Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "OPTOLAND POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaM. St. Warszawy
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaM. St. Warszawy
UlicaŻurawia
Nr domu43
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-680
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000377828

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przejętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zgodnie z Zarządzeniami Zarządu:
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- wykaz ksiąg rachunkowych,
- dokumentację systemu przetwarzania danych,
- systemu ochrony danych i ich zbiorów.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- Środki trwałe. Wyceny dokonano wg cen nabycia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Jednostka zalicza do środków trwałych i ujmuje w ewidencji środki trwałe o wartości jednostkowej ponad 10.000,00 zł. Stosuje się generalnie amortyzację liniową i stosuje się stawki określone w załączniku do ustawy o podatku od osób prawnych.
- Środki trwałe w budowie – według kosztu wytworzenia.
- Inwestycje długoterminowe – według cen nabycia.
- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku wg wartości nominalnej,
- Należności i roszczenia - wyceniono w wartościach wymagających zapłaty.
- Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
- Rezerwy na zobowiązania – nie tworzono.
- Kapitał podstawowy wyceniany jest wg wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustala się, że wynik finansowy netto Spółki składa się z:
1. Wyniku na działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2. Wyniku na działalności finansowej,
3. Wyniku operacji nadzwyczajnych,
4. Obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
3. Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 789 454,184 077 456,18
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 223 234,182 121 236,18
1Środki trwałe2 219 664,182 117 666,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 681 485,001 681 485,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej350 750,00419 750,00
c) urządzenia techniczne i maszyny79 950,1915 370,01
d) środki transportu77 378,991 061,17
e) inne środki trwałe30 100,00
2Środki trwałe w budowie3 570,003 570,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 566 220,001 956 220,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 566 220,001 956 220,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 566 000,001 355 000,00
– udziały lub akcje1 566 000,00955 000,00
– inne papiery wartościowe400 000,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach220,00601 220,00
– udziały lub akcje220,00601 220,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 464 909,996 224 455,60
IZapasy1 048 593,41755 200,45
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku454 554,05749 200,45
3Produkty gotowe
4Towary588 039,36
5Zaliczki na dostawy i usługi6 000,006 000,00
IINależności krótkoterminowe5 491 983,214 722 253,80
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale230 413,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:230 413,15
– do 12 miesięcy230 413,15
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 261 570,064 722 253,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 434 008,443 302 079,12
– do 12 miesięcy1 434 008,443 302 079,12
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych399 463,7364 944,11
c) inne3 428 097,891 355 230,57
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe870 804,37659 637,98
1Krótkoterminowe aktywa finansowe870 804,37659 637,98
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach686 830,98657 598,07
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki686 830,98657 598,07
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne183 973,392 039,91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach183 973,392 039,91
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe53 529,0087 363,37
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem11 254 364,1710 301 911,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 249 103,801 097 070,57
IKapitał (fundusz) podstawowy1 200 000,001 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 004 540,461 004 540,46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 107 469,89-705 875,29
VIZysk (strata) netto152 033,23-401 594,60
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 005 260,379 204 841,21
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe6 000 000,006 400 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 000 000,001 400 000,00
3Wobec pozostałych jednostek5 000 000,005 000 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych5 000 000,005 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 636 235,342 435 816,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale221 066,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:221 066,13
– do 12 miesięcy221 066,13
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 415 169,212 435 816,18
a) kredyty i pożyczki235 425,09311 846,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 539 199,271 207 243,53
– do 12 miesięcy1 539 199,271 207 243,53
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych88 247,0352 529,75
h) z tytułu wynagrodzeń414 668,89496 740,07
i) inne1 137 628,93367 455,95
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe369 025,03369 025,03
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe369 025,03369 025,03
– długoterminowe
– krótkoterminowe369 025,03369 025,03
Pasywa razem11 254 364,1710 301 911,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 421 086,62537 590,07
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów13 438 503,75708 389,62
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-294 646,40-170 799,55
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów277 229,27
BKoszty działalności operacyjnej10 582 048,38942 068,30
IAmortyzacja153 098,99108 521,04
IIZużycie materiałów i energii2 697 554,87133 809,11
IIIUsługi obce6 542 799,43216 053,74
IVPodatki i opłaty, w tym:28 603,7326 038,34
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia621 533,72308 204,34
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:115 673,2458 432,68
– emerytalne51 553,4328 333,46
VIIPozostałe koszty rodzajowe176 949,1391 009,05
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów245 835,27
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 839 038,24-404 478,23
DPozostałe przychody operacyjne10 179,5157 147,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 130,0850 466,34
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 049,436 680,82
EPozostałe koszty operacyjne2 540 045,8126 107,57
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 378 570,31
IIIInne koszty operacyjne161 475,5026 107,57
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)309 171,94-373 438,64
GPrzychody finansowe112,4711,07
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:112,4711,07
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe119 642,1828 167,03
IOdsetki, w tym:117 542,9227 181,88
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 099,26985,15
IZysk (strata) brutto (F+G–H)189 642,23-401 594,60
JPodatek dochodowy37 609,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)152 033,23-401 594,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 097 070,571 498 665,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 097 070,571 498 665,17
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 200 000,001 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 200 000,001 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 004 540,461 004 547,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 004 540,461 004 547,46
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach705 875,29
a) zwiększenie (z tytułu)401 594,60705 875,29
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia401 594,60705 875,29
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 107 469,89705 875,29
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 107 469,89-705 875,29
6Wynik netto152 033,23-401 594,60
Azysk netto152 033,23
Bstrata netto401 594,60
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 249 103,801 097 077,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 249 103,801 097 077,57
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej661 985,54123 193,67
IZysk (strata) netto152 033,23-401 594,60
IIKorekty razem509 952,31524 788,27
1Amortyzacja153 098,99108 521,04
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)117 430,4527 170,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 130,08-50 466,34
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-293 392,96170 799,55
7Zmiana stanu należności-769 729,41-60 398,42
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 276 840,95330 127,72
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych33 834,37-966,09
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)661 985,54123 193,67
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-256 966,91-98 582,67
IWpływy8 130,0853 849,59
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 130,0853 849,59
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki265 096,99152 432,26
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych255 096,992 432,26
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:10 000,00150 000,00
a) w jednostkach powiązanych150 000,00
b) w pozostałych jednostkach10 000,00
– nabycie aktywów finansowych10 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-256 966,91-98 582,67
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-223 085,15-26 947,31
IWpływy9 500 223,50
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki223,50
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe9 500 000,00
IIWydatki223 085,159 527 170,81
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek105 654,70
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki117 430,4527 170,81
9Inne wydatki finansowe9 500 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-223 085,15-26 947,31
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)181 933,48-2 336,31
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:181 933,482 336,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 039,914 376,22
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:183 973,392 039,91
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok189 642,23-401 594,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:221 605,8135 678,45
odsetki karne14 543,60art 16 ust 1 pkt 214 075,25
koszty egzekucyjne159 545,93art 16 ust 1 pkt 1726 105,53
koszty reprezentacji47 516,28art 16 ust 1 pkt 285 497,67
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:299 676,86
niewypłacone wynagordzenie art 16 ust 1 pkt 57246 905,27
niezapłacone składki ZUSart 16 ust 1 pkt 57 lit a52 771,59
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:213 308,34
wypłacone wynagordzenie 181 731,70art 16 ust 1 pkt 57
zapłacone składki ZUS31 576,64art 16 ust 1 pkt 57 lit 4
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym197 940,0066 239,29
K. Podatek dochodowy37 609,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_Optoland_Polska_.pdf

-

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Optoland_Polska_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki