Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "KRUSZYWA POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKRUSZYWA POLSKIE S.A.
Siedziba
Województwopomorskie
Powiatkościerski
GminaKościerzyna
MiejscowośćRybaki
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatKościerski
GminaKościerzyna
UlicaWdzydzka
Nr domu4
MiejscowośćRybaki
Kod pocztowy83-406
PocztaWąglikowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0811Z - wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
0812Z - wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
0899Z - pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000384232

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w Spółce stosowane były następujące zasady rachunkowości, co do których ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 36 miesięcy 5 lat
Wartość firmy 60 miesięcy 6 lat
Inne wartości niematerialne i prawne 24-60 miesięcy 7 lat
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.
Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty.
b) Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową według następujących stawek procentowych:
prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,5%
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,5% - 4,5%
urządzenia techniczne i maszyny 7% - 14%
środki transportu 14%-20%
inne środki trwałe 7%-20%
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej/degresywnej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
Środki trwałe o cenie niższej niż 3.500,00 są ujmowane w ewidencji środków trwałych. W miesiącu przyjęcia do użytkowania następuje jednorazowe odpisanie ich w koszty amortyzacji.
Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.
c) Środki trwałe w budowie
Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.
d) Inwestycje
Inwestycje długoterminowe wycenia się następująco:
nieruchomości w cenie nabycia,
wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia,
udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne długoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje długoterminowe w cenie nabycia.
Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się następująco:
udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne krótkotetrminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje krótkoterminowe w cenie rynkowej.
e) Zapasy
Zapasy wycenia się następująco:
materiały i towary w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto
produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto
półprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto
Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę "pierwsze przyszło – pierwsze wyszło".
Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Ze względu na trwałe cechy produktu (kamień) okres przydatności do sprzedaży jest bardzo wydłużony.
f) Należności
Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością według następujących zasad:
należności przeterminowane powyżej 90 dni o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - w pełnej wysokości,
należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do kwot nie objętch ubezpieczeniem ,
należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości kwoty głównej i kosztów postepowania,
Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
g) Rezerwy
Rezerwy tworzone są według następujących zasad:
pewne przyszłe zobowiązania w wysokości kwot wiarygodnie oszacowanych,
do których zaliczamy:
-rezerwy na podatek odroczony,
-rezerwy na urlopy i świadczenia emerytalne,
-rezerwy na na przyszłe zobowiązania,
h) Zobowiązania
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe50 549 768,5547 511 677,68
IWartości niematerialne i prawne41 148,694 290,37
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne41 148,694 290,37
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe31 777 500,6134 327 370,29
1Środki trwałe30 156 874,6729 122 420,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 277 271,354 277 271,35
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 097 397,629 440 648,16
c) urządzenia techniczne i maszyny11 803 174,5913 257 523,27
d) środki transportu2 482 987,822 104 083,84
e) inne środki trwałe496 043,2942 893,42
2Środki trwałe w budowie1 189 843,985 034 487,17
3Zaliczki na środki trwałe w budowie430 781,96170 463,08
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe17 916 078,1612 454 490,16
1Nieruchomości5 236 906,18
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe12 679 171,9812 454 490,16
a) w jednostkach powiązanych12 424 693,0012 292 193,00
– udziały lub akcje12 174 693,0012 042 193,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki100 000,00100 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe150 000,00150 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach254 478,98162 297,16
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki254 478,98162 297,16
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe815 041,09725 526,86
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego526 181,59432 096,86
2Inne rozliczenia międzyokresowe288 859,50293 430,00
BAktywa obrotowe24 612 318,2521 515 164,31
IZapasy2 891 786,031 627 534,46
1Materiały1 100 826,451 038 272,56
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe1 780 505,68569 992,19
4Towary1 489,904 414,40
5Zaliczki na dostawy i usługi8 964,0014 855,31
IINależności krótkoterminowe10 000 775,239 007 415,56
1Należności od jednostek powiązanych202 863,351 568,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:202 863,351 568,25
– do 12 miesięcy202 863,351 568,25
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek9 797 911,889 005 847,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 403 355,818 671 632,33
– do 12 miesięcy9 403 355,818 671 632,33
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych35 810,00240 209,05
c) inne358 746,0794 005,93
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe11 472 968,2610 650 608,77
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 472 968,2610 650 608,77
a) w jednostkach powiązanych114 192,00108 848,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki114 192,00108 848,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach419 554,29505 863,83
– udziały lub akcje5 400,0014 400,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki414 154,29491 463,83
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 939 221,9710 035 896,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 939 221,9710 035 896,94
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe246 788,73229 605,52
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem75 162 086,8069 026 841,99
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny55 068 828,9951 737 395,15
IKapitał (fundusz) podstawowy5 151 300,005 151 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:45 586 095,1541 222 742,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto4 331 433,845 363 352,28
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 093 257,8117 289 446,84
IRezerwy na zobowiązania735 788,971 338 071,57
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego191 309,51819 249,51
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne522 479,46500 822,06
– długoterminowa147 387,30106 708,61
– krótkoterminowa375 092,16394 113,45
3Pozostałe rezerwy22 000,0018 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe22 000,0018 000,00
IIZobowiązania długoterminowe5 996 830,332 737 693,87
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 996 830,332 737 693,87
a) kredyty i pożyczki3 953 033,571 635 196,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 043 796,761 102 497,53
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 248 848,948 802 074,76
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych35 304,1031 860,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:35 304,1031 860,10
– do 12 miesięcy35 304,1031 860,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 099 152,467 761 647,42
a) kredyty i pożyczki2 423 176,621 279 440,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 177 547,621 258 881,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 690 766,583 868 545,37
– do 12 miesięcy3 622 145,583 796 372,37
– powyżej 12 miesięcy68 621,0072 173,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi26 402,4926 890,27
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 402 337,82988 237,76
h) z tytułu wynagrodzeń357 314,89316 364,17
i) inne21 606,4423 288,19
4Fundusze specjalne1 114 392,381 008 567,24
IVRozliczenia międzyokresowe3 111 789,574 411 606,64
1Ujemna wartość firmy596 486,99
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 111 789,573 815 119,65
– długoterminowe2 408 459,383 111 789,46
– krótkoterminowe703 330,19703 330,19
Pasywa razem75 162 086,8069 026 841,99
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:58 812 277,9850 051 702,19
– od jednostek powiązanych2 516,281 568,25
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów58 365 785,3349 757 233,10
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów446 492,65294 469,09
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 336 244,8721 291 237,03
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów24 063 504,4721 033 735,44
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów272 740,40257 501,59
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)34 476 033,1128 760 465,16
DKoszty sprzedaży14 542 410,5713 479 477,19
EKoszty ogólnego zarządu13 263 104,2811 961 980,73
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)6 670 518,263 319 007,24
GPozostałe przychody operacyjne3 045 190,393 947 441,15
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych199 271,51137 222,06
IIDotacje717 091,91722 274,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 128 826,973 087 945,09
HPozostałe koszty operacyjne1 629 242,49847 388,28
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 629 242,49847 388,28
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)8 086 466,166 419 060,11
JPrzychody finansowe309 268,94278 621,93
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:170 332,45218 626,90
– od jednostek powiązanych5 344,005 344,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne138 936,4959 995,03
KKoszty finansowe3 266 325,99327 955,27
IOdsetki, w tym:198 847,56201 850,51
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych26 000,0028 475,00
IVInne3 041 478,4397 629,76
LZysk (strata) brutto (I+J–K)5 129 409,116 369 726,77
MPodatek dochodowy797 975,271 006 374,49
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)4 331 433,845 363 352,28
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)51 737 395,1546 374 042,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach51 737 395,1546 374 042,87
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 151 300,005 151 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 151 300,005 151 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu41 222 742,8736 242 370,96
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 363 352,284 980 371,91
a) zwiększenie (z tytułu)4 363 352,284 980 371,91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)4 363 352,284 980 371,91
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu45 586 095,1541 222 742,87
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 363 352,284 980 371,91
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 363 352,284 980 371,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 363 352,284 980 371,91
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)5 363 352,284 980 371,91
- wypłata dywidendy1 000 000,00
- odpis z zysku na kapitał zapasowy 4 363 352,284 980 371,91
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 331 433,845 363 352,28
Azysk netto4 331 433,845 363 352,28
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)55 068 828,9951 737 395,15
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)55 068 828,9951 737 395,15
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto4 331 433,845 363 352,28
IIKorekty razem1 655 131,924 001 095,85
1Amortyzacja5 558 323,255 791 812,34
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych60 622,4446 497,84
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)91 494,44179 389,07
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-199 271,51-137 222,06
5Zmiana stanu rezerw-602 282,60153 968,29
6Zmiana stanu zapasów-1 264 251,576 227,33
7Zmiana stanu należności-993 359,641 026 793,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów384 371,62-24 787,45
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 406 514,51-3 032 429,83
10Inne korekty26 000,00-9 153,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 986 565,769 364 448,13
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy318 768,39402 398,08
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych241 384,85340 581,30
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:17 074,0061 816,78
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach17 074,0061 816,78
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych-92 181,82
– odsetki109 255,8261 816,78
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne60 309,54
IIWydatki11 077 040,714 516 855,75
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 707 634,534 346 392,67
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne5 236 906,18
3Na aktywa finansowe, w tym:132 500,00
a) w jednostkach powiązanych132 500,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne170 463,08
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-10 758 272,32-4 114 457,67
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy5 620 156,971 650 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki5 620 156,971 650 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-115 497,113 364 342,90
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 000 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 158 583,471 341 226,54
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-3 641 815,961 759 950,05
8Odsetki367 735,38263 166,31
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)5 735 654,08-1 714 342,90
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)963 947,523 535 647,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:903 325,033 489 149,72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-60 622,44-46 497,84
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 035 896,946 546 747,22
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 939 221,9710 035 896,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 975 219,811 171 869,59
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 129 409,116 369 726,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 401 696,342 401 696,343 509 957,03
przychody z tyt.ujemnej wartości firmy 596 486,99596 486,99art 12 ust 4 pkt 3c2 176 869,96
przychody z tyt.rozliczenia dotacji 703 330,08703 330,08art 12 ust 4703 330,08
z tyt.rozwiązania rezerw759 249,63759 249,63art 12 ust 4564 010,34
odsetki naliczone76 286,2176 286,21art 12 ust 4 pkt 265 276,32
inne przychody 266 343,43266 343,43art 12 ust 4
pozostałe 470,33
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 385 214,051 385 214,05
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 488 686,527 488 686,524 446 355,66
amortyzacja niepodatkowa 3 020 655,793 020 655,79art 16 ust 1 pkt 483 231 694,31
rezerwy 544 479,46544 479,46art 16 ust 1 pkt 27518 822,06
odpisy aktualizujące 48 727,4148 727,41art 16 ust 1 pkt 2568 030,86
pozostałe NKUP838 224,16838 224,16art 16 ust 1627 808,43
dopłata do kapitału 2 996 739,002 996 739,00art 12 ust 4 pkt 11
pozostałe 39 860,7039 860,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:184 079,43184 079,43184 595,76
składki ZUS 184 079,43184 079,43art 15 ust 4h pkt 2184 595,76
pozostałe 3 139 685,663 139 685,661 967 710,01
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:251 809,64251 809,64106 215,79
ulga na badania i rozwój215 702,14215 702,14art 18d ust 3066 328,59
pozostałe 36 107,5036 107,5039 887,20
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym8 026 038,005 047 603,00
K. Podatek dochodowy1 524 947,00959 045,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Informacje dodatkowa
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki