Szczegóły spółki

Nazwa POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252138640
REGON 016053828
KRS 0000384279
Adres ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Telefon 8270394
Faks 8270394
E-mail biuro@polskigaz.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4671Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 4612Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 4617Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4619Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 4676Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 4920Z — transport kolejowy towarów
 • 4950A — transport rurociągami paliw gazowych
 • 4950B — transport rurociągowy pozostałych towarów
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 5224A — przeładunek towarów w portach morskich
 • 5224B — przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 5224C — przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.66 0.65
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.94 1.85
Płynność bieżąca (CR) 1.13 1.23
Płynność szybka (QR) 0.9 1.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.94 1.85
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.87% 0.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.7% 0.7%
Rentowność aktywów (ROA) 1.94% 0.25%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 17 33230
Poz. 33230. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-33156/2020]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
5 sierpnia 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie w KancelariiNotarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
   porządku obrad;
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz spra-
   wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady
   Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2019 oraz
   sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozda-
   nia Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania spra-
   wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od
   1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu
   Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozda-
   nia finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do
   31.12.2019 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do
   31.12.2019 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
   dzącego rejestr akcjonariuszy;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez:
     a) wykreślenie § 6 ust. 4,
     b) zmianę § 6 ust. 5, który otrzyma brzmienie: Akcje
      mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub
      niepieniężne.
     c) dodanie w § 6 ust. 9, który otrzyma brzmienie:
      Akcje Spółki nie mają formy dokumentu i podle-
      gają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,
      prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą
      Walnego Zgromadzenia.
     d) zmianę § 8 ust. 4, który otrzyma brzmienie: Zarząd
      może wydawać akcje w zamian za wkłady pie-
      niężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w spra-
      wie ustalenia ceny emisyjnej oraz obejmowania
      akcji za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody
      Rady Nadzorczej.
     e) dodanie w § 20 ust. 6 litery n, która otrzyma brzmie-
      nie: wybór i zmiana podmiotu prowadzącego
      rejestr akcjonariuszy;  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Statutu Spółki;
  17. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 33230. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-33156/2020]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
5 sierpnia 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie w KancelariiNotarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
   porządku obrad;
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz spra-
   wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady
   Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2019 oraz
   sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozda-
   nia Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania spra-
   wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od
   1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu
   Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozda-
   nia finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do
   31.12.2019 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do
   31.12.2019 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
   dzącego rejestr akcjonariuszy;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez:
     a) wykreślenie § 6 ust. 4,
     b) zmianę § 6 ust. 5, który otrzyma brzmienie: Akcje
      mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub
      niepieniężne.
     c) dodanie w § 6 ust. 9, który otrzyma brzmienie:
      Akcje Spółki nie mają formy dokumentu i podle-
      gają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,
      prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą
      Walnego Zgromadzenia.
     d) zmianę § 8 ust. 4, który otrzyma brzmienie: Zarząd
      może wydawać akcje w zamian za wkłady pie-
      niężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w spra-
      wie ustalenia ceny emisyjnej oraz obejmowania
      akcji za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody
      Rady Nadzorczej.
     e) dodanie w § 20 ust. 6 litery n, która otrzyma brzmie-
      nie: wybór i zmiana podmiotu prowadzącego
      rejestr akcjonariuszy;  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Statutu Spółki;
  17. Zamknięcie Zgromadzenia.
2020-04-20 76/2020 10 18731
Poz. 18731. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18247/2020]

Zarząd Spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r.,
o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur
Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2
lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
   porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH w sprawie
   upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji wła-
   snych, wraz ze wskazaniem kwoty przekazanej na ten cel
   na kapitał rezerwowy na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH.
  4. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 18731. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18247/2020]

Zarząd Spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r.,
o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur
Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2
lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
   porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH w sprawie
   upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji wła-
   snych, wraz ze wskazaniem kwoty przekazanej na ten cel
   na kapitał rezerwowy na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH.
  4. Zamknięcie Zgromadzenia.
2019-05-23 99/2019 18 26534
Poz. 26534. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-26353/2019]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
18 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Warszawie, w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski Spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
    porządku obrad;
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz spra-
    wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2018 oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozda-
    nia Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania spra-
    wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od
    1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
    wozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
    Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania spra-
    wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Prezesowi Zarządu Spółki;
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
  14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 26534. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-26353/2019]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
18 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Warszawie, w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski Spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
    porządku obrad;
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz spra-
    wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2018 oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozda-
    nia Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania spra-
    wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od
    1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
    wozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
    Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania spra-
    wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r.
    do 31.12.2018 r.;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Prezesowi Zarządu Spółki;
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
  14. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-05-09 89/2018 24 19209
Poz. 19209. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18685/2018]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
1 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
   porządku obrad.
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz spra-
   wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r.
   do 31.12.2017 r.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej z jej działalności za rok obrotowy 2017 oraz
   sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
   Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawoz-
   dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r.
   do 31.12.2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od
   1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu
   Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozda-
   nia finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE
    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE
          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 19209. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18685/2018]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
1 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie
   porządku obrad.
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz spra-
   wozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r.
   do 31.12.2017 r.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej z jej działalności za rok obrotowy 2017 oraz
   sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
   Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawoz-
   dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r.
   do 31.12.2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od
   1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu
   Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozda-
   nia finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE
    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE
          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki