Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2020-01-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHydrochem DGE SA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
Gminam. st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osią

Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
• urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10 %
• sprzęt komputerowy 30 %
• środki transportu 20 %
• inne środki trwałe 10-20 %
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
• materiały, towary – wg ceny zakupu,
• półprodukty i produkty w toku – wg kosztu wytworzenia.
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
• wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
• ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
• magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
• sprzedaży produktów.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie. Stosowana metoda rozchodu, to tzw. metoda FIFO, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które zostały nabyte lub wytworzone najwcześniej.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych wycenia się na dzień bila

nsowy według wartości godziwej. Skutki wyceny inwestycji długoterminowych wycenianych według wartości godziwej odnoszone są w pozostałe przychody i koszty operacyjne okresu sprawozdawczego. Aktywa finansowe wyceniane są według cen ich nabycia.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe tam gdzie jest taka możliwość wykazano według rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym badaniem, a dotyczących okresów przyszłych, natomiast w innych przypadkach rozliczane są one na podstawie planowanej marży do osiągnięcia na danym projekcie. Rozliczane są poprzez odniesienie w koszty okresów, których dotyczą.

Kapitały własne Spółki wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe tytuły:
• roszczenia gwarancyjne,
• koszty usług obcych.
Utworzone rezerwy nie mają wpływu na koszty ogólnego zarządu i sprzedaży. Rezerwy rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono daną rezerwę. Rezerwy niewykorzystane na dzień ustania lub zmniejszenia się ryzyka, na które je utworzono zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.
Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Różnice kursowe dotyczące

zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy regulowaniu zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności otrzymane zaliczki na poczet projektów, których realizacja przypada w latach następnych. Rozliczane są poprzez odniesienie w przychody okresów, których dotyczą.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym. Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody bilansowej, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustaloną dla celów księgowych a ich wartością ustaloną dla celów podatkowych.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość tej rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów.

Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
Koszty działalności, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły. Natomiast koszty działalności, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe, skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, prowizje od otrzymanych kredytów i pożyczek, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji.

Zyski i straty nadzwyczajne obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi:
• podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz
• część odroczona podatku będąca różnicą pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie, sporządzone zostało w polskich złotych, z pełną szczegółowością rzeczową i zawiera dane porównawcze.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 152 481,23268 338,62
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe55 233,4715 775,57
1Środki trwałe55 233,4715 775,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny7 169,438 255,97
d) środki transportu48 064,047 519,60
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe640 597,7441 904,54
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek640 597,7441 904,54
IVInwestycje długoterminowe356 256,4223 000,00
1Nieruchomości351 256,42
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe5 000,0023 000,00
a) w jednostkach powiązanych5 000,0023 000,00
– udziały lub akcje5 000,0023 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe100 393,60187 658,51
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego123 678,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe100 393,6063 980,51
BAktywa obrotowe16 275 259,494 207 345,67
IZapasy99 911,93
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi99 911,93
IINależności krótkoterminowe2 166 690,601 729 477,55
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 166 690,601 729 477,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:610 506,43926 892,56
– do 12 miesięcy610 506,43926 892,56
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych600 829,00102 810,45
c) inne955 355,17699 774,54
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe387 785,86839 440,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe387 785,86839 440,57
a) w jednostkach powiązanych27 022,67
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki27 022,67
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach236 565,964 500,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki232 065,96
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe4 500,004 500,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne151 219,90807 917,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach151 219,90807 917,90
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 620 871,101 638 427,55
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem17 427 740,724 475 684,29
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny376 009,35128 628,75
IKapitał (fundusz) podstawowy330 000,00330 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:617 412,92617 412,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-833 841,17-1 639 672,25
VIZysk (strata) netto262 437,60820 888,08
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 051 731,374 347 055,54
IRezerwy na zobowiązania8 697,008 118,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego697,00118,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy8 000,008 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 000,008 000,00
IIZobowiązania długoterminowe350 664,18138 659,40
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek350 664,18138 659,40
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne350 664,18138 659,40
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 521 031,242 644 871,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 521 031,242 644 871,63
a) kredyty i pożyczki799 038,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 073 138,051 682 690,58
– do 12 miesięcy4 073 138,051 682 690,58
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi174 133,5477 934,05
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych57 522,1922 761,01
h) z tytułu wynagrodzeń2 929,062 636,84
i) inne213 308,4059 811,03
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe12 171 338,951 555 406,51
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 171 338,951 555 406,51
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 171 338,951 555 406,51
Pasywa razem17 427 740,724 475 684,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:51 295 044,5919 225 442,85
– od jednostek powiązanych100,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów51 295 044,5919 156 337,16
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów69 105,69
BKoszty działalności operacyjnej50 665 457,5318 099 402,51
IAmortyzacja31 246,762 883,14
IIZużycie materiałów i energii13 094 759,964 054 580,04
IIIUsługi obce36 106 480,2913 268 492,86
IVPodatki i opłaty, w tym:52 014,3427 787,78
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 015 761,82492 293,42
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:149 760,4660 704,96
– emerytalne69 513,7428 217,99
VIIPozostałe koszty rodzajowe215 433,90130 571,54
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów62 088,77
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)629 587,061 126 040,34
DPozostałe przychody operacyjne138 225,5280 032,61
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 635,21
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne129 590,3180 032,61
EPozostałe koszty operacyjne293 434,1047 066,35
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 704,13
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne293 434,1044 362,22
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)474 378,481 159 006,60
GPrzychody finansowe4 109,651 778,95
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 092,001 778,95
– od jednostek powiązanych622,67
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne17,65
HKoszty finansowe58 959,53157 001,47
IOdsetki, w tym:27 009,5365 218,08
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:17 000,00
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne14 950,0091 783,39
IZysk (strata) brutto (F+G–H)419 528,601 003 784,08
JPodatek dochodowy157 091,00182 896,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)262 437,60820 888,08
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)128 628,75-692 259,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-15 057,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach113 571,75-692 259,33
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu330 000,00330 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu330 000,00330 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu617 412,92617 412,92
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu617 412,92617 412,92
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 639 672,25-911 444,55
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 639 672,25911 444,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów15 057,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 654 729,25911 444,55
a) zwiększenie (z tytułu)728 227,70
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia728 227,70
b) zmniejszenie (z tytułu)820 888,08
- pokrycie straty820 888,08
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu833 841,171 639 672,25
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-833 841,17-1 639 672,25
6Wynik netto262 437,60820 888,08
Azysk netto262 437,60820 888,08
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)376 009,35128 628,75
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)376 009,35128 628,75
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto262 437,60820 888,08
IIKorekty razem521 220,49378 427,13
1Amortyzacja31 246,762 883,14
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)22 917,5363 439,13
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 364,79
5Zmiana stanu rezerw579,001 118,00
6Zmiana stanu zapasów-99 911,93
7Zmiana stanu należności-1 035 906,25-445 597,48
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 887 202,51606 812,80
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 279 246,20153 940,76
10Inne korekty2 703,86-4 169,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)783 658,091 199 315,21
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy15 869,853 656,28
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 821,142 500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 048,711 156,28
a) w jednostkach powiązanych1 000,00
b) w pozostałych jednostkach1 048,711 156,28
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 048,711 156,28
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki629 147,0151 247,19
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych75 890,5912 347,19
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne351 256,42
3Na aktywa finansowe, w tym:38 900,00
a) w jednostkach powiązanych34 400,00
b) w pozostałych jednostkach4 500,00
– nabycie aktywów finansowych4 500,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne202 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-613 277,16-47 590,91
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki827 078,93346 266,48
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek800 069,40287 921,75
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki27 009,5358 344,73
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-827 078,93-346 266,48
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-656 698,00805 457,82
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-656 698,00805 457,82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu807 917,902 460,08
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:151 219,90807 917,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania73 782,60

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki