Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KAMET SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKAMET Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwoopolskie
Powiatkędzierzyńsko-kozielski
GminaReńska Wieś
MiejscowośćReńska Wieś
Adres
Kod krajuPL
Województwoopolskie
Powiatkędzierzyńsko-kozielski
GminaReńska Wieś
UlicaReński Koniec
Nr domu14
MiejscowośćReńska Wieś
Kod pocztowy47-208
PocztaReńska Wieś
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2561Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000374967

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały omówione w dołączonym "Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego"

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji) zostały omówione w dołączonym "Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady ustalania wyniku finansowego zostały omówione w dołączonym "Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zostsły omówine w dołączonym "Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 836 766,642 018 914,77
IWartości niematerialne i prawne298 348,39546 497,18
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy110 071,02131 036,93
3Inne wartości niematerialne i prawne188 277,37415 460,25
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 079 122,20979 602,38
1Środki trwałe957 175,04883 542,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej71 203,6941 641,01
c) urządzenia techniczne i maszyny223 992,3967 459,66
d) środki transportu638 012,07772 195,21
e) inne środki trwałe23 966,892 246,75
2Środki trwałe w budowie112 882,1296 059,75
3Zaliczki na środki trwałe w budowie9 065,04
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe395 596,00442 588,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe395 596,00442 588,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach395 596,00442 588,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki395 596,00442 588,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe63 700,0550 227,21
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego63 192,7049 719,86
2Inne rozliczenia międzyokresowe507,35507,35
BAktywa obrotowe12 871 955,169 973 937,48
IZapasy2 875 259,931 848 634,62
1Materiały1 664 758,351 262 020,98
2Półprodukty i produkty w toku966 344,42528 979,97
3Produkty gotowe185 248,7641 333,67
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi58 908,4016 300,00
IINależności krótkoterminowe9 085 447,397 494 368,47
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek9 085 447,397 494 368,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 998 965,257 320 074,55
– do 12 miesięcy8 996 881,617 299 907,67
– powyżej 12 miesięcy2 083,6420 166,88
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych86 482,14174 293,92
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe824 182,11574 721,26
1Krótkoterminowe aktywa finansowe824 182,11574 721,26
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach50 270,27117 178,16
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki46 992,0027 412,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe3 278,2789 766,16
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne773 911,84457 543,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach725 786,53456 645,89
– inne środki pieniężne48 125,31897,21
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe87 065,7356 213,13
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem14 708 721,8011 992 852,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 076 425,507 031 374,99
IKapitał (fundusz) podstawowy220 685,00220 685,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:75 000,0075 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 187 950,992 173 042,67
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto4 592 789,514 562 647,32
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 632 296,304 961 477,26
IRezerwy na zobowiązania4 700,8128 973,08
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 700,8128 973,08
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe808 215,10993 332,58
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek808 215,10993 332,58
a) kredyty i pożyczki340 387,96444 354,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe467 827,14548 977,79
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 778 803,163 889 287,72
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 778 803,163 889 287,72
a) kredyty i pożyczki1 198 668,99296 691,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe328 217,93270 696,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 103 765,832 384 215,89
– do 12 miesięcy3 103 765,832 384 215,89
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych840 007,10549 778,65
h) z tytułu wynagrodzeń521 770,31377 994,68
i) inne786 373,009 910,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe40 577,2349 883,88
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe40 577,2349 883,88
– długoterminowe
– krótkoterminowe40 577,2349 883,88
Pasywa razem14 708 721,8011 992 852,25
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 886 344,1027 343 627,53
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów36 239 994,3127 279 645,11
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)588 072,3463 802,42
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów58 277,45180,00
BKoszty działalności operacyjnej31 158 047,6321 763 207,01
IAmortyzacja792 178,511 179 571,76
IIZużycie materiałów i energii13 925 369,869 278 311,71
IIIUsługi obce5 612 166,632 960 787,51
IVPodatki i opłaty, w tym:186 737,10239 277,51
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 421 015,986 380 693,44
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 976 101,141 491 217,46
– emerytalne793 776,11590 657,36
VIIPozostałe koszty rodzajowe210 643,83233 216,44
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów33 834,58131,18
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 728 296,475 580 420,52
DPozostałe przychody operacyjne60 754,67411 270,38
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych277 575,43
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne60 754,67133 694,95
EPozostałe koszty operacyjne65 509,68231 044,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne65 509,68231 044,12
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 723 541,465 760 646,78
GPrzychody finansowe182 157,96195 208,53
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:29 430,9132 455,21
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne152 727,05162 753,32
HKoszty finansowe210 486,02271 579,70
IOdsetki, w tym:120 719,86271 579,70
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne89 766,16
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 695 213,405 684 275,61
JPodatek dochodowy1 102 423,891 121 628,29
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 592 789,514 562 647,32
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 031 374,9910 037 222,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 037 222,58
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu220 685,00220 685,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu220 685,00220 685,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu75 000,0075 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu75 000,0075 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 173 042,675 797 083,25
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych14 908,32444 454,32
a) zwiększenie (z tytułu)14 908,32444 454,32
b) zmniejszenie (z tytułu)4 068 494,90
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 187 950,992 173 042,67
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 562 647,323 944 454,32
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 562 647,323 944 454,32
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)4 562 647,323 944 454,32
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 592 789,514 652 647,32
Azysk netto4 592 789,514 652 647,32
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 076 425,507 031 374,99
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 471 374,99
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto4 592 789,514 562 647,32
IIKorekty razem159 567,80-1 363 861,72
1Amortyzacja792 178,511 179 210,42
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)120 719,86271 579,70
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-367 341,59
5Zmiana stanu rezerw-24 272,2726 900,97
6Zmiana stanu zapasów-1 026 625,31-231 111,61
7Zmiana stanu należności-1 591 078,92-2 522 561,16
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 930 017,02238 161,35
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-53 632,0941 300,20
10Inne korekty12 261,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 752 357,313 198 785,60
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy46 992,00584 913,02
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych584 913,02
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:46 992,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach46 992,00
– zbycie aktywów finansowych46 992,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki710 457,431 242 209,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych643 549,54772 209,96
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:470 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach470 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe470 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne66 907,89
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-663 465,43-657 296,94
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy798 010,36341 825,22
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki798 010,36341 825,22
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 570 533,504 585 958,22
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli4 426 184,223 500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego23 629,42764 378,52
8Odsetki120 719,86271 579,70
9Inne wydatki finansowe50 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 772 523,14-4 244 133,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)316 368,74-1 702 644,34
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:316 368,74-1 702 644,34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu457 543,102 160 187,44
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:773 911,84457 543,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 695 213,405 684 275,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:47 801,95162 980,55
<nazwa>wyceny bilansowe i odwrócenie wycen 201729 360,56art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 18 441,39
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:162,53134,60
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:579 378,06453 224,01
<nazwa>wyceny bilansowe odwrócenie wycen 2017102 373,32art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>PFRON51 081,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>Amortyzacja niepodatkowa70 965,95art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>Naliczenia ZUS310 349,76art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:226 063,66238 400,95
<nazwa>Pozostae-2 827,83art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>Skadka ZUS zapacona w 2018228 891,49art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 000 888,385 736 252,72
K. Podatek dochodowy1 102 423,891 121 628,29
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

KAMET_SA_INFORMACJA DODATKOWA_31.12.2018

-

KAMET_SA_TABELE_31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki