Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica STAWKI
Nr domu 40
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 01-040
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4671Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4730Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4612Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
4617Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4619Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
4675Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4676Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
4920Z - transport kolejowy towarów
4950A - transport rurociągami paliw gazowych
4950B - transport rurociągowy pozostałych towarów
4941Z - transport drogowy towarów
5224A - przeładunek towarów w portach morskich
5224B - przeładunek towarów w portach śródlądowych
5224C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000384279

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r, poz. 351), Zarząd Spółki Polski Gaz S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018 r. na które składa się :
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto 378 763,94 zł,
• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący sumę bilansową 153 120 576,30 zł,
• Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 378 763,94 zł,
• Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 597 961,89 zł.
• Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Kapitał i przekształcenia Spółki

W roku 2018 kapitał zakładowy Spółki wynosił 109.568.000,- PLN i dzielił się na 54 784 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej PLN 2,00 każda. Akcjonariuszowi Petrochemical Holding GmbH przysługuje 47 363 250 akcji na okaziciela serii A od numeru A 000000001 do numeru A 047363250 oraz 6 000 000 szt. akcji na okaziciela serii C od numeru C 000000001 do numeru C 006000000, zaś akcjonariuszowi BNC Holland B.V. 1 420 750 akcji na okaziciela serii B od numeru B 000000001 do numeru B 001420750.

W dniu 1 czerwca 2018 r. odbyło się zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zgodnie z porządkiem obrad:
1. Uchwałą nr 1 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwałą nr 2 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
3. Uchwałą nr 3 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
4. Uchwałą nr 4 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
5. Uchwałą nr 5 ZWZA postanowiło przeznaczyć zysk za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 w kwocie 3.042.204,06 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.
6. Uchwałą nr 6 ZWZA udzieliło Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
7. Uchwałami od nr 7 do nr 9 ZWZA udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
8. Uchwałą nr 10 ZWZA działając w trybie art. 397 Ksh postanowiło o dalszym istnieniu Spółki.

Działania rynkowe

W roku 2018 Spółka kontynuowała działalność w zakresie handlu gazem płynnym na terenie Polski w segmentach gazu w butlach, autogazu, gazu do celów grzewczych. Spółka sprzedawała również gaz dla odbiorców hurtowych na terenie kraju i krajów Unii Europejskiej.
W roku 2018 główne działania skierowane były na zwiększenie poziomu marży na tonę oraz wzrostu wolumenów we wszystkich grupach produktów tj. gazu w butlach, gazu do celów grzewczych oraz autogazu na rynku polskim.
W roku 2018 Spółka działała w ramach analogicznej struktury organizacyjnej w stosunku do roku
2017.
Spółka świadczy usługi napełniania butli w swoich rozlewniach na rzecz innych podmiotów. Działania rynkowe w zakresie świadczenia usług Spółka planuje prowadzić również w roku 2019 i następnych latach. Pozwoli to na ograniczenie kosztów logistyki i lepsze wykorzystanie posiadanych mocy technologicznych.
Spółka kładzie nacisk na zwiększenie ilości gazu przeładowywanego w terminalu w Sosnowcu. Podmioty będące klientami Spółki deklarują dalsze zwiększanie wolumenów przeładunku, jak również rozpatrują współpracę ze Spółką w perspektywie długoterminowej.
Od drugiego kwartału roku 2018 Spółka rozpoczęła wspólnie z podmiotem kooperującym świadczenie w Terminalu w Sosnowcu usług w zakresie przeładunku stali i towarów masowych np. soli drogowej. W tym celu Spółka w roku 2018 dokonała niwelacji i utwardzenia części wcześniej niewykorzystanych terenów Terminalu. W związku z satysfakcjonującymi wynikami finansowymi z tytułu świadczenia ww. usług i szybkim przyrostem wolumenu Spółka zamierza kontynuować rozwój tego segmentu działalności i w tym celu podjęła decyzję o budowie utwardzonego placu składowego umożliwiającego przeładunek zarówno materiałów sypkich jak i kontenerów/tank-kontenerów. Spółka podpisała zlecenia na wykonanie ww. prac. Plac składowy zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2019 r.
W trzecim kwartale 2018 r. Spółka w celu zabezpieczenia ciągłości prowadzenia prac manewrowych na torach terminala przyjęła do użytkowania nowy ciągnik szynowo drogowy, który zastąpił sprzedany pojazd pracujący na Terminalu od roku 2007. W tej chwili Spółka posiada dwa tego typu pojazdy zapewniające nieprzerwaną obsługę manewrowa wagonów użytkowanych przez Spójkę jak również przez klientów Spółki. Posiadanie dwóch pojazdów szynowych zabezpiecza ciągłość pracy i wykonywania zobowiązań przyjętych w umowach przeładunkowych zarówno przy nagromadzeniu przesyłek kolejowych jak i wypadku awarii lub przerw potrzebnych na wykonanie prac serwisowych jednego z pojazdów.
Wolumen przeładowywany przez Terminal Spółki w Sosnowcu wraz z wolumenami przeładowanymi przez powiązaną z Polski Gaz S.A. spółką Transgaz S.A. prowadzącą terminal w Zalesiu k. Małaszewicz na przejściu granicznym Brześć-Terespol plasuje Spółkę, jako największego w kraju przeładowcę gazów płynnych.
W związku z korzystnymi relacjami cenowymi gazu produkowanego w Rosji i Kazachstanie w stosunku do gazu z Europy Zachodniej Spółka dokonuje hurtowej sprzedaży gazu do podmiotów z krajów UE. Spółka zwiększyła również wolumeny hurtowej sprzedaży realizowanej do podmiotów krajowych.
Spółka stale dywersyfikuje dostawy gazu płynnego, zawierając umowy z nowymi dostawcami.
W roku 2018 Spółka kontynuowała realizację strategii rozwoju hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu w butlach. W tym celu w okresie całego roku Spółka zwiększała sieć sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów. W roku 2019 i latach następnych Spółka planuje kontynuację tej polityki w szczególności poprzez zwiększanie udziału sprzedaży detalicznej w ogólnym wolumenie sprzedawanego gazu w butlach i zwiększeniu stanu posiadanych butli. Szczególny nacisk Spółka kładzie na rozwój oferty sprzedaży butli za pośrednictwem stacji paliw zarówno sieciowych jak i indywidulanych, a także sieci sklepów
W roku 2019 kontynuowana będzie polityka Spółki zmierzająca do zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz większego wykorzystania potencjału posiadanej infrastruktury.
W roku 2018 Spółka podejmowała działania zmierzające do zwiększenia wolumenów
sprzedawanego autogazu. Spółka obsługiwała stacje paliw w sieci LOTOS, stacje w sieci BP oraz indywidualne stacje paliw. W ramach powyższych działań Spółka w dniu 20 grudnia 2018 r. zawarła kolejną umowę z LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na dostawy na stacje CODO i DOFO w roku 2019. W dniu 21 grudnia 2018 r. Spółka zawarła z BP Europa SE Oddział w Polsce umowę na dostawy autogazu do sieci stacji BP na terenie Wschodniej i Centralnej Polski w roku 2019. Spółka w planach na rok 2019 i lata kolejne ma rozwój tego segmentu poprzez nawiązywanie współpracy z kolejnymi sieciowymi i indywidualnymi stacjami paliw. Spółka podejmuje w tym zakresie odpowiednie działania handlowe, a także powiększa posiadaną flotę samochodową.
Pomimo wyżej opisanych działań pozytywnych dla Spółki, na wynik netto wpłynęły jednocześnie w sposób niekorzystny czynniki zewnętrzne, w szczególności w miesiącach listopad i grudzień 2018 r. W okresie tym nastąpił radykalny spadek notowań cen surowca, na podstawie których Spółka rozlicza kontrakty sieciowe. Spółka w tych miesiącach realizowała umowy zakupu zawarte w poprzednich okresach po wyższych cenach niż zastosowane bieżące ceny sprzedaży.
Spółka wykorzystując posiadane kompetencje zaopatrzeniowe i logistyczne kontynuowała w 2018 roku sprzedaż innych produktów petrochemicznych, takich jak styren i alkohol izobutylowy. Produkty petrochemiczne były nabywane z Rosji i sprzedawane zagranicznemu kontrahentowi. Spółka ma zamiar rozwijać ten segment działalności zarówno przez wzbogacenie oferty o sprzedaż propylenu wraz z przeładunkiem w terminalu Spółki jak również dołączenie do oferty hurtowej innych oferowanych przez wschodnich dostawców produktów petrochemicznych.
1 stycznia 2018 r. spółka zawarła z Sibur International GmbH umowę na sprzedaż Spółce gazu płynnego z dostawą w wagonach do Terminalu w Sosnowcu. Umowa ma charakter szczegółowy i określa wolumeny, do których dostarczenia zobowiązał się dostawca. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W dniu 22 stycznia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wydał na rzecz Polski Gaz S.A. pozwolenie AEO (AEO - z ang. Authorised Economic Operator - Upoważniony Przedsiębiorca) w zakresie uproszczeń celnych. Pozwolenie obowiązuje od 27.01.2018 r. Numer pozwolenia to: PL AEOC 440000180145. Wydanie decyzji było poprzedzone bardzo szczegółowymi audytami przeprowadzonymi przez Krajową Administrację Skarbową potwierdzającymi między innymi zarówno prawidłowość rozliczeń Spółki z fiskusem, jak również kompletność obowiązujących w Spółce procedur zapewniających prawidłowość prowadzenia rozliczeń w przyszłości. AEO ułatwia Spółce działania na gruncie celno-podatkowym i stwarza nowe dogodne warunki stabilnego rozwoju. Wpłynie to również na poprawę obsługi naszych kontrahentów i pozwoli rozszerzyć ofertę Polski Gaz S.A.

5 marca 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów na wniosek Spółki wydał decyzję o przedłużeniu obowiązywania i zwiększeniu kwoty zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla wyprowadzania wyrobów akcyzowych ze Składu Podatkowego Transgaz S.A. w Zalesiu.

W dniu 29 marca 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Obowiązującą do 28 marca 2019 r. umowę kredytu odnawialnego na kwotę 4.400.000,- PLN.

Rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym, w którym Spółka dysponowała wszystkimi dostępnymi w polskim systemie prawnym czterema koncesjami w zakresie gazu płynnego tj. koncesją na obrót paliwami ciekłymi (O

PC), koncesją na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), koncesją na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) oraz koncesją na przeładunek i magazynowanie paliw ciekłych (MPC). Ww. koncesje stanowią podstawę prawną dalszego rozwoju Spółki i znacząco wpływają na rozwój Spółki w zakresie importu, handlu hurtowego wewnętrznego i sprzedaży za granicę, a także świadczenia usług przeładunkowych i usługowego wytwarzania (mieszania LPG o różnych kodach CN).

5 lipca 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. aneks nr 1 do umowy gwarancji koncesyjnej paliwowej na kwotę 10.000.000,00 zł przedłużający do 31 sierpnia 2019 r. ważność gwarancji dla koncesji WPC. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola wydał postanowienie o przedłużeniu terminu ważności zabezpieczenia.
5 października 2018 r. Spółka podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. aneks nr 3 do umowy zlecenia udzielenia gwarancji koncesyjnej paliwowej przedłużający do 1 grudnia 2019 r. ważność gwarancji dla koncesji OPZ. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola wydał postanowienie o przedłużeniu terminu ważności zabezpieczenia.
Podpisanie powyższych aneksów do gwarancji pozwoliło na zachowanie ważności posiadanej przez Spółkę koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz na wytwarzanie paliw ciekłych. Z uwagi na fakt, że w roku 2018 utrzymywał się zapoczątkowany w latach 2016 i 2017 trend zmniejszania ilości przedsiębiorców posiadających koncesje OPZ i WPC w zakresie gazu płynnego z uwagi na niezłożenie przez koncesjonariuszy wymaganego prawem zabezpieczenia majątkowego, Spółka w swoich działaniach rynkowych starała się wypełnić lukę, jaka powstała po podmiotach, które zaniechały importu lub nie mogą dokonywać mieszania gazu posiadającego różne kody CN. Miało to wpływ na zwiększenie w roku 2018 wolumenów importu i hurtowej sprzedaży gazu. Spółka ma w planach dalsze aktywne powiększanie udziału w rynku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu, a następnie jego hurtowej sprzedaży na rzecz podmiotów posiadających jedynie koncesję na obrót gazem w kraju.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Spółka dokonała na rzecz podmiotu prawa brytyjskiego VTB Capital Trading Limited spłaty kwoty zadłużenia w z tytułu II-giej transzy do Umowy Nabycia oraz Umowy z Odroczoną Płatnością w wysokości 840.851,25 EUR. W związku z powyższym VTB Capital Trading Limited złożył oświadczenia o zwolnieniu hipoteki łącznej obciążającej nieruchomości Spółki położone w Górze Kalwarii, Ciechanowie, Śniadowie i Strzebielinie. Analogiczne oświadczenie o zwolnieniu ww. nieruchomości z hipoteki łącznej złożył również VTB Bank (Europe) SE z siedzibą we Frankfurcie n. Menem. Spółka złożyła do Sądów Rejonowych prowadzących Księgi Wieczyste dla ww. nieruchomości wnioski o wykreślenie hipotek ustanowionych wcześniej na rzecz VTB Bank (Europe) SE oraz VTB Capital Trading Limited. Wszystkie ww. hipoteki zostały prawomocnie wykreślone przez Sądy.

W dniu 21 grudnia 2018 r. Spółka aktem notarialnym – umową sprzedaży zbyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowie wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i urządzeń na rzecz niepowiązanych ze Spółką nabywców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Cena sprzedaży została uiszczona w całości na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w umowie, a nieruchomość została wydana w posiadanie Kupujących. Nieruchomość w Ciechanowie nie była Spółce niezbędna

do prowadzenia działalności gospodarczej.

Sytuacja finansowa W roku 2018 Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 378 763,94 PLN.
Wspólnik oraz Zarząd oceniają, że Spółka posiada potencjał do osiągnięcia w bieżącym i kolejnych latach wyniku pozwalającego na zmniejszenie straty z lat ubiegłych. Poza rozwojem działalności w obszarze dystrybucji gazu płynnego, Spółka wiąże istotne plany z działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej gazu płynnego oraz usług przeładunkowych gazu płynnego.
Zarząd będzie rekomendować Zgromadzeniu Wspólników przeznaczenie zysku z roku 2018 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Informacja o strukturze Spółki Spółka jest zorganizowana w formie wielooddziałowej, której podstawowe struktury organizacyjne tworzą:
1) zakład główny z/s w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
2) oddział w Górze Kalwarii, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria,
3) oddział w Sosnowcu, ul. Kolonia Wągródka, 41-217 Sosnowiec,
4) oddział Pomorski w Ugoszczy, 77-100 Bytów
Informacja o instrumentach finansowych

• ryzyko stopy procentowej

Polski Gaz S.A. na dzień 31.12.2018 r. posiadał jeden kredyt długoterminowy udzielony Spółce przez VTB Bank (Europe) SE oraz linię faktoringową w Banku Ochrony Środowiska S.A. w walucie PLN i EUR. Na dzień bilansowy Spółka nie korzystała z przyznanego limitu faktoringowego.
Umowa kredytu długoterminowego została podpisana w dniu 11 grudnia 2014 r. Na dzień bilansowy saldo kredytu długoterminowego wyniosło 6.630.000 EUR. Oprocentowanie wykorzystanej kwoty kredytu jest zmienne, ustalone na podstawie stawki bazowej EURIBOR trzymiesięczny + 6,0 p.p marży banku.
Spłata kredytu dokonywana będzie w 17-tu ratach kapitałowych określonych w umowie wg następującego harmonogramu:
- 2019 r. – 780.000,00 EUR;
- 2020 r. – 780.000,00 EUR;
- 2021 r. – 780.000,00 EUR;
- 2022 r. – 4.290.000,00 EUR.
Przyznany limit faktoringowy w kwocie 7 000 000,00 PLN jest przeznaczony na finansowanie wierzytelności z tytułu sprzedaży gazu płynnego, sprzedaży oleju napędowego, usług przeładunkowych, czynszów najmu. Limit ten ma charakter odnawialny. Na dzień bilansowy Spółka nie wykorzystywała przyznanego limitu faktoringowego. Bankowi przysługuje miesięczna prowizja operacyjna z tytułu realizacji przez Bank czynności wynikających z umowy faktoringu w wysokości 0,22 % od kwoty brutto przelanych w danym miesiącu wierzytelności, jednak nie mniejsza niż 1 200,00 PLN powiększona o podatek VAT. Bankowi przysługują również odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o marżę Banku w wysokości 1,70 punktów procentowych w stosunku rocznym i o podatek VAT. Oprocentowanie dyskonta ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. Za każdy dzień opóźnienia po terminie płatności, w terminie wydłużonego okresu finansowania, (tzn. do 30 dni po terminie płatności), naliczane są dodatkowe odsetki za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia poprzedzającego wpływ środków na rachunek Banku, powiększone o podatek VAT. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła wypłata zaliczki, powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,10 punktów procent
owych w stosunku rocznym.
W ramach istniejącej umowy faktoringowej w dniu 25.07.2013 r. Spółce został udzielony sublimit w wysokości 700.000,00 EUR. Na dzień bilansowy Spółka nie wykorzystywała przyznanego limitu faktoringu w walucie EUR. Bankowi przysługuje miesięczna prowizja operacyjna z tytułu realizacji przez Bank czynności wynikających z umowy faktoringu w wysokości 0,22 % od kwoty brutto przelanych w danym miesiącu wierzytelności, jednak nie mniejsza niż 300,00 EUR powiększona o podatek VAT. Odsetki dyskontowe obliczone są od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o marżę Banku w wysokości 2,78 punktów procentowych w stosunku rocznym i o podatek VAT. Oprocentowanie dyskontowe ustalane jest na podstawie stawki bazowej EURIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. Za każdy dzień opóźnienia po terminie płatności, w terminie wydłużonego okresu finansowania, Bank nalicza dodatkowe odsetki za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia poprzedzającego wpływ środków na rachunek Banku, powiększone o podatek VAT. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej EURIBOR 1M dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła wypłata zaliczki, powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,26 punktów procentowych, w stosunku rocznym.
W dniu 11 grudnia 2014 r. Polski Gaz S.A. udzielił spółce powiązanej Petrochemical Holding GmbH długoterminowej pożyczki w kwocie 8.099.832,00 EUR. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,25 % w stosunku rocznym. Termin spłaty pożyczki przypada na 31.12.2019 r. W lipcu 2017 roku Petrochemical Holding GmbH dokonał spłaty części kapitału pożyczki od Polski Gaz S.A. w wysokości 8.000.000,00 EUR.
W dniu 27 grudnia 2016 r. Polski Gaz S.A. zawarł ze spółką powiązaną Petrochemical Holding GmbH umowę potwierdzającą zadłużenie, zgodnie z którą dotychczasowa wierzytelność Polski Gaz S.A. od Petrochemical Holding GmbH w kwocie 735.888,22 PLN została przekwalifikowana na pożyczkę długoterminową. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,25% w stosunku rocznym, a termin spłaty pożyczki przypada na 31.12.2019 r.
• wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
Bieżąca wartość księgowa aktywów finansowych oraz zobowiązań nie odbiega znacząco od ich wartości godziwej z uwagi na krótki termin wymagalności.
• Działalność badawczo – rozwojowa
W roku 2018 Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.
• Nabywanie własnych papierów wartościowych
W roku 2018 Spółka nie nabywała akcji własnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

III. B. BILANS

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 10% - 50%,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne 20% - 50%,
- wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej PLN 3.500,- w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisywane w koszty zużycia materiałów i energii.

Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy) obejmują rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, niezakwalifikowane do gruntów lub nieruchomości wchodzących w skład inwestycji (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy), o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku w momencie oddania do używania i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Przez cenę nabycia rozumie się cenę zakupu (bez podatku VAT), łącznie z ewentualnym podatkiem akcyzowym, cłem, kosztami zakupu (opłaty notarialne, skarbowe, prowizje oraz powstałe przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania różnice kursowe od kredytów, pożyczek, zobowiązań i przedpłat).

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej PLN 3.500,00 są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Składniki majątku o okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz o wartości niższej niż PLN 3.500,00 ewidencjonowane są jako środki trwałe i umarzane są na zasadach ogólnych.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 1%-2,5%,
- budowle i budynki 2,5%-4%,
- urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%-30%,
- sprzęt komputerowy 30%,
- środki transportu 14%-20%,
- inne środki trwałe 10%-30%.
Butle gazowe wykorzystywane do sprzedaży gazu płynnego amortyzowane są bilansowo według stawki 10% (średni okres od daty nabycia do daty pierwszej legalizacji) natomiast dl

a potrzeb podatku dochodowego stosuje się amortyzację 20%.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Długoterminowe aktywa finansowe:

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według metody praw własności.

Inne udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia transakcji.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych, oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie.

Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.

Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób:
Materiały cena zakupu
Towary cena nabycia

Dla Spółki określenie „cena nabycia” oznacza wartość składnika aktywów, obejmującą kwotę netto (bez podatku VAT) należną sprzedającemu (cena zakupu) oraz koszty bezpośrednio związane z za

kupem i przystosowaniem składnika aktywów do wprowadzenia go do obrotu. W przypadku materiałów i towarów stanowiących gaz (propan, butan lub propan-butan) takimi kosztami są: cło, koszty transportu, podatek akcyzowy, opłata paliwowa, opłata zapasowa oraz koszty odprawy celnej. Podatek akcyzowy i opłata paliwowa jest zawsze doliczana do KWS gazu przeznaczonego do napędu pojazdów samochodowych (autogaz). Gaz jest deklarowany jako autogaz w momencie wydania go ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, lub w imporcie w wypadku zapłaty podatku akcyzowego przy składaniu deklaracji SAD.

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchód materiałów i towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą FIFO.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Jeżeli dłużnik posiada w Spółce należności handlowe przeterminowane powyżej 360 dni, to na wszystkie przeterminowane należności od tego dłużnika zawiązywany jest odpis aktualizujący w wysokości 100 % przeterminowanej należności.

Jeżeli dłużnik posiada w Spółce należności handlowe przeterminowane powyżej 180 dni, to na wszystkie przeterminowane należności od tego dłużnika zawiązywany jest odpis aktualizujący w wysokości 50 % przeterminowanej należności.

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
• od dłużników w stosunku do których toczy się postępowanie sądowe – do wysokości należności stanowiącej wartość przedmiotu sporu,
• kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna - do wysokości należności nieobjętej zabezpieczeniem,
• których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności

Ponadto odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością, w oparciu o analizę ściągalności należności. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących w wysokości:

• 100% wartości należności handlowych z przedziału struktury wiekowej powyżej 360 dni,
• 50% wartości należności handlowych z przedziału struktury wiekowej powyżej 180 dni.

Według analogicznych zasad Spółka dokonuje odpisów aktualizujących należności od firm powiązanych.

W 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o niezawiązywaniu odpisów aktualizujących na należności przeterminowane pow. 180 dni od klientów, których dług jest zabezpieczony hipotecznie, prawomocnymi wyrokami lub trwa w stosunku do dłużnika egzekucja komornicza.
Decyzją Zarządu zostały ob

jęte odpisem aktualizującym w wysokości 1,5% w stosunku do przyjętych w Spółce zasad rachunkowości, należności przeterminowane pow. 180 dni od kategorii klientów osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nabywające butle na faktury z długim terminem płatności. Ww. podmioty otrzymują od Spółki pierwszą dostawę butli na kredyt, a następne dostawy butli otrzymują za gotówkę. Ponieważ osoby te stale i systematycznie nabywają gaz, rozliczenie faktury zostanie dokonane dopiero po wystawieniu kolejnej faktury lub też w związku z zakończeniem przez Spółkę dostaw do danego klienta. W związku z powyższym, po dokonaniu szczegółowej analizy operacji gospodarczych mających miejsce w latach poprzednich, zarząd Spółki oszacował ryzyko nie ściągnięcia należności od ww. klientów na 1,5% wartości odpisu, jaki byłby zawiązany przy zastosowaniu dotychczasowych zasad zawiązywania odpisów aktualizujących należności przyjętych w Spółce. Ponadto jednostkowe należności od ww. osób występują w niewielkich kwotach, co dodatkowo zmniejsza ryzyko windykacyjne po stronie Spółki.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W sprawozdaniu finansowym różnice kursowe prezentowane są w szyku zwartym i nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi obciąża koszty finansowe, a nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi uznaje przychody finansowe. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Odpisy aktualizujące wartość należności i roszczeń tworzone są na należności, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2017 r. omówionymi powyżej.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne są dokonywane, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz w umowie Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał rezerwowy pochodzi z połączenia wszystkich przejętych od spółek składników kapitałów własnych na moment połączenia w 2000 roku i stanowi różnicę pomiędzy wartością umorzonych udziałów w cenie nabycia a wartością aktywów netto przejętych spółek.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczące
go się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze,
- odprawy emerytalno - rentowe,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są, jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W sprawozdaniu finansowym różnice kursowe prezentowane są w szyku zwartym, tzn. nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi uznaje przychody finansowe, a nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi obciąża koszty finansowe. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne ujmowane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

III. C. WYCENA TRANSAKCJI W WALUTACH OBCYCH Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów i pasywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) - po kursie średnim ustalanym w tym dniu przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, natomiast w sprawozdaniu prezentowane są one w szyku zwartym i nadwyżka odnoszona jest odpowiednio do prz

ychodów bądź kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zwiększają koszt wytworzenia produktu lub cenę nabycia towaru, a także cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

III. A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody operacyjne

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów. W księgach rachunkowych Spółki ujmowane są w okresach, których dotyczą.

Koszty operacyjne

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. W rachunku zysków i strat ujmowane są wszystkie koszty działalności operacyjnej dotyczące danego okresu.

Pozostałe przychody i koszty

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, cesji wierzytelności, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. W 2018 r. Spółka rozpoznała zysk podatkowy w wysokości 3 641 979,00 zł.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową z lat ubiegłych możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2018 r. i kończący się 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie.

W związku z tym, iż bilans na dzień 31.12.2017 r. sporządzony przez Zarząd wykazywał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polski Gaz S.A. podjęło w dniu 1 czerwca 2018 r. uchwałę nr 10 o kontynuacji działalności Spółki.

Mając na uwadze, iż bilans na dzień 31.12.2018 r. sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zarząd Spółki zwoła w terminie ustawowym (do 30 czerwca 2019 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego porządku obrad znajdzie się podjęcie uchwały o kontynuacji działalności Spółki.
Spółka uznaje, że nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności. Spółka dysponuje środkami niezbędnymi do kontynuowania działalności. Spółka realizuje plany rozwoju, zarówno te związane ze sprzedażą, jak i plany inwestycyjne. Spółka planuje także wzrost wolumenów sprzedaży, w szczególności w segmencie sprzedaży do klienta detalicznego. W ślad za tymi działaniami pójdą również działania zmierzające do obniżenia kosztów operacyjnych w przeliczeniu na jednostkę sprzedaży. Spółka cieszy się zaufaniem instytucji finansowych, banków i spółek leasingowych.
Mając na uwadze podjęte przez Spółkę działania Zarząd nie widzi ryzyka dla kontynuacji działalności Spółki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Przedmiot działalności Spółki zgodnie z EKD

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Polski Gaz S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 351) oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
• roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
• wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
• pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
• sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
• działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
• działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z),
• działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
• sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
• sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
• sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
• transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
• transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
• transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
• transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
• przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),
• przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),
• przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
• magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
• magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
• działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
• kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
• zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
• wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
• działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
• działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
• działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
• pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
• badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
• działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
• pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
• działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
• działalność w zakresie inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
• działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
• wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),

Dane rejestrowe i adresowe spółki i jej oddziałów

• sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).

Spółka została zarejestrowana w dniu 29.07.1999 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem RHB 57736 jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka w wyniku przekształcenia w Spółkę Akcyjną została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.04.2011 r. pod numerem KRS 0000384279.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Spółka jest zorganizowana w formie wielooddziałowej, której podstawowe struktury organizacyjne tworzą:

1) zakład główny z/s w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
2) oddział w Górze Kalwarii, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria,
3) oddział w Sosnowcu, ul. Kolonia Wągródka, 41-217 Sosnowiec,
4) oddział Pomorski w Ugoszczy, 77-100 Bytów
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 67 084 426,54 77 775 913,49
I Wartości niematerialne i prawne 24 373 452,26 26 148 802,23
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 24 373 452,26 26 148 802,23
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 38 411 108,56 40 654 871,46
1 Środki trwałe 38 167 734,89 40 428 588,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12 257 685,85 12 430 323,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 911 723,65 12 849 586,70
c) urządzenia techniczne i maszyny 8 720 167,56 9 629 047,78
d) środki transportu 1 128 127,86 1 001 074,58
e) inne środki trwałe 4 150 029,97 4 518 556,72
2 Środki trwałe w budowie 243 373,67 226 282,67
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 3 244 300,00 9 916 175,74
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 244 300,00 9 916 175,74
a) w jednostkach powiązanych 3 244 300,00 9 916 175,74
– udziały lub akcje 3 244 300,00 3 244 300,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 6 671 875,74
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 055 565,72 1 056 064,06
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 055 565,72 1 056 064,06
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 86 036 149,75 78 934 196,30
I Zapasy 6 706 062,96 15 933 176,15
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 6 706 062,96 15 933 176,15
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 68 118 928,16 59 156 250,65
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 68 118 928,16 59 156 250,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 416 704,29 30 666 638,76
– do 12 miesięcy 39 416 704,29 30 666 638,76
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 880 675,72 1 584 789,68
c) inne 21 901 578,03 21 103 668,13
d) dochodzone na drodze sądowej 5 919 970,12 5 801 154,08
III Inwestycje krótkoterminowe 9 582 248,48 2 057 293,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 582 248,48 2 057 293,10
a) w jednostkach powiązanych 6 926 993,49
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 6 926 993,49
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 655 254,99 2 057 293,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 509 487,30 2 057 293,10
– inne środki pieniężne 145 767,69
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 628 910,15 1 787 476,40
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 153 120 576,29 156 710 109,79
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 53 742 262,95 53 363 499,02
I Kapitał (fundusz) podstawowy 109 568 000,00 109 568 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 420 000,00 420 000,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -470 580,52 -470 580,52
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -56 153 920,46 -59 196 124,52
VI Zysk (strata) netto 378 763,93 3 042 204,06
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 378 313,34 103 346 610,77
I Rezerwy na zobowiązania 3 439 386,05 3 604 840,33
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 811 262,58 1 856 556,80
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 167 534,56 160 298,67
– długoterminowa 167 534,56 160 298,67
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 1 460 588,91 1 587 984,86
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 460 588,91 1 587 984,86
II Zobowiązania długoterminowe 25 990 145,20 28 939 447,27
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 25 990 145,20 28 939 447,27
a) kredyty i pożyczki 25 155 000,00 27 653 067,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 835 145,20 1 286 380,27
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 69 728 810,11 69 848 323,33
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 281 221,97 450 047,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 281 221,97 450 047,03
– do 12 miesięcy 281 221,97 450 047,03
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 69 221 649,60 69 197 973,28
a) kredyty i pożyczki 10 503 075,22 3 255 948,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 086 534,11 786 395,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 42 037 677,22 45 840 293,06
– do 12 miesięcy 42 037 677,22 45 840 293,06
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 352 023,46 12 724 176,79
h) z tytułu wynagrodzeń 154 536,45 113 591,60
i) inne 7 087 803,14 6 477 567,60
4 Fundusze specjalne 225 938,54 200 303,02
IV Rozliczenia międzyokresowe 219 971,98 953 999,84
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 219 971,98 953 999,84
– długoterminowe
– krótkoterminowe 219 971,98 953 999,84
Pasywa razem 153 120 576,29 156 710 109,79
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 378 068 795,57 350 867 289,95
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 985 192,07 26 783 065,13
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 356 083 603,50 324 084 224,82
B Koszty działalności operacyjnej 377 004 675,91 346 559 650,60
I Amortyzacja 6 174 767,90 6 628 367,06
II Zużycie materiałów i energii 3 229 946,79 3 436 252,88
III Usługi obce 16 517 424,97 15 711 340,71
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 307 673,11 1 620 300,14
– podatek akcyzowy 63 092,29 81 117,00
V Wynagrodzenia 10 540 223,05 9 220 279,45
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 320 216,32 2 297 377,38
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 939 236,90 4 997 824,49
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 331 975 186,87 302 647 908,49
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 064 119,66 4 307 639,35
D Pozostałe przychody operacyjne 5 099 181,42 3 435 308,44
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 003 115,74 341 352,37
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 4 096 065,68 3 093 956,07
E Pozostałe koszty operacyjne 443 896,82 787 724,59
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 184 117,96 378 396,83
III Inne koszty operacyjne 259 778,86 409 327,76
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 719 404,26 6 955 223,20
G Przychody finansowe 595 221,07 3 839 923,91
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 364 465,71 642 981,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 364 465,71 642 981,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 364 465,71 642 981,00
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 212 262,86 1 301 494,81
– od jednostek powiązanych 72 613,77 1 202 101,98
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 18 492,50 1 895 448,10
H Koszty finansowe 5 312 186,29 6 312 521,36
I Odsetki, w tym: 3 440 605,23 5 569 399,72
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 1 871 581,06 743 121,64
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 002 439,04 4 482 625,75
J Podatek dochodowy 623 675,10 1 440 421,69
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 378 763,94 3 042 204,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 53 363 499,02 50 321 294,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 53 363 499,02 50 321 294,96
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 109 568 000,00 109 568 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 109 568 000,00 109 568 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 420 000,00 420 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 420 000,00 420 000,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu -470 580,52 -470 580,52
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu -470 580,52 -470 580,52
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -56 153 920,46 -59 196 124,52
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 042 204,06 1 590 023,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 042 204,06 1 590 023,07
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 042 204,06 1 590 023,07
pokrycia strat z lat ubiegłych 3 042 204,06 1 590 023,07
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -59 196 124,52 -60 786 147,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -59 196 124,52 -60 786 147,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 042 204,06 1 590 023,07
przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 3 042 204,06 1 590 023,07
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -56 153 920,46 -59 196 124,52
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -56 153 920,46 -59 196 124,52
6 Wynik netto 378 763,94 3 042 204,06
A zysk netto 378 763,94 3 042 204,06
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53 742 262,96 53 363 499,02
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 378 763,94 3 042 204,06
II Korekty razem -727 105,85 -14 077 134,66
1 Amortyzacja 6 174 767,90 6 628 367,06
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 616 333,00 -1 347 701,63
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 475 946,70 3 643 167,73
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -948 195,35 -289 757,60
5 Zmiana stanu rezerw -165 454,28 -681 674,07
6 Zmiana stanu zapasów 9 227 113,19 -7 779 378,62
7 Zmiana stanu należności -8 865 875,41 5 460 125,32
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 666 778,33 -20 772 857,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -574 963,27 1 062 574,44
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -348 341,91 -11 034 930,60
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 1 146 807,23 379 017,67
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 146 807,23 379 017,67
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 1 572 166,91 1 660 734,25
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 572 166,91 1 660 734,25
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -425 359,68 -1 281 716,58
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 7 512 123,11 34 059 161,06
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 7 147 657,40 33 416 180,06
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 364 465,71 642 981,00
II Wydatki 6 140 459,64 27 257 223,12
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 3 197 434,73 23 295 787,83
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 933 196,62 1 011 678,81
8 Odsetki 2 009 828,29 2 949 756,48
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 371 663,47 6 801 937,94
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 597 961,88 -5 514 709,24
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 597 961,90 -5 514 709,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 670,18 -23 789,18
F Środki pieniężne na początek okresu 2 057 293,11 7 572 002,35
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 655 254,99 2 057 293,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania 371 706,23 200 303,02
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 002 439,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 364 465,71 364 465,71
dywidenda 364 465,71 364 465,71 art 20 ust 3
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 808 500,59 1 808 500,59
rozwiązanie odpisu aktualizującego, wcześniej niezaliczonego do kosztów podatkowych 103 686,44 103 686,44 art 12 ust 4
odsetki naliczone nieotrzymane 76 782,46 76 782,46 art 12 ust 4 pkt 2
niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 1 069 501,56 1 069 501,56 art 15a
kary umowne nieotrzymane 500 318,00 500 318,00 art 12 ust 3e
różnice kursowe dot. poprzednich lat podatkowych 40 144,86 40 144,86 art 12 ust 4
pozostałe 18 067,27 18 067,27
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 907 803,99 907 803,99
niezrealizowane różnice kursowe dodatnie z 2017 r. 898 107,79 898 107,79 art 15a
pozostałe 9 696,20 9 696,20
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 037 393,65 2 037 393,65
amortyzacja niepodatkowa 1 053 082,19 1 053 082,19 art 16.1
spisanie należności 149 205,08 149 205,08 art 16.1 ust 44
likwidacja środków trwałych 59 400,47 59 400,47 art 16.1 ust 6
nadmierne niedobory towarów akcyzowych wraz z akcyza i opłatą paliwową 247 324,57 247 324,57 art 16.1 ust 47
inne 329 380,96 329 380,96 art 16.1
PFRON 194 390,00 194 390,00 art 16.1 ust 36
pozostałe 4 610,38 4 610,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 4 879 520,85 4 879 520,85
rezerwy na należności nieściagalne 129 197,57 129 197,57 art 16.1 ust 26
ujemne róznice kursowe niezrealizowane 2 289 141,50 2 289 141,50 art 15a
rezerwy na swiadczenia emerytalne 7 235,89 7 235,89 art 16.1 ust 27
rezerwy na niewykorzystane urlopy 557 579,98 557 579,98 art 16.1 ust 27
rezerwy - koszty pośrednie dot. 2018 r. 928 830,54 928 830,54 art 15 ust 4e
rezerwy na wiewypłacone wynagrodzenia 903 008,93 903 008,93 art 15 ust 4g
naliczone, a niezapłacone odsetki od zobowiązań 64 526,44 64 526,44 art 16.1 ust 11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 4 469 917,32 4 469 917,32
wynagrodzenia za 2017 r. wypłacone w 2018 r. 935 795,18 935 795,18 art 15 ust 4g
ujemne róznice kursowe niezrealizowanew z 2017 r. 949 101,31 949 101,31 art 15a
koszty urlopów zrealizowane w 2018 r. 652 189,68 652 189,68 art 16.1 ust 27
koszty pośrednie dot. 2017 r. poniesione w 2018 r. 1 932 831,15 1 932 831,15 art 15 ust 4e
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 123 709,35 123 709,35
strata podatkowa z 2015 r
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -1 457 704,78 -1 457 704,78
koszty finansowania dłużnego (ponad limit) -1 457 704,78 -1 457 704,78 art 15c
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 518 269,34
K. Podatek dochodowy 668 471,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Wsprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2018 r.

-

Sprawozdanie Finansowe 2018 - informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki