Szczegóły spółki

Nazwa EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272645848
REGON 142616337
KRS 0000373729
Adres ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-400 Zawiercie
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.03
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 0.03
Płynność bieżąca (CR) 24.93 31.74
Płynność szybka (QR) 24.93 31.74
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 0.03
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 32.85% 12.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 33.88% 13.89%
Rentowność aktywów (ROA) 32.53% 13.45%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-15 94/2020 12 21610
Poz. 21610. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
w Zawierciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-21362/2020]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Kościuszki 15, NIP 527-264-58-48, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000373729, z kapi-
tałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości
(„Spółka”), zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 KSH, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które
odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok. 16 w dniu
24 czerwca 2020 r., godz. 1100.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za 2019 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
    z działalności Spółki za 2019 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
    ności Rady nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz
    sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania
    finansowego Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu Spółki.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania K. Piątkow-
    skiego, R. Haiduka oraz M. Wantke do Rady Nadzorczej
    Spółki na nową, wspólną kadencję wskutek zakończe-
    nia dotychczasowej.
  11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 21610. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
w Zawierciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-21362/2020]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Kościuszki 15, NIP 527-264-58-48, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000373729, z kapi-
tałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości
(„Spółka”), zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 KSH, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które
odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok. 16 w dniu
24 czerwca 2020 r., godz. 1100.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za 2019 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
    z działalności Spółki za 2019 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
    ności Rady nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz
    sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania
    finansowego Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu Spółki.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania K. Piątkow-
    skiego, R. Haiduka oraz M. Wantke do Rady Nadzorczej
    Spółki na nową, wspólną kadencję wskutek zakończe-
    nia dotychczasowej.
  11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2020-03-16 52/2020 14 14607
Poz. 14607. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Zawier-
ciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-14382/2020]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą: ul. Kościuszki 15,
42-400 Zawiercie, NIP 527-264-58-48, wpisanej do RejestruPrzedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstocho-
wie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000373729,
kapitał zakładowy 200.000 zł, wpłacony w całości, zgod-
nie z art. 398 i art. 402 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się przy
ul. Dubois 12/16 w Warszawie, dnia 8 kwietnia 2020 r.,
o godz. 1100.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Piotra
  Haiduka w skład Rady nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 14607. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Zawier-
ciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-14382/2020]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą: ul. Kościuszki 15,
42-400 Zawiercie, NIP 527-264-58-48, wpisanej do RejestruPrzedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstocho-
wie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000373729,
kapitał zakładowy 200.000 zł, wpłacony w całości, zgod-
nie z art. 398 i art. 402 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się przy
ul. Dubois 12/16 w Warszawie, dnia 8 kwietnia 2020 r.,
o godz. 1100.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Piotra
  Haiduka w skład Rady nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2019-06-25 121/2019 592 452665
Poz. 452665. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/124156/19/398]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452665. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/124156/19/398]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 592 452666
Poz. 452666. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/124156/19/799]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452666. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/124156/19/799]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 592 452667
Poz. 452667. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2010.
[RDF/124156/19/200]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452667. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2010.
[RDF/124156/19/200]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 592 452668
Poz. 452668. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/124156/19/601]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452668. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/124156/19/601]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 16 23286
Poz. 23286. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Zawier-
ciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-22886/2019]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Kościuszki 15, NIP 527-264-58-48, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstocho-
wie, XVII W. Gospodarczy KRS, pod nr 0000373729, z kapi-
tałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości
(„Spółka”), zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 KSH, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które
odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok. 16 w dniu
10 czerwca 2019 r., godz. 1030.Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności Spółki za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
   ności Rady nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz
   sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania
   finansowego Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom zarządu Spółki.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018.
 11. Podjecie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków
   Rady nadzorczej M. Żubera i M. Wantke.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 23286. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Zawier-
ciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-22886/2019]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Kościuszki 15, NIP 527-264-58-48, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstocho-
wie, XVII W. Gospodarczy KRS, pod nr 0000373729, z kapi-
tałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości
(„Spółka”), zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 KSH, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które
odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok. 16 w dniu
10 czerwca 2019 r., godz. 1030.Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności Spółki za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
   ności Rady nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz
   sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania
   finansowego Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom zarządu Spółki.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018.
 11. Podjecie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków
   Rady nadzorczej M. Żubera i M. Wantke.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2018-10-10 197/2018 751 594393
Poz. 594393. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400804/18/717]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594393. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400804/18/717]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 751 594394
Poz. 594394. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400805/18/118]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594394. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400805/18/118]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 751 594395
Poz. 594395. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400806/18/519]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594395. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400806/18/519]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 751 594396
Poz. 594396. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400807/18/920]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594396. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373729. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.12.2010.
[RDF/400807/18/920]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-28 102/2018 16 22424
Poz. 22424. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Zawier-
ciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-21970/2018]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Kościuszki 15, NIP:527-264-58-48, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000373729, z kapi-
tałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości
(„Spółka”), zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które
odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok. 16, w dniu
27 czerwca 2018 r., godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za 2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności Spółki za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
   ności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz
   sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania
   finansowego Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu Spółki.   9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

                  Zarząd: P. Krüger, A. Kubaj
Poz. 22424. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Zawier-
ciu. KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r.
[BMSiG-21970/2018]

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Kościuszki 15, NIP:527-264-58-48, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000373729, z kapi-
tałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości
(„Spółka”), zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które
odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok. 16, w dniu
27 czerwca 2018 r., godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za 2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności Spółki za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działal-
   ności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz
   sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania
   finansowego Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu Spółki.   9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

                  Zarząd: P. Krüger, A. Kubaj
2018-05-14 92/2018 338 121052
Poz. 121052. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2010.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3190/18/228]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość ZAWIERCIE ulica SĄDOWA
nr domu 1 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIER-
CIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ZAWIERCIE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
nr domu 15 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIER-
CIE kraj POLSKA
Poz. 121052. EXPRESS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000373729. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2010.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3190/18/228]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość ZAWIERCIE ulica SĄDOWA
nr domu 1 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIER-
CIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ZAWIERCIE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
nr domu 15 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIER-
CIE kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki