Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatMiasto Wrocław
GminaMiasto Wroclaw
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaWołowska
Nr domu8
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy51-116
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000386317

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Prawa majątkowe 20 %
Oprogramowanie 20 %

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

2.5 Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
2.6 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału,
2.7 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
2.8 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
2.9 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy tworzone są w ciężar kosztów rodzajowych okresu.
2.10 Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
R
ezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
2.11 Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe są ujmowane oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyceniane są według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniane są w wartości nominalnej.

Udzielone pożyczki o terminie wymagalności do 12 miesięcy zaliczane są do aktywów obrotowych. Udzielone pożyczki o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy zalicza się do aktywów trwałych.

W 2018 roku Spółka posiadała krajowe środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących w banku krajowym a także pożyczki udzielone funduszowi PROKURA NS FIZ o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy i zmiennej stopie procentowej.

2.12 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.13 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody Spółki obejmują przede wszystkim wynagrodzenie za zarządzanie aktywami funduszy kalkulowane zgodnie ze Statutami funduszy. Wynagrodzenie składa się z części stałej uzależnionej od wartości aktywów netto każdego z zarządzanych Funduszy a także z części uzależnionej od efektów windykacji, odpowiadające wynagrodzeniu podmiotu, któremu Spółka powierzyła zarządzanie wierzytelnościami.
Koszty Spółki obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzenia dla podmiotu, któremu powierzono zarządzanie wierzytelnościami, a także koszty innych usług obcych oraz wynagrodzeń.
2.14 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Na przychody odsetkowe składają się odsetki od udzielonych Funduszom pożyczek.
2.21 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnić, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 518 878,1618 539 378,16
IWartości niematerialne i prawne78 756,90101 192,10
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne78 756,90101 192,10
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe18 416 519,9918 408 118,80
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe18 416 519,9918 408 118,80
a) w jednostkach powiązanych18 416 519,9918 408 118,80
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki18 416 519,9918 408 118,80
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 601,2730 067,26
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego23 601,2730 067,26
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe6 925 493,544 766 286,23
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe4 919 330,324 548 519,47
1Należności od jednostek powiązanych4 919 240,324 411 582,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 919 240,324 411 582,46
– do 12 miesięcy4 919 240,324 411 582,46
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek90,00136 937,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych136 847,00
c) inne90,0090,01
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 999 197,47207 522,30
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 999 197,47207 522,30
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 999 197,47207 522,30
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 999 197,47207 522,30
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 965,7510 244,46
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem25 444 371,7023 305 664,39
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny20 320 877,9819 154 845,58
IKapitał (fundusz) podstawowy18 500 000,0018 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:654 845,58831 878,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 166 032,40-177 032,57
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 123 493,724 150 818,81
IRezerwy na zobowiązania72 296,3763 772,20
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31 638,8030 042,57
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy40 657,5733 729,63
– długoterminowe
– krótkoterminowe40 657,5733 729,63
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 035 822,354 056 296,61
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 765 046,233 900 359,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 765 046,233 900 359,41
– do 12 miesięcy4 765 046,233 900 359,41
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek263 529,64152 799,12
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 617,0830 157,38
– do 12 miesięcy3 617,0830 157,38
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych200 907,9675 641,07
h) z tytułu wynagrodzeń57 521,8045 930,64
i) inne1 482,801 070,03
4Fundusze specjalne7 246,483 138,08
IVRozliczenia międzyokresowe15 375,0030 750,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe15 375,0030 750,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe15 375,0030 750,00
Pasywa razem25 444 371,7023 305 664,39
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 175 604,7046 842 079,84
– od jednostek powiązanych54 175 604,7446 842 079,84
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów54 175 604,7046 842 079,84
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej-53 369 178,97-47 509 878,42
IAmortyzacja-22 435,20-2 804,40
IIZużycie materiałów i energii-2 559,88-1 571,32
IIIUsługi obce-52 073 189,41-46 298 776,29
IVPodatki i opłaty, w tym:-148 423,61-386 393,32
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-953 621,04-692 162,18
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-162 757,17-119 790,59
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe-6 192,66-8 380,32
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)806 425,73-667 798,58
DPozostałe przychody operacyjne9,88
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne9,88
EPozostałe koszty operacyjne-20 601,45-2 494,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne-20 601,45-2 494,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)785 824,28-670 283,41
GPrzychody finansowe658 820,02474 862,43
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:658 820,02474 862,43
– od jednostek powiązanych658 820,02474 862,43
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe-108,00
IOdsetki, w tym:-108,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 444 536,30-195 420,98
JPodatek dochodowy-278 503,9018 388,41
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 166 032,40-177 032,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)19 154 845,588 531 878,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach19 154 845,588 531 878,15
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu18 500 000,007 700 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego10 800 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)10 800 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)10 800 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu18 500 000,0018 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu831 878,15331 879,98
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-177 032,57499 998,17
a) zwiększenie (z tytułu)499 998,17
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)499 998,17
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)-177 032,57
– pokrycia straty-177 032,57
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu654 845,58831 878,15
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)499 998,17
– podziału zysku z lat ubiegłych499 998,17
b) zmniejszenie (z tytułu)-499 998,17
przeniesienie na kapitał zapasowy-499 998,17
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)-177 032,57
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-177 032,57
b) zmniejszenie (z tytułu)177 032,57
pokrycie z kapitału zapasowego177 032,57
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 166 032,40-177 032,57
Azysk netto1 166 032,40
Bstrata netto-177 032,57
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)20 320 877,9819 154 845,58
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)20 320 877,9819 154 845,58
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 141 256,34-1 143 508,56
IZysk (strata) netto1 166 032,40-177 032,57
IIKorekty razem-24 776,06-966 475,99
1Amortyzacja22 435,202 804,40
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-658 820,02-474 862,43
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw8 524,17
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-370 810,85-1 211 887,77
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów979 525,74726 083,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 630,30-28 503,78
10Inne korekty19 890,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 141 256,34-1 143 508,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej650 418,83-9 482 480,76
IWpływy650 418,838 865 673,24
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:650 418,838 865 673,24
a) w jednostkach powiązanych650 418,838 865 673,24
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-18 348 154,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-98 154,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-18 250 000,00
a) w jednostkach powiązanych-18 250 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)650 418,83-9 482 480,76
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej10 800 000,00
IWpływy10 800 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału10 800 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)10 800 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 791 675,17174 010,68
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 791 675,17174 010,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu207 522,3033 511,62
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 999 197,47207 522,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 444 536,30-195 420,98
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:8 401,198 401,1940 810,82
Odsetki od pożyczek niezapłacone8 401,198 401,19art 12 ust 4 pkt 1) lit …40 810,82
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 531,255 531,2558 008,65
odsetki budżetowe108,00108,00art 16 ust 1 pkt 21 lit …
Pozostałe5 423,255 423,25art 16 ust 1 pkt … lit …58 008,65
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:114 559,84114 559,84113 334,56
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego i pozostałe71 407,5771 407,57art 16 ust 1 pkt 27 lit …69 655,44
Niewypłacone wynagrodzenia43 152,2743 152,27art 16 ust 1 pkt 57 lit …43 679,12
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:107 816,55107 816,5566 797,76
Wypłacone wynagrodzenia z roku poprzedniego27 961,9227 961,92art 15 ust 4d pkt … lit …24 786,53
Wykorzystanie rezerw79 854,6379 854,63art 15 ust 4 pkt … lit …42 011,23
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-25 032,35-25 032,35
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 423 377,00-131 686,00
K. Podatek dochodowy270 442,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki