Szczegóły spółki

Nazwa BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252498870
REGON 142800288
KRS 0000377997
Adres ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3250Z — produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.57
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 1.34
Płynność bieżąca (CR) 4.74 1.55
Płynność szybka (QR) 4.74 1.54
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 1.34
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -210953.76% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -21.08% -41.17%
Rentowność aktywów (ROA) -17.26% -17.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-18 244/2019 16 65629
Poz. 65629. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 lutego 2011 r.
[BMSiG-65461/2019]

Zarząd Spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołuje na dzień 10 stycznia 2020 r., na godzinę 1200, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominika Sterca przy
ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru
    Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia i Protokolanta.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Wal-
    nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmo-
    wania wiążących uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczaso-
    wych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgro-
madzenia.
Poz. 65629. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 lutego 2011 r.
[BMSiG-65461/2019]

Zarząd Spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołuje na dzień 10 stycznia 2020 r., na godzinę 1200, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominika Sterca przy
ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru
    Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia i Protokolanta.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Wal-
    nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmo-
    wania wiążących uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczaso-
    wych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgro-
madzenia.
2019-06-12 113/2019 16 30971
Poz. 30971. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 lutego 2011 r.
[BMSiG-30759/2019]

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje na dzień 4 lipca 2019 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchobor-
skiej 18, 54- 424 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru
   Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   i protokolanta.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących
   uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2018 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki BONE VITAE S.A. za 2018 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
   ności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wraz ze spra-
   wozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania
   Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 r., sprawoz-
   dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. oraz
   sytuacji Spółki w 2018 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty
   za 2018 r.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki
   z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
   oraz działań strategicznych na lata 2019-2020.
 15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jed-
   nolitego Statutu Spółki.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgro-
madzenia.
Poz. 30971. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 lutego 2011 r.
[BMSiG-30759/2019]

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje na dzień 4 lipca 2019 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchobor-
skiej 18, 54- 424 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru
   Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   i protokolanta.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących
   uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2018 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki BONE VITAE S.A. za 2018 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
   ności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wraz ze spra-
   wozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania
   Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 r., sprawoz-
   dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. oraz
   sytuacji Spółki w 2018 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty
   za 2018 r.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki
   z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
   oraz działań strategicznych na lata 2019-2020.
 15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jed-
   nolitego Statutu Spółki.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgro-
madzenia.
2018-12-13 241/2018 442 1167516
Poz. 1167516. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.02.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/46051/18/485]

W dniu 03.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.09.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RICH-
TER-WITOSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU; REP. A NR 2391/2018; ZMIANA: §14
UST. 3; §21 UST. 1; §21 UST. 4; §22 UST. 1; §24 UST.
1; §29 UST. 5.


Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JUST 2. MARCIN
PAWEŁ 3. 74033115099 wpisać: 2 1. KUBIC 2. TADE-
USZ 3. 57080602334
Poz. 1167516. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.02.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/46051/18/485]

W dniu 03.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.09.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RICH-
TER-WITOSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU; REP. A NR 2391/2018; ZMIANA: §14
UST. 3; §21 UST. 1; §21 UST. 4; §22 UST. 1; §24 UST.
1; §29 UST. 5.


Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JUST 2. MARCIN
PAWEŁ 3. 74033115099 wpisać: 2 1. KUBIC 2. TADE-
USZ 3. 57080602334
2018-11-20 224/2018 1689 1091984
Poz. 1091984. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.02.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37137/18/414]

W dniu 16.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁOŚ 2. PRZEMYSŁAW 3. 58012506094 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYSZKO-
WICZ 2. LECH FELIKS 3. 56110601493 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1091984. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.02.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37137/18/414]

W dniu 16.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁOŚ 2. PRZEMYSŁAW 3. 58012506094 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYSZKO-
WICZ 2. LECH FELIKS 3. 56110601493 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2018-08-29 167/2018 11 37451
Poz. 37451. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ-
NEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lutego 2011 r.
[BMSiG-37450/2018]

BONE VITAE S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
nr KRS 0000377997, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpis do rejestru: 9.02.2011 r.

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje na dzień 20 września 2018 r., na godzinę 1300, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy
ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
   uchwał.
  4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   nowej kadencji oraz jej członków.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej,
   odbywanej kadencji oraz sposobu podejmowania
   uchwał.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie uprawnień osobistych akcjo-
   nariusza dotyczących zwoływania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, powoływania i odwoływania
   członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Treść aktualna Statutu:

§ 14 ust. 3

Wildera Holdings Limited dopóki będzie akcjonariuszem
Spółki, będzie posiadać na zasadzie określonej wart. 399 § 4
Kodeksu spółek handlowych prawo do zwołania Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia.

§ 21 ust. 1 i 4

Rada Nadzorcza składa z 3 (trzech) członków.

Wildera Holdings Limited, spółce prawa cypryjskiego, z sie-
dzibą w Larnace dopóki będzie akcjonariuszem Spółki, będzie
przysługiwać osobiste prawo do powoływania i odwoływania
jednego (1) członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie powyższe
wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadcze-
nia Spółce.

§ 22 ust. 1

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata.

§ 24 ust. 1

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają dla swej ważności zgody
wszystkich jej członków.

§ 29 ust. 5

Wildera Holdings Limited, spółce prawa cypryjskiego z sie-
dzibą w Larnace przysługuje osobiste prawo do powoływa-nia odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Uprawnienie
powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia Spółce. Powyższe uprawnienie przysługuje
także, w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

Proponowana treść Statutu:

§ 14 ust. 3

Marek Zieliński PESEL 77050118814 dopóki będzie akcjo-
nariuszem Spółki, będzie posiadać na zasadzie określonej
wart. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych prawo do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21 ust. 1 i 4

Rada Nadzorcza składa z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków.

Markowi Zielińskiemu PESEL 77050118814 dopóki będzie
akcjonariuszem Spółki, będzie przysługiwać osobiste prawo
do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady
Nadzorczej. Uprawnienie powyższe wykonywane będzie
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce.

§ 22 ust. 1

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

§ 24 ust. 1

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
głosów.

§ 29 ust. 5

Markowi Zielińskiemu PESEL 77050118814 dopóki będzie
akcjonariuszem Spółki przysługuje osobiste prawo do powo-
ływania odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Upraw-
nienie powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia Spółce. Powyższe uprawnienie przysługuje
także, w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgro-
madzenia.
Poz. 37451. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ-
NEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lutego 2011 r.
[BMSiG-37450/2018]

BONE VITAE S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
nr KRS 0000377997, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpis do rejestru: 9.02.2011 r.

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje na dzień 20 września 2018 r., na godzinę 1300, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy
ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
   uchwał.
  4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   nowej kadencji oraz jej członków.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej,
   odbywanej kadencji oraz sposobu podejmowania
   uchwał.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie uprawnień osobistych akcjo-
   nariusza dotyczących zwoływania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, powoływania i odwoływania
   członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Treść aktualna Statutu:

§ 14 ust. 3

Wildera Holdings Limited dopóki będzie akcjonariuszem
Spółki, będzie posiadać na zasadzie określonej wart. 399 § 4
Kodeksu spółek handlowych prawo do zwołania Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia.

§ 21 ust. 1 i 4

Rada Nadzorcza składa z 3 (trzech) członków.

Wildera Holdings Limited, spółce prawa cypryjskiego, z sie-
dzibą w Larnace dopóki będzie akcjonariuszem Spółki, będzie
przysługiwać osobiste prawo do powoływania i odwoływania
jednego (1) członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie powyższe
wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadcze-
nia Spółce.

§ 22 ust. 1

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata.

§ 24 ust. 1

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają dla swej ważności zgody
wszystkich jej członków.

§ 29 ust. 5

Wildera Holdings Limited, spółce prawa cypryjskiego z sie-
dzibą w Larnace przysługuje osobiste prawo do powoływa-nia odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Uprawnienie
powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia Spółce. Powyższe uprawnienie przysługuje
także, w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

Proponowana treść Statutu:

§ 14 ust. 3

Marek Zieliński PESEL 77050118814 dopóki będzie akcjo-
nariuszem Spółki, będzie posiadać na zasadzie określonej
wart. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych prawo do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21 ust. 1 i 4

Rada Nadzorcza składa z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków.

Markowi Zielińskiemu PESEL 77050118814 dopóki będzie
akcjonariuszem Spółki, będzie przysługiwać osobiste prawo
do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady
Nadzorczej. Uprawnienie powyższe wykonywane będzie
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce.

§ 22 ust. 1

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

§ 24 ust. 1

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
głosów.

§ 29 ust. 5

Markowi Zielińskiemu PESEL 77050118814 dopóki będzie
akcjonariuszem Spółki przysługuje osobiste prawo do powo-
ływania odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Upraw-
nienie powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia Spółce. Powyższe uprawnienie przysługuje
także, w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgro-
madzenia.
2018-07-26 144/2018 12 32850
Poz. 32850. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 lutego 2011 r.
[BMSiG-32629/2018]

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje na dzień 17 sierpnia 2018 r., na godzinę 1200, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy
ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
    uchwał.
   4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
   5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. i sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
   6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie
    sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
    w 2017 r.
   7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i Zarząd oceny
    sytuacji Spółki.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.
  10. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie spo-
    sobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty
    za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
    w 2017 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obo-
    wiązków w 2017 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawar-
    cie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgro-
madzenia.
Poz. 32850. BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000377997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 lutego 2011 r.
[BMSiG-32629/2018]

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje na dzień 17 sierpnia 2018 r., na godzinę 1200, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy
ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
    uchwał.
   4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
   5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. i sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
   6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie
    sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
    w 2017 r.
   7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i Zarząd oceny
    sytuacji Spółki.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.
  10. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie spo-
    sobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty
    za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
    w 2017 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obo-
    wiązków w 2017 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawar-
    cie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej,
jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu
dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki
przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgro-
madzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki