Szczegóły spółki

Nazwa LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9581650513
REGON 221235901
KRS 0000387523
Adres ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4920Z — transport kolejowy towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.78
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.95 3.48
Płynność bieżąca (CR) 0.66 0.64
Płynność szybka (QR) 0.64 0.62
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.95 3.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.72% -1.25%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -53.06% -12.26%
Rentowność aktywów (ROA) -13.43% -2.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 551 395935
Poz. 395935. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210966/20/851]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395935. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210966/20/851]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 551 395936
Poz. 395936. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210966/20/252]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395936. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210966/20/252]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 551 395937
Poz. 395937. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210967/20/964]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395937. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210967/20/964]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 551 395938
Poz. 395938. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210967/20/365]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395938. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/210967/20/365]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-02 127/2020 20 31714
Poz. 31714. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 maja 2011 r.
[BMSiG-31525/2020]

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz war-
rantów subskrypcyjnych

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni,
KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy
Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złoże-
nia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskryp-
cyjnych w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyj-
nych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a,
81-537 Gdynia, Polska - w dniach roboczych (od poniedziałku
do piątku) w godzinach od 900 do 1500.
Poz. 31714. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 maja 2011 r.
[BMSiG-31525/2020]

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz war-
rantów subskrypcyjnych

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni,
KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy
Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złoże-
nia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskryp-
cyjnych w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyj-
nych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a,
81-537 Gdynia, Polska - w dniach roboczych (od poniedziałku
do piątku) w godzinach od 900 do 1500.
2020-05-21 98/2020 16 22411
Poz. 22411. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 maja 2011 r.
[BMSiG-22159/2020]

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni,
KRS 0000387523, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpis do rejestru: 27 maja 2011 r. („Spółka”), działając na pod-
stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia
16 czerwca 2020 r., o godzinie 1200, w Warszawie w siedzibie
kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. przy
ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
  podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego Spółki Loconi Intermodal S.A.
  za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu Loconi Intermodal S.A. z działal-
  ności spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grud-
  nia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Loconi Intermo-
  dal S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do
  31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały przedmiocie podziału zysku Spółki za
  rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pre-
  zesowi Zarządu Loconi Intermodal S.A. z w roku obroto-
  wym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi ds. Ekonomiczno-Finansowych Loconi
  Intermodal S.A. w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Czło-
  nom Rady Nadzorczej Loconi Intermodal S.A. z wykony-
  wania obowiązków w roku obrotowym 2019.12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego
  prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki w wykonaniu obo-
  wiązku ustawowego dematerializacji akcji oraz wyrażenia
  zgody na zawarcie z nim umowy.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
  nia.

Zmiana § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania
  oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny
  członek Zarządu. W przypadku Zarządu kilkuosobowego
  do składania oświadczeń w imieniu Spółki, wymagane
  jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka
  Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowana treść:
„2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodziel-
  nej reprezentacji Spółki.”
Poz. 22411. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 maja 2011 r.
[BMSiG-22159/2020]

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni,
KRS 0000387523, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpis do rejestru: 27 maja 2011 r. („Spółka”), działając na pod-
stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia
16 czerwca 2020 r., o godzinie 1200, w Warszawie w siedzibie
kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. przy
ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
  podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego Spółki Loconi Intermodal S.A.
  za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu Loconi Intermodal S.A. z działal-
  ności spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grud-
  nia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Loconi Intermo-
  dal S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do
  31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały przedmiocie podziału zysku Spółki za
  rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pre-
  zesowi Zarządu Loconi Intermodal S.A. z w roku obroto-
  wym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi ds. Ekonomiczno-Finansowych Loconi
  Intermodal S.A. w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Czło-
  nom Rady Nadzorczej Loconi Intermodal S.A. z wykony-
  wania obowiązków w roku obrotowym 2019.12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego
  prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki w wykonaniu obo-
  wiązku ustawowego dematerializacji akcji oraz wyrażenia
  zgody na zawarcie z nim umowy.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
  nia.

Zmiana § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania
  oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny
  członek Zarządu. W przypadku Zarządu kilkuosobowego
  do składania oświadczeń w imieniu Spółki, wymagane
  jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka
  Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowana treść:
„2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodziel-
  nej reprezentacji Spółki.”
2019-10-30 211/2019 274 1100372
Poz. 1100372. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16725/19/815]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
25.06.2019 R., REP. A NR 1714/2019, DAWID ROSZ-
CZYNIAŁA - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIU-
SZA ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ, KANCELA-
RIA NOTARIALNA ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA,
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1, 81-389 GDYNIA, ZMIE-
NIONO PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 11629577,00 ZŁ
wpisać: 6. 11484177,00 ZŁ
Poz. 1100372. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16725/19/815]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
25.06.2019 R., REP. A NR 1714/2019, DAWID ROSZ-
CZYNIAŁA - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIU-
SZA ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ, KANCELA-
RIA NOTARIALNA ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA,
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1, 81-389 GDYNIA, ZMIE-
NIONO PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 11629577,00 ZŁ
wpisać: 6. 11484177,00 ZŁ
2019-07-03 127/2019 1081 531429
Poz. 531429. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/621]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531429. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/621]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1081 531430
Poz. 531430. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/22]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531430. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/22]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1081 531431
Poz. 531431. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/423]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531431. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/423]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1081 531432
Poz. 531432. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/824]W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531432. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/131474/19/824]W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 687 339845
Poz. 339845. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/8702/19/105]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
29.03.2019 R. REP.A NR 951/2019,DAWID ROSZCZY-
NIAŁA-ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA
ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ,KANCELARIA
NOTARIALNA ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA,UL.
ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1,81-389 GDYNIA;ZMIANA
PAR.7,PAR.8 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43789026,90 ZŁ
wpisać: 1. 52089026,90 ZŁ wykreślić: 3. 437890269
wpisać: 3. 520890269 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać:
4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 43789026,90 ZŁ wpisać:
5. 52089029,90 ZŁ wykreślić: 6. 145400,00 ZŁ wpi-
sać: 6. 11629577,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE ZWYKŁE
IMIENNE SERII U 2. 83000000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Poz. 339845. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/8702/19/105]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
29.03.2019 R. REP.A NR 951/2019,DAWID ROSZCZY-
NIAŁA-ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA
ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ,KANCELARIA
NOTARIALNA ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA,UL.
ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1,81-389 GDYNIA;ZMIANA
PAR.7,PAR.8 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43789026,90 ZŁ
wpisać: 1. 52089026,90 ZŁ wykreślić: 3. 437890269
wpisać: 3. 520890269 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać:
4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 43789026,90 ZŁ wpisać:
5. 52089029,90 ZŁ wykreślić: 6. 145400,00 ZŁ wpi-
sać: 6. 11629577,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE ZWYKŁE
IMIENNE SERII U 2. 83000000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
2018-11-08 217/2018 1351 961523
Poz. 961523. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15690/18/882]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PETTKE
2. MAGDALENA ANNA 3. 85101003668 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. TARASZEWSKA CHMIEL
2. JOANNA 3. 84042406341 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 961523. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15690/18/882]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PETTKE
2. MAGDALENA ANNA 3. 85101003668 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. TARASZEWSKA CHMIEL
2. JOANNA 3. 84042406341 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
2018-11-08 217/2018 1351 961524
Poz. 961524. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15689/18/170]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 17147329
wpisać: 3. 437890269 wykreślić: 5. 1714732,90 ZŁ
wpisać: 5. 43789026,90 ZŁ
Poz. 961524. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15689/18/170]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 17147329
wpisać: 3. 437890269 wykreślić: 5. 1714732,90 ZŁ
wpisać: 5. 43789026,90 ZŁ
2018-09-17 180/2018 653 418949
Poz. 418949. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252529/18/98]W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418949. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252529/18/98]W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 653 418950
Poz. 418950. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252530/18/810]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418950. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252530/18/810]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 653 418951
Poz. 418951. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252531/18/211]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418951. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252531/18/211]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 653 418952
Poz. 418952. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252532/18/612]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418952. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000387523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.05.2011.
[RDF/252532/18/612]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-05 67/2018 192 91293
Poz. 91293. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000387523.SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2114/18/193]

W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. DNIA 29.12.2017R., REP. A NR 11183/2017,
MILENA ŚLIWKA - ZASTĘPCA NOTARIALNY
NOTARIUSZA AGNIESZKI KACPRZYCKIEJ,
KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KAC-
PRZYCKA MONIKA SMAGA NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61
LOK.215, WARSZAWA, ZMIENIONO: PAR.5,
PAR.7, PAR.19, PAR.21 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1714732,90 ZŁ
wpisać: 1. 43789026,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. SERIA F - 425.000
AKCJI NA OKAZICIELA I 75.000 AKCJI IMIENNYCH
wpisać: 1. SERIA F 2 1. SERIA K 2. 420742940
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 91293. LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000387523.SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.05.2011.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2114/18/193]

W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. DNIA 29.12.2017R., REP. A NR 11183/2017,
MILENA ŚLIWKA - ZASTĘPCA NOTARIALNY
NOTARIUSZA AGNIESZKI KACPRZYCKIEJ,
KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KAC-
PRZYCKA MONIKA SMAGA NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61
LOK.215, WARSZAWA, ZMIENIONO: PAR.5,
PAR.7, PAR.19, PAR.21 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1714732,90 ZŁ
wpisać: 1. 43789026,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. SERIA F - 425.000
AKCJI NA OKAZICIELA I 75.000 AKCJI IMIENNYCH
wpisać: 1. SERIA F 2 1. SERIA K 2. 420742940
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki