Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyProteon Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŁódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź
UlicaTylna
Nr domu3A
MiejscowośćŁódź
Kod pocztowy90-364
PocztaŁódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7220Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000377342

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółka nie korzytała z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro i małych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20%
Wartość firmy 20%
Oprogramowanie 20%
Inne 20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny śr. trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o ekonomiczy okres użytkowania środków trwałych.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2,5%-10%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5%-20%
Urządzenia techniczne i maszyny 4,5%-100%
Środki transportu 20%-100%
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień
bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą odzyskiwalną wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy leasingowej, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto tj. od ceny możliwej do uzyskania pomniejszonej o upusty, rabaty i koszty związane z doprowadzeniem składnika do sprzedaży na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło - pierwsze wyszło (FIFO)
Towary - cenę nabycia przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło - pierwsze wyszło (FIFO)
Wyroby gotowe - koszty rzeczywistego wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.
Produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności handlowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, która nie rózni się znacząco od wyceny w skorygowanej cenie nabycia, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania handlowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty gdyż ta nie różni się znacząco od wyceny w zamortyzowanym koszcie. Zobowiązania pozostałe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli doty
czą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, których kwotę zobowiązań można oszacować w wiarygodny sposób. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku.
Instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypa
dku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Przekwalifikowania aktywów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe zaliczone d
o utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym nastę
Spółka jako jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy art. 56 Ustawy o rachunkowości.
Spółka stworzyła Program Motywacyjny umożliwiający pracownikom nabycie akcji Spółki. Emisja akcji serii X przeznaczonych dla pracowników Spółki miała miejsce w grudniu 2018 roku. Akcje Spółki objęło łącznie 8 osób. Szczegółowo Program Motywacyjny został opisany w Sprawozdaniu Zarządu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Podatek dochodowy
Na podstawie art. 37 ust.10 spółka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe9 054 473,486 343 252,58
IWartości niematerialne i prawne2 486 704,953 524 555,16
1Koszty zakończonych prac rozwojowych2 372 966,423 453 376,91
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne113 738,5371 178,25
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 208 914,032 687 613,79
1Środki trwałe3 163 690,462 327 076,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 238 047,811 330 346,73
c) urządzenia techniczne i maszyny206 900,2175 182,09
d) środki transportu13 743,58285,15
e) inne środki trwałe1 704 998,86921 263,01
2Środki trwałe w budowie45 223,57360 536,81
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe202 110,05126 083,63
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek202 110,05126 083,63
IVInwestycje długoterminowe827 547,675 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe827 547,675 000,00
a) w jednostkach powiązanych827 547,675 000,00
– udziały lub akcje827 547,675 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 329 196,78
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 329 196,78
BAktywa obrotowe15 182 109,9514 119 688,66
IZapasy181 153,78136 855,41
1Materiały77 148,1441 860,27
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe104 005,6494 995,14
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 455 747,07879 989,93
1Należności od jednostek powiązanych300 285,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:165 950,16
– do 12 miesięcy165 950,16
– powyżej 12 miesięcy
b) inne134 335,81
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 155 461,10879 989,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:479 210,46262 472,42
– do 12 miesięcy479 210,46262 472,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych613 621,20612 685,03
c) inne62 629,444 832,48
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe13 047 891,3512 311 598,87
1Krótkoterminowe aktywa finansowe13 047 891,3512 311 598,87
a) w jednostkach powiązanych18 500,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki18 500,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne13 047 891,3512 293 098,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach13 047 891,3512 293 098,87
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe497 317,75791 244,45
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 236 583,4320 462 941,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 695 592,2213 438 115,55
IKapitał (fundusz) podstawowy597 257,50557 469,50
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:25 925 938,0025 925 938,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)26 125 600,1026 125 600,10
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:14 000,0039 788,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-13 085 079,95-6 415 020,66
VIZysk (strata) netto-10 756 523,33-6 670 059,29
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 540 991,217 024 825,69
IRezerwy na zobowiązania316 169,0398 790,15
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne190 455,0398 790,15
– długoterminowa11 141,0311 141,03
– krótkoterminowa179 314,0087 649,12
3Pozostałe rezerwy125 714,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe125 714,00
IIZobowiązania długoterminowe15 897 349,64
1Wobec jednostek powiązanych15 033 729,71
a) kredyty i pożyczki15 033 729,71
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek863 619,93
a) kredyty i pożyczki863 619,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 079 502,034 358 934,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych3 059 084,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 059 084,55
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 079 502,031 299 849,81
a) kredyty i pożyczki4 811,4411 619,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 872 646,231 178 349,27
– do 12 miesięcy1 872 646,231 178 349,27
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych168 640,08107 241,57
h) z tytułu wynagrodzeń9 635,8815,46
i) inne23 768,402 624,41
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 247 970,512 567 101,18
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 247 970,512 567 101,18
– długoterminowe2 735 090,911 808 082,91
– krótkoterminowe512 879,60759 018,27
Pasywa razem24 236 583,4320 462 941,24
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 157 296,41534 290,12
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 148 285,91534 290,12
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)9 010,50
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej13 297 201,119 363 807,31
IAmortyzacja1 736 088,131 431 169,39
IIZużycie materiałów i energii886 450,82402 362,13
IIIUsługi obce5 482 496,904 551 564,61
IVPodatki i opłaty, w tym:123 180,1751 893,61
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 487 154,032 069 266,40
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:666 296,74336 296,10
– emerytalne277 824,15152 027,11
VIIPozostałe koszty rodzajowe915 534,32521 255,07
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 139 904,70-8 829 517,19
DPozostałe przychody operacyjne1 515 186,542 825 144,52
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje1 496 784,522 146 357,90
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne18 402,02678 786,62
EPozostałe koszty operacyjne120 690,2137 124,62
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne120 690,2137 124,62
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 745 408,37-6 041 497,29
GPrzychody finansowe168 874,910,83
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:60,120,83
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne168 814,79
HKoszty finansowe179 989,87628 562,83
IOdsetki, w tym:161 489,87197 434,33
– dla jednostek powiązanych150 168,94189 801,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych18 500,00
IVInne431 128,50
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-10 756 523,33-6 670 059,29
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-10 756 523,33-6 670 059,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)13 438 115,551 252 270,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach13 438 115,551 252 270,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu557 469,50399 550,10
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego39 788,00157 919,40
a) zwiększenie (z tytułu)39 788,00157 919,40
– wydania udziałów (emisji akcji)39 788,00157 919,40
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu597 257,50557 469,50
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu25 925 938,007 267 740,78
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego18 658 197,22
a) zwiększenie (z tytułu)19 442 317,80
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej19 442 317,80
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)784 120,58
– pokrycia straty
- koszty pozyskania kapitału784 120,58
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu25 925 938,0025 925 938,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu39 788,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-25 788,0039 788,00
a) zwiększenie (z tytułu)14 000,0039 788,00
akcje niezarejestrowane14 000,0039 788,00
b) zmniejszenie (z tytułu)39 788,00
Zarejestrowanie Akcji serii L, Q39 788,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu14 000,0039 788,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu6 415 020,663 466 222,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 415 020,663 466 222,97
a) zwiększenie (z tytułu)6 670 059,292 948 797,69
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia6 670 059,292 948 797,69
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu13 085 079,956 415 020,66
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-13 085 079,95-6 415 020,66
6Wynik netto-10 756 523,33-6 670 059,29
Azysk netto
Bstrata netto10 756 523,336 670 059,29
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 695 592,2213 438 115,55
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 695 592,2213 438 115,55
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-9 587 146,48-5 219 804,48
IZysk (strata) netto-10 756 523,33-6 670 059,29
IIKorekty razem1 169 376,851 450 254,81
1Amortyzacja1 736 088,131 431 169,39
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-338 058,48322 518,80
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)161 489,87197 434,33
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej18 500,00
5Zmiana stanu rezerw217 378,8841 790,15
6Zmiana stanu zapasów-44 298,37-136 855,41
7Zmiana stanu należności-651 783,56-365 690,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów794 482,61396 919,07
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-724 422,23-437 031,16
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-9 587 146,48-5 219 804,48
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 826 286,70-2 928 771,51
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 826 286,702 928 771,51
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 000 765,932 923 771,51
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:825 520,775 000,00
a) w jednostkach powiązanych825 520,775 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 826 286,70-2 928 771,51
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej13 830 167,1819 969 270,07
IWpływy14 633 663,7920 219 115,57
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału14 000,0018 855 904,62
2Kredyty i pożyczki13 465 441,443 583,10
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 154 222,351 359 627,85
IIWydatki803 496,61249 845,50
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek571 619,1096 432,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki231 877,517 633,33
9Inne wydatki finansowe145 780,17
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)13 830 167,1819 969 270,07
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)416 734,0011 820 694,08
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych338 058,48-322 518,80
FŚrodki pieniężne na początek okresu12 615 617,67794 923,59
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:13 032 351,6712 615 617,67
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-10 756 523,33-6 670 059,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 645 468,982 232 346,95
pozostałe 1 645 468,982 232 346,95
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 671 706,362 218 706,54
pozostałe 1 671 706,362 218 706,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:535 612,66760 129,27
pozostałe 535 612,66760 129,27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:250 824,0655 714,25
pozostałe 250 824,0655 714,25
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-10 445 497,35-5 979 284,68
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych 1
2 Zmiana stanu środków trwałych 2
3 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych 3
4 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście - nie dotyczy 4
5 Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów 5
6 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe - nie dotyczy 6
7 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 - nie dotyczy 7
8 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności) 8
9 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają - nie dotyczy 9
10 Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 10
11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 11
12 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2018 12
13 Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 13
14 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe 14
15 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe 15
16 Pozostałe rezerwy długoterminowe - nie dotyczy 16
17 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 17
18 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 18
19 Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych przychodów i biernych rozliczeń międzyokresowych 19
20 Zobowiązania warunkowe 20
21 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy 21
22 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22
23 Koszty według rodzaju ' - nie dotyczy, jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat 23
24 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 24
25 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 25
26 Rozliczenie głównych pozycji rózniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto 26
27 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy 27
28 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania w roku obrotowym 28
29 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 29
30 Odsetki oraz różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy 30
31 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy 31
-
32 Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi , przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w mSR przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. Informacje te mogą być zgrupowane według rodzaju z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
33 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
34 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emerytutami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej grupy organu
35 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących i admistrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie dotyczy
36 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.
37 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
38 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotne wpływy na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy
39 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy
40 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
41 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.
42 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
43 Sporządzanie sprawozdania sporządzanego za okres, w ciągu którego nastapiło połączenie - Nie dotyczy
44 Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - nie dotyczy
45 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
46 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
47 Prace badawcze i rozwojowe
48 Dodatkowe informacje - odsetki
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki