Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRUGBY BUDOWLANI S.A.
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaŁÓDŹ
UlicaGÓRNICZA
Nr domu5
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy91-765
PocztaŁÓDŹ
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000379312

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Sprawozdanie finansowe BUDOWLANI RUGBY S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Górnicza 5 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Na podstawie art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2017 roku uchwałą nr 21 przyjęło uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych od 2017 roku. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych (art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości). Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Obejmuje ono uproszczony bilans (wraz z informacjami ogólnymi) oraz uproszczony rachunek zysków i strat z uszczegółoweniem wybranych pozycji.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami Ministra Finansów, w systemie elektronicznego przetwarzania danych.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Spółka wycenia według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa trwałe niemające postaci fizycznej o wartości powyżej 3.500 zł.
Stosowane stawki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.
Do środków trwałych kwalifikowane są składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 3 500 zł. i okresie użytkowania dłuższym niż rok.
Stosowane stawki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.
Składniki majątku o przewidywalnym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania i traktowane jako zakup materiałów. Spółka prowadzi rejestr wyposażenia do którego kwalifikowane są zakupy składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym rok a nie kwalifikujące się do środków trwałych.
Należności wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące w przypadku wystąpienia ryzyka ich odzyskania.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują następujące aktywa finansowe:
udzielone pożyczki przypadające do spłaty w okresie 1 roku od dnia bilansowego,
naliczone niewymagalne odsetki,
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, lub utrzymywane do terminu wymagalności,
środki pieniężne,
inne aktywa pieniężne tj.: wymagalne niezapłacone odsetki od pożyczek, lokat, czy rachunków bankowych.
Krajowe środki pieniężne wycenione są według wartości nominalnej.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
W myśl zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, jaka została określona w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu 1 roku od dnia bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Okres odpisywania wymienionych kosztów pokrywa się z okresem wynikającym z dokumentów źródłowych np. w odniesieniu do kosztów ubezpieczeń jest to okres wskazany w polisie,
Zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na dzień bilansowy. Różnice kursowe, które powstają w wyniku wyceny zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, zwiększają przychody lub koszty finansowe.
Bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ściśle określonych świadczeń na rzecz Spółki, lecz jeszcze niestanowiących zobowiązania, lub prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data powstania nie są jeszcze znane. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadni
ony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej i stanowią:
1) kapitał zakładowy wykazywany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w krajowym rejestrze sądowym,
2) kapitał zapasowy powstały z odpisów z zysku ujmowany zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
3) kapitał rezerwowy,
4) wynik finansowy netto roku obrotowego,
5) wynik finansowy lat poprzednich.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Przychody i koszty z tytułu sprzedaży wierzytelności oraz z tytułu różnic kursowych prezentowane są w rachunku zysków i strat wynikowo.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim działalność klubów sportowych ujęta wg EKD w dziale 9312Z (PKD 2007).
Spółka powstała 03 grudnia 2010 r. – akt notarialny sporządzony przez notariusza Elżbietę Szafrugę – prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi Al. Kościuszki 99 – rep. A Nr 9900/2010 pod firmą Budowlani S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Górnicza 5.
W 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy na Budowlani Rugby S.A.
Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 24.02.2011 pod numerem KRS 0000379312.
Spółce nadano numer REGON – 101046580 oraz NIP 7262638279
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe66 834,8976 791,24
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:41 204,4873 251,39
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:41 204,4860 205,55
– do 12 miesięcy15 142,9560 205,55
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:4 084,75815,29
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:4 084,75815,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach815,29
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe21 545,662 724,56
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy10 000,0010 000,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem76 834,8986 791,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-507 520,80-609 541,56
IKapitał (fundusz) podstawowy245 000,00245 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:300 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-862 985,33-714 885,13
VIZysk (strata) netto-189 535,47-139 656,43
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania584 355,69696 332,80
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:567 689,02679 666,12
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek100 630,00347 630,00
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:113 795,1997 622,22
– Do 12 miesięcy113 795,1997 622,22
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe16 666,6716 666,68
Pasywa razem76 834,8986 791,24
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi587 446,97611 930,26
IPrzychody netto ze sprzedaży587 446,97611 930,26
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej1 701 566,811 729 914,21
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii59 801,4082 397,23
IIIUsługi obce668 199,01628 259,46
IVWynagrodzenia913 601,39939 295,22
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:38 755,0037 598,86
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:21 210,0142 363,44
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-1 114 119,84-1 117 983,95
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:992 620,64987 043,08
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:8 273,6032,90
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:1,53
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1,53
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:59 764,208 682,66
IOdsetki, w tym:59 439,418 682,66
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-189 535,47-139 656,43
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)-189 535,47-139 656,43
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Środki trwałe.
Spółka posiada dwa środki trwałe – zegar boiskowy nabyty w 2011 roku, który był amortyzowany stawką amortyzacyjną 20 % i obecnie jest w 100% umorzony oraz laptop zakupiony w 2012 roku, w 100% umorzony w momencie przyjęcia go do użytkowania.
Kapitał podstawowy.
Kapitał podstawowy wynosi 245 000 zł. i dzieli się na 245 akcji imiennych o wartości nominalnej 1000 zł każda: 100 akcji serii A, 70 akcji serii B oraz 75 akcji serii C. Akcje uprzywilejowane nie występują.
W 2018 roku wyemitowano 300 akcji serii D o wartości łącznej 300 000 zł. Na dzień 31.12.2018 nie zostały one zarejestrowane w KRS.
Zmiany w kapitale własnym w 2018 roku przedstawiają się następująco:
1.1. Kapitał podstawowy BO = BZ 245 000,00
1.2. Straty z lat ubiegłych BO - 714 885,13
strata za 2017 - 139 656,43
skutki błędów lat ub. - 8 443,77
straty z lat ubiegłych BZ - 862 985,33
1.3. Wynik roku bieżącego BO - 139 656,43
zmiany w 2018 roku:
na pokrycie ubiegłych strat + 139 656,43
wynik roku bieżącego - 189 535,47
strata bieżącego roku (strata) BZ – 189 535,47
2. Spółka poniosła stratę w kwocie 189 535,47 zł w roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 r. Zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 500 854,13 zł.
Czynne rozliczenia międzyokresowe.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią koszty ubezpieczenia, usługi informatyczne i telekomunikacyjne dotyczące 2019 roku, a także koszty wynajmu zawodników z innych klubów rugby.
Struktura przychodów.
Struktura przychodów przedstawia się następująco:
• Sprzedaż usług – usługi promocyjne 574 964,60 PLN
• Sprzedaż biletów na mecze rugby 12 482,37 PLN
• Sprzedaż z dotacji 992 480,00 PLN
• Pozostałe przychody 283,91 PLN
Kalkulacja podatku dochodowego.
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego to:
PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 580 210,88
KOSZTY OGÓŁEM: 1 769 746,35
KOSZTY NKUP: 1 039 755,26
a) wyłączenia zg. z ustawą 44 171,17
- odsetki budżetowe i handlowe 9 172,76
- składki ZUS nie zapłacone 31 866,50
- pozostałe koszty 5 643,00
KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ: 992 480,00
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU: 729 991,09
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA: 850 219,79
DOCHÓD WOLNY OD PODATKU: 992 480,00
STRATA PODATKOWA: 992 480,00
Zatrudnienie.
W związku z charakterem działalności spółki struktura zatrudnienia jest nietypowa z tego:
- 6 osób na typowej umowie o pracę – menadżer drużyny, kierownik, 3 zawodników (mężczyźni) oraz sekretarka (1 kobieta)
- 40 zawodników na kontraktach sportowych z tytułu osobistego uprawiania sportu zbliżonych do umów o dzieło (sami mężczyźni)
- kilkunastu zawodników zatrudnianych doraźnie na umowę o dzieło lub zlecenie (sami mężczyźni)
- kilka osób zatrudnianych na umowę o dzieło spełniających funkcje pomocnicze szczególnie w czasie meczów gdy jesteśmy gospodarzami (kobiety i
mężczyźni)

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosi 6 150,00 brutto.

Pozostałe informacje wymagane wykazaniu w sprawozdaniu finansowym zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości nie występują w spółce Budowlani Rugby S.A.

Wyjaśnienie różnic dotyczących sprawozdania finansowego podpisanego w dniu 29 marca 2019 r.
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, do Spółki wpłynęły dokumenty dotyczące 2018 roku.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki