Szczegóły spółki

Nazwa PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7282570596
REGON 100040255
KRS 0000377342
Adres ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź
Telefon 422 093 395
Faks 422 093 395
E-mail proteon@proteonpharma.com
WWW b.d.
PKD
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7220Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.34 0.89
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.52 7.99
Płynność bieżąca (CR) 3.24 7.3
Płynność szybka (QR) 3.21 7.21
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.52 7.99
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1248.4% -929.45%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -49.64% -399.04%
Rentowność aktywów (ROA) -32.6% -44.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-31 63/2020 11 17028
Poz. 17028. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-16613/2020]

  OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
         z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
625.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu
30 kwietnia 2020 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Kingi Jóźwiak przy ul. Piotrkowskiej 82 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie NWZ.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczą-
    cego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
    ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych
    zwykłych serii N, w drodze subskrypcji prywatnej,
    z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczaso-
    wych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskryp-
    cyjnych serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjo-
    nariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
    serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
    wego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii V
    z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjona-
    riuszy w całości oraz zmiany § 6b w zakresie ust. 1 oraz
    dodania do ww. paragrafu ust. 6 Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 pkt 4) Statutu
    Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
    zorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad NWZ.

Zamierzone zmiany Statutu:
Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. wskazuje, że na
NZW pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie
zmiany § 5 oraz § 6b ust. 1 i dodania ust. 6, a także § 17 pkt 4)
Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 5, § 6b ust. 1 i § 17 pkt 4) Statutu
Spółki:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.194,50 złotych i dzieli się na
7.661.945 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset czterdzieści pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych
  serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45
  000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001
  do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000.
22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy
  trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M
  o numerach od 0000001 do 1409370.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

                § 6b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.500,00 zł
(dziewięćdziesiąt jeden tysięcy i pięćset złotych) poprzez emi-
sję nie więcej niż 915.000 (dziewięćset piętnaście tysięcy) akcji
zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda, oznaczonych jako:
1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
  140 000 sztuk;
2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
  140 000 sztuk;
3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
  140 000 sztuk;
4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000 sztuk.

               § 17
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działal-
nością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy
w szczególności: (…)
4) zatwierdzanie prognoz finansowych, włączając w to roczny
plan operacyjny i budżet, dla Spółki i jakichkolwiek jej spółek
zależnych oraz zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian (tj.
przekraczających kwotę 150.000 EUR) planu operacyjnego
oraz budżetu; (…)


Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 767.194,50 zło-
tych i nie więcej niż 966.194,50 złotych i dzieli się na nie mniejniż 7.671.945 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) i nie więcej niż 9.661.945
(dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dzie-
więćset czterdzieści pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
  nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764
  do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz
  od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć-
  set trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach
  od 00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy
  trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M
  o numerach od 0000001 do 1409370;23) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej
  niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imien-
  nych serii N o numerach od 000001 do 2000000.
Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

                 § 6b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.500,00 zł
  (sto dwadzieścia sześć tysięcy i pięćset złotych) poprzez
  emisję nie więcej niż 1.265.000 (jeden milion dwieście
  sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nomi-
  nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
  1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000 sztuk;
  5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 350 000 sztuk.
2. (…)
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 5), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr... Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwiet-
  nia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego pod-
  wyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
  akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychcza-
  sowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Sta-
  tutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii G. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do
  31 grudnia 2020 roku.

               § 17
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działal-
nością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy
w szczególności: (…)
4) zatwierdzanie prognoz finansowych, włączając w to roczny
plan operacyjny i budżet, dla Spółki i jakichkolwiek jej spółek
zależnych oraz zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian (tj.
przekraczających kwotę 150.000 EUR) planu operacyjnego
oraz budżetu i wybór biegłego rewidenta przeprowadzają-
cego badania sprawozdania finansowego Spółki; (…)

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem NZW, tj. najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NZW
zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy, tj. od dnia 27 kwietnia 2020 r.


                         Prezes Zarządu
                        Jarosław Dastych

                         Członek Zarządu
                         Matthew Tebeau
Poz. 17028. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-16613/2020]

  OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
         z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
625.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu
30 kwietnia 2020 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Kingi Jóźwiak przy ul. Piotrkowskiej 82 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie NWZ.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczą-
    cego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
    ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych
    zwykłych serii N, w drodze subskrypcji prywatnej,
    z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczaso-
    wych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskryp-
    cyjnych serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjo-
    nariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
    serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
    wego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii V
    z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjona-
    riuszy w całości oraz zmiany § 6b w zakresie ust. 1 oraz
    dodania do ww. paragrafu ust. 6 Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 pkt 4) Statutu
    Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
    zorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad NWZ.

Zamierzone zmiany Statutu:
Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. wskazuje, że na
NZW pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie
zmiany § 5 oraz § 6b ust. 1 i dodania ust. 6, a także § 17 pkt 4)
Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 5, § 6b ust. 1 i § 17 pkt 4) Statutu
Spółki:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.194,50 złotych i dzieli się na
7.661.945 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset czterdzieści pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych
  serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45
  000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001
  do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000.
22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy
  trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M
  o numerach od 0000001 do 1409370.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

                § 6b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.500,00 zł
(dziewięćdziesiąt jeden tysięcy i pięćset złotych) poprzez emi-
sję nie więcej niż 915.000 (dziewięćset piętnaście tysięcy) akcji
zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda, oznaczonych jako:
1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
  140 000 sztuk;
2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
  140 000 sztuk;
3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
  140 000 sztuk;
4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000 sztuk.

               § 17
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działal-
nością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy
w szczególności: (…)
4) zatwierdzanie prognoz finansowych, włączając w to roczny
plan operacyjny i budżet, dla Spółki i jakichkolwiek jej spółek
zależnych oraz zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian (tj.
przekraczających kwotę 150.000 EUR) planu operacyjnego
oraz budżetu; (…)


Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 767.194,50 zło-
tych i nie więcej niż 966.194,50 złotych i dzieli się na nie mniejniż 7.671.945 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) i nie więcej niż 9.661.945
(dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dzie-
więćset czterdzieści pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
  nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764
  do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz
  od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć-
  set trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach
  od 00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy
  trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M
  o numerach od 0000001 do 1409370;23) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej
  niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imien-
  nych serii N o numerach od 000001 do 2000000.
Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

                 § 6b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.500,00 zł
  (sto dwadzieścia sześć tysięcy i pięćset złotych) poprzez
  emisję nie więcej niż 1.265.000 (jeden milion dwieście
  sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nomi-
  nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
  1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000 sztuk;
  5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 350 000 sztuk.
2. (…)
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 5), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr... Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwiet-
  nia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego pod-
  wyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
  akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychcza-
  sowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Sta-
  tutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii G. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do
  31 grudnia 2020 roku.

               § 17
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działal-
nością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy
w szczególności: (…)
4) zatwierdzanie prognoz finansowych, włączając w to roczny
plan operacyjny i budżet, dla Spółki i jakichkolwiek jej spółek
zależnych oraz zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian (tj.
przekraczających kwotę 150.000 EUR) planu operacyjnego
oraz budżetu i wybór biegłego rewidenta przeprowadzają-
cego badania sprawozdania finansowego Spółki; (…)

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem NZW, tj. najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NZW
zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy, tj. od dnia 27 kwietnia 2020 r.


                         Prezes Zarządu
                        Jarosław Dastych

                         Członek Zarządu
                         Matthew Tebeau
2019-11-28 230/2019 17 61325
Poz. 61325. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-61127/2019]

           OGŁOSZENIE
   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne WalneZgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu
23 grudnia 2019 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 w lok. 1
w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie NWZ.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
   NWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nad-
   zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
   23.08.2019 r. w zakresie § 1 ust. 7 poprzez zmianę ter-
   minu zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w try-
   bie art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., tj. do dnia 20 lutego 2020 r.
   włącznie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad NWZ.

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. najpóźniej do dnia 15 grudnia 2019 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A,
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia, tj. od dnia 18 grudnia 2019 r.
Poz. 61325. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-61127/2019]

           OGŁOSZENIE
   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne WalneZgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu
23 grudnia 2019 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 w lok. 1
w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie NWZ.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
   NWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nad-
   zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
   23.08.2019 r. w zakresie § 1 ust. 7 poprzez zmianę ter-
   minu zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w try-
   bie art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., tj. do dnia 20 lutego 2020 r.
   włącznie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad NWZ.

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. najpóźniej do dnia 15 grudnia 2019 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A,
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia, tj. od dnia 18 grudnia 2019 r.
2019-10-24 207/2019 414 1091028
Poz. 1091028. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16189/19/739]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1091028. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16189/19/739]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 21 39766
Poz. 39766. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-39684/2019]

            OGŁOSZENIE
  o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
           z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne WalneZgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu
23 sierpnia 2019 roku, o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej
Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie NWZ.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
   NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych
   zwykłych serii M, w drodze subskrypcji prywatnej,
   z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczaso-
   wych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów sub-
   skrypcyjnych serii F, pozbawienia dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskryp-
   cyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
   serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
   akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów sub-
   skrypcyjnych serii G, pozbawienia dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyj-
   nych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
   serii V z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
   akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad NZW.

Zamierzone zmiany Statutu:

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. wskazuje, że na
NWZ pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie
zmiany § 5 oraz § 6b Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 5 i § 6b Statutu Spółki:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 611.257,50 złotych i dzieli się
na 6.112.575 (sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset
siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001
  do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji
  zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001
  do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001
  do 225000; 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
  nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do
  137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001
  do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)
  akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001
  do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od
  00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji
  zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do
  11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

               § 6b
 1. Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia
  programu motywacyjnego dla pracowników i współpra-
  cowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
  nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru, kapitał zakła-
  dowy został warunkowo podwyższony o kwotę 42.000 zł
  (czterdzieści dwa tysiące złotych).
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o któ-
  rym mowa w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej  niż 420 000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych,
  na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gro-
  szy) każda, oznaczonych jako:
   1) akcje serii Q w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
   2) akcje serii X w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
   3) akcje serii Y w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk.
 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Q, X i Y są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii C,
  D i E, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa
  w ust. 1, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia
  akcji serii Q są osoby uprawnione z warrantów subskryp-
  cyjnych serii C, osobami uprawnionymi do objęcia akcji
  serii X są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych
  serii D, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Y są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E;
  z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjona-
  riuszy w całości.

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

               §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi niż 612.257,50 złotych
(słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt
siedem złotych i 50/100) i nie wyższej niż 811.257,50 złotych
(słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt
siedem złotych i 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 6.122.575
(sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące i pięćset sie-
demdziesiąt pięć) i nie więcej niż 8.112.575 (osiem milionów
sto dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja, w tym:

 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
  nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764
  do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001
  do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)
  akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001
  do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć-
  set trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach
  od 00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście)
  akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001
  do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej
  niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imien-
  nych serii M o numerach od 000001 do 2000000.

                § 6b
1. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.500,00 zł
   (sto dwadzieścia tysięcy i pięćset złotych) poprzez emi-
   sję nie więcej niż 1.205.000 (jeden milion dwieście pięć
   tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
    1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
     140 000 sztuk;
    2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
     140 000 sztuk;
    3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
     140 000 sztuk;
    4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000
     sztuk;
    5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 290 000
     sztuk.
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
   wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest przyznanie
   prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów
   subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na
   podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia
   27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
   wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
   emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
   czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
   skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłącze-
   niem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji
   serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,
   o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów
   subskrypcyjnych serii C. Prawo objęcia akcji serii Q może
   być wykonane do 31 grudnia 2017 roku.
  3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
   wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) jest przyznanie  prawa do objęcia akcji serii X posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłącze-
  niem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji
  serii X będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów
  subskrypcyjnych serii D. Prawo objęcia akcji serii X może
  być wykonane do 31 grudnia 2018 roku.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
  wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) jest przyznanie
  prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłącze-
  niem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji
  serii Y będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów
  subskrypcyjnych serii E. Prawo objęcia akcji serii Y może
  być wykonane do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
  wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) jest przyznanie
  prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 23.08.2019 r. w sprawie emisji warrantów sub-
  skrypcyjnych serii F, pozbawienia dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskryp-
  cyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
  serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b statutu Spółki.
  Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze
  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
  poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii F.
  Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do
  31 grudnia 2023 roku.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
  wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) jest przyznanie
  prawa do objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 23.08.2019 r. w sprawie emisji warrantów sub-
  skrypcyjnych serii G, pozbawienia dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyj-
  nych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
  serii V z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b statutu Spółki.
  Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą posiadacze
  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
  poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii G.  Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do
  30 czerwca 2020 roku.”

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. najpóźniej do dnia 15.08.2019 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A,
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy, tj. od dnia 20.08 2019 r.

             Jarosław Dastych - Prezes Zarządu
              Matthew Tebeau - Członek Zarząd
Poz. 39766. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-39684/2019]

            OGŁOSZENIE
  o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
           z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne WalneZgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu
23 sierpnia 2019 roku, o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej
Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie NWZ.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
   NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych
   zwykłych serii M, w drodze subskrypcji prywatnej,
   z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczaso-
   wych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów sub-
   skrypcyjnych serii F, pozbawienia dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskryp-
   cyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
   serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
   akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów sub-
   skrypcyjnych serii G, pozbawienia dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyj-
   nych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
   serii V z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
   akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad NZW.

Zamierzone zmiany Statutu:

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. wskazuje, że na
NWZ pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie
zmiany § 5 oraz § 6b Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 5 i § 6b Statutu Spółki:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 611.257,50 złotych i dzieli się
na 6.112.575 (sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset
siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001
  do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji
  zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001
  do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001
  do 225000; 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
  nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do
  137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001
  do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)
  akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001
  do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od
  00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji
  zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do
  11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

               § 6b
 1. Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia
  programu motywacyjnego dla pracowników i współpra-
  cowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
  nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru, kapitał zakła-
  dowy został warunkowo podwyższony o kwotę 42.000 zł
  (czterdzieści dwa tysiące złotych).
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o któ-
  rym mowa w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej  niż 420 000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych,
  na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gro-
  szy) każda, oznaczonych jako:
   1) akcje serii Q w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
   2) akcje serii X w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
   3) akcje serii Y w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk.
 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Q, X i Y są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii C,
  D i E, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa
  w ust. 1, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia
  akcji serii Q są osoby uprawnione z warrantów subskryp-
  cyjnych serii C, osobami uprawnionymi do objęcia akcji
  serii X są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych
  serii D, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Y są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E;
  z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjona-
  riuszy w całości.

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

               §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi niż 612.257,50 złotych
(słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt
siedem złotych i 50/100) i nie wyższej niż 811.257,50 złotych
(słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt
siedem złotych i 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 6.122.575
(sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące i pięćset sie-
demdziesiąt pięć) i nie więcej niż 8.112.575 (osiem milionów
sto dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja, w tym:

 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
  nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764
  do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001
  do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)
  akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001
  do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć-
  set trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach
  od 00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście)
  akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001
  do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej
  niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imien-
  nych serii M o numerach od 000001 do 2000000.

                § 6b
1. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.500,00 zł
   (sto dwadzieścia tysięcy i pięćset złotych) poprzez emi-
   sję nie więcej niż 1.205.000 (jeden milion dwieście pięć
   tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
    1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
     140 000 sztuk;
    2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
     140 000 sztuk;
    3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
     140 000 sztuk;
    4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000
     sztuk;
    5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 290 000
     sztuk.
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
   wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest przyznanie
   prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów
   subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na
   podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia
   27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
   wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
   emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
   czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
   skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłącze-
   niem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji
   serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,
   o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów
   subskrypcyjnych serii C. Prawo objęcia akcji serii Q może
   być wykonane do 31 grudnia 2017 roku.
  3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
   wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) jest przyznanie  prawa do objęcia akcji serii X posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłącze-
  niem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji
  serii X będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów
  subskrypcyjnych serii D. Prawo objęcia akcji serii X może
  być wykonane do 31 grudnia 2018 roku.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
  wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) jest przyznanie
  prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłącze-
  niem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji
  serii Y będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów
  subskrypcyjnych serii E. Prawo objęcia akcji serii Y może
  być wykonane do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
  wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) jest przyznanie
  prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 23.08.2019 r. w sprawie emisji warrantów sub-
  skrypcyjnych serii F, pozbawienia dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskryp-
  cyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
  serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b statutu Spółki.
  Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze
  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
  poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii F.
  Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do
  31 grudnia 2023 roku.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
  wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) jest przyznanie
  prawa do objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na
  podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 23.08.2019 r. w sprawie emisji warrantów sub-
  skrypcyjnych serii G, pozbawienia dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyj-
  nych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych
  serii V z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b statutu Spółki.
  Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą posiadacze
  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
  poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii G.  Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do
  30 czerwca 2020 roku.”

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. najpóźniej do dnia 15.08.2019 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A,
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy, tj. od dnia 20.08 2019 r.

             Jarosław Dastych - Prezes Zarządu
              Matthew Tebeau - Członek Zarząd
2019-06-03 106/2019 26 28782
Poz. 28782. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-28623/2019]

            OGŁOSZENIE
 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie (dalej jako ZWZ), które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2019 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Kingi Józwiak przy ul. Piotrkowskiej 82 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie ZWZ.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku
   do 31 grudnia 2018 roku.
  6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
   Nadzorczej za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
   obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obo-
   wiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych
   zwykłych serii M, w drodze subskrypcji prywatnej,
   z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczaso-
   wych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów sub-
   skrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjo-
   nariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych,
   warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
   w drodze emisji nowych akcji imiennych z wyłączeniem
   prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w cało-
   ści oraz zmiany § 6b Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad ZWZ.Zamierzone zmiany Statutu:
Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. wskazuje, że na
ZWZ pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie
zmiany § 5 oraz § 6b Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 5 i § 6b Statutu Spółki:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 611.257,50 złotych i dzieli się
na 6.112.575 (sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset
siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych
  serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45
  000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od
  00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000.
Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

                § 6b
1. Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia
  programu motywacyjnego dla pracowników i współpra-
  cowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
  nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru, kapitał zakła-
  dowy został warunkowo podwyższony o kwotę 42 000 zł
  (czterdzieści dwa tysiące złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym
  mowa w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż
  420 000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na
  okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
  każda, oznaczonych jako:
  1) akcje serii Q w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
  2) akcje serii X w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
  3) akcje serii Y w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Q, X i Y są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii C,
  D i E, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa
  w ust. 1, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia akcji
  serii Q są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych
  serii C, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii X są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii D,
  osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Y są osoby
  uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E; z wyłą-
  czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  w całości.

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 781.257,50 zło-
tych i nie więcej niż 841.257,50 złotych i dzieli się na nie mniej
niż 7.812.575 (siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy
i pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 8.412.575 (osiem
milionów czterysta dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt
pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dzie-
sięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
   pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
   od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
   na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
   kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji
   zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001
   do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
   dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
   od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
   nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764
   do 137 763; 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000
  oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od
  00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) nie mniej niż 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset
  tysięcy) i nie więcej niż 2.300.000 (słownie: dwa miliony
  trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o nume-
  rach od 000001 do 2300000.

               § 6b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.500,00 zł
  (sto czternaście tysięcy i pięćset złotych) poprzez emisję
  nie więcej niż 1.145.000 (jeden milion sto czterdzieści pięć
  tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dzie-
  sięć groszy) każda, oznaczonych jako:
  1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000
   sztuk;
  5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 230 000
   sztuk.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 1), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie  uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniem
  prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii C. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do
  31 grudnia 2017 roku.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii X posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniem
  prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii X będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii D. Prawo objęcia akcji serii X może być wykonane do
  31 grudnia 2018 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 3), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniem
  prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii E. Prawo objęcia akcji serii Y może być wykonane do
  31 grudnia 2019 roku.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 4), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii U posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskryp-
  cyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunko-
  wego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emi-
  sji nowych akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b
  statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii F. Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do
  31 grudnia 2023 roku.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 5), jest przyznanie prawa do  objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskryp-
  cyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunko-
  wego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emi-
  sji nowych akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b
  statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii G. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do
  30 czerwca 2020 roku.

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem ZWZ, tj. najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A,
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

                         Prezes Zarządu
                        Jarosław Dastych
                         Członek Zarządu
                         Matthew Tebeau
Poz. 28782. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-28623/2019]

            OGŁOSZENIE
 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą
w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie
art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie (dalej jako ZWZ), które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2019 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Kingi Józwiak przy ul. Piotrkowskiej 82 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie ZWZ.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku
   do 31 grudnia 2018 roku.
  6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
   Nadzorczej za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
   obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obo-
   wiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych
   zwykłych serii M, w drodze subskrypcji prywatnej,
   z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczaso-
   wych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów sub-
   skrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjo-
   nariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych,
   warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
   w drodze emisji nowych akcji imiennych z wyłączeniem
   prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w cało-
   ści oraz zmiany § 6b Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad ZWZ.Zamierzone zmiany Statutu:
Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. wskazuje, że na
ZWZ pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie
zmiany § 5 oraz § 6b Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 5 i § 6b Statutu Spółki:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 611.257,50 złotych i dzieli się
na 6.112.575 (sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset
siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
  pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
  od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
  kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
  dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
  od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych
  serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45
  000 oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od
  00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000.
Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

                § 6b
1. Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia
  programu motywacyjnego dla pracowników i współpra-
  cowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
  nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru, kapitał zakła-
  dowy został warunkowo podwyższony o kwotę 42 000 zł
  (czterdzieści dwa tysiące złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym
  mowa w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż
  420 000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na
  okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
  każda, oznaczonych jako:
  1) akcje serii Q w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
  2) akcje serii X w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk;
  3) akcje serii Y w liczbie nie większej niż 140 000 sztuk.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Q, X i Y są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii C,
  D i E, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa
  w ust. 1, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia akcji
  serii Q są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych
  serii C, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii X są
  osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii D,
  osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Y są osoby
  uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E; z wyłą-
  czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  w całości.

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

                §5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 781.257,50 zło-
tych i nie więcej niż 841.257,50 złotych i dzieli się na nie mniej
niż 7.812.575 (siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy
i pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 8.412.575 (osiem
milionów czterysta dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt
pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dzie-
sięć grodzy) każda akcja, w tym:
 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
   pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach
   od 0000001 do 2475000;
 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
   na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwy-
   kłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji
   zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001
   do 225000;
 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześć-
   dziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach
   od 5001 do 37763;
 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imien-
   nych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764
   do 137 763; 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000
  oraz od 197673 do 223672;
 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sie-
  demdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D
  o numerach od 45001 do 197672;
 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwy-
  kłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
  trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od
  00001 do 91603;
11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
  osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G
  o numerach od 00001 do 58285;
12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto
  siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H
  o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych
  imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J
  o numerach od 000001 do 345491;
15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V
  o numerach od 000001 do 156591;
16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwy-
  kłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imien-
  nych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L
  o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q
  o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) nie mniej niż 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset
  tysięcy) i nie więcej niż 2.300.000 (słownie: dwa miliony
  trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o nume-
  rach od 000001 do 2300000.

               § 6b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.500,00 zł
  (sto czternaście tysięcy i pięćset złotych) poprzez emisję
  nie więcej niż 1.145.000 (jeden milion sto czterdzieści pięć
  tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dzie-
  sięć groszy) każda, oznaczonych jako:
  1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż
   140 000 sztuk;
  4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495 000
   sztuk;
  5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 230 000
   sztuk.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 1), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie  uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniem
  prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii C. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do
  31 grudnia 2017 roku.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii X posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniem
  prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii X będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii D. Prawo objęcia akcji serii X może być wykonane do
  31 grudnia 2018 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 3), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu moty-
  wacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
  emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotych-
  czasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów sub-
  skrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniem
  prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii E. Prawo objęcia akcji serii Y może być wykonane do
  31 grudnia 2019 roku.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 4), jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii U posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskryp-
  cyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunko-
  wego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emi-
  sji nowych akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b
  statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii F. Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do
  31 grudnia 2023 roku.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 pkt 5), jest przyznanie prawa do  objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie
  uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskryp-
  cyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunko-
  wego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emi-
  sji nowych akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b
  statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą
  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych
  serii G. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do
  30 czerwca 2020 roku.

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem ZWZ, tj. najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A,
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

                         Prezes Zarządu
                        Jarosław Dastych
                         Członek Zarządu
                         Matthew Tebeau
2019-05-08 88/2019 469 269597
Poz. 269597. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1702/19/608]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269597. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1702/19/608]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-19 78/2019 277 226118
Poz. 226118. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2419/19/504]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 597257,50
ZŁ wpisać: 1. 611257,50 ZŁ wykreślić: 3. 5972575
wpisać: 3. 6112575 wykreślić: 5. 597257,50 ZŁ wpi-
sać: 5. 611257,50 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. X 2. 140000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane


osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TEBEAU 2. MATTHEW LOUIS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TEBEAU 2. MATTHEW
LOUIS 3. 66030315657 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 226118. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2419/19/504]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 597257,50
ZŁ wpisać: 1. 611257,50 ZŁ wykreślić: 3. 5972575
wpisać: 3. 6112575 wykreślić: 5. 597257,50 ZŁ wpi-
sać: 5. 611257,50 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. X 2. 140000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane


osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TEBEAU 2. MATTHEW LOUIS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TEBEAU 2. MATTHEW
LOUIS 3. 66030315657 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
2019-01-11 08/2019 232 20328
Poz. 20328. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODAR-
CZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31209/18/928]

W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ANDRY-
SIAK 2. JUSTYNA 3. 85011005064 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 20328. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODAR-
CZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31209/18/928]

W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ANDRY-
SIAK 2. JUSTYNA 3. 85011005064 4. PROKURA
SAMOISTNA
2018-06-19 117/2018 368 193050
Poz. 193050. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2544/18/560]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 583401,80
ZŁ wpisać: 1. 597257,50 ZŁ wykreślić: 3. 5834018
wpisać: 3. 5972575 wykreślić: 5. 583401,80 ZŁ wpi-
sać: 5. 597257,50 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Q 2. 138557
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 193050. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2544/18/560]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 583401,80
ZŁ wpisać: 1. 597257,50 ZŁ wykreślić: 3. 5834018
wpisać: 3. 5972575 wykreślić: 5. 583401,80 ZŁ wpi-
sać: 5. 597257,50 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Q 2. 138557
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-05-29 103/2018 22 22694
Poz. 22694. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-22178/2018]

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi
(adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000377342, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejo-
nowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 728-257-05-96, o kapi-
tale zakładowym 597.257,50 zł (w pełni opłaconym), działając
na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2018 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej przy
ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
    Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
   5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do 31 grudnia 2017 roku.
   6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2017.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2017.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubie-
    głych.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi
    i Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obo-
    wiązków w roku 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia łącznej liczby
    członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków
    Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na
tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia
21.06.2018 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnic-
twa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tyl-
nej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadze-
nia, tj. od dnia 25.06.2018 r.
Poz. 22694. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2011 r.
[BMSiG-22178/2018]

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi
(adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000377342, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejo-
nowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 728-257-05-96, o kapi-
tale zakładowym 597.257,50 zł (w pełni opłaconym), działając
na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2018 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej przy
ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
    Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
   5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do 31 grudnia 2017 roku.
   6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2017.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2017.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubie-
    głych.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi
    i Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obo-
    wiązków w roku 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia łącznej liczby
    członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków
    Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć Spółce co najmniej na
tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia
21.06.2018 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnic-
twa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tyl-
nej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadze-
nia, tj. od dnia 25.06.2018 r.
2018-02-07 27/2018 420 36437
Poz. 36437. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/39404/17/690]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 07.11.2017 R. NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEW-
SKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR
13210/17 DODANE LUB USUNIĘTE PARAGRAFY: § 3
UST. 4, § 5, § 6 UST. 1 I UST. 2, § 8 UST. 3 § 10, § 11,
§ 12, § 14 - § 18, § 20, § 28 - § 49
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 557469,50 ZŁ
wpisać: 1. 583401,80 ZŁ wykreślić: 3. 5574695 wpi-
sać: 3. 5834018 wykreślić: 5. 557469,50 ZŁ wpisać:
5. 583401,80 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 259323 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CERANOWICZ
2. RYSZARD 3. 50052600956 wpisać: 2 1. VELINGS
2. MICHAEL
Poz. 36437. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/39404/17/690]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 07.11.2017 R. NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEW-
SKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR
13210/17 DODANE LUB USUNIĘTE PARAGRAFY: § 3
UST. 4, § 5, § 6 UST. 1 I UST. 2, § 8 UST. 3 § 10, § 11,
§ 12, § 14 - § 18, § 20, § 28 - § 49
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 557469,50 ZŁ
wpisać: 1. 583401,80 ZŁ wykreślić: 3. 5574695 wpi-
sać: 3. 5834018 wykreślić: 5. 557469,50 ZŁ wpisać:
5. 583401,80 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 259323 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CERANOWICZ
2. RYSZARD 3. 50052600956 wpisać: 2 1. VELINGS
2. MICHAEL
2018-01-15 10/2018 367 12086
Poz. 12086. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/42114/17/218]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 100000,00
ZŁ
Poz. 12086. PROTEON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000377342. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/42114/17/218]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 100000,00
ZŁ

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki