Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLoconi Intermodal Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatGdynia
GminaM.Gdynia
MiejscowośćGdynia
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatGdynia
GminaM.Gdynia
UlicaŁużycka
Nr domu8A
MiejscowośćGdynia
Kod pocztowy81-537
PocztaGdynia
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4920Z - transport kolejowy towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000387523

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosuje stawki wynikające z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (wartość powyżej 1.000 zł ale nie przekraczającej 3.500 zł) dokonuje się jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Pozostałe składniki aktywów o niskiej wartości (poniżej 1.000 zł) spółka zalicza bezpośrednio w koszty okresu, w którym składnik został nabyty.
Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych :
· inne wartości niematerialne i prawne 50%; 100%
Dla środków trwałych:
· Budynki i budowle 4,50%
· Urządzenia techniczne i maszyny 30%; 100%
· Środki transportu 14%; 20%
· Pozostałe środki trwałe 20%; 100%
Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał aktualizacji wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim usługi transportowe.
Koszty sprzedanych usług są to koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
c. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe32 851 768,9033 443 520,76
IWartości niematerialne i prawne2 359 391,471 652 650,12
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne271 459,55563 999,09
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2 087 931,921 088 651,03
IIRzeczowe aktywa trwałe24 124 964,7125 173 785,29
1Środki trwałe20 841 265,0522 654 436,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 879 626,774 943 276,26
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 129 748,835 715 923,32
c) urządzenia techniczne i maszyny455 172,34491 105,32
d) środki transportu10 281 654,0811 433 670,01
e) inne środki trwałe95 063,0370 461,92
2Środki trwałe w budowie3 283 699,662 519 348,46
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 367 412,726 617 085,35
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 211 991,006 228 531,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe155 421,72388 554,35
BAktywa obrotowe21 369 622,2620 269 664,08
IZapasy657 119,17577 434,89
1Materiały80 149,8769 100,97
2Półprodukty i produkty w toku550 167,40447 118,92
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi26 801,9061 215,00
IINależności krótkoterminowe19 397 316,7014 538 230,71
1Należności od jednostek powiązanych28 328,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:28 328,86
– do 12 miesięcy28 328,86
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek19 368 987,8414 538 230,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 360 234,7512 560 948,43
– do 12 miesięcy15 360 234,7512 474 591,84
– powyżej 12 miesięcy86 356,59
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 914 864,11781 548,07
c) inne534 957,94559 956,70
d) dochodzone na drodze sądowej558 931,04635 777,51
IIIInwestycje krótkoterminowe161 145,804 395 612,96
1Krótkoterminowe aktywa finansowe161 145,804 395 612,96
a) w jednostkach powiązanych49 173,34
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki49 173,34
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne111 972,464 395 612,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach111 778,06160 371,92
– inne środki pieniężne194,404 235 241,04
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 154 040,59758 385,52
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem54 221 391,1653 713 184,84
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 113 883,8013 599 227,58
IKapitał (fundusz) podstawowy43 789 026,901 714 732,90
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:402 212,98402 212,98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:42 074 294,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-30 592 012,30-23 376 508,38
VIZysk (strata) netto-1 485 343,78-7 215 503,92
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 107 507,3640 113 957,26
IRezerwy na zobowiązania1 617 464,341 357 849,53
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 393 236,351 274 971,42
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy224 227,9982 878,11
– długoterminowe
– krótkoterminowe224 227,9982 878,11
IIZobowiązania długoterminowe7 067 650,868 042 267,19
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek7 067 650,868 042 267,19
a) kredyty i pożyczki5 044 289,134 775 232,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe780 861,732 024 535,19
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 242 500,001 242 500,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe33 350 395,5830 546 824,86
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 103 130,68260 681,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne4 103 130,68260 681,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek29 247 264,9030 286 143,86
a) kredyty i pożyczki1 803 152,753 890 605,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 405 994,202 752 160,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:22 722 472,5822 465 159,39
– do 12 miesięcy22 722 472,5822 465 159,39
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych739 654,31665 028,63
h) z tytułu wynagrodzeń567 088,96506 674,70
i) inne8 902,106 515,67
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe71 996,58167 015,68
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe71 996,58167 015,68
– długoterminowe71 238,16
– krótkoterminowe71 996,5895 777,52
Pasywa razem54 221 391,1653 713 184,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:118 624 009,5993 424 659,21
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów118 624 009,5993 424 659,21
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej118 030 592,7999 239 433,52
IAmortyzacja2 733 756,242 649 257,79
IIZużycie materiałów i energii2 705 624,352 490 209,52
IIIUsługi obce100 957 288,5482 864 988,73
IVPodatki i opłaty, w tym:438 393,55423 013,68
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 742 529,358 432 567,28
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 810 108,271 675 767,15
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe642 892,49703 629,37
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)593 416,80-5 814 774,31
DPozostałe przychody operacyjne325 083,00440 969,76
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 000,00219,57
IIDotacje95 019,10100 225,68
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne220 063,90340 524,51
EPozostałe koszty operacyjne382 024,88185 322,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne382 024,88185 322,10
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)536 474,92-5 559 126,65
GPrzychody finansowe8 644,362 139 288,46
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:8 643,5673 380,92
– od jednostek powiązanych517,09
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,802 065 907,54
HKoszty finansowe1 895 658,135 698 111,19
IOdsetki, w tym:1 544 441,294 443 573,56
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne351 216,841 254 537,63
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 350 538,85-9 117 949,38
JPodatek dochodowy134 804,93-1 902 445,46
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 485 343,78-7 215 503,92
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)13 599 227,5821 259 562,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach13 599 227,5821 259 562,50
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 714 732,901 714 732,90
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego42 074 294,00
a) zwiększenie (z tytułu)42 074 294,00
– wydania udziałów (emisji akcji)42 074 294,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu43 789 026,901 714 732,90
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu402 212,98402 212,98
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu402 212,98402 212,98
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu42 074 294,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-42 074 294,0042 074 294,00
a) zwiększenie (z tytułu)42 074 294,00
b) zmniejszenie (z tytułu)42 074 294,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu42 074 294,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-30 592 012,30-23 376 508,38
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu23 376 508,3813 186 024,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach23 376 508,3813 186 024,84
a) zwiększenie (z tytułu)7 215 503,9210 190 483,54
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia7 215 503,9210 190 483,54
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu30 592 012,3023 376 508,38
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-30 592 012,30-23 376 508,38
6Wynik netto-1 485 343,78-7 215 503,92
Azysk netto
Bstrata netto1 485 343,787 215 503,92
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 113 883,8013 599 227,58
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 113 883,8013 599 227,58
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-657 157,72-1 144 285,92
IZysk (strata) netto-1 485 343,78-7 215 503,92
IIKorekty razem828 186,066 071 218,00
1Amortyzacja2 733 756,242 649 257,79
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych116 679,85-1 946 175,64
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)676 956,943 914 824,39
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej511 810,43-219,57
5Zmiana stanu rezerw259 614,81249 049,85
6Zmiana stanu zapasów-79 684,2815 190,17
7Zmiana stanu należności-5 411 542,40-1 310 599,86
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 773 370,224 967 809,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych88 802,53-2 488 949,31
10Inne korekty158 421,7221 031,18
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-657 157,72-1 144 285,92
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 716 869,30-2 029 569,74
IWpływy10 000,00219,57
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 000,00219,57
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 726 869,302 029 789,31
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 677 695,962 029 789,31
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:49 173,34
a) w jednostkach powiązanych49 173,34
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 716 869,30-2 029 569,74
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-917 493,66-6 614 055,47
IWpływy4 084 892,212 763 011,28
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 084 892,212 763 011,28
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 002 385,879 377 066,75
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 956 952,985 073 001,25
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 242 290,362 830 588,77
8Odsetki644 720,811 452 445,55
9Inne wydatki finansowe158 421,7221 031,18
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-917 493,66-6 614 055,47
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-4 291 520,68-9 787 911,13
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 291 520,68-9 787 911,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych7 880,18-62,96
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 395 612,9614 183 587,05
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:111 972,464 395 675,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania13 789,10
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 350 538,85-9 117 949,38
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:72 998,571 442 722,87
pozostałe 72 998,571 442 722,87
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:470 996,05-1 042 810,19
pozostałe 470 996,05-1 042 810,19
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:542 842,77
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 495 384,14-11 749 353,06
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

2. Środki trwałe

-

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa

-

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach

-

5. Zapasy

-

6. Należności krótkoterminowe

-

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe

-

8. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 9. Kapitał podstawowy

-

10. Kapitały, zapasowy i rezerwowe zmiany w ciągu roku obrotowego

-

11. Zysk (strata) netto 12. Rezerwy na zobowiązania

-

13. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 14. Zobowiązania krótkoterminowe

-

15. Kredyty i pożyczki 16. Inne zobowiązania finansowe

-

17. Rozliczenia międzyokresowe

-

18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19. Koszty według rodzaju

-

20. Pozostałe przychody operacyjne 21. Pozostałe koszty operacyjne 22. Przychody finansowe 23. Koszty finansowe

-

24. Podatek dochodowy

-

25. Instrumenty finansowe

-

26. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 27.Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom organów zarządzających 28. Pożyczki udzi

-

29. Kursy przyjęte do wyc.na d.bil 30. Wyn. biegłego rew.lub podm.upraw.do bad.spr.fin 31. Przedstawienie dokonanych w r.obrot zmian 32. Inf.o znacz.zdarz. 33. Inf.liczb.zap.por

-

34. Kontynuacja działalności 35. Inne istotne informacje

-

1. Wartości niematerialne i prawne

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki