Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KPSZW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKPSZW Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatM.Wrocław
GminaM.Wrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatM.Wrocław
GminaM.Wrocław
UlicaAleja Śląska
Nr domu1
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy54-118
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
6430Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6629Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000381823

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:
-koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
-nabytą wartość firmy,
-autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
-prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
-know-how.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
- składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego ś
rodka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
-składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
-składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł spółka zalicza do wartości środki trwałe i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł spółka zalicza do środki trwałe i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
- odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń spółki dokonuje metodą liniową.
- wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartości 10 000zl podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe - obejmują udziały lub akcje, które ujmuje się wg ceny nabycia
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne - nie występują.
Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w cenie nabycia.
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - nie występują.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)
- Instrumenty finansowe - nie występują,
-Aktywa finansowe - nie występują.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - nie występują.
Pożyczki udzielone i należności własne - nie występują.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - nie występują.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - nie występują.
Zobowiązania finansowe - nie występują.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nie występują.
Instrumenty pochodne:
a) Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie - nie występują,
b) Wartość godziwa - nie występuje.
c)Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji instrumentu - nie występuje.
d) Ujęcie zabezpieczających instrumentów pochodnych - nie występuje.
e) Wycofanie wyznaczenia instrumentu jako zabezpieczenie - nie występuje.

Rzeczo

we składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały - nie występują,
Półprodukty i produkty w toku - nie występują,
Produkty gotowe koszt wytworzenia - nie występują,
Towary - nie występują.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych - nie występują.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych - nie występują..

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
-Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
-Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
-Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
-Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Rezerwy - nie występują.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald w

ykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych - nie występują.

Inne rozliczenia międzyokresowe
a)Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie występują,
b)Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne - nie występują.
Wycena transakcji w walutach obcych - nie występuje.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
-przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek,
-koszty finansowe z tytułu odsetek.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
-bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
-zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Podatek dochodowy bieżący.
- podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.
Jednostka przyjęła zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego dochodowego.
Jednostka przyjęła następującą zasadę odwracania się różnic przejściowych:
-w przypadku różnych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w poszczególnych latach obrotowych jednostka przyjmuje metodę FIFO przy odwracaniu się różnic przejściowych lub
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości nie zostały zastosowane w sprawozdaniu finansowym:
1.1.Jednostka nie odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
1.2Jednostka nie odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
1.3.Jednostka nie odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.
1.4.Jednostka nie odstąpiła od wyceny kontraktów długoterminowych określonych w art. 34a-34c na podstawie art. 34d.
1.5.Jednostka nie odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art. 3 ust. 6.

Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 418,536 152,82
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe5 000,005 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe5 000,005 000,00
a) w jednostkach powiązanych5 000,005 000,00
– udziały lub akcje5 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 418,531 152,82
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 418,531 152,82
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe98 343,2462 280,87
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe77 003,0554 285,76
1Należności od jednostek powiązanych2 460,002 460,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 460,002 460,00
– do 12 miesięcy2 460,002 460,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek74 543,0551 825,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:68 203,0351 329,74
– do 12 miesięcy68 203,0351 329,74
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 844,00
c) inne496,02496,02
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe20 788,436 983,79
1Krótkoterminowe aktywa finansowe20 788,436 983,79
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne20 788,436 983,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach20 788,436 983,79
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe551,761 011,32
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy243 750,00243 750,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem348 511,77312 183,69
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-7 225,01-123 682,51
IKapitał (fundusz) podstawowy333 750,00333 750,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-457 432,51-293 736,58
VIZysk (strata) netto116 457,50-163 695,93
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania355 736,78435 866,20
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe355 736,78435 866,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych327 745,76383 365,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:615,0022 472,75
– do 12 miesięcy615,0022 472,75
– powyżej 12 miesięcy
b) inne327 130,76360 893,11
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 991,0252 500,34
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 028,405 593,50
– do 12 miesięcy4 028,405 593,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 827,1516 832,92
h) z tytułu wynagrodzeń9 970,8016 797,20
i) inne6 164,6713 276,72
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem348 511,77312 183,69
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:141 828,5580 345,94
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów141 828,5580 345,94
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej284 454,31473 357,04
IAmortyzacja3 750,00
IIZużycie materiałów i energii10 391,0115 013,25
IIIUsługi obce82 717,3370 443,46
IVPodatki i opłaty, w tym:367,00908,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia173 748,94332 728,71
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:15 749,7646 900,65
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 480,273 612,97
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-142 625,76-393 011,10
DPozostałe przychody operacyjne1,00938,08
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych902,44
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1,0035,64
EPozostałe koszty operacyjne1,91172,46
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1,91172,46
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-142 626,67-392 245,48
GPrzychody finansowe261 156,25232 292,66
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:261 124,24232 292,41
AOd jednostek powiązanych, w tym:261 124,24232 292,41
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale232 292,41
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:32,010,25
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe2 337,79127,34
IOdsetki, w tym:2 337,79127,34
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)116 191,79-160 080,16
JPodatek dochodowy-265,713 615,77
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)116 457,50-163 695,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-123 682,5140 013,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów228,38
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-123 682,5140 241,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu333 750,00333 750,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu333 750,00333 750,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-293 736,58-252 952,61
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu293 736,58252 724,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów228,38
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach293 736,58252 952,61
a) zwiększenie (z tytułu)163 695,9340 783,97
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia163 695,9340 783,97
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu457 432,51293 736,58
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-457 432,51-293 736,58
6Wynik netto116 457,50-163 695,93
Azysk netto116 457,50
Bstrata netto163 695,93
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-7 225,01-123 682,51
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 225,01-123 682,51
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto116 457,50-163 695,93
IIKorekty razem-307 436,82-200 844,25
1Amortyzacja3 750,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-258 818,46-232 165,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-22 717,2945 254,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-25 129,42-21 518,75
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych193,854 729,17
10Inne korekty-965,50-894,03
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-190 979,32-364 540,18
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy261 124,24236 127,35
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 902,44
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:261 124,24232 224,91
a) w jednostkach powiązanych261 124,24232 224,66
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach261 124,24232 224,66
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach0,25
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki0,25
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 500,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 500,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)261 124,24234 627,35
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej90 000,00
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki90 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki56 340,2868,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek55 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 340,2868,00
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-56 340,2889 932,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)13 804,64-39 980,83
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:13 804,64-39 980,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 983,7946 964,62
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:20 788,436 983,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok116 191,79-160 080,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:261 124,24261 124,24232 292,41
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych261 124,24261 124,24art 22 ust 4232 292,41
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:720 000,00720 000,00660 000,00
przychody podatkowe spółki komandytowej720 000,00720 000,00art 5 ust 1660 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 068,46
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych art 16 ust 1 pkt 2168,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowychart 16 ust 1 pkt 2827,45
pozostałe 973,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 768,922 768,923 799,23
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)997,50997,50art 16 ust 1 pkt 1159,34
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 121 771,421 771,42art 16 ust 1 pkt 573 739,89
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:444 767,03444 767,03419 407,09
koszty podatkowe spółki komandytowej444 767,03444 767,03art 5 ust 1398 254,84
pozostałe 21 152,25
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:133 069,44133 069,44
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

informacjadodatkowa_2018_korekta

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki