Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SPORTS ADVANTAGE S.A.
Siedziba
Województwo Śląskie
Powiat BIELSKO BIAŁA
Gmina BIELSKO BIAŁA
Miejscowość BIELSKO BIAŁA
Adres
Kod kraju PL
Województwo Śląskie
Powiat BIELSKO BIAŁA
Gmina BIELSKO BIAŁA
Ulica CERAMICZNA
Nr domu 20
Miejscowość BIELSKO BIAŁA
Kod pocztowy 43-346
Poczta BIELSKO BIAŁA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9311Z - działalność obiektów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000384296

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunkowość Sports Advantage S.A. prowadzona jest według zasad zawartych
w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst ustawy o rachunkowości - Dz.U.152 z 2009r.poz 1223).
Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
a) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych
o odpisy umorzeniowe i wykazuje się w bilansie wg wartości netto. Wartości niematerialne i prawne, o ile przewidywany okres użytkowania nie jest krótszy, amortyzuje się następująco:
- licencje i prawa autorskie - w ciągu lat
- inne wartości niematerialne i prawne - w ciągu 5 lat.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł. mogą być amortyzowane
w całości jednorazowo,

b) środki trwałe wycenia się według cen nabycia i kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie według wartości netto. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową według rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Załączniku nr1 Ustawy o podatku od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U.2000 nr 54, poz.654, z późniejszymi zmianami). Środki trwałe o wartości początkowej do 3500 zł. mogą być amortyzowane w całości jednorazowo,

c) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem , pomniejszonych
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

d) rozrachunki, należności i roszczenia zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy i wykazuję się w wartości nominalnej z uwzględnieniem zasad ostrożnej wyceny. Wartości należności wykazuje się według wartości netto tj. pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące,

e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
f) zapasy materiałów i towarów
na dzień bilansowy przeprowadzana jest inwentaryzacja zapasów materiałów
i towarów drogą spisu z natury. Wyceny zapasów dokonuje się za pomocą metody FIFO (metoda ceny najwcześniejszej),
g) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej,
h) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa,
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje rynek aktywny w inny sposób określonej wartości godziwej długoterminowe inwestycje finansowe ujmuję się w księgach według wartości godziwej,

i) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej,

j) rozliczenia międzyokresowe
odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń,

k) kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.
Przychody i koszty ustalane są zgodnie z zasadą memoriału, niezależnie od terminu ich zapłaty. Rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe przewidziane dla
jednostek mikro zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 (Dz.U.z 2017r. poz.2342 ze zm.)

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 676 065,88 1 727 881,54
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 676 065,88 1 727 881,54
1 Środki trwałe 1 676 065,88 793 014,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 639 916,40 749 871,14
c) urządzenia techniczne i maszyny 36 149,48 43 142,94
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 934 867,46
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 1 448 813,75 1 432 802,02
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 8 316,00 516,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 8 316,00 516,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 316,00 516,00
– do 12 miesięcy 8 316,00 516,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 439 872,81 1 432 010,13
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 439 872,81 1 432 010,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 1 430 000,00 1 430 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 430 000,00 1 430 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 872,81 2 010,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 872,81 2 010,13
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 624,94 275,89
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 124 879,63 3 160 683,56
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 888 886,87 2 874 664,76
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 400 000,00 2 400 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 800 000,00 800 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -325 335,24 -119 995,28
VI Zysk (strata) netto 14 222,11 -205 339,96
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 235 992,76 286 018,80
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 180 000,00 186 000,00
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 180 000,00 186 000,00
a) kredyty i pożyczki 180 000,00 186 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 55 992,76 100 018,80
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 55 992,76 100 018,80
a) kredyty i pożyczki 37 876,81 47 981,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 382,40 49 374,75
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 568,36 2 662,38
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 165,19
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 3 124 879,63 3 160 683,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 564 211,67 459 417,28
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 495 234,25 383 003,30
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68 977,42 76 413,98
B Koszty działalności operacyjnej 639 372,74 491 961,03
I Amortyzacja 51 815,66 34 504,19
II Zużycie materiałów i energii 112 200,93 101 560,52
III Usługi obce 160 156,35 65 128,51
IV Podatki i opłaty, w tym: 30 965,11 23 838,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 157 463,55 186 521,62
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 26 764,16 24 173,73
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 49 470,01 9 615,62
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50 536,97 46 618,84
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -75 161,07 -32 543,75
D Pozostałe przychody operacyjne 45 111,16 10 536,74
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 45 111,16 10 536,74
E Pozostałe koszty operacyjne 562,02 125 955,98
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 125 710,95
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 562,02 245,03
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -30 611,93 -147 962,99
G Przychody finansowe 55 340,78 10,68
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 55 340,78 10,68
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 10 506,74 11 367,62
I Odsetki, w tym: 10 506,74 11 367,62
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14 222,11 -159 319,93
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 14 222,11 -159 319,93
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok14 222,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:664 664,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:650 442,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:14 222,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki