Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław-Fabryczna
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław-Fabryczna
UlicaMuchoborska
Nr domu18
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy54-424
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3250Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000377997

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
2. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się rok obrotowy,
3. Księgi rachunkowe prowadzone są przez biuro rachunkowe Trinum Tax sp. z o.o.,
4. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie biura rachunkowego Trinum Tax sp. z o.o. pod adresem: ul. Suwalska 27/9, 54-104 Wrocław,
5. Księgi rachunkowe otwiera się i zamyka zgodnie z zapisami UoR,
6. Księgi rachunkowe obejmują:
i. Dziennik,
ii. Konta księgi głównej,
iii. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,
iv. Księgi pomocnicze.
7. Ewidencja księgowa Spółki prowadzona jest na kontach syntetycznych i na kontach analitycznych. Zapisy operacji księgowych na kontach analitycznych są przenoszone automatycznie na konta syntetyczne,
8. Spółka dokonuje kwalifikacji umów, o których mowa w art. 3 ust. 4 UoR (m.in. leasing), zgodnie z przepisami UoR,
i. W zakładowym planie kont występują następujące zespoły kont:
i. Zespół 0 - aktywa trwałe,
ii. Zespół 1- środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
iii. Zespół 2 - Rozrachunki, roszczenia oraz odpisy na należności,
iv. Zespół 3 - Zapasy,
v. Zespół 4 - Koszty według rodzajów,
vi. Zespół 6 - Rozliczenia międzyokresowe,
vii. Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem,
viii. Zespół 8 - Kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy.
9. Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Wydruk stosowanych kont syntetycznych powinien być aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
10. Konta ksiąg pomocniczych, zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej, prowadzi się w miarę potrzeb. Spółka stosuje na kontach ksiąg pomocniczych jednostki pieniężne. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:
i. Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych,
ii. Rozrachunków z kontrahentami,
iii. Rozrachunków z pracownikami,
iv. Operacji zakupu,
v. Kosztów,
vi. Operacji gotówkowych.
11. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.
12. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez kierownika jednostki (członka zarządu).
13. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy,
14. Rezerwy i odpisy aktualizujące sporządza się na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych zgodnie z przepisami UoR,
15. Spółka ustala aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z UoR,
16. Koszty ewentualnych prac rozwojowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne,
17. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:
- Autorskie prawa majątkowe 50%
- Pokrewne prawa majątkowe 50%
- Licencje 50%
- Koncesje 50%
- Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych 20%
- Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych 100% - przez okres
12 miesięcy
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.)
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
- Budynki 2,5% oraz stawka indywidualna 10%
- Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5%
- Urządzenia techniczne i maszyny 10%, 14% oraz 30%
- Środki transportu 14% i 20%
- Inne środki trwałe 7%, 14%, 20%
- Środki transportu w leasingu zgodnie z okresem trwania umowy leasingu. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe na podstawie odrębnych przepisów, mogą ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych, odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Kapitał z aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu w przypadku sprzedaży lub likwidacji tych środków trwałych. Różnica ta zwiększa kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych (nieobjętych aktualizacją wyceny na podstawie odrębnych przepisów) odnosi się na pozostałe koszty operacyjne.
b) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Odpisy te obciążają koszty finansowe.
W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych kosztów, uznając przychody finansowe. Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są na dzień bilansowy według cen rynkowych, a skutki zmian odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Dla wyceny instrumentów finansowych, w myśl zasady istotności, stosuje się metody ustalone przepisami ustawy o rachunkowości, pomijając przepisy szczególne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia19.12.2005 roku.
c) Zapasy
Zapasy wycenia się według cen zakupu lub

kosztów wytworzenia, korygowanych na dzień bilansowy do niższej od wartości księgowej ich ceny sprzedaży.

d) Należności
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
e) Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Do aktywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, a także ujmowane są koszty niezakończonych prac rozwojowych.
f) Kapitały
Kapitały ujęte są w bilansie z podziałem na ich rodzaje i w wartości zarejestrowanej i wniesionej. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wpłaty na poczet kapitału. Sporządzone zestawienie zmian w kapitale własnym obrazuje przeprowadzone operacje w ciągu roku związane z tą pozycją pasywów.
g) Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania Spółka tworzy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować - w ciężar kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
1. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
2. W rachunku zysków i strat firmy ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze, jak przychody oraz koszty.
3. Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:
- wynik ze sprzedaży,
- wynik z pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik z operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
4. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik (koryguje się również o ewentualną zmianę stanu produktów).
5. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe składa się z:
i. Bilansu,
ii. Rachunku zysków i strat,
iii. Zestawienia zmian w kapitale własnym,
iv. Rachunku przepływów pieniężnych,
v. Informacji dodatkowej.
2. Bilans sporządza się ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do UoR,
3. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do UoR,
4. Zestawienie zmian w kapitale włanym sporządza się ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do UoR,
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do UoR,
6. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki,
9. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z UoR.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe147 839,71221 739,98
IWartości niematerialne i prawne105 188,71111 575,98
3Inne wartości niematerialne i prawne105 188,71111 575,98
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe42 651,00110 164,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego42 651,00110 164,00
BAktywa obrotowe1 128 778,01694 886,14
IZapasy7 288,00
5Zaliczki na dostawy i usługi7 288,00
IINależności krótkoterminowe21 424,915 936,73
3Należności od pozostałych jednostek21 424,915 936,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych21 373,405 916,03
c) inne51,5120,70
IIIInwestycje krótkoterminowe302 636,813 924,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe302 636,813 924,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne302 636,813 924,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach302 636,813 924,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe797 428,29685 025,41
Aktywa razem1 276 617,72916 626,12
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny544 864,93750 465,51
IKapitał (fundusz) podstawowy1 029 579,001 029 579,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-260 392,39-120 898,17
VIZysk (strata) netto-224 321,68-158 215,32
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania731 752,79166 160,61
IRezerwy na zobowiązania4 000,0019 516,00
3Pozostałe rezerwy4 000,0019 516,00
– krótkoterminowe4 000,0019 516,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe727 752,79146 644,61
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek727 752,79146 644,61
a) kredyty i pożyczki685 727,8352 103,17
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 076,4519 135,64
– do 12 miesięcy10 076,4519 135,64
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych16 175,28
h) z tytułu wynagrodzeń12 367,4372 000,00
i) inne3 405,803 405,80
Pasywa razem1 276 617,72916 626,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:75,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów75,00
BKoszty działalności operacyjnej141 638,11246 425,90
IAmortyzacja33 303,6116 429,86
IIIUsługi obce55 518,73140 247,54
IVPodatki i opłaty, w tym:5 238,302 232,50
VWynagrodzenia41 452,7687 516,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:6 124,71
– emerytalne3 333,93
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-141 638,11-246 350,90
DPozostałe przychody operacyjne4 704,16146 940,92
IIDotacje141 937,75
IVInne przychody operacyjne4 704,165 003,17
EPozostałe koszty operacyjne4 003,264 003,58
IIIInne koszty operacyjne4 003,264 003,58
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-140 937,21-103 413,56
GPrzychody finansowe6 041,86
VInne6 041,86
HKoszty finansowe15 871,478 592,62
IOdsetki, w tym:13 629,868 142,12
– dla jednostek powiązanych5 917,81
IVInne2 241,61450,50
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-156 808,68-105 964,32
JPodatek dochodowy67 513,0052 251,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-224 321,68-158 215,32
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)750 465,51295 792,83
– korekty błędów18 721,10
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach769 186,61295 792,83
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 029 579,00416 691,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego612 888,00
a) zwiększenie (z tytułu)612 888,00
– wydania udziałów (emisji akcji)612 888,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 029 579,001 029 579,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu100 070,39
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-100 070,39
b) zmniejszenie (z tytułu)100 070,39
– pokrycia straty100 070,39
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-120 898,17-220 968,56
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu120 898,17220 968,56
– korekty błędów-18 721,10
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach102 177,07220 968,56
a) zwiększenie (z tytułu)158 215,32
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia158 215,32
b) zmniejszenie (z tytułu)100 070,39
pokrycie straty z lat ubiegłych100 070,39
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu260 392,39120 898,17
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-260 392,39-120 898,17
6Wynik netto-224 321,68-158 215,32
Bstrata netto224 321,68158 215,32
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)544 864,93750 465,51
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)544 864,93750 465,51
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-294 370,85-216 361,74
IZysk (strata) netto-224 321,68-158 215,32
IIKorekty razem-70 049,17-58 146,42
1Amortyzacja33 303,6116 429,86
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)13 624,661 821,15
5Zmiana stanu rezerw-15 516,001 900,08
6Zmiana stanu zapasów-7 288,0030 869,57
7Zmiana stanu należności-15 488,189 621,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-52 516,48-21 046,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-44 889,8844 195,75
10Inne korekty18 721,10-141 937,75
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-294 370,85-216 361,74
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-26 916,34-72 988,83
IIWydatki26 916,3472 988,83
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26 916,3472 988,83
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-26 916,34-72 988,83
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej620 000,00292 025,63
IWpływy620 000,00804 913,63
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału612 888,00
2Kredyty i pożyczki620 000,0050 087,88
4Inne wpływy finansowe141 937,75
IIWydatki512 888,00
4Spłaty kredytów i pożyczek450 000,00
8Odsetki62 888,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)620 000,00292 025,63
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)298 712,812 675,06
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:298 712,812 675,06
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 924,001 248,94
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:302 636,813 924,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-156 808,68-105 964,32
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 000,005 000,00
pozostałe 4 000,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:0,02
pozostałe 0,02
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:21 249,4893 733,35
naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów (są KUP po zapłacie)13 624,66art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe 7 624,82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:67 874,00131 124,88
wynagrodzenia dotyczące lat poprzednich zapłacone w roku bieżącym67 874,00art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki