Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyStawy Milickie S.A.
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatMilicz
GminaMilicz
MiejscowośćRuda Sułowska
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatMilicz
GminaMilicz
Ulica
Nr domu20
MiejscowośćRuda Sułowska
Kod pocztowy56-300
PocztaMilicz
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0322Z - chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000378062

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W spółce Stawy Milickie S.A. obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
1) Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej zgodnie
z postanowieniami art.9 i art. 11 ust.1 ustawy o rachunkowości .
2) Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego,
3) Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego,
4) Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący,
rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
5) Zapisy w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych
i dowodów zastępczych zaakceptowanych przez Głównego Księgowego i Członka Zarządu.
6) Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy,
7) Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Stawy Milickie S.A.,
8) Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości
dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.
9) Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie
i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów:
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
1. Środki trwałe i WNiP.
1) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty.
2) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł do 3.500 zł spółka zalicza
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
3) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych.
Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, środki trwałe
umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych,
4) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5) Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową,
przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych dla oprogramowania komputerowego oraz licencji wynosi 2 lata.
Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
2. Spółka użytkuje środki transportu otrzymane na podstawie umowy leasingu operacyjnego spełniającej warunki leasingu finansowego.
Przedmioty leasingu zostały przyjęte na stan środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Inwestycje długoterminowe.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych wycenia się na dzień bilansowy
według ceny nabycia.
4. Należności.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych.
5. Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki,
zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej.
Na Rozliczenia Międzyokresowe Bierne składają się dotacje otrzymane na zakup środków trwałych,
które są rozliczane w przychody proporcjonalnie do okresu amortyzacji środków trwałych dofinansowanych lub zakupionych z dotacji.
8. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania
i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie
oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się
odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są między innymi na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są w oparciu o szacunki aktuarialne.
9. Kredyty i inne zobowiązania
Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie
z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów finansowych.
W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego)
lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy
w wysokości kwoty magającej zapłaty.
10. Aktywa obrotowe
1) Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia,
- materiały - w cenach zakupu,
- towary - w cenach zakupu,
- wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
b) produkty – wycenia się w cenach sprzedaży netto.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków
i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
Spółka prowadzi ewidencje w komputerowym systemie informatycznym na kontach kosztowych
zespołu „4” w powiązaniu z kontami zespołu „5”.
Konta zespołu „4” określają rodzaje ponoszonych kosztów. Konta zespołu „5” określają rodzaje
prowadzonej działalności (dostosowywane do potrzeb spółki).
Dodatkowo spółka dla własnych potrzeb określa „Miejsca Powstawania Kosztów” zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami organizacyjnymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną
w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR.
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe131 087 600,24134 856 380,49
IWartości niematerialne i prawne3 833,6411 039,43
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 833,6411 039,43
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe131 083 766,60134 845 341,06
1Środki trwałe131 068 766,60134 800 512,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)92 839 082,6392 839 082,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej35 113 534,9436 760 372,72
c) urządzenia techniczne i maszyny1 368 814,712 274 809,73
d) środki transportu1 160 793,742 168 418,96
e) inne środki trwałe586 540,58757 828,73
2Środki trwałe w budowie15 000,0044 828,29
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe24 534 573,785 220 992,39
IZapasy1 983 961,722 053 862,19
1Materiały814 949,021 224 386,39
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe1 169 012,70829 475,80
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 548 633,332 441 018,49
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 548 633,332 441 018,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 481 755,342 427 467,21
– do 12 miesięcy3 481 755,342 427 467,21
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych51 628,473 085,73
c) inne15 249,5210 465,55
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe18 934 375,64669 567,31
1Krótkoterminowe aktywa finansowe18 934 375,64669 567,31
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach5 027 898,17
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe5 027 898,17
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne13 906 477,47669 567,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach13 906 477,47669 567,31
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe67 603,0956 544,40
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem155 622 174,02140 077 372,88
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny120 022 417,12120 742 026,24
IKapitał (fundusz) podstawowy177 309 000,00171 306 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-50 744 708,99-36 637 664,26
VIZysk (strata) netto-6 541 873,89-13 926 309,50
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 599 756,9019 335 346,64
IRezerwy na zobowiązania1 323 817,651 342 488,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 323 817,651 342 488,43
– długoterminowa1 141 415,321 143 027,84
– krótkoterminowa182 402,33199 460,59
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe10 999 732,0012 404 826,80
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek10 999 732,0012 404 826,80
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych10 999 732,0012 397 488,00
c) inne zobowiązania finansowe7 338,80
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 121 768,333 591 310,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 090 590,093 543 651,34
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 397 756,001 862 357,94
c) inne zobowiązania finansowe26 484,10110 850,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:247 242,95243 786,08
– do 12 miesięcy247 242,95243 786,08
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych791 706,21762 995,46
h) z tytułu wynagrodzeń567 136,44495 789,79
i) inne60 264,3967 871,75
4Fundusze specjalne31 178,2447 658,67
IVRozliczenia międzyokresowe20 154 438,921 996 721,40
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe20 154 438,921 996 721,40
– długoterminowe15 133 316,061 434 597,46
– krótkoterminowe5 021 122,86562 123,94
Pasywa razem155 622 174,02140 077 372,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 336 560,538 297 166,30
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 833 194,107 797 847,24
Produkty - ryba5 826 837,025 280 399,62
Usługi3 006 357,082 517 447,62
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)612 756,45-171 625,16
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki401 155,76326 807,51
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów489 454,22344 136,71
BKoszty działalności operacyjnej22 172 081,0823 466 828,35
IAmortyzacja3 783 079,334 552 405,32
IIZużycie materiałów i energii5 645 572,285 860 540,44
IIIUsługi obce992 141,541 132 865,89
IVPodatki i opłaty, w tym:578 002,22533 538,82
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 675 305,318 899 314,03
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 925 974,792 009 118,61
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe148 699,76171 647,54
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów423 305,85307 397,70
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-11 835 520,55-15 169 662,05
DPozostałe przychody operacyjne6 146 454,571 756 894,84
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych27 629,67
IIDotacje5 803 067,541 242 963,22
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne343 387,03486 301,95
EPozostałe koszty operacyjne534 267,99364 524,72
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 913,05
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych273 219,55124 934,85
IIIInne koszty operacyjne251 135,39239 589,87
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-6 223 333,97-13 777 291,93
GPrzychody finansowe141 200,38358 638,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:141 200,3827 293,09
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne331 345,51
HKoszty finansowe459 740,30507 656,17
IOdsetki, w tym:459 740,30507 656,17
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-6 541 873,89-13 926 309,50
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-6 541 873,89-13 926 309,50
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)120 742 026,24141 880 586,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów180 735,23
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach120 922 761,47141 880 586,44
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu171 306 000,00163 350 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego6 003 000,007 956 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)6 003 000,007 956 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)6 003 000,007 956 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu177 309 000,00171 306 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-50 563 973,76-36 637 664,26
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-50 563 973,76-36 637 664,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów180 735,23
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-50 744 708,99-36 637 664,26
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-50 744 708,99-36 637 664,26
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-50 744 708,99-36 637 664,26
6Wynik netto-6 541 873,89-13 926 309,50
Azysk netto
Bstrata netto6 541 873,8913 926 309,50
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)120 022 417,12120 742 026,24
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-17 975 577,04-21 696 478,48
IZysk (strata) netto-6 541 873,89-13 926 309,50
IIKorekty razem-2 445 914,633 078 070,26
1Amortyzacja3 783 079,334 552 405,32
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)457 485,48506 487,75
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej9 913,0539 689,92
5Zmiana stanu rezerw-18 670,78-158 023,85
6Zmiana stanu zapasów69 900,47-325 759,93
7Zmiana stanu należności-1 107 614,84373 515,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów77 456,91-183 056,43
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-378 518,93-1 727 188,03
10Inne korekty-5 338 945,32
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-8 987 788,52-10 848 239,24
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej11 216,26100 965,84
IWpływy5 608,1350 482,92
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 608,1350 482,92
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki59 648,5535 347,97
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych59 648,5535 347,97
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-54 040,4215 134,95
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej59 412 493,3617 606 639,78
IWpływy29 706 246,688 803 319,89
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału6 003 000,007 956 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe23 703 246,68847 319,89
IIWydatki2 399 609,411 666 471,35
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 747 195,001 048 317,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego91 705,02111 666,60
8Odsetki560 709,39506 487,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)27 306 637,277 136 848,54
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)18 264 808,33-3 696 255,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:18 264 808,33-3 696 255,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu669 567,314 365 823,06
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:18 934 375,64669 567,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania31 178,2447 658,67
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-6 541 873,89
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:13 167 204,62
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:18 184 281,51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:34 952,08
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:5 310 578,37
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2018 r.

-

Sprawozdanie z działalnosci Zarzadu za 2018r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki