Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NAVIGATOR CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNAVIGATOR CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaWarszawa
Ulicaul. Twarda
Nr domu18
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-105
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6612Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - działalność wspomagająca edukację
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000380467

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), zwaną dalej Ustawą.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

oprogramowanie komputerowe 50 %
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

b. Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Rodzaj środków trwałych Metoda amortyzacji Stawka amortyzacyjna
Komputery metoda liniowa 50 %
Środki transportu metoda liniowa 20 %
Pozostałe środki trwałe metoda liniowa 30 %
Inwestycje w obcych środkach trwałych (nieruchomości) metoda liniowa 33,33%
Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 PLN jednorazowo w momencie oddania do użytkowania 100 %

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

c. Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do mom

entu zakończenia ich budowy
i oddania do używania.

d. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości / według wartości godziwej.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia/ zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen przeciętnych/ pierwsze weszło-pierwsze wyszło/ ostatnie weszło-pierwsze wyszło/ szczegółowej identyfikacji cen. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia/zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kurs

u ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: przychody z tytułu wykonania usług wynikających z zawartych umów współpracy.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki nie ma przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów .

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

d. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.

e. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

f. W skład Navigator Capital S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

g. Jednostka nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

informacja techniczna

Z powodów technicznych uniemożliwiających usunięcie koluny "przekształcone dane porównanwcze za poprzedni rok obrotowy" w sprawozdaniu pojawia sie ta niepotrzebna kolumna. Pojawia sie ona w bilansie, rachunku zysków i strat, w rachunku przepływóe pieniężnycg oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym, wykazując wszędzie wartośći zerowe

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 134 684,833 205 282,24
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe198 396,46343 046,18
1Środki trwałe198 396,46343 046,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny18 396,3329 072,32
d) środki transportu143 156,37247 767,73
e) inne środki trwałe36 843,7666 206,13
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe630 866,64839 004,18
1Od jednostek powiązanych443 536,00689 836,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek187 330,64149 168,18
IVInwestycje długoterminowe2 229 110,641 908 002,46
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 229 110,641 908 002,46
a) w jednostkach powiązanych1 835 815,551 844 716,06
– udziały lub akcje1 835 815,551 844 716,06
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach393 295,0963 286,40
– udziały lub akcje54,0013 481,60
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki393 241,0949 804,80
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe76 311,09115 229,42
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego72 488,00107 497,96
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 823,097 731,46
BAktywa obrotowe1 103 893,081 927 378,16
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe689 133,291 696 141,41
1Należności od jednostek powiązanych394 469,861 411 067,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:394 469,861 100 270,38
– do 12 miesięcy394 469,861 100 270,38
– powyżej 12 miesięcy
b) inne310 796,68
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek294 663,43285 074,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:133 603,94285 074,35
– do 12 miesięcy133 603,94285 074,35
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych157 608,85
c) inne3 450,64
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe398 969,00207 340,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe398 969,00207 340,51
a) w jednostkach powiązanych210 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki210 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach45 262,3540 449,72
– udziały lub akcje27 719,5922 797,59
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki17 542,7617 652,13
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne143 706,65166 890,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach143 706,65166 890,79
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 790,7923 896,24
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 238 577,915 132 660,40
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 768 246,854 540 411,01
IKapitał (fundusz) podstawowy844 000,00844 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-412 434,03-355 898,42
VIZysk (strata) netto-772 164,16-56 535,61
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania470 331,06592 249,39
IRezerwy na zobowiązania7 906,5217 150,52
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 351,0015 595,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 555,521 555,52
– długoterminowa1 555,52
– krótkoterminowa1 555,52
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe92 523,62130 026,83
1Wobec jednostek powiązanych45 000,0045 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek47 523,6285 026,83
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe47 523,6285 026,83
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe357 675,92435 931,30
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych225 763,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:25 763,80
– do 12 miesięcy25 763,80
– powyżej 12 miesięcy
b) inne200 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek131 912,12435 931,30
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe27 898,8465 269,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:86 210,64164 639,69
– do 12 miesięcy86 210,64164 639,69
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych17 802,64163 516,55
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne42 506,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe12 225,009 140,74
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 225,009 140,74
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 225,009 140,74
Pasywa razem4 238 577,915 132 660,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 907 934,003 541 078,08
– od jednostek powiązanych898 543,822 185 446,94
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 907 934,003 541 078,08
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej3 502 644,243 643 166,38
IAmortyzacja177 751,32189 468,91
IIZużycie materiałów i energii225 695,47263 981,62
IIIUsługi obce2 331 659,702 490 704,97
IVPodatki i opłaty, w tym:6 141,3710 577,63
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia504 767,92348 406,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:95 345,85117 682,97
– emerytalne34 748,9636 150,35
VIIPozostałe koszty rodzajowe161 282,61222 343,87
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 594 710,24-102 088,30
DPozostałe przychody operacyjne21 065,097 318,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 965,09
IVInne przychody operacyjne7 000,007 318,35
EPozostałe koszty operacyjne100 053,42118 626,19
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych111,50
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych82 396,4720 354,04
IIIInne koszty operacyjne17 545,4598 272,15
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 673 698,57-213 396,14
GPrzychody finansowe954 787,01223 129,04
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:951 300,00185 185,05
AOd jednostek powiązanych, w tym:951 300,00185 185,05
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale951 300,00185 185,05
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 487,013 103,89
– od jednostek powiązanych347,45
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:34 840,10
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe27 390,6478 704,10
IOdsetki, w tym:8 499,7215 627,91
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych17 406,1151 722,69
IVInne1 484,8111 353,50
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-746 302,20-68 971,20
JPodatek dochodowy25 861,96-12 435,59
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-772 164,16-56 535,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 540 411,014 596 946,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 540 411,014 596 946,62
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu844 000,00844 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu844 000,00844 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 108 845,043 905 019,04
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego203 826,00
a) zwiększenie (z tytułu)203 826,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
transakcje na akcjach własnych203 826,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 108 845,044 108 845,04
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu203 826,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-203 826,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)203 826,00
transakcje na akcjach własnych203 826,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-412 434,03-355 898,42
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu192 350,70192 350,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach192 350,70192 350,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu192 350,70192 350,70
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-604 784,73-548 249,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-604 784,73-548 249,12
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-604 784,73-548 249,12
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-412 434,03-355 898,42
6Wynik netto-772 164,16-56 535,61
Azysk netto
Bstrata netto-772 164,16-56 535,61
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 768 246,854 540 411,01
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 768 246,854 540 411,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-846 545,93-482 914,28
IZysk (strata) netto-772 164,16-56 535,61
IIKorekty razem-74 381,77-426 378,67
1Amortyzacja177 751,32189 468,91
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-945 468,66-172 661,03
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej17 406,11-34 840,10
5Zmiana stanu rezerw-9 244,00318,56
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności875 950,58-457 276,65
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-240 885,1634 926,09
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych50 108,0413 913,55
10Inne korekty-228,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-846 545,93-482 914,28
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej706 734,94500 569,50
IWpływy969 836,54504 695,50
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:969 836,54504 695,50
a) w jednostkach powiązanych951 300,00165 581,66
b) w pozostałych jednostkach18 536,54339 113,84
– zbycie aktywów finansowych132 824,90
– dywidendy i udziały w zyskach185 185,05
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych18 000,00
– odsetki3 103,89
– inne wpływy z aktywów finansowych18 536,54
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki263 101,604 126,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych33 101,601 626,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:210 000,002 500,00
a) w jednostkach powiązanych210 000,00
pożyczka krótkoterminowa210 000,00
b) w pozostałych jednostkach2 500,00
– nabycie aktywów finansowych2 500,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne20 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)706 734,94500 569,50
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej116 626,85-302 474,30
IWpływy200 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki200 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki83 373,15302 474,30
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych195 510,48
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego74 873,4391 335,91
8Odsetki8 499,7215 627,91
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)116 626,85-302 474,30
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-23 184,14-284 819,08
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu166 890,79451 709,87
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:143 706,65166 890,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania93,84
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 697 602,20-254 156,25
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:951 300,00-951 300,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:23 096,9323 096,938 019,28
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:245 871,90245 871,90329 464,79
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 917,892 917,896 412,71
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 477 745,0060 877,00
K. Podatek dochodowy9 132,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

noty bliansowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki