Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatM.TYCHY
GminaTYCHY
MiejscowośćTYCHY
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatM.TYCHY
GminaTYCHY
UlicaEDUKACJI
Nr domu7
MiejscowośćTYCHY
Kod pocztowy43-100
PocztaTYCHY
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9312Z - działalność klubów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000383275

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330 ).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów:
Księgi rachunkowe, obejmujące zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz salda kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów (inwentarz) prowadzone są techniką komputerową. Programy komputerowe dopuszczone są do stosowania w Spółce i odpowiednio chronione.
Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych przeprowadzana jest w terminach określonych w ustawie o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne i ich amortyzacja
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
• koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
• nabytą wartość firmy,
• nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
• nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
• know-how.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, z tym, że wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowo spisanie w koszty.

Charakterystyczną wartością niematerialną i prawną dla klubów sportowych są transfery definitywne zawodników. W odniesieniu do każdej indywidualnej rejestracji zawodnika, zamortyzowana kwota musi być umieszczana systematycznie. Zostaje to osiągnięte poprzez comiesięczne umieszczanie aktywu, jako kosztu przez okres trwania kontraktu zawodnika.
Dla celów rachunkowości, wartość księgowa zawodnika indywidualnego nie może podlegać aktualizacji wyceny w górę, nawet, jeżeli kierownictwo może uznać, że wartość rynkowa jest wyższa niż wartość księgowa.
Skapitalizowana wartość zawodników musi podlegać indywidualnej i corocznej weryfikacji przez zarząd pod kątem utraty wartości.
Środki trwałe
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjęte zostały stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi amortyzacji podatkowej.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.
Dnia 04.01 2016 Zarząd Spółki Tyski Sport S.A, podjął uchwałę w sprawie określenia stawki amortyzacji w latach 2016-2018 dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Stadionu Miejskiego w Tychach w wysokości 1,25%.
Środki trwałe w budowie
Zgodnie z art.28.8 u.o.r. nakłady obejmują ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montaż
u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe wycenianie są w cenie nabycia.
Zapasy
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości, Spółka ustaliła metodę prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w postaci ewidencji wartościowej obrotów i stanów towarów ( w tym opakowań).
Przyjęcie na magazyn towarów wycenia się w cenach zakupu, a więc według rzeczywistych cen, wynikających z faktur zakupu. (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Taki sposób wyceny nie zniekształca stanu aktywów oraz wyniku finansowego Spółki. Stosując wycenę towarów w cenach zakupu, koszty towarzyszące towarom, jak na przykład: koszty transportu, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej.
Rozchód towarów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które zostały nabyte lub wytworzone najwcześniej - czyli stosując tzw. metodę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe obejmują:
• ogół należności z tytułu dostaw i usług w zakresie sportu,
• ogół należności z tytułu działalności sponsorskiej,
• ogół należności z tytułu działalności w zakresie najmu i podnajmu powierzchni
nieruchomości,
• całość lub część należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Odpisy aktualizujące na należności tworzy się na należności, których ściągalność jest wątpliwa, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, stosując zasadę wynikającą z art. 35b.1.3.u.o.r, wskazującą na dokonanie odpisu aktualizującego na należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega.
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, nie dłuższych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy. W Spółce dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu:
• odpisów rocznych ZFŚS
• podatku od nieruchomości
• ubezpieczeń majątkowych i OC zawodników
• innych
W ciągu roku obrotowego ujmuje się je w wysokości poniesionych kosztów, zgodnie z posiadaną dokumentacją, którą stanowi:
• dla odpisu rocznego ZFŚS – szczegółowe wyliczenie planowanego odpisu rocznego,
• dla innych kosztów – stosowna dokumentacja ( umowa, faktura, nota obciążeniowa)
Na dzień bilansowy w Spółce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, po upewnieniu się, co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych.
Kapitał własny
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa, statutu Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału z

ysku.

Rezerwy
Rezerwy odzwierciedlają wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek spółki do wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować, mimo, że ani kwota ani termin nie są pewne. Rezerwy tworzy się na przypadające na dany okres, jeszcze nieponiesione koszty w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy wycenia się:
• na podatek odroczony – w wysokości podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
• rezerwy na przyszłe zobowiązania – w wysokości oszacowanej kwoty zobowiązania, którego obowiązek będzie spółka miała wypełnić w przyszłości.
Rezerwy obciążają wynik finansowy. Na dzień bilansowy jest przeprowadzona weryfikacja i aktualizacja stanu rezerw. Jeśli w wyniku weryfikacji stwierdzono nadmiernie utworzone rezerwy, to nie później niż na dzień bilansowy dokonuje się zmniejszenie rezerwy.
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe jest to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Dotyczą zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym
i publicznoprawnym.
W ciągu roku obrotowego, zobowiązania krótkoterminowe wyrażone w walucie krajowej wycenia się w wielkości nominalnej.
Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Rozliczenie międzyokresowych przychodów
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów z zachowaniem zasady ostrożności, rozliczając otrzymane z góry środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
Są to przypadające na przyszłe okresy rozliczenia przychody z :
• otrzymanych dotacji,
• świadczeń sponsorskich (usługi reklamowe).
Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Spółka tworzy RMB ( w zależności od charakteru zdarzenia) w szczególności na:
• wynagrodzenia
• usługi obce

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasad ostrożnej wyceny.
Spółka w sprawozdaniu finansowym – rachunek zysków i strat wykazuje wynik finansowy w wariancie porównawczym.
Przychody ujmowane są na podstawie wystawionych faktur VAT, w wartości netto, tzn. bez podatku od towarów i usług.
Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (na kontach zespołu „4” ZPK Zakładowego Planu Kont) i równocześnie w układzie funkcjonalnym (na kontach zespołu „5” Zakładowego Planu Kont). Konta zespołu „5" oznaczają poszczególne źródła finansowania kosztów- działów, które generują koszty. Prowadzona do kont zespołu „5” Zakładowego Planu Kont analityka zapewnia dodatkowo możliwość identyfikacji rodzaju kosztów.
Pozostałe przychody operacyjne prezentowane w rachunku zysków i strat związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, to szczególności przychody związane z:
• ze zbyciem środków trwałych,
• odpisaniem przedawnionych zobowiązań,
• otrzymanymi odszkodowaniami i zwrotami z ubezpieczenia
• otrzymanymi dotacjami na organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji sportowych
• darowiznami.
Pozostałe koszty operacyjne to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty związane z:
• otrzymanymi karami regulaminowymi (PZPN, PZKOSZ, PZHL),
• odpisaniem przedawnionych należności,
• odpisami umorzeniowymi wartości firmy (sekcji sportowych),
• kosztami operacji zawodników,
• kosztami zaniechanej inwestycji.
Za przychody finansowe spółka uznaje uzyskane (należne lub zrealizowane) korzyści ekonomiczne wynikające z przeprowadzonych przez jednostkę operacji finansowych, w efekcie, których doszło do zwiększenia aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań.
Do przychodów finansowych zalicza się :
• odsetki z lokat terminowych,
• odsetki z wyceny bilansowej,
• dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe spółki definiowane są, jako zmniejszenie korzyści ekonomicznych, będących rezultatem operacji finansowych (zmniejszenie aktywów, zwiększenie zobowiązań).
Do kosztów finansowych zalicza się:
• odsetki od kredytów i pożyczek,
• odsetki dla kontrahentów,
• odsetki zwłoki z tytułu zobowiązań podatkowych,
• ujemne różnice kursowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą a sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metoda pośrednią.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży (z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, ale bez podatku VAT) oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia, albo cenach nabycia lub zakupu. Różnica ta jest powiększona o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi.
Przez przychody finansowe ustawodawca rozumie między innymi przychody z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Przez koszty finansowe rozumiemy, w szczególności, odsetki, straty ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe112 454 327,07114 260 378,24
IWartości niematerialne i prawne62 434,35583 767,23
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy232 500,00
3Inne wartości niematerialne i prawne62 434,35351 267,23
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe112 290 332,72113 676 611,01
1Środki trwałe112 290 332,72113 676 611,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)7 379 145,007 379 145,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej95 113 717,7196 352 370,07
c) urządzenia techniczne i maszyny9 483 070,119 623 119,57
d) środki transportu
e) inne środki trwałe314 399,90321 976,37
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe101 560,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe101 560,00
a) w jednostkach powiązanych101 560,00
– udziały lub akcje101 560,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 946 945,962 024 154,59
IZapasy60 395,3984 900,34
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary60 395,3984 892,84
5Zaliczki na dostawy i usługi7,50
IINależności krótkoterminowe771 731,26724 381,62
1Należności od jednostek powiązanych1 117,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 117,00
– do 12 miesięcy1 117,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek770 614,26724 381,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:711 351,59682 232,97
– do 12 miesięcy711 351,59682 232,97
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne59 262,6742 148,65
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe298 656,58974 127,88
1Krótkoterminowe aktywa finansowe298 656,58974 127,88
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne298 656,58974 127,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach298 656,58974 127,88
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe816 162,73240 744,75
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem114 401 273,03116 284 532,83
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny109 593 284,74113 494 593,93
IKapitał (fundusz) podstawowy142 428 780,00142 428 780,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:14,8814,88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-28 934 200,95-25 157 693,82
VIZysk (strata) netto-3 901 309,19-3 776 507,13
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 807 988,292 789 938,90
IRezerwy na zobowiązania12 853,2325 345,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy12 853,2325 345,72
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 853,2325 345,72
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 420 347,252 417 578,52
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 418 064,742 394 264,03
a) kredyty i pożyczki1 314 873,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 344 178,47876 773,05
– do 12 miesięcy1 344 178,47876 773,05
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych718 129,69670 599,79
h) z tytułu wynagrodzeń977 081,77795 775,57
i) inne63 801,2451 115,62
4Fundusze specjalne2 282,5123 314,49
IVRozliczenia międzyokresowe374 787,81347 014,66
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe374 787,81347 014,66
– długoterminowe
– krótkoterminowe374 787,81347 014,66
Pasywa razem114 401 273,03116 284 532,83
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 493 133,3210 068 004,51
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 341 825,529 842 592,78
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów151 307,80225 411,73
BKoszty działalności operacyjnej22 735 425,3721 318 178,27
IAmortyzacja1 500 275,071 533 667,25
IIZużycie materiałów i energii1 228 976,471 260 000,95
IIIUsługi obce4 900 727,554 394 931,22
IVPodatki i opłaty, w tym:405 376,07569 820,67
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia12 099 177,9911 164 723,99
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 405 183,502 133 909,17
– emerytalne632 612,52344 348,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe109 493,57143 794,69
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów86 215,15117 330,33
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 242 292,05-11 250 173,76
DPozostałe przychody operacyjne9 065 442,408 353 039,60
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych190 356,02138 211,97
IIDotacje7 550 000,007 628 133,46
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 325 086,38586 694,17
EPozostałe koszty operacyjne688 497,48896 304,85
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych94 097,9121 358,33
IIIInne koszty operacyjne594 399,57874 946,52
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 865 347,13-3 793 439,01
GPrzychody finansowe9 804,8919 729,46
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 606,6619 413,91
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne198,23315,55
HKoszty finansowe45 766,952 797,58
IOdsetki, w tym:27 479,182 003,93
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne18 287,77793,65
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 901 309,19-3 776 507,13
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 901 309,19-3 776 507,13
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)113 494 593,93117 271 101,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach113 494 593,93117 271 101,06
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu142 428 780,00142 428 780,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu142 428 780,00142 428 780,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu14,8814,88
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu14,8814,88
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-28 934 200,95-25 157 693,82
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu28 934 200,9525 157 693,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach28 934 200,9525 157 693,82
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu28 934 200,9525 157 693,82
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-28 934 200,95-25 157 693,82
6Wynik netto-3 901 309,19-3 776 507,13
Azysk netto
Bstrata netto3 901 309,193 776 507,13
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)109 593 284,74113 494 593,93
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)109 593 284,74113 494 593,93
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-9 768 911,30-9 689 904,22
IZysk (strata) netto-3 901 309,19-3 776 507,13
IIKorekty razem-5 867 602,11-5 913 397,09
1Amortyzacja1 732 775,071 812 667,25
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14 873,57
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-170 163,90-211 565,16
5Zmiana stanu rezerw-12 492,49-3 676,60
6Zmiana stanu zapasów24 504,9517 042,60
7Zmiana stanu należności-47 349,64-6 316,11
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów687 895,16496 669,31
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-547 644,83-390 084,92
10Inne korekty-7 550 000,00-7 628 133,46
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-9 768 911,30-9 689 904,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej243 440,00-266 171,70
IWpływy350 000,00300 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych350 000,00300 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki106 560,00566 171,70
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 000,00566 171,70
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:101 560,00
a) w jednostkach powiązanych101 560,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)243 440,00-266 171,70
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej8 850 000,007 628 133,46
IWpływy8 850 000,007 630 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 300 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe7 550 000,007 630 000,00
IIWydatki1 866,54
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe1 866,54
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)8 850 000,007 628 133,46
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-675 471,30-2 327 942,46
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-675 471,30-2 327 942,46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu974 127,883 302 070,34
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:298 656,58974 127,88
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 901 309,19-3 776 507,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 591 841,277 649 057,75
pozostałe 7 591 841,27
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:486 366,92
pozostałe 486 366,92
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:77 020,00
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 099 626,518 162 633,64
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 201 307,581 073 130,11
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 073 130,11792 114,47
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki