Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EXG INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EXG INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. CZĘSTOCHOWA
Gmina M.CZĘSTOCHOWA
Miejscowość CZĘSTOCHOWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. CZĘSTOCHOWA
Gmina M.CZĘSTOCHOWA
Ulica UL. OKÓLNA
Nr domu 103
Miejscowość CZĘSTOCHOWA
Kod pocztowy 42-218
Poczta CZĘSTOCHOWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000378337

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości. Spółka zastosowała uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości i zrezygnowała ze sporządzania sprawozdania z działalności na podstawie art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie: 1. przyjętych do używania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na mocy umowy leasingu dokonując zgodnie z art. 3 ust. 6 kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4 i 5 wg zasad określonych w przepisach podatkowych; 2. amortyzacji - zgodnie z art. 32 ust. 6 dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10 000 zł dokonując jednorazowego odpisu wartości tego środka trwałego w miesiącu oddania do używania; 3. kosztu wytworzenia – przy jego obliczaniu do kosztów bezpośrednich dolicza koszty pośrednie związane z wytworzeniem produktu/usługi zgodnie z art. 28 ust. 4a; 4. Odstąpienia od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady (politykę) rachunkowości przyjęto w oparciu o ustawę o rachunkowości, stosując art. 5 ustawy, tj. zasadę ciągłości, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby w kolejnych latach informacje z nich wynikające były porównywalne.
Stosując zapisy wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości zapewniono wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, zachowując zasady ostrożności, tj.: do poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonano wyceny stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty). Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze, za które przyjmuje się miesiąc. Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na dzień 31.12.2018 roku stosując, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, przyjęte w jednostce zgodnie z art. 28 – 42 ustawy o rachunkowości, wg załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia wg informacji określonej dla jednostek małych w załączniku nr 5 do ustawy.
Stany aktywów i pasywów zaprezentowano zgodnie z art. 46 ustawy o rachunkowości w zakresie ustalonym zg. z ust. 5 pkt. 5.
W rachunku zysków i strat wykazano oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy zgodnie z art. 47 ustawy o rachunkowości w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 4 pkt. 5.
Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 4.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosując zapisy wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości zapewniono wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, zachowując zasady ostrożności, tj.: do poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonano wyceny stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).
Wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano w oparciu o art. 28 ustawy o rachunkowości, przyjmując założenie kontynuowania przez jednostkę działalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
Na ostatni dzień bilansowy dokonano zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości wyceny w walutach obcych: składników aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z tym, że gotówkę wyceniono po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłaszanego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujęto w księgach rachunkowych stosując zasady określone w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.
Różnice kursowe rozliczono stosując zasady określone w art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Określenia wartości początkowej środka trwałego dokonano w oparciu o zapisy określone w art. 31 ustawy o rachunkowości.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonano stosując zasady określone w art. 32 ustawy o rachunkowości, przy czym zgodnie z ust. 6 dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10 000 zł dokonywano jednorazowego odpisu wartości tego środka trwałego.
Wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych dokonano w oparciu o zapisy art. 33 ustawy o rachunkowości.
Materiały i towary wyceniono w cenach zakupu.
Wartość należności podlega aktualizacji poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.
Odstąpiono zgodnie z art. 37 ust. 10 od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
W rozliczeniach międzyokresowych czynnych ujmowane są koszty przypadające na następne okresy sprawozdawcze.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasad ostrożności wg art. 41 ustawy o rachunkowości.
Kapitały własne wyceniane są według wartości nominalnej.
Kapitał (fundusz) własny tworzą:
• kapitał (fundusz) podstawowy,
• kapitał (fundusz) zapasowy,
• kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;
• pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;
• zysk (strata) z lat ubiegłych;
• zysk (strata) netto;
Zobowiązania wykazano w kwotach wymagających zapłaty.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

W jednostce na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2. wynik operacji finansowych;
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów,
towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 367 582,63 318 605,63
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 367 582,63 318 605,63
– środki trwałe 367 582,63 318 605,63
B Aktywa obrotowe 10 422 298,33 8 991 450,74
I Zapasy 4 889 351,87 3 642 140,24
II Należności krótkoterminowe, w tym: 714 734,37 266 249,44
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 454 401,38 266 249,44
– do 12 miesięcy 454 401,38 266 249,44
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 4 781 358,36 5 049 311,00
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 4 781 358,36 5 049 311,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 781 358,36 5 013 801,13
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 853,73 33 750,06
Aktywa razem 10 789 880,96 9 310 056,37
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 8 906 182,08 6 615 283,25
I Kapitał (fundusz) podstawowy 800 000,00 800 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 815 283,25 4 141 892,97
VI Zysk (strata) netto 2 290 898,83 1 673 390,28
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 883 698,88 2 694 773,12
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 120 000,00 2 030 000,00
– z tytułu kredytów i pożyczek 1 120 000,00 2 030 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 763 698,88 664 773,12
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 102 248,22 250 567,40
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 34 556,82 28 578,58
– Do 12 miesięcy 34 556,82 28 578,58
Pasywa razem 10 789 880,96 9 310 056,37
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 341 333 408,04 322 739 020,64
I Przychody netto ze sprzedaży 341 333 408,04 322 739 020,64
B Koszty działalności operacyjnej 338 512 802,46 320 632 001,98
I Amortyzacja 64 337,16 56 125,52
II Zużycie materiałów i energii 79 580,24 104 060,31
III Usługi obce 1 280 670,30 1 112 700,28
IV Wynagrodzenia 1 886 117,44 1 780 997,75
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 369 241,78 345 402,53
– emerytalne 181 833,15 167 123,94
VI Pozostałe koszty, w tym: 334 832 855,54 317 232 715,59
– wartość sprzedanych towarów i materiałów 334 597 677,73 317 030 812,52
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 2 820 605,58 2 107 018,66
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 26 185,94 31 567,22
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 5,19 2 796,22
F Przychody finansowe, w tym: 250 567,40 335 599,34
II Odsetki, w tym: 250 567,40 335 597,24
G Koszty finansowe, w tym: 303 421,90 421 699,72
I Odsetki, w tym: 303 421,90 421 699,72
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 2 793 931,83 2 049 689,28
I Podatek dochodowy 503 033,00 376 299,00
J Zysk (strata) netto (H - I) 2 290 898,83 1 673 390,28
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6 615 283,25 4 941 892,97 IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 615 283,25 4 941 892,97 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800 000,00 800 000,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800 000,00 800 000,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 141 892,97 2 722 145,88 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 673 390,28 1 419 747,09 a) zwiększenie (z tytułu) 1 673 390,28 1 419 747,09 – podziału zysku (ustawowo) 1 673 390,28 1 419 747,09 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 815 283,25 4 141 892,97 3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 673 390,28 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) 1 673 390,28 1 419 747,09 – podziału zysku z lat ubiegłych 1 673 390,28 1 419 747,09 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 673 390,28 1 419 747,09 przekazanie na fundusz zapasowy 1 673 390,28 1 419 747,09 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 Wynik netto 2 290 898,83 1 673 390,28 A zysk netto 2 290 898,83 1 673 390,28 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 906 182,08 6 615 283,25 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 906 182,08 6 615 283,25
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 755 361,52 1 181 904,14
I Zysk (strata) netto 2 290 898,83 1 673 390,28
II Korekty razem -1 535 537,31 -491 486,14
1 Amortyzacja 64 337,16 56 125,52
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -148 319,18 -85 029,84
6 Zmiana stanu zapasów -1 247 211,63 -459 506,94
7 Zmiana stanu należności -448 484,93 -31 180,06
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 247 244,94 29 128,68
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 103,67 -1 023,50
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 755 361,52 1 181 904,14
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -113 314,16 -17 245,10
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 113 314,16 17 245,10
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113 314,16 1 250,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 15 995,10
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -113 314,16 -17 245,10
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -910 000,00 -910 000,00
I Wpływy 200 000,00
2 Kredyty i pożyczki 200 000,00
II Wydatki 1 110 000,00 910 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 110 000,00 910 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -910 000,00 -910 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -267 952,64 254 659,04
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -267 952,64 254 659,04
F Środki pieniężne na początek okresu 5 049 311,00 4 794 651,96
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 781 358,36 5 049 311,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 793 931,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 253 329,90
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 575,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 163 306,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 56 941,58
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 647 541,52
K. Podatek dochodowy 503 033,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

2018InfDodatkEXG_SA

-

Noty_SF_2018_EXG_SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki