Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "MAKROCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMakrochem Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoLubelskie
PowiatM.Lublin
GminaM.Lublin
MiejscowośćLublin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubelskie
PowiatM.Lublin
GminaM.Lublin
UlicaRapackiego
Nr domu2
MiejscowośćLublin
Kod pocztowy20-150
PocztaLublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4675Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000378832

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasada kontynuacji -Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Zasada memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.
Spółka tworzy rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł.
Pozostałe środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przy amortyzowaniu środków trwałych stosuje się metodę liniową ustaloną na okres ekonomicznego używania danego środka trwałego.
Nieruchomości inwestycyjne wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych, a więc w cenie nabycia lub wytworzenia, powiększonym o koszty ulepszeń, a pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenione są na dzień bilansowy według ceny nabycia
Udziały w jednostkach powiązanych wycenione zostały według cen nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe wycenione są według wartości nominalnej.
Należności i udzielone pożyczki wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Dane wynikające z bilansu oddziału, wyrażone w walucie obcej, przeliczane są po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym przez NBP, natomiast z rachunku zysków i strat - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego.
Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice kursowe prezentowane są jako składnik kapitału z aktualizacji wyceny w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”.
Środki pieniężne wykazane zostały w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujęte są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazany jest w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.
Zobowiązania finansowe wycenione są na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Należności i zobowiązania wyrażane w walutach obcych wycenione są na dzień bilansowy po kursie średnim NBP obowiązującym na ten dzień (Tabela nr 252/A/NBP/2018)
1 EUR = 4,3000 PLN
1 USD = 3,7597 PLN

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki. Przychody finansowe z odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, pozostałe przychody finansowe.
Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
Wynik finansowy brutto korygują:
bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę MAKROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone łącznie z Oddziałem Spółki znajdującym się w Hiszpanii.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe123 177 001,98129 203 828,20
IWartości niematerialne i prawne500 755,20
3Inne wartości niematerialne i prawne500 755,20
IIRzeczowe aktywa trwałe53 631 522,5555 479 150,49
1Środki trwałe53 156 333,4355 261 080,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)9 497 005,659 014 997,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej24 801 157,6725 565 411,64
c) urządzenia techniczne i maszyny2 132 802,442 516 698,49
d) środki transportu15 323 576,3217 004 013,03
e) inne środki trwałe1 401 791,351 159 960,33
2Środki trwałe w budowie426 408,64140 148,98
3Zaliczki na środki trwałe w budowie48 780,4877 920,65
IIINależności długoterminowe309 161,48256 789,12
3Od pozostałych jednostek309 161,48256 789,12
IVInwestycje długoterminowe67 251 813,6671 598 329,20
1Nieruchomości36 940 157,7437 501 233,57
3Długoterminowe aktywa finansowe30 311 655,9234 097 095,63
a) w jednostkach powiązanych21 511 524,4633 955 245,66
– udziały lub akcje16 623 914,4612 231 933,66
– udzielone pożyczki4 887 610,0021 723 312,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale91 799,2791 799,17
– udziały lub akcje91 799,2791 799,17
c) w pozostałych jednostkach8 708 332,1950 050,80
– udzielone pożyczki8 708 332,1950 050,80
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 483 749,091 869 559,39
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 432 211,001 807 541,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe51 538,0962 018,39
BAktywa obrotowe245 162 576,73162 415 835,90
IZapasy99 731 843,6138 939 979,35
1Materiały4 782 084,781 512 453,78
4Towary85 203 770,2835 386 779,62
5Zaliczki na dostawy i usługi9 745 988,552 040 745,95
IINależności krótkoterminowe112 322 642,58119 001 114,49
1Należności od jednostek powiązanych7 308 246,073 248 692,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 308 246,073 248 692,71
– do 12 miesięcy7 308 246,073 248 692,71
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale706 557,851 847 417,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:706 557,851 847 417,83
– do 12 miesięcy706 557,851 847 417,83
3Należności od pozostałych jednostek104 307 838,66113 905 003,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:104 129 122,66113 894 434,22
– do 12 miesięcy104 129 122,66113 894 434,22
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych165 459,8710 569,73
c) inne13 256,13
IIIInwestycje krótkoterminowe32 192 522,443 362 422,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe32 192 522,443 362 422,69
a) w jednostkach powiązanych21 580 678,00
– udzielone pożyczki21 580 678,00
b) w pozostałych jednostkach6 034 268,34
– udzielone pożyczki6 034 268,34
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 577 576,103 362 422,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 577 576,103 362 422,69
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe915 568,101 112 319,37
Aktywa razem368 339 578,71291 619 664,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny149 678 839,78123 263 511,86
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000 000,00100 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:23 461 191,335 290 620,84
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:150 609,56-197 679,47
VZysk (strata) z lat ubiegłych346 350,72
VIZysk (strata) netto25 720 688,1718 170 570,49
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania218 660 738,93168 356 152,24
IRezerwy na zobowiązania1 894 093,063 172 019,25
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 558 263,002 799 458,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne335 830,0627 291,12
– długoterminowa120 432,163 680,46
– krótkoterminowa215 397,9023 610,66
3Pozostałe rezerwy345 270,13
– krótkoterminowe345 270,13
IIZobowiązania długoterminowe112 079 623,08124 581 007,13
3Wobec pozostałych jednostek112 079 623,08124 581 007,13
a) kredyty i pożyczki108 774 931,06121 167 739,93
c) inne zobowiązania finansowe3 099 398,483 254 565,13
e) inne205 293,54158 702,07
IIIZobowiązania krótkoterminowe104 687 022,7940 603 125,86
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych199 042,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:199 042,14
– do 12 miesięcy199 042,14
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 616 346,805 067 306,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 616 346,805 067 306,05
– do 12 miesięcy1 616 346,805 067 306,05
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek102 871 633,8535 535 819,81
a) kredyty i pożyczki40 036 518,43
c) inne zobowiązania finansowe2 621 457,801 834 194,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:48 959 916,4826 594 106,69
– do 12 miesięcy48 959 916,4826 594 106,69
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 656 610,916 971 007,26
h) z tytułu wynagrodzeń453 867,9957 419,16
i) inne143 262,2479 091,76
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem368 339 578,71291 619 664,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:551 565 804,89434 044 834,73
– od jednostek powiązanych10 782 074,787 223 819,15
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 971 896,249 881 065,88
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów540 593 908,65424 163 768,85
BKoszty działalności operacyjnej513 217 435,06408 868 038,91
IAmortyzacja6 772 317,236 155 497,13
IIZużycie materiałów i energii704 402,42470 602,35
IIIUsługi obce82 350 278,4578 809 806,72
IVPodatki i opłaty, w tym:1 097 844,771 474 891,83
VWynagrodzenia5 960 651,771 040 594,66
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 196 541,47157 939,66
– emerytalne383 720,4960 061,35
VIIPozostałe koszty rodzajowe852 538,99839 780,08
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów414 282 859,96319 918 926,48
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)38 348 369,8325 176 795,82
DPozostałe przychody operacyjne802 269,58366 776,08
IVInne przychody operacyjne802 269,58366 776,08
EPozostałe koszty operacyjne2 457 419,42998 626,57
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych93 795,795 540,00
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych144 372,46
IIIInne koszty operacyjne2 219 251,17993 086,57
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)36 693 219,9924 544 945,33
GPrzychody finansowe1 391 601,273 364 436,45
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:8 594,7310 047,50
BOd jednostek pozostałych, w tym:8 594,7310 047,50
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale8 594,7310 047,50
IIOdsetki, w tym:1 378 114,54742 018,39
– od jednostek powiązanych1 200 492,84737 349,53
VInne4 892,002 612 370,56
HKoszty finansowe6 073 969,623 779 332,48
IOdsetki, w tym:3 843 395,013 695 795,92
IVInne2 230 574,6183 536,56
IZysk (strata) brutto (F+G–H)32 010 851,6424 130 049,30
JPodatek dochodowy6 290 163,475 959 478,81
LZysk (strata) netto (I–J–K)25 720 688,1718 170 570,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)123 263 511,867 390 620,84
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach123 263 511,867 390 620,84
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000 000,002 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego97 900 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)97 900 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)97 900 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000 000,00100 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 290 620,842 376 209,81
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego18 170 570,492 914 411,03
a) zwiększenie (z tytułu)18 170 570,492 914 411,03
– podziału zysku (ustawowo)18 170 570,492 914 411,03
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu23 461 191,335 290 620,84
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-197 679,47
róznice kursowe z przeliczenia-197 679,47
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny348 289,03-197 679,47
róznice kursowe z przeliczenia348 289,03
a) zwiększenie (z tytułu)348 289,03
róznice kursowe z przeliczenia-197 679,47
b) zmniejszenie (z tytułu)-197 679,47
róznice kursowe z przeliczenia-197 679,47
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu150 609,56-197 679,47
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu18 170 570,492 914 411,03
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu18 170 570,492 914 411,03
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach18 170 570,492 914 411,03
a) zwiększenie (z tytułu)346 350,72
– podziału zysku z lat ubiegłych346 350,72
b) zmniejszenie (z tytułu)-18 170 570,49-2 914 411,03
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu346 350,72
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu346 350,72
6Wynik netto25 720 688,1718 170 570,49
Azysk netto25 720 688,1718 170 570,49
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)149 678 839,78123 263 511,86
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)149 678 839,78123 263 511,86
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej9 021 154,77-19 652 594,96
IZysk (strata) netto25 720 688,1718 170 570,49
IIKorekty razem-16 699 533,40-37 823 165,45
1Amortyzacja6 772 317,236 155 497,13
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych4 694 021,53-9 744 984,09
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 555 063,872 948 256,30
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej93 795,795 540,00
5Zmiana stanu rezerw-1 277 926,19882 878,23
6Zmiana stanu zapasów-60 791 864,26-1 654 655,44
7Zmiana stanu należności6 639 499,55-30 948 115,15
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów23 069 219,07-5 251 638,53
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-582 561,57-215 943,90
10Inne korekty1 128 901,58
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 021 154,77-19 652 594,96
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-22 030 512,59-14 351 899,75
IWpływy1 684 751,731 016 538,24
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych67 598,5924 400,00
3Z aktywów finansowych, w tym:1 617 153,14992 138,24
a) w jednostkach powiązanych1 200 492,84981 730,53
b) w pozostałych jednostkach416 660,3010 407,71
– dywidendy i udziały w zyskach6 694,7310 047,50
– odsetki163 409,76360,21
– inne wpływy z aktywów finansowych246 555,81
IIWydatki23 715 264,3215 368 437,99
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 232 937,3913 434 166,54
3Na aktywa finansowe, w tym:14 426 209,441 856 350,80
a) w jednostkach powiązanych2 827 810,001 806 300,00
b) w pozostałych jednostkach11 598 399,4450 050,80
– udzielone pożyczki długoterminowe11 598 399,4450 050,80
4Inne wydatki inwestycyjne6 056 117,4977 920,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-22 030 512,59-14 351 899,75
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej14 203 196,23-24 488 480,45
IWpływy40 025 068,43
2Kredyty i pożyczki40 025 068,43
IIWydatki25 821 872,2024 488 480,45
4Spłaty kredytów i pożyczek18 821 855,0217 179 792,69
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 351 548,523 347 562,41
8Odsetki4 648 468,663 961 125,35
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)14 203 196,23-24 488 480,45
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 193 838,41-58 492 975,16
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 215 153,41-60 447 451,18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych21 315,00-1 932 004,91
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 383 453,8561 876 429,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 577 292,263 383 453,85
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok32 010 851,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:41 102 376,3341 102 376,33
Dodatnie różnice kursowe od kwoty VAT576 089,03576 089,03art 15a ust 1
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej-6 160 064,50-6 160 064,50art 9b ust 1 pkt 1
Przychody osiągane poza terytorium RP46 686 351,8046 686 351,80art 17 ust 1 pkt 3
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:15 935,6315 935,63
Naliczone odsetki od pozyczek9 143,639 143,63art 12 ust 4 pkt 2
należne -dywidenda i zwrot kosztów procesu6 792,006 792,00art 12 ust 3a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:48 068 359,5448 068 359,54
Ujemne różnice kursowe od kwoty VAT376 583,74376 583,74art 15a ust 1
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej-4 148 684,91-4 148 684,91art 9b ust 1 pkt 1
odsetki budżetowe545,84545,84art 16 ust 1 pkt 21
odpisy umorzeniowe samochodu osobowego o wart.powyżej 20.000 EUR92 417,3692 417,36art 16 ust 1 pkt 4
odpisy umorzeniowe- prawo wieczystego użytkowania gruntów255 177,48255 177,48art 16c
odpisy umorzeniowe środków trwałych w leasingu2 922 451,282 922 451,28art 17b
koszty reprezentacji358 267,98358 267,98art 16 ust 1 pkt 28
PFRON73 511,0073 511,00art 16 ust 1 pkt 36
Rezerwa na świadczenia pracownicze308 538,94308 538,94art 16 ust 1 pkt 27
umorzenie wierzytelności7 342,807 342,80art 16 ust 1 pkt 25
odpisy aktualizujące należności140 221,68140 221,68art 16 ust 1 pkt 26 lit a
składki na ubezpieczenie samochodu osobowego o wart.powyżej 20.000 EUR13 857,5013 857,50art 16 ust 1 pkt 49
Darowizny2 218,412 218,41art 16 ust 1 pkt 14
opłaty sankcyjne215,79215,79art 16 ust 1 pkt 54
pozostałe4,364,36art 15 ust 1
Cienka kapitalizacja- odsetki wyłączone z kosztów1 976 089,931 976 089,93art 16 ust 1 pkt 60
Koszty dotyczące przychodów osiąganych poza terytorium RP45 686 221,7445 686 221,74art 17 ust 1 pkt 3
pozostałe 3 378,623 378,62
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:498 214,22498 214,22
Nieopłacone składki ZUS206 051,84206 051,84art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Naliczone odsetki od zaciągnętych pozyczek292 162,38292 162,38art 16 ust 1 pkt 11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 619 474,212 619 474,21
Opłacone skłądki ZUS z 2017 roku17 374,2817 374,28art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Opłaty leasingowe2 351 548,522 351 548,52art 17b
odsetki od pożyczki-zapłacone w 2018 naliczone w 2017250 551,41250 551,41art 15 ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym36 839 639,00
K. Podatek dochodowy6 999 531,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok- Makrochem S.A.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki