Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.Warszwa
GminaM.Warszwa
MiejscowośćWarszwa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.Warszwa
GminaM.Warszwa
UlicaAl. Jerozolimskie
Nr domu144
MiejscowośćWraszwa
Kod pocztowy02-305
PocztaWarszwa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4931Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000376721

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka przyjmowała do stosowania sposób ewidencji i rozliczania kosztów polegający na ujmowaniu na kontach kosztów danych w układzie rodzajowym, z uwzględnieniem na wymiarach analitycznych specyficznych potrzeb zarządczych umożliwiających przedstawienie wyniku w układzie funkcyjnym rodzajów działalności istotnych z punktu widzenia Spółki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka wyceniała wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, a środków objętych w drodze leasingu według wartości podanej w umowie lub w wartości rynkowej jeśli finansujący nie ujawnił wartości przedmiotu umowy.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosowała stawki amortyzacyjne ustalane w drodze indywidualnej oceny z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Dla nowych środków transportu stawki amortyzacyjne wynosiły:
 dla samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t- 20%,
 dla autobusów i pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt a) - 10%,
Dla używanych środków transportu stosowano stawki indywidualne. W przypadku amortyzowania przedmiotu leasingu, o którym wiadomo było, że po zakończeniu umowy nie przejdzie na własność użytkownika, to dany składnik aktywów powinien był być zamortyzowany w całości w okresie leasingu lub w okresie użytkowania, jeżeli okres użytkowania jest krótszy. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntów stosowano dwie stawki amortyzacyjne:
 5% (20 lat) dla praw do działek, które są wykorzystywane dla prowadzenia działalności,
 40% (2,5 roku) dla praw do działek, które są przeznaczone do sprzedaży
Równowartość comiesięcznej liniowej amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu księgowano w koszty amortyzacji, równolegle odpisując ekwiwalentną wartościowo pozycję przychodów przyszłych okresów na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, a obydwie wartości dla celów podatkowych są odpowiednio kosztem nie stanowiącym kosztu podatkowego i przychodem nie podlegającym opodatkowaniu.
Spółka zgodnie z zasadą istotności, umożliwiającą stosowanie w księgach rachunkowych uproszczeń, w przypadku nabycia aktywów spełniających formalne kryteria do ich zaliczenia do środków trwałych stosowała następujące rozwiązania:
składniki majątkowe, których jednostkowa cena nabycia nie przekraczała 10 000,00 zł., z wyłączeniem:
 sprzętu komputerowego o symbolu KŚT 491,
 kas rejestrujących,
 gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 budynków i budowli,
 środków transportu,
 środków trwałych zaliczanych do grupy KŚT o symbolu 806 traktowała jako wyposażenie (materiał) i zaliczało w ciężar kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania, obejmując dla celów kontrolnych ewidencją pozabilansową,
nisko cenne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie zostały zaliczone do wyposażenia, o którym mowa w pkt a) i których jednostkowa cena nabycia nie przekraczała 3 500,00 zł umarzano i amortyzowano stawką 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
Zakupione materiały wyceniano w cenie zakupu. Wydatki związane z nabyciem materiałów zaliczano w ciężar kosztów w dacie poniesienia o ile nie były związane z zakupami inwestycyjnymi. Rozchód materiałów z magazynu następował według metody FIFO ,,pierwsze przyszło pierwsze wyszło’’.
Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek wykazywano na dzień ich powstania
w ciągu roku - według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy dokonywano wyceny:
należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
odpisy aktualizujące wartość należności tworzono dla należności przeterminowanych 180 i więcej dni w wysokości 100%, a dla pozostałych na podstawie indywidualnej oceny danego kontrahenta.
Przychody i koszty w
walutach obcych, różnice kursowe zrealizowane Spółka ustalała według zasad podatkowych. Rozchód własnych środków lub wartości pieniężnych Jednostka wyceniała według metody FIFO ,, pierwsze przyszło pierwsze wyszło’’.
Spółka tworzyła rezerwy na zobowiązania i dokonywała biernych rozliczeń między-okresowych kosztów wówczas, gdy spełniały one warunki wymagane dla zobowiązań. Jednostka tworzyła rezerwy na zobowiązania dla następujących grup:
 rezerwa na nagrody jubileuszowe,
 rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe,
 rezerwa na niewykorzystane urlopy,
 rezerwa na badanie bilansu,
 pozostałe rezerwy na przyszłe zobowiązania Spółki.
Spółka do wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe korzystała z usług wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi aktuarialne.
W przypadku spraw sądowych, w których Spółka była stroną pozwaną oceniano ryzyko związane z daną sprawą i na tej podstawie decydowano o konieczności dokonania odpowiednich zapisów księgowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz ze zmianami legislacyjnymi obowiązującymi w ciągu roku sprawozdawczego. Zasady wyceny aktywów, pasywów i ustalenia wyniku finansowego były zgodne z Ustawą o rachunkowości z tym, że :

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządziła roczne sprawozdanie finansowe składające się z :
 wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 bilansu,
 rachunku zysków i strat w wersji porównawczej,
 zestawienia zmian w kapitale własnym,
 rachunku przepływów pieniężnych - sporządzonego metodą pośrednią,
 informacji dodatkowej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe44 192 981,7935 625 942,25
IWartości niematerialne i prawne1 251 221,14679 621,08
3Inne wartości niematerialne i prawne1 251 221,14679 621,08
IIRzeczowe aktywa trwałe37 912 577,6531 435 239,97
1Środki trwałe37 820 284,3531 200 448,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 101 280,075 363 687,47
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 409 551,964 642 465,90
c) urządzenia techniczne i maszyny1 523 117,511 822 122,61
d) środki transportu27 327 169,0418 937 215,30
e) inne środki trwałe459 165,77434 957,52
2Środki trwałe w budowie92 293,30234 791,17
IVInwestycje długoterminowe33 000,0033 000,00
3Długoterminowe aktywa finansowe33 000,0033 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale33 000,0033 000,00
– udziały lub akcje33 000,0033 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 996 183,003 478 081,20
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 995 808,003 472 563,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe375,005 518,20
BAktywa obrotowe8 626 171,1210 927 063,24
IZapasy1 639 305,241 658 950,39
1Materiały1 616 244,241 628 254,39
4Towary23 061,0023 000,00
5Zaliczki na dostawy i usługi7 696,00
IINależności krótkoterminowe4 477 402,614 297 368,35
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale168 357,09166 511,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:168 357,09166 511,15
– do 12 miesięcy168 357,09166 511,15
3Należności od pozostałych jednostek4 309 045,524 130 857,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 381 148,291 878 995,47
– do 12 miesięcy2 381 148,291 878 995,47
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych709 596,99816 453,15
c) inne1 218 300,241 435 408,58
IIIInwestycje krótkoterminowe2 271 023,774 770 097,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 271 023,774 770 097,69
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 271 023,774 770 097,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach336 894,86284 468,97
– inne środki pieniężne1 934 128,914 485 628,72
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe238 439,50200 646,81
Aktywa razem52 819 152,9146 553 005,49
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny9 357 147,2710 789 553,83
IKapitał (fundusz) podstawowy9 000 000,009 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 794 801,831 317 851,04
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)1 794 801,831 317 851,04
VZysk (strata) z lat ubiegłych41 960,00-144 907,41
VIZysk (strata) netto-1 479 614,56731 598,20
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-114 988,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 462 005,6435 763 451,66
IRezerwy na zobowiązania11 139 141,729 429 213,31
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 855 783,003 277 452,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 135 689,604 732 321,85
– długoterminowa3 298 730,013 000 204,06
– krótkoterminowa1 836 959,591 732 117,79
3Pozostałe rezerwy1 147 669,121 419 439,46
– krótkoterminowe1 147 669,121 419 439,46
IIZobowiązania długoterminowe13 349 501,878 065 249,29
3Wobec pozostałych jednostek13 349 501,878 065 249,29
a) kredyty i pożyczki162 213,00
c) inne zobowiązania finansowe13 349 501,877 903 036,29
IIIZobowiązania krótkoterminowe14 681 243,1112 653 623,10
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek14 616 369,0912 567 054,51
a) kredyty i pożyczki162 213,00162 156,00
c) inne zobowiązania finansowe5 770 277,713 500 271,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 420 392,774 576 120,05
– do 12 miesięcy5 420 392,774 576 120,05
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 389 746,861 303 018,87
h) z tytułu wynagrodzeń894 440,42700 285,98
i) inne979 298,332 325 202,57
4Fundusze specjalne64 874,0286 568,59
IVRozliczenia międzyokresowe4 292 118,945 615 365,96
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 292 118,945 615 365,96
– długoterminowe2 799 980,994 062 388,39
– krótkoterminowe1 492 137,951 552 977,57
Pasywa razem52 819 152,9146 553 005,49
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:69 861 146,1959 899 056,49
– od jednostek powiązanych964 266,65964 266,65
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów64 965 201,7555 471 865,70
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-163 757,21-387 680,69
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 059 701,654 814 871,48
BKoszty działalności operacyjnej72 713 714,1961 264 905,27
IAmortyzacja7 150 741,456 240 439,05
IIZużycie materiałów i energii16 372 526,2813 839 177,47
IIIUsługi obce13 792 026,639 950 429,97
IVPodatki i opłaty, w tym:2 451 982,462 260 352,82
- inne podatki2 451 982,462 260 352,82
VWynagrodzenia20 826 663,3118 003 853,26
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 565 557,803 977 764,26
– emerytalne1 868 139,451 610 134,44
- pozostałe składki2 697 418,352 367 629,82
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 642 659,092 608 265,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów4 911 557,174 384 623,44
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 852 568,00-1 365 848,78
DPozostałe przychody operacyjne2 679 869,924 619 551,20
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych314 492,66742 021,67
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych247 332,06389 259,32
IVInne przychody operacyjne2 118 045,203 488 270,21
EPozostałe koszty operacyjne961 423,232 610 216,13
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych256 028,22563 281,56
IIIInne koszty operacyjne705 395,012 046 934,57
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 134 121,31643 486,29
GPrzychody finansowe386 518,32305 126,32
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:353 100,00260 700,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:353 100,00260 700,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale353 100,00260 700,00
IIOdsetki, w tym:31 534,8344 319,25
- od innych jednostek31 534,8344 319,25
VInne1 883,49107,07
HKoszty finansowe609 836,57496 745,41
IOdsetki, w tym:609 836,57439 553,70
- dla innych jednostek609 836,57439 553,70
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:53 607,82
– w jednostkach powiązanych53 607,82
IVInne3 583,89
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 357 439,56451 867,20
JPodatek dochodowy122 175,00-279 731,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 479 614,56731 598,20
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 789 553,8310 317 851,04
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 789 553,8310 317 851,04
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu9 000 000,009 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu9 000 000,009 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 317 851,042 779 654,54
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego476 950,79-1 461 803,50
a) zwiększenie (z tytułu)621 858,2029 317,00
– podziału zysku (ustawowo)621 858,2029 317,00
b) zmniejszenie (z tytułu)144 907,411 491 120,50
– pokrycia straty144 907,411 491 120,50
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 794 801,831 317 851,04
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-144 907,41-1 461 803,50
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu41 960,0029 317,00
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach41 960,0029 317,00
b) zmniejszenie (z tytułu)29 317,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu41 960,00
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-144 907,41-1 491 120,50
– korekty błędów-144 907,41
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-144 907,41-1 636 027,91
b) zmniejszenie (z tytułu)-144 907,41-1 491 120,50
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-144 907,41
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu41 960,00-144 907,41
6Wynik netto-1 479 614,56616 610,20
Inne nadpłaty5 248,00
Azysk netto841 338,20
Bstrata netto1 479 614,56
Codpisy z zysku224 728,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)9 357 147,2710 789 553,83
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)9 357 147,2710 564 825,83
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 387 184,637 347 792,71
IZysk (strata) netto-1 479 614,56731 598,20
IIKorekty razem5 866 799,196 616 194,51
1Amortyzacja7 150 741,456 240 439,05
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych22,34
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)239 315,53130 623,33
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-314 492,66-742 021,67
5Zmiana stanu rezerw1 709 928,411 388 034,99
6Zmiana stanu zapasów19 645,15-132 928,78
7Zmiana stanu należności-174 808,60-1 795 433,92
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów115 589,082 160 957,82
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 879 141,51-2 310 372,20
10Inne korekty1 676 895,89
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 387 184,637 347 792,71
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-954 684,03-504 326,19
IWpływy1 179 669,571 312 333,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych811 295,131 023 697,58
3Z aktywów finansowych, w tym:368 374,44288 635,59
a) w jednostkach powiązanych353 100,00260 700,00
b) w pozostałych jednostkach15 274,4427 935,59
– odsetki15 274,4427 935,59
IIWydatki2 134 353,601 816 659,36
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 134 353,601 816 659,36
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-954 684,03-504 326,19
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-5 931 574,52-4 493 711,91
IWpływy402 639,50
4Inne wpływy finansowe402 639,50
IIWydatki5 931 574,524 896 351,41
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli114 988,00
4Spłaty kredytów i pożyczek162 213,00162 156,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego5 161 671,554 199 948,49
8Odsetki607 689,97419 258,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 931 574,52-4 493 711,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 499 073,922 349 754,61
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 770 097,692 420 343,08
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 271 023,774 770 097,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania18 199,0221 248,40
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 357 439,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
przychody z wieczystego uzytkowania gruntów1 262 407,401 262 407,40art 12 ust 4 pkt 17
dotacje do biletów zarachowane1 662 734,391 662 734,39art 17 ust 1 pkt 47
otrzymane dywidendy353 100,00353 100,00art 12 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
przedsprzedaz na koniec roku obrotowego271 724,68271 724,68art 12 ust 4 pkt 1
rozwizani rezerw na nalezności NKUP247 332,06247 332,06art 17 ust 1 pkt 47
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
przedsprzedaz na koniec roku obrotowego229 421,12229 421,12art 12 ust 4 pkt 1
dotacje dopłaty do biletów otrzymane1 676 746,131 676 746,13art 17 ust 1 pkt 47
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
koszty dotacji dopłaty do biletów zarachowane1 676 746,131 676 746,13art 17 ust 1 pkt 47
amortyzacja rachunkowa7 150 741,457 150 741,45art 16 ust 1 pkt 48
pozostałe 773,38773,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
płace i zusy342 271,10342 271,10art 15 ust 4h
koszty utworzenia rezerw206 184,67206 184,67art 16 ust 1 pkt 27
koszty utworzenia odpisów nalezności256 028,22256 028,22art 16 ust 1 pkt 26
posostałe koszty108 951,63108 951,63art 15e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Amortyzacja podatkowa2 156 563,152 156 563,15art 16a-m
Płace i zus za poprzedni rok259 079,38259 079,38art 15 ust 4h
koszty opłat leasingowych5 161 671,555 161 671,55art 17b
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
dochody wolne dotacje otrzymanie od urzedu Marszałkowskiego-1 676 746,13-1 676 746,13art 17 ust 1 pkt 47
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 760 934,47
K. Podatek dochodowy67 089,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Inforamacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki