Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEXPRESS FINANCE Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatZawierciański
GminaZawiercie
MiejscowośćZawiercie
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatZawierciański
GminaZawiercie
UlicaTadeusza Kościuszki
Nr domu15
MiejscowośćZawiercie
Kod pocztowy42-400
PocztaZawiercie
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000373729

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe obejmują:
1/ dziennik zbiorczy,
2/ księgę główną (ewidencja syntetyczna),
3/ księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), 4/ zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo-księgowego SYMFONIA FK firmy SAGE sp. z o.o.
4. Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń za pracę i umów zlecenia prowadzone są przy użyciu programu kadrowo-płacowego ERP ENOVA365 firmy SONATA sp. z o.o.
5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc (okres sprawozdawczy) sporządza się nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca (okresu sprawozdawczego). Dowody księgowe otrzymane po tej dacie wprowadza się do ksiąg następnego miesiąca (okresu sprawozdawczego).
6. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy sporządza się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku.
7. Zastępcze dowody księgowe stosuję się wyłącznie w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych i do udokumentowania operacji gospodarczych, których przedmiotem nie są zakupy opodatkowane podatkiem VAT. Dowód sporządza osoba przeprowadzająca operacje i określa w nim rodzaj oraz wartość operacji a także przyczynę braku zewnętrznego dowodu obcego.
8. Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki.
9. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
- informację dodatkową składającą się z wprowadzenia i dodatkowych informacji i objaśnień,
- bilans,
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.
10. Do archiwizowania zbiorów księgowych stosuję się następujące rozwiązania:
1. Postać w jakiej archiwizuje się i okres przechowywania:
- dowody księgowe – 5 lat, tym dowody zakupu (budowy) środków trwałych i zakupu wartości niematerialnych i prawnych – przez cały okres ich amortyzowania,
- księgi rachunkowe – 5 lat,
- karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – 50/10 lat od zakończenia pracy u danego płatnika,
- zatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu.
2. Miejsce archiwizowania: 42-400 Zawiercie ul. Tadeusza Kościuszki 15.
3. W zakresie ochrony zbiorów księgowych stosuję się następujące rozwiązania:
1. ochrona dostępu do systemu:
- niekorzystanie z systemu przez osoby nieupoważnione lub nieuprawnione,
- środki identyfikacji użytkowników uruchamiających komputery – hasła,
2. ochrona systemu przed uszkodzeniem:
- przeglądy i bieżącą konserwację sprzętu komputerowego,
- konserwację standardowego oprogramowania,
- ochronę przed wirusami komputerowymi,
- współpraca z zewnętrznym serwisantem, która wykluczy długotrwałe przerwy w pracy systemu,
3. ochrona przechowywanych zbiorów i dowodów księgowych:
- przekazywania zbiorów i dowodów do archiwum,
- tworzenie kopii w postaci przeniesienia informacji księgowych na zewnętrznych nośnikach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w wartości nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w wartości nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Należności i zobowiązania krajowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie firmy oraz na bankowym rachunku bieżącym wyceniono w wartości nominalnej.
Zobowiązania w walutach obcych /pożyczki/ wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
tj. przeliczone na dzień bilansowy wg Tabeli Kursów Średnich NBP.
Powyższą wycenę zastosowano zgodnie ze zmianami do ustawy o rachunkowości, wprowadzonymi ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229 poz.276).
Zużycie materiałów – zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania firmy (materiały biurowe, paliwo, środki czystości) zalicza się w koszty w momencie zakupu.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo kwotę 10.000,00 zł netto jest dokonywana metodą liniową według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacji
(z uwzględnieniem odpowiednich przepisów podatkowych). Środki trwałe oraz remonty i nakłady modernizacyjno -inwestycyjne o niskiej wartości jednostkowej, nie przekraczającej 10.000,00 zł netto, amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości
w momencie przekazania do używania i prowadzi się ewidencję poza księgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu.
Amortyzację środków trwałych używanych ustala się w sposób następujący:
- dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8
a/ 24 miesiące, gdy wartość nie przekracza 25.000,00 zł
b/ 36 miesięcy, gdy wartość nie przekracza 50.000,00 zł
c/ 60 miesięcy, w pozostałych przypadkach.
- dla środków transportu, w tym dla samochodów osobowych – 30 miesięcy,
- dla budynków i budowli – 10 lat.
Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych ustala się w następujący sposób:
- od wartości oprogramowania komputerów – 24 miesiące,
- od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 36 miesięcy,
- od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów – na kontach zespołu 4
oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.
Na koniec roku obrotowego przenosi się je w całości na konto 860 „Wynik finansowy”.
Jednostka sporządza bilans w wersji pełnej oraz rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości ustalonymi i wprowadzonymi uchwałą Zarządu. Spółka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe. Bilans i Rachunek zysków i strat sporządzany jest z godnie z Załącznikami do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe557,00
IWartości niematerialne i prawne557,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne557,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 587 089,691 482 543,20
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe12 253,949 924,31
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek12 253,949 924,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:21,59383,37
– do 12 miesięcy21,59383,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych229,0071,00
c) inne12 003,359 469,94
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 574 554,841 472 177,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 574 554,841 472 177,27
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 216 134,381 246 126,48
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 216 134,381 246 126,48
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne358 420,46226 050,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach207 480,98100 002,39
– inne środki pieniężne150 939,48126 048,40
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe280,91441,62
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 587 089,691 483 100,20
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 537 091,901 423 641,83
IKapitał (fundusz) podstawowy200 000,00200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 123 641,831 100 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-358 744,93
VIZysk (strata) netto213 450,07482 386,76
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 997,7959 458,37
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe49 997,7959 458,37
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek49 997,7959 458,37
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 122,183 899,71
– do 12 miesięcy4 122,183 899,71
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 721,8630 617,18
h) z tytułu wynagrodzeń20 171,3318 927,33
i) inne6 982,426 014,15
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 587 089,691 483 100,20
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 686 747,341 468 626,51
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 686 747,341 468 626,51
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 366 773,871 103 756,39
IAmortyzacja557,002 946,00
IIZużycie materiałów i energii33 288,4018 788,32
IIIUsługi obce281 434,27257 558,25
IVPodatki i opłaty, w tym:55 385,4136 431,18
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia816 461,48618 028,02
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:93 988,2271 829,61
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe85 659,0998 175,01
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)319 973,47364 870,12
DPozostałe przychody operacyjne11 130,77195 068,75
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne11 130,77195 068,75
EPozostałe koszty operacyjne73 998,4429 743,94
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne73 998,4429 743,94
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)257 105,80530 194,93
GPrzychody finansowe15 591,4410 024,51
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:15 591,4410 024,51
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe8 313,176 110,68
IOdsetki, w tym:8 313,176 110,68
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)264 384,07534 108,76
JPodatek dochodowy50 934,0051 722,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)213 450,07482 386,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)941 255,07941 255,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach941 255,07941 255,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu200 000,00200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu200 000,00200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 100 000,001 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego23 641,83
a) zwiększenie (z tytułu)23 641,83
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)23 641,83
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 123 641,831 100 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu358 744,93358 744,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach358 744,93358 744,93
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)358 744,93
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu358 744,93
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-358 744,93
6Wynik netto213 450,07482 386,76
Azysk netto213 450,07482 386,76
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 537 091,901 423 641,83
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto213 450,07482 386,76
IIKorekty razem-18 919,60340 059,21
1Amortyzacja557,002 946,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów553,50
7Zmiana stanu należności-2 329,633 540,11
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-9 460,587 385,11
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych160,7178,14
10Inne korekty-7 847,10325 556,35
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)232 369,67142 327,55
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki750,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych750,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-750,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy30 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki30 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki100 000,0050 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli100 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek50 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-100 000,00-20 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)132 369,67121 577,55
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu226 050,79104 473,24
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:358 420,46226 050,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok264 384,07534 108,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-8 441,50-8 441,50-188 833,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-22 627,69
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:938,19938,19
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-82 676,15-82 676,15-22 167,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym339 556,91344 814,81
K. Podatek dochodowy50 934,0051 722,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki