Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki APOLLO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WALUCIARZ.PL S.A.
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica NOAKOWSKIEGO
Nr domu 12
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-666
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000386709

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
W roku 2018 nie mialo miejsca połączenie Spółek w związku z powyższym niniejsze
sprawozdanie ie zawiera danych łączonych

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe
umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej
10 000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu
trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
• Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20%
• Wartość firmy 20%
• Oprogramowanie komputerowe 50%
• Inne wartości niematerialne i prawne 20%
Dla środków trwałych:
• Budynki i budowle 2,5%
• Urządzenia techniczne i maszyny 12-20%
• Środki transportu 20-40%
• Pozostałe środki trwałe 15-25%
b. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej lub w inny sposób ustalonej wartości godziwej.
Za wartość rynkową (godziwą) przeznaczonych do obrotu oraz sprzedaży udziałów i akcji w innych przedsiębiorstwach Spółka stosuje m.in. kurs zamknięcia (ostatni) z
notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz z rynku alternatywnego NewConnect Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej
wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
d. Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest
ustalana przy zastosowaniu comiesięcznej inwentaryzacji magazynu Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny
sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników
zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
e. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w
walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe
powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten
dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów
kupna walut, stosowanych na ten dzi
eń przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich
rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
g. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje
się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.
h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w
czasie zalicza się przede wszystkim koszty ubezpieczeń majątkowych i opłaty za domeny internetowe.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz
wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na
rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data
powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw,
wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego
i. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową
możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej
przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.
j. Instrumenty finansowe
W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z
nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz
pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania fi
nansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia
się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym
instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji
zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z
tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z
tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na
dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z
operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na
kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz
obowiązkowe obciążenie wyniku.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego
tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży
jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są
współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie
towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do
przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z
normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice
kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników
majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu
środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losow

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej
Ustawą.
Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 Spólka korzystała z załącznika
nr.1 do UoR. Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą a CF metodą
pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 838 529,90 2 088 067,97
I Wartości niematerialne i prawne 731 196,44 811 746,32
2 Wartość firmy 724 285,62 770 794,50
3 Inne wartości niematerialne i prawne 6 910,82 40 951,82
II Rzeczowe aktywa trwałe 616 133,46 785 121,65
1 Środki trwałe 616 133,46 785 121,65
c) urządzenia techniczne i maszyny 69 731,08 59 373,32
d) środki transportu 546 402,38 725 748,33
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 491 200,00 491 200,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 491 200,00 491 200,00
a) w jednostkach powiązanych 5 000,00 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 486 200,00 486 200,00
– udziały lub akcje 486 200,00 486 200,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 11 458 537,55 6 607 245,24
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 2 695,00 2 095,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 2 695,00 2 095,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
c) inne 2 695,00 2 095,00
III Inwestycje krótkoterminowe 11 452 184,80 6 577 764,44
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 452 184,80 6 577 764,44
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 1 016 048,29 263 310,32
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 016 048,29 263 310,32
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 436 136,51 6 314 454,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 436 136,51 6 314 454,12
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 657,75 27 385,80
Aktywa razem 13 297 067,45 8 695 313,21
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 7 769 291,01 3 281 729,12
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 960 785,00 1 960 785,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 320 944,25 406 669,30
VI Zysk (strata) netto 4 487 561,76 914 274,82
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 527 776,44 5 413 584,09
I Rezerwy na zobowiązania 5 000,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 5 000,00
– krótkoterminowe 5 000,00
II Zobowiązania długoterminowe 1 662 281,25 1 488 900,51
3 Wobec pozostałych jednostek 1 662 281,25 1 488 900,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 320 000,00 1 003 506,85
c) inne zobowiązania finansowe 342 281,25 485 393,66
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 865 495,19 3 919 683,58
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 865 495,19 3 919 683,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 604 621,66 1 865 349,03
c) inne zobowiązania finansowe 124 868,65 124 868,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 208 366,13 169 100,16
– do 12 miesięcy 208 366,13 169 100,16
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1 574 244,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 863 985,85 130 832,12
h) z tytułu wynagrodzeń 63 652,90 55 289,62
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 13 297 067,45 8 695 313,21
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18 149 036,47 7 301 124,09
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 149 036,47 7 301 124,09
B Koszty działalności operacyjnej 12 530 452,93 5 656 583,23
I Amortyzacja 205 791,59 70 131,35
II Zużycie materiałów i energii 237 362,19 105 492,81
III Usługi obce 9 932 658,78 4 334 886,72
IV Podatki i opłaty, w tym: 11 385,71 264 454,41
V Wynagrodzenia 1 731 836,49 720 138,45
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 289 800,38 111 539,43
– emerytalne 104 074,46 49 944,51
VII Pozostałe koszty rodzajowe 121 617,79 49 940,06
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 618 583,54 1 644 540,86
D Pozostałe przychody operacyjne 18 360,41
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 360,41
E Pozostałe koszty operacyjne 444 328,88 118 987,38
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 397 020,00
III Inne koszty operacyjne 47 308,88 118 987,38
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 192 615,07 1 525 553,48
G Przychody finansowe 802 982,52 191 764,40
II Odsetki, w tym: 842,88 1 915,60
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 752 737,40 172 971,25
V Inne 49 402,24 16 877,55
H Koszty finansowe 525 359,83 609 686,30
I Odsetki, w tym: 261 094,78 155 784,69
IV Inne 264 265,05 453 901,61
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5 470 237,76 1 107 631,58
J Podatek dochodowy 982 676,00 193 356,76
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 4 487 561,76 914 274,82
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 281 729,25 2 367 454,30
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 281 729,25 2 367 454,30
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 960 785,00 1 960 785,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 960 785,00 1 960 785,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 406 669,30
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 914 274,95 406 669,30
a) zwiększenie (z tytułu) 914 274,95 406 669,30
– podziału zysku (ustawowo) 914 274,95 406 669,30
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 320 944,25 406 669,30
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 914 274,95 537 285,82
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 914 274,95 537 285,82
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 914 274,95 537 285,82
b) zmniejszenie (z tytułu) 914 274,95 406 669,30
podziału zysku 914 274,95 406 669,30
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 130 616,52
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -130 616,52
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -130 616,52
a) zwiększenie (z tytułu) -130 616,52
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 130 616,52
b) zmniejszenie (z tytułu) 130 616,52
pokrycia straty z lat ubiegłych 130 616,52
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -130 616,52
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 4 487 561,76 914 274,95
A zysk netto 4 487 561,76 914 274,95
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 769 291,01 3 281 729,25
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 769 291,01 3 281 729,25
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 373 966,45 -7 828 720,20
I Zysk (strata) netto 4 487 561,76 914 274,82
II Korekty razem -1 113 595,31 -8 742 995,02
1 Amortyzacja 252 300,47 116 640,23
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 183 903,01 115 135,57
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -774 465,82 -172 971,25
5 Zmiana stanu rezerw -5 000,00 -41 910,21
7 Zmiana stanu należności -600,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -793 461,02 -8 750 285,20
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 23 728,05 -7 054,16
10 Inne korekty -2 550,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3 373 966,45 -7 828 720,20
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 18 965,60 -33 632,00
I Wpływy 21 401,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 401,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 2 435,40 33 632,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 435,40 33 632,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 18 965,60 -33 632,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 728 750,34 2 297 304,77
I Wpływy 2 288 992,50 3 270 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 288 992,50 3 270 000,00
II Wydatki 1 560 242,16 972 695,23
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 350 000,00 800 000,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 143 112,41 110 473,90
8 Odsetki 67 129,75 62 221,33
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 728 750,34 2 297 304,77
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4 121 682,39 -5 565 047,43
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 121 682,39 -5 565 047,43
F Środki pieniężne na początek okresu 6 314 454,12 11 879 520,99
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10 436 136,51 6 314 473,56
– o ograniczonej możliwości dysponowania 1 315 530,15 3 528 100,33
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 5 470 237,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 983 204,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 684 946,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 171 979,61
K. Podatek dochodowy 982 676,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA_DOD_WALUCIARZ2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki