwowe tworzone są zgodnie ze statutem/umową spółki/przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i wyceniane są w wartości nominalnej.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy utworzone są na poniższe tytuły:
- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze utworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne.
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe Jednostka wycenia w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do zobowiązań krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się według:
faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu, średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień chyba w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.
Rozliczenia międzyokresowe bierne:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
ujemną wartość firmy,
- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków z rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie dochodu
Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe84 273,51167 381,96
IZapasy72 543,5670 536,56
IINależności krótkoterminowe, w tym:899,9288 048,91
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:593,9283 599,56
– do 12 miesięcy593,9283 599,56
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:7 454,025 420,48
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:7 454,025 420,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 454,025 420,48
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 376,013 376,01
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem84 273,51167 381,96
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny83 057,02146 089,92
IKapitał (fundusz) podstawowy1 187 500,001 187 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:-17 593,53
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej-17 593,53
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 039 403,08-1 088 867,95
VIZysk (strata) netto-65 039,9065 051,40
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 216,4921 292,04
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:1 216,4921 292,04
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:288,8820 349,70
– Do 12 miesięcy288,8820 349,70
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem84 273,51167 381,96
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
IPrzychody netto ze sprzedaży
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej147 461,2319 285,83
IAmortyzacja16 141,47
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce64 615,233 004,36
IVWynagrodzenia82 846,00
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:140,00
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-147 461,23-19 285,83
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:85 421,4885 844,07
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:1,03
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:2 999,121 506,84
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-65 039,9065 051,40
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)-65 039,9065 051,40
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-65 039,9065 051,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-1 088,01861,30
pozostałe -1 088,01861,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:0,53
pozostałe 0,53
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-2 579,932 367,55
pozostałe -2 579,932 367,55
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:66 557,65
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
Środki trwałe ogółem: stan na 01.01.2018 38 598,63 stan na 31.12.2018 38598,63 w tym:
Urządzenia techniczne i maszyny: stan na 01.01.2018 36167,58 stan na 31.12.2018 36167,58
Narzędzia przyrządy i ruchomości: stan na 01.01.2018 2431,05 stan na 31.12.2018 2431,05
Umorzenia środków trwałych ogółem: stan na 01.01.2018 38598,63 stan na 31.12.2018 38598,63 w tym
Umorzenia urządzeń technicznych i maszyn: stan na 01.01.2018 36167,58 stan na 31.12.2018 36167,58
Umorzenia narzędzi przyrzadów i ruchomości: stan na 01.01.2018 2431,05 stan na 31.12.2018 2431,05
Wartości niematerialne i prawne ogółem: stan na 01.01.2018 10881,61 stan na 31.12.2018 10881,61 w tym;
programy i licencje : stan na dzien 01.01.2018 10881,61 stan na 31.12.2018 10881,61
Uorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem: stan na 01.01.2018 10 881,61 stan na 31.12.2018 10881,61 w tym:
Umorzenia programów i licencji : stan na 01.01.2018 10881,61 stan na 31.12.2018 10881,61
2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
Spółka nie dokonała odpisów w 2018 roku.
3) kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10;
Nie dotyczy.
4) w przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe - informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,
d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia
w ciągu roku obrotowego;
Nie dotyczy.
Kapitał własny
Kapitał podstawowy spółki został wykazany w sprawozdaniu finansowym w kwocie 1 187 500,00 zł
Kapitał dzieli się na:
- 2 000 000 akcji na okaziciela serii A, której każda ma wartość 0,10 zł
- 8 000 000 akcji na okaziciela zerii B, której każda ma wartość 0,10 zł
- 1 875 000 akcji na okaziciela serii C, której każda ma wartość 0,10 zł
Kapitał w spółce obejmują:
- Violetta Krawczyk 2 000000 akcji serii A o łącznej wartości 200 000,00 zł
- Violetta i Dariusz Krawczyk 8 000 000 akcji serii B o łącznej wartości 800 000,00 zł
- Violetta i Dariusz Krawczyk 1 500 000 akcji serii C o łącznej wartości 150 000,00 zł
- Violetta Krawczyk 375 000 akcji serii C o łącznej wartości 37 500,00 zł
5)kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
W spółce nie występują.
6) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
Nie dotyczy.
7) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
Nie dotyczy.
8) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
Nie dotyczy.
9) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
Nie dotyczy
10) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
Nie dotyczy.
11) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
Nie dotyczy.
12) informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;
Spółka w roku obrotowym zatrudniała praocwnika na podstawie umowy cywilno prawnej - umowa o dzieło
13) kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;
Spółka w roku obrotowym nie udzielała zaliczek oraz pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących
14) informację o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
Nie dotyczy.
15) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
Nie dotyczy.
16) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
Sprawozdanie finansowe nie zawiera żadnych informacji, które uniemożliwiłyby porównanie danych.
17) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;
Nie dotyczy.
18) w przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:
a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
Spółka nie nabywała i nie zbywała udziałów własnych .